*
 
Data Plán
Národní síť zdravých měst
portál pro strategické řízení a udržitelný rozvoj obcí a regionů
pixel
 
DataPlán.info
Info-systém podpořen ze zdrojů:

Logo: ESF

Logo: Ministerstvo pro místní rozvoj

Logo: Ministerstvo životního prostředí

Logo: Inteligent Energy Europe

Info-systém splňuje podmínky Systém splňuje technické podmínky Ipv6
Znak Hodonín
Hodonín
www stránky

Logo ZM Hodonín
Zdravé město Hodonín
web Zdravé město a MA21
Politik ZM a MA21
Mgr. Ladislav Ambrozek
Telefon
+420 606 702 360
E-mail
Koordinátor ZM a MA21
Petra Hajmanová
Telefon
+420 518 316 249
E-mail

úroveň naplnění daty úroveň naplnění daty

Hodonín
Zobrazte si
portál dalších informací
na webu ZdravaMesta.cz

Projekty

Nenalezena žádná zpráva

probíhá

zlk/0042. Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko: Vsetín - ČISTÁ ŘEKA BEČVA II.
Cíle projektu: 1/Opatřeními na kanalizačním systému dojde ke zvýšení % napojenosti na ČOV 2/Nově napojení EO 3/Redukce počtu odlehčení objemu a t/rok ze stokové sítě do řek 4/Lepší úroveň čištění odpadních vod , odstranění dusíku a fosforu Parametry projektu Kanalizace: ČŘB II …… 160 km Nové ČOV: ČŘB II … 0 Intenzifikace a rekonstrukce ČOV: ČŘB II …….... >>
Cílová skupina:
Obyvatelé Mikroregionu Vsetísko


Předpokládaný rozpočet:
1858 tis. Kč

Vloženo:
23.1.2012

zlk/0041. Město Vsetín a obec Pruské + partneři: Vsetín - VZDĚLÁVÁNÍ BEZ HRANIC
5. Cíle projektu Všechny aktivity projektu jsou směřovány k uplatnění na trhu práce a podpoře zaměstnanosti, a proto nosnou linii projektu tvoří celoživotní a celogenerační vzdělávání a mezigenerační předávání poznatků a zkušeností. 6. Výstupy projektu  Semináře k přípravě na volbu povolání dětí a mládeže, k zavedení nových prvků do výuky.  Semináře k environmentální výchově, ke zvýšení pracovních návyků, k fyzické zdatnosti.... >>
Předpokládaný rozpočet:
13356 tis. Kč

Vloženo:
23.1.2012

zlk/0038. Město Vsetín: Vsetín - Stavební úpravy náměstí Svobody, II. etapa
Problémem ulice Žerotínova v úrovni od křižovatky s ulicí Smetanovou po křižovatku s ulicí Tyršova je špatný technický stav komunikace, nedostatek parkovacích míst a především špatný stav chodníku podél bytového domu nám. Svobody čp.1321, kde žije cca 200 obyvatel. Tento prostor je bezprostředně navazující součástí náměstí Svobody, se kterým tvoří jeden kompaktní celek.... >>
Cílová skupina:
občané města a návštěvníci města

Předpokládaný rozpočet:
9205 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
1380 tis. Kč

Vloženo:
20.1.2012

zlk/0037. Město Vsetín: Vsetín - DPS Pod Žamboškou 1579, 1580
- stavební úpravy ve stávajících bytech
- výměna dveří
- zateplení fasády
- výměna technického vybavení domu ( ÚT, ZTI, EL, VZT,)
- rekonstrukce výtahu
Cílová skupina:
Obyvatelé dotyčných bytových domů - občané s potřebou soustředěné péče.

Předpokládaný rozpočet:
14880 tis. Kč

Vloženo:
20.12.2010

zlk/0034. město: Vsetín - I.Zřízení technologic. centra, II.pořízení elektr. spisové sl. včetně III. Vnitřní integrace úřadu
Tento projekt řeší vybudování technologického centra, pořízení spisové služby a úpravu vnitřního prostředí úřadu ORP Vsetín. Projekt je součástí rozvoje e-Government v území a jeho cílem je zajistit návaznou územní infrastrukturu pro centrální projekty Czechpoint, Informační systém datových schránek a v budoucnosti Základní registry. Projekt řeší všechny 3 části výzvy č. 06, které mají přímou návaznost na zajištění povinné služby pro obce I. a II. stupně, a to je negarantované úložiště dat.... >>
Předpokládaný rozpočet:
5990 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
898 tis. Kč

Vloženo:
1.9.2010

zlk/0033. město: Vsetín - Rekonstrukce vnitřních prostor Mateřské školy Kobzáňova
V případě realizace projektu budou zrekonstruovány vnitřní prostory Mateřské školy Kobzáňova, čímž vzniknou dvě nové třídy a dojde tak k navýšení kapacity školky na pět tříd. Rekonstrukcí rovněž projde i sociální zařízení, které nevyhovuje hygienickým požadavkům. Celý objekt bude řešen bezbariérově a všechny prostory budou řešeny barevně s ohledem na usnadnění orientace slabozrakých dětí a část prostor školky bude vybaven zvukovou smyčkou pro nedoslýchavé děti.... >>
Cílová skupina:
zdravotně znevýhodněné děti v předškolním věku,zdravé děti v předškolním věku

Předpokládaný rozpočet:
12968 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
7968 tis. Kč

Vloženo:
1.9.2010

zlk/0018. město: Vsetín - Zvyšování kvality a úrovně poskytovaných služeb a efektivity činností na MěÚ Vsetín
Obsahem projektu je řada aktivit zaměřených na zmapování, analýzu stávajících klíčových procesů, analýzu efektivnosti, návrh optimalizace (zlepšení), realizaci optimalizace, návrh zpětné vazby, realizaci zpětné vazby a provedení korekce v následujících oblastech, které jsme vyhodnotili jako klíčové pro nastavení systému kontinuálního zlepšování služeb a rozvoje organizace a lidských zdrojů.
Cílová skupina:
Zaměstnanci MěÚ Vsetín

Předpokládaný rozpočet:
9993 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
1499 tis. Kč

Vloženo:
31.8.2010

Garant:
Kovářová Jana

zlk/0017. Město Vsetín: Vsetín - eGON Centrum Vsetín
Cílem projektu je zefektivnit vzdělávání, odbornou přípravu a rozvoj úředníků samosprávních úřadů a úřadů územních samosprávných celků a politiků včetně volených zastupitelů. Dojde ke zlepšení kvality řízení a managementu ve správních úřadech a v úřadech územních samosprávných celků, zvýšení transparentnosti a otevřenosti správních úřadů a úřadů územních samosprávných celků, zmírnění regionálních rozdílů v poskytování veřejných služeb a zajištění jejich adekvátní dostupnosti.... >>
Cílová skupina:
Úřady územních samosprávných celků, jejich orgány a jimi zřízené nebo založené organizace a jejich zaměstnanci-osoby, které budou plnit úkoly spojené s jednotlivými prvky eGovernmentu pri širokou veřejnost.Vlastní úředníci a zaměstnanci, členové zastupitelstva, zaměstnanci zřizovaných organizací, úředníci spádových obcí základního typu a uředníci obcí s pověřeným obecním úřadem,členové zastupitelstech těchto obcí a zaměstnancí jimi zřízovaných organizací.

Předpokládaný rozpočet:
2009 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
301 tis. Kč

Vloženo:
1.3.2010

Garant:
Kovářová Jana

zlk/0013. Město Vsetín: Vsetín - Logistické centrum odpadů Mikroregionu Vsetínsko II. Etapa – Sběrný dvůr tříděného odpadu
Projekt navazuje na již realizovaný projekt Logistické centrum odpadů. Předmětem projektu je vybudování sběrného dvora tříděného odpadu v areálu nákupního centra Kaufland ve Vsetíně. Sběrný dvůr bude sestávat z oplocené zpevněné plochy, na které bude rozmístěno vybavení sběrny - typové kontejnery, eko-kontejnery pro nebezpečný odpad a provozní objekt s kanceláří a hygienickým zázemím pro obsluhu dvora.... >>
Cílová skupina:
Občasnům města Vsetína

Předpokládaný rozpočet:
4631 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
4,6 tis. Kč

Vloženo:
30.9.2009

Garant:
Zimek Radomír

zlk/0012. Město Vsetín: Vsetín - Cesta k udržitelnému rozvoji Vsetínska
Projekt bude realizován prostřednictvím 8 tematických modulů 1 - pojištění 2 - územní plán 2 - Evr. indikátory udrž. rozvoje 2 - analýza brownfieldů 2 - studie Udržitelná doprava ve Vsetíně 2 - Přenos dobré praxe 3 - akční plán udržitelné energetiky 3 - energetické audity 3 - studie zateplení 3 - studie paliv 3 - štítkování budov 3 - kjótkský protokol 4 - strategický plán ... >>
Cílová skupina:
obyvatelé spádové oblasti Vsetínska, podnikatelské subjekty, Městský úřad Vsetín, NNO

Předpokládaný rozpočet:
16000 tis. Kč

Vloženo:
29.7.2009

Garant:
Adamuška Martin

zlk/0010. Město Vsetín: Vsetín - Logistické centrum odpadů Mikroregionu Vsetínsko II. Etapa – Závod na zpracování biologicky rozloži
Předmětem projektu, který volně navazuje na již realizovaný projekt Logistické centrum odpadů Mikroregionu Vsetínsko I., je vybudování závod na zpracování biologicky rozložitelných odpadů v lokalitě Poschla ve Vsetíně. Závod bude zpracovávat pouze biologicky rozložitelný odpad vyprodukovaný na území města Vsetín při údržbě městské zeleně. Vyprodukovaný substrát bude použit výhradně k údržbě a obnově veřejné zeleně ve správě města Vsetín.... >>
Cílová skupina:
Obyvatelům města Vsetína

Předpokládaný rozpočet:
55000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
5,5 tis. Kč

Vloženo:
23.7.2009

Garant:
Baroň Ladislav

zlk/0007. Město Vsetín, obec: Vsetín - Výměna oken a zateplení ZŠ Vsetín Trávníky
Obsah projektu vychází ze zpracované projektové dokumentace. Stavba je rozdělena na 6 stavebních objektů. Přičemž pět stavebních objektů řeší jednotlivé budovy školy a šestý stavební objekt je barevné řešení fasády.  Rozdělení stavby na stavební objekty:  F.01 Hlavní budova školy – zateplení fasády a podlahy na půdě, výměna oken a vstupních dveří  F.... >>
Předpokládaný rozpočet:
18212 tis. Kč

Vloženo:
22.7.2009

Garant:
Indruchová Michaela

zlk/0006. Město Vsetín: Vsetín - Blíž k přírodě - blíž k sobě
Využitím zrekonstruovaného prostředí školních zahrad mateřských a základních škol na české i slovenské straně dojde k rozvoji výchovy, výuky i odpočinkové činnosti dětí i zaměstnanců, k prohlubování vztahů mězi materřskými a základními školami v socio-kulturní oblasti, v oblasti individuálního rozvoje dětí. Nové prostředí bude využíváno k setkávání se zahraničními partnery k udržování společných tradic, k porozumění příbuznému slovanskému jazyku.
Cílová skupina:
Děti, žáci a zaměstnanci mateřských a základních škol, rodiče s dětmi se sídlišť

Předpokládaný rozpočet:
23637 tis. Kč

Vloženo:
2.3.2010

ulk/0048. Město Litoměřice: Litoměřice - Podpora rozvoje procesů komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích
Během posledních let vyvstala potřeba zprofesionalizovat proces komunitního plánování v Litoměřicích. K dosažení cílů bude využita metodická podpora v procesu komunitního plánování a vzdělávání účastníků komunitního plánování. Vzdělávání členů celého týmu komunitního plánování je důležité jednak z důvodu očekávaného výsledku procesu plánování sociálních služeb a jednak z důvodu obměny aktérů zapojených do procesů v posledních letech.... >>
Předpokládaný rozpočet:
1700 tis. Kč

Vloženo:
18.7.2013

ulk/0047. Město Litoměřice: Litoměřice - Regenerace Jiráskovy sady
Přizpůsobení prostor a vybavení parku požadavkům jeho současných návštěvníků a posílit zejména jeho tři hlavní funkce: oddychovou, vzdělávací a sportovní.
Předpokládaný rozpočet:
25000 tis. Kč

Vloženo:
18.7.2013

ulk/0045. Město Litoměřice: Litoměřice - MISTRAL - "Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích"
Klíčové aktivity:
1. Strategické řízení na MěÚ Litoměřice
2. Zapojování veřejnosti a otevřenost MěÚ
3. Vzdělávací a školící akce
Předpokládaný rozpočet:
2520 tis. Kč

Vloženo:
16.7.2013

ulk/0044. Město Litoměřice: Litoměřice - MAESTRO - "Místní Agenda, Energetika a Strategický rozvoj"
Projekt se zaměřuje na místní Agendu, Energetiku a strategický rozvoj.
Předpokládaný rozpočet:
3200 tis. Kč

Vloženo:
16.7.2013

puk/0047. Město Chrudim: Chrudim - Analýza rizik vlivů starých ekologických zátěží v městě Chrudim na podzemní vody a vod.tok Chrudimka
Analýza rizik vlivů starých ekologických zátěží v městě Chrudim na podzemní vody a vod.tok Chrudimka
Předpokládaný rozpočet:
4 463 tis. Kč

Vloženo:
4.4.2011

puk/0046. Město Chrudim: Chrudim - Dům na půl cesty
Dům na půl cesty přispěje k integraci skupin osob ohrožených sociální exkluzí, napomůže změnám v chování a postojích cílové skupiny - mladých lidí, kteří se ocitli v obtížné životní situaci tak, aby dokázali uspět v samostatném životě, aby tito lidé pocházející z nefunkčního životního prostředí byli schopni uspět v rámci pravidel přijímaných většinovou společností.
Předpokládaný rozpočet:
32 488 tis. Kč

Vloženo:
4.4.2011

puk/0040. Město Chrudim, obec: Chrudim - Integrovaný plán rozvoje města Chrudim
Cílem integrovaného plánu je celkově revitalizovat daná sídliště, tedy jak regenerovat panelové i cihlové bytové domy, tak zlepšit stav veřejných prostranství na těchto sídlištích. Město v současné době tvoří základ integrovaného plánu, který je nutno zpracovat v součinnosti s majiteli bytových domů, proto žádáme majitele bytových domů situovaných ve zmíněné oblasti, aby se zapojili do jeho přípravy.... >>
Cílová skupina:
obyvatelům města Chrudim

Předpokládaný rozpočet:
201672 tis. Kč

Vloženo:
16.3.2009

Garant:
Har

puk/0017. Město Chrudim: Chrudim - Rekonstrukce Klášterních zahrad a Zlaté stezky v Chrudimi
Jedná se rekonstrukci Klášterních zahrad a Zlaté stezky. Zahrady jsou součástí komplexu Kapucínského kláštera s kostelem svatého Josefa. Rekonstrukce klášterních zahrad vychází ze základních materiálů: "Koncept využití kostela sv. Josefa a kapucínských zahrad v Chrudimi" a "Program revitalizace historického centra města Chrudim". Hlavním úkolem je skloubit všechny funkce městského parku tak, aby byly v maximální možné míře naplněny potřeby všech jeho uživatelů.... >>
Předpokládaný rozpočet:
24200 tis. Kč

Vloženo:
16.1.2009

Garant:
Har

puk/0016. Město Chrudim: Chrudim - Muzeum barokních soch - rekonstrukce kostela sv. Josefa v Chrudimi
S pomocí evropských peněz se tak nyní začíná realizovat projekt Muzea barokních soch, které by mělo nabídnout expozici východočeského barokního sochařství, tedy expozici bezpochyby nadregionálního významu, složenou ze dvou až tří desítek kvalitních barokních soch, sousoší a drobných plastik, které reprezentativně zastoupí pestrý fenomén východočeského sochařství závěru 17. a první poloviny 18. století. Kostel sv.... >>
Předpokládaný rozpočet:
79700 tis. Kč

Vloženo:
16.1.2009

Garant:
Har

pha/0043. hl.m.Praha: Praha–Dolní Počernice - Odbahnění a rekonstrukce rybníka Martiňák
Při realizaci projektu dojde k rekonstrukci hráze rybníka, jeho odbahnění a úpravě zeleně okolí
Předpokládaný rozpočet:
15000 tis. Kč

Vloženo:
24.3.2009

pha/0034. MČ Praha-Dolní Počernice: Praha–Dolní Počernice - Revitalizace zámeckého parku
Tato akce probíhá etapovitě. PD obnáší 27 stavebních objektů, jejichž realizace je naplánována na několik let v návaznosti na finanční možnosti města i MČ. V současné době je tento park II. kategorie ve velmi dobrém stavu. Navržená opatření i jejich finanční ohodnocení se odvíjí od požadavků památkářů. Tyto požadavky při rekonstrukci parku musí MČ dodržovat nebo je nerealizovat. V roce 2009 je požadováno uvolnění částky 4 mil. Kč z rezervy pro MČ z rozpočtu HMP.
Cílová skupina:
široké veřejnosti

Předpokládaný rozpočet:
29000 tis. Kč

Vloženo:
12.3.2009

Garant:
Richter Zbyněk

pha/0032. MČ Praha-Dolní Počernice: Praha–Dolní Počernice - Rekonstrukce hájovny čp. 45
Strategický objekt v srdci Xaverovského háje, jehož rekonstrukce již byla zahájena. Vzhledem k tomu, že jde o rozsáhlý objekt s velkým pozemkem, bude k dokončení této stavby zapotřebí ještě 7 mil. Kč. Důvod k rekonstrukci objektů hájovny je jejich havarijní stav. MČ zde uvažuje o zřízení zázemí pro turisty, cyklisty, zookoutku a dalších aktivit, spojených s využíváním volného času a vzdělávání Pražanů.
Cílová skupina:
široká veřejnost

Předpokládaný rozpočet:
10000 tis. Kč

Vloženo:
12.3.2009

Garant:
Richter Zbyněk

pha/0030. MČ Praha-Dolní Počernice: Praha–Dolní Počernice - Technická vybavenost - rekonstrukce komunikací
Tato akce je pro Dolní Počernice prioritní. Přidělením finančních prostředků pro r. 2009 z rozpočtu hl. m. Prahy (OMI) se postupná rekonstrukce komunikací dostane do závěrečné fáze. Pokud bude zachován současný rozpočtový trend na TV Dolní Počernice bude do roku 2010 většina komunikací zrekonstruována. K celkovému dokončení stavby zůstane pouze několik menších lokalit a ulic, jejichž dokončení proběhne během dvou až tří let.
Cílová skupina:
občané MČ Praha-Dolní Počernice

Předpokládaný rozpočet:
83000 tis. Kč

Vloženo:
11.3.2009

Garant:
Richter Zbyněk

pha/0028. MČ Praha-Dolní Počernice: Praha–Dolní Počernice - Rozšíření místního hřbitova
Dlouhodobě rozestavěná stavba (od roku 2003), jejímž účelem je rozšíření a zlepšení podmínek pro pohřbívání. Zajištění finančních prostředků na dokončení této stavby ve výši 3,5 mil. se předpokládá z rezervy pro MČ v rozpočtu HMP pro rok 2009. MČ se bude podílet částkou v minimální výši 500tis. Kč. Veškeré podmínky k dokončení stavby jsou připraveny.
Cílová skupina:
občanům MČ Praha-Dolní Počernice a občanům z okolních MČ

Předpokládaný rozpočet:
10000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
500 tis. Kč

Vloženo:
11.3.2009

Garant:
Richter Zbyněk

olk/0198. Město Šternberk: Šternberk - Smuteční síň - vzduchotechnika
Vzduchotechnika ve smuteční síni na městském hřbitově, řešící nevyhovující stav (zejména letní měsíce).
Předpokládaný rozpočet:
820 tis. Kč

Vloženo:
19.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0184. Město Šternberk: Šternberk - Prodloužení ulice Labutí
Úprava prostoru před novým bytovým domem Labutí, navazující na stávající ulici Labutí.
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0170. Město Šternberk: Šternberk - Mateřská škola U Dráhy
Opravy budovy dle požadavku vedení školky - zateplení fasády, výměna oken, přístavek
Předpokládaný rozpočet:
2300 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0159. Město Šternberk: Šternberk - Komunikace - projektová dokumentace
Náklady na projektovou dokumentaci na úseku dopravy - Komunikace Lhota (po kanalizaci, plynofikaci), Stavební úpravy Jívavská,...
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0132. Město Šternberk: Šternberk - Aktualizace územního plánu, územně analytické podklady
ÚAP - Povinnost úřadu územního plánování dle nového stavebního zákona, kryto dotací, náklady na ÚPD
Cílová skupina:
Odborníkům, veřejnosti, odborům MěÚ.

Předpokládaný rozpočet:
2 500 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

msk/0151. Město Krnov: Krnov - Podpora českopolské regionální literatury a propagace regionu - Regio Litera
Hlavním cílem projektu je zachování, zvýšení dostupnosti a propagace regionální literatury pro současnou i budoucí českou a polskou generaci obyvatel příhraničního regionu, ale i v rámci celé ČR a Polska. V rámci projektu dojde k vydání 4 českých a 4 polských titulů regionálních autorů, přičemž každému vydání budou předcházet křty daných titulů.
Cílová skupina:
1/ Obyvatelé českopolského přeshraničního regionu všech věkových skupin;
2/ Regionální autoři z českopolského příhraničí.

Předpokládaný rozpočet:
265 tis. Kč

Vloženo:
16.1.2013

msk/0146. Město Kopřivnice: Kopřivnice - Z Poodří do Beskyd - cyklistické propojení - místní část Kopřivnice - úsek Vlčovice
Projekt řeší: vybudování stezky pro chodce a cyklisty mezi Kopřivnicí - místní části Vlčovice v délce 1 646 m novostavby. Smyslem projektu je odvést cyklisty mimo hlavní komunikaci I/58. Na předmětné komunikaci je vysoká intenzita dopravy - cca 6699 aut za 24 hodin.... >>
Cílová skupina:
obyvatelé Kopřivnice a okolí

Předpokládaný rozpočet:
9827 tis. Kč

Vloženo:
11.5.2012

msk/0132. Město Kopřivnice: Kopřivnice - Plánování rozvoje sociálních služeb v Kopřivnici na období 2013-2016 - II. plánovací období
Plánování sociálních služeb je otevřený, pravidelně se opakující proces, který probíhá metodou komunitního plánování. Jde o proces zjišťování potřeb občanů a uživatelů sociálních služeb, o hledání nejvhodnějších řešení při využití místních zdrojů, které odpovídají místním podmínkám. Do procesu jsou zapojeni poskytovatelé sociálních služeb, uživatelé a veřejnost.... >>
Předpokládaný rozpočet:
2770 tis. Kč

Vloženo:
23.11.2010

lbk/0059. Město Jilemnice: Jilemnice - Revitalizace významných částí městské zeleně v Jilemnici
Předmětem projektu je provedení kompletní obnovy zeleně spočívající v ošetření a částečném odstranění stávajících vzrostlých stromů, výsadbě nových solitér, alejí a keřových ploch, založení novýchtrávníků a regeneraci stávajících trávníkových ploch v prostorách zámeckého parku, v areálu Masarykovy městské nemocnice a v aleji, která obě lokality spojuje.
Cílová skupina:
Místním obyvatelům i návštěvníkům města a nemocnice

Předpokládaný rozpočet:
8 700 tis. Kč

Vloženo:
23.11.2011

lbk/0057. MAS Přiďte pobejt!: Jilemnice - Přerozdělení dotace MAS Přiďte pobejt!
Přerozdělení dotace od Ministerstva zemědělství na podporu rozvoje Jilemnicka po dobu 6 let z Programu rozvoje venkova, osa IV - LEADER ve výši 70 milionů Kč. Tyto finance budou rozdělovány MASkou podle pravidel daného programu úspěšným žadatelům – autorům projektů, a to především v těchto tématických okruzích:Zemědělství, Drobní podnikatelé, Náš tradiční venkov, Spolkový život, Šetrný cestovní ruch.
Předpokládaný rozpočet:
70000 tis. Kč

Vloženo:
8.1.2009

Garant:
Šn

lbk/0055. Město Jilemnice: Jilemnice - Komunitní plán sociálních služeb - organizační zajištění
Organizační zajištění aktivit uvedených v Komunitním plánu sociálních služeb.
Předpokládaný rozpočet:
xy tis. Kč

Vloženo:
8.1.2009

Garant:
KaJ

lbk/0053. Město Jilemnice: Jilemnice - Naplňování strategického plánu
Aktualizace stávajícího strategického plánu města Jilemnice, naplňování rozvojových priorit strategického plánu.
Předpokládaný rozpočet:
xy tis. Kč

Vloženo:
8.1.2009

Garant:
KaJ

lbk/0051. Město Jilemnice: Jilemnice - Grantový program Zdravého města Jilemnice
Grantová podpora pro spolky a organizace města Jilemnice, podpora celosvětových kampaní a zavádění místní Agendy 21 - Den Země, Evropský týden mobility, Dny zdraví apod.
Předpokládaný rozpočet:
1500 tis. Kč

Vloženo:
8.1.2009

Garant:
KaJ

lbk/0038. Město Jilemnice: Jilemnice - Strategie prevence kriminality
Vypracování prevence kriminality na území města Jilemnice, řešení problémových míst ve městě, návrhy řešení, bezpečnostní opatření.
Předpokládaný rozpočet:
2000 tis. Kč

Vloženo:
7.1.2009

Garant:
KaJ

lbk/0037. Svazek obcí Jilemnicko: Jilemnice - Děti pozor, silnice!
Bezpečnost dětí na komunikacích je jednou z priorit v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Dopoledne děti tráví na Okresním ředitelství Policie ČR v Semilech, kde probíhá výuka - dopravní značky, výbava kola, řešení dopravních situací. Odpoledne si děti vyzkouší získané znalosti na dopravním hřišti v Košťálově. Všichni účastníci obdrží pamětní trička a drobné materiály s tématikou bezpečnosti silničního provozu.
Cílová skupina:
děti prvních tříd ORP Jilemnice

Předpokládaný rozpočet:
500 tis. Kč

Vloženo:
7.1.2009

Garant:
KaJ

lbk/0034. Město Jilemnice: Jilemnice - Zvýšení bezpečnosti chodců - chodník Čsl. legií
Projekt řeší realizaci pravostranného chodníku podél silnice II/293 v ul. Čsl. legií směrem z centra na Martinice v Krkonoších. Nový chodník bude začínat na hranici s ul. Nádražní před křižovatkou s ul. Strmá, která je pouze pro pěší a je na hlavní trase ze sídliště Spořilov k vlakovému nádraží. Předpokládaná délka chodníku je cca 500 m, šířka 2 m. Betonové obdruby, povrch chodníku z betonové dlažby. Součástí stavby bude též řešení odvodnění silnice, které je dnes v nevyhovujícím stavu.
Předpokládaný rozpočet:
4000 tis. Kč

Vloženo:
7.1.2009

Garant:
KaJ

lbk/0029. Město Jilemnice: Jilemnice - Informační centrum pro mládež
Vytvoření pracovního místa profesionálního pedagogicko-psychologického pracovníka, specialisty na volnočasové aktivity (zajištění zastupitelnosti např. prostředky a silami školských zařízení města Jilemnice).
Cílová skupina:
děti, mládež

Předpokládaný rozpočet:
5000 tis. Kč

Vloženo:
7.1.2009

Garant:
KaJ

lbk/0023. Město Jilemnice: Jilemnice - Rekonstrukce zámeckého parku v Jilemnici
Současný sadovnický, estetický, technický stav nevyhovuje potřebám zámeckého parku, který by měl být pro návštěvníka odpočinkem a měl by člověka duševně uspokojovat. Projekt řeší nové využití prostoru zámeckého parku s cílem přilákat sem co nejvíce veřejnosti. V přední části parku bude kladen důraz na zachování reprezentativního charakteru prostoru, tak jak byl koncipován při poslední velké přestavbě roku 1895. Reprezentativní část dává prostor především dominantní budově zámku.... >>
Cílová skupina:
místní občané a občané z ORP, návštěvníci kulturních akcí, návštěvníci muzea

Předpokládaný rozpočet:
10000 tis. Kč

Vloženo:
6.1.2009

Garant:
KaJ

kvk/0086. Místní akční skupina Krušné hory západ, o.s., Ostrov: Mikroregion Krušné hory-západ - Oživení obcí v pohraničí
Oživení obcí v pohraničí je výstižný název projektu pro obnovu zeleně a mobiliářů - vybavení a rekonstrukce dětských hřišť v malých obcíh do 4999 obyvatel, které jsou člečny Sdružení Krušné hory - západ
Cílová skupina:
Výsledek bude sloužit 10 obcím v regionu MA 21 Krušné hory - západ.

Předpokládaný rozpočet:
2 600 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
2,600 tis. Kč

Vloženo:
30.11.2010

kvk/0084. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 4.17 Generel cyklostezek Karlovy Vary
Jedná se o soubor projektů na území K. Varů, navazujících na páteřní cyklostezku podél Ohře (mimo území K. Varů) investovanou karlovarským krajem. V K. Varech se jedná o úseky: - Doubský most - Dvorský most - Interspar - Kaufland - Doubský most - hranice lesa (studánka)" - Drahovický most - hranice Dalovic" - Rozšíření cyklostezky mezi Tuhnickou lávkou a Chebským mostem" ... >>
Vloženo:
12.3.2010

Garant:
Odbor rozvoje a investic

kvk/0083. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 2.12. Výstavba krytého plaveckého bazénu
Projekt se součástí projektu 2.1.
Předpokládaný rozpočet:
220000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
66000 tis. Kč

Vloženo:
12.3.2010

kvk/0080. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 5. 12. Komunitní plánování sociálních služeb
Věcný obsah projektu (stručný popis): Posláním komunitního plánování je zabezpečení dostupnosti sociálních služeb pro všechny stávající i potenciální uživatele z řad občanů města. Prakticky se jedná o zajištění stavu poskytování sociálních služeb v místě, struktuře a čase, které si občané přejí. Principem komunitního plánování je zapojení co nejvyššího okruhu občanů (uživatelé, poskytovatelé, zadavatelé, veřejnost) do celého procesu.... >>
Vloženo:
12.3.2010

Garant:
Odbor sociálních věcí

kvk/0076. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 5.8 Pořízení nového Územního plánu města Karlovy Vary
Věcný obsah projektu (stručný popis): Město Karlovy Vary disponuje platným územním plánem, schváleným 14. října 1997. Do současnosti bylo zastupitelstvem města schváleno 45 změn tohoto územního plánu. S platností nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb. vyplývá povinnost města zajistit nejpozději do r. 2011 (do 5 let) pořízení nového územního plánu. Jeho pořízení zajišťuje v režimu státní správy Magistrát města, úřad územního plánování a stavební úřad.... >>
Předpokládaný rozpočet:
7000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
7000 tis. Kč

Vloženo:
12.3.2010

kvk/0073. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 5.4. "Program zapojení okrajových částí do řízení města Karlovy Vary"
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsahem projektu jsou organizační opatření zefektivňující správu města ve vztahu k jeho okrajovým částem a posilujících pocit sounáležitosti občanů těchto čtvrtí s Karlovými Vary. Konkrétně jde o: 1) Vytvoření komise rady města pro okrajově čtvrti města K.... >>
Předpokládaný rozpočet:
2000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
100 tis. Kč

Vloženo:
12.3.2010

Garant:
Město

kvk/0072. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 5.3. Program potlačování korupčních aktivit ve veřejné správě města
Bezprostředním obsahem projektu je pořízení vnitřního protikorupčního auditu na MMKV (periodicky se opakujícího). Z jeho výsledků vyplynou konkrétní doporučení, týkající se: § Porušování pravidel při poskytování veřejných služeb a veřejných prostředků (včetně dotací, rozdělování financí z evropských či jiných fondů ap.... >>
Vloženo:
12.3.2010

kvk/0071. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 5.2 Zdravé město a MA21 Karlovy Vary
Věcný obsah projektu (stručný popis): „Zdravé město“ je prestižní označení pro municipalitu, která je aktivně zapojena do mezinárodního Projektu Zdravé město WHO (od roku 1988, dnes v Evropě cca 1300 Zdravých měst ve 31 zemích). V rámci jednotlivých států se tato zájemci sdružují do národních sítí (v ČR od roku 1994 Národní síť Zdravých měst České republiky), v současné době vzniká síť celoevropská.... >>
Předpokládaný rozpočet:
1000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
500 tis. Kč

Vloženo:
12.3.2010

Garant:
Město

kvk/0067. Asociace „Záchranný kruh“, o.s.: Karlovy Vary - 4.18 : Program prevence v oblasti ochrany zdraví a životů občanů města a jejich majetku i životního
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsah projektu je nastolen Integrovaným projektem „Záchranný kruh“ (dále jen „Integrovaný projekt“) jehož nositelem je Asociace „Záchranný kruh“ (dále jen „Asociace“), a jeho postupnou realizací. Integrovaný projekt se skládá z aktivit investičního i neinvestičního charakteru.... >>
Předpokládaný rozpočet:
5000 tis. Kč

Vloženo:
12.3.2010

kvk/0061. Město Karlovy Vary, Správa lázeňských parků, spolupráce SLL: Karlovy Vary - 4.11. Rozvoj veřejné zeleně vč. ploch mimo lázeňskou zónu
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsahem projektu jsou jednotlivé aktivity k rozvoji rekreačního a estetického potenciálu veřejné zeleně ve městě. O cílené projekty revitalizace zeleně se jedná v těchto lokalitách: 1) Sokolský vrch („Sokolák“) 2) Rekreačně sportovní areál Rolava a okolí 3) Biokoridor řeky Ohře v celém průběhu toku na území K.... >>
Předpokládaný rozpočet:
41000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
25000 tis. Kč

Vloženo:
12.3.2010

kvk/0055. Karlovarský kraj (střední školství), Město Karlovy Vary (základní školství): Karlovy Vary - 4.5 Zateplení a úpravy budov středních a základních škol, středních odborných učilišť, Domova mládeže a DDM
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsahem projektu jsou tyto investiční akce : · Domov mládeže a školní jídelna Karlova Vary - Výměna oken a meziokenních výplní; zateplení budovy - komplex 5 budov · SOŠ Pedagogická, gymnázium a VOŠ Karlovy Vary - Výměna oken, zateplení budovy, termoregulace budovy – komplex 4 budov · OA, VOŠ cest.... >>
Předpokládaný rozpočet:
208000 tis. Kč

Vloženo:
11.3.2010

Garant:
Odbor rozvoje a investic

kvk/0054. Krajská nemocnice Karlovy Vary a.s.: Karlovy Vary - 4.4 Modernizace a dostavba (včetně zateplení budov) Krajské nemocnice Karlovy Vary
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsahem projektu je jednak vybudování pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu nemocnice v Karlových Varech, modernizace budova centrálního příjmu (emergency) a obnova zdravotnické techniky a přístrojového vybavení, jednak zateplení pavilónů 5. 6 a 24.... >>
Předpokládaný rozpočet:
798000 tis. Kč

Vloženo:
11.3.2010

kvk/0053. Investor - ELTODO Národní dům, s.r.o.: Karlovy Vary - 4.3 Rekonstrukce Národního domu
Věcný obsah projektu (stručný popis): V návaznosti na smlouvu o investici, uzavřenou dne 21.7.2005 mezi Městem Karlovy Vary jako vlastníkem historické budovy Národního domu a navazujících pozemků ve Varšavské ulici, a společností ELTODO Národní dům, s.r.o., jako kupujícím, provede tento investor kompletní rekonstrukci stávající budovy Národního domu a novou výstavbu na přilehlých volných pozemcích.... >>
Předpokládaný rozpočet:
300000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
300000 tis. Kč

Vloženo:
11.3.2010

kvk/0048. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 3.13 Program obnovy panelových sídlišť a revitalizace sídlištního prostředí
Věcný obsah projektu (stručný popis): V Karlových Varech je prakticky ukončena privatizace bytových domů z majetku města. Z toho více než 2/3 jsou v panelových domech na sídlištích, realizovaných 1960 – 1989. Vzhledem ke špatnému stavebně technickému stavu před privatizací téměř všechny domy potřebovaly investice do oprav a technického zhodnocení (minimálně zateplení a střechy), umožnilo město část kupní ceny (60 %) proinvestovat.... >>
Předpokládaný rozpočet:
250000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
50000 tis. Kč

Vloženo:
11.3.2010

kvk/0044. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 3.9. Program výstavby parkovacích míst
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsahem projektu je v prvé řadě zhodnocení stávajícího stavu potřeb parkovišť a odstavných ploch, zejména v centrální zńě města a na sídlištích a v návaznosti na to o stanovení priorit. Teprve poté přichází v úvahu vlastní projektová příprava a realizace konkrétních staveb.... >>
Předpokládaný rozpočet:
1000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
1000 tis. Kč

Vloženo:
5.3.2010

jmk/1212. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje: Hodonín - Realizace protihlukových opatření na zařízení "Cihelna Hodonín"
Realizace protihlukových opatření na zařízení "Cihelna Hodonín"
Cílová skupina:
Občané města Hodonín

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
1.9.2011

jmk/1211. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje; ČEZ, a.s., U Elektrárny 1/3030, Hodonín: Hodonín - Realizace protihlukových opatření na zařízení "Fluidní kotle FK1 a FK2" - provozovatel ČEZ, a. s.
Realizace protihlukových opatření na zařízení "Fluidní kotle FK1 a FK2" v areálu ČEZ, a.s., Teplárny Hodonín, Poříčí, Tisová a Vítkovice, lokalita Hodonín, U Elektrárny 1/3030, Hodonín
Cílová skupina:
Občané města Hodonín

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
5.8.2011

jck/0062. Město Tábor: Tábor - Zavedení separovaného sběru biologicky rozložitelných odpadů
Eliminovat množství biologicky rozložitelných odpadů z domácností v popelnicích na směsný odpad.
Předpokládaný rozpočet:
738 tis. Kč

Vloženo:
13.2.2012

jck/0061. Město Tábor: Tábor - Obnova rybníka Jordán
Realizace stavby bude probíhat ve třech na sebe navazujícíh etapách více informací naleznete na http://www.taborcz.eu/obnova-rybnika-jordan/ds-1384/p1=9764.
Předpokládaný rozpočet:
463800 tis. Kč

Vloženo:
13.2.2012

jck/0052. Město Tábor: Tábor - Revitalizace Tismenického údolí - cyklistická stezka
Jedná se o aktraktivní lokalitu velmi dobře využitelnou k relaxaci a odpočinku. Z důvodu nedořešených majetkových vztahů v úseku kolem Housova mlýna se pokračuje v přípravě pouze I. části, tj. úsek od mostu pod Ptákem po most Pod Vodopádem. Bylo požádáno o stavební řízení.
Cílová skupina:
Veřejnosti, turistům, cyklistům.

Předpokládaný rozpočet:
4000 tis. Kč

Vloženo:
19.7.2010

jck/0049. Město Tábor: Tábor - Úprava Křižovatky na náměstí Fr. Křižíka
Jsou dopracovány projektové podklady k územnímu řízení s vazbou na konečné řešení dispozičního řešení ulice Budějovická.
Cílová skupina:
veřejnosti

Předpokládaný rozpočet:
13000 tis. Kč

Vloženo:
19.7.2010

Garant:
Odbor investic a strukturálních fondů


projekt připraven

zlk/0040. Město Vsetín: Vsetín - Úpravy veřejných prostor - ulice Jiráskova a Poschla
Předmětem projektu jsou stavební úpravy stávajícího sportovního hřiště v lokalitě Poschla na pozemku par. č. 4480 a 4483, v k.ú. Vsetín spočívající v realizaci nové sportovní plochy, úpravách stávajícího oplocení a doplnění herního mobiliáře a dále pak úprava plochy na parcele č. 2093/1 a 2093/2 k domu č. p. 409 spočívající v obnově povrchu a osazení mobiliáře.
Cílová skupina:
Obyvatelé bytových domů v dotčených lokalitách (ulicích)

Předpokládaný rozpočet:
1814 tis. Kč

Vloženo:
23.1.2012

zlk/0009. Město Vsetín, obec: Vsetín - Hřiště ZŠ Vsetín Ohrada
Rekonstruovaný sportovní areál u ZŠ Ohrada a u ZŠ v Treančianských Tepliciach, který bude sloužit především pro vzájemné střetávání dětí ze škol působících v obou partnerských městech, pro pořádání různých sportovních soutěží dětí apod. Partner projektu bude řešit zrcadlový projekt na Slovensku.
Cílová skupina:
Organizace zřízení veřejnou správou,spolky,sdružení,veřejná správa a samospráva

Předpokládaný rozpočet:
10,06 mil.Kč tis. Kč

Vloženo:
22.7.2009

Garant:
Kovářová Jana

zlk/0005. Město Vsetín: Vsetín - Integrovaný plán rozvoje měst aVsetín
a) Revitalizace veřejných prostranství Projekty realizované v rámci IPRM vybrané problémové zóny Rybníky, Trávníky, Poschla, střed města zahrnou zejména následující položky: úpravy sídlištního prostoru – např. úprava, obnova či výsadba veřejné zeleně, zvýšení podílu nezpevněných travnatých ploch, parkové úpravy včetně pořízení a obnovy městského mobiliáře (lavičky apod.), výstavba, rekonstrukce a sanace dopravní infrastruktury, např.... >>
Cílová skupina:
Obyvatelé deprivované zóny IPRM (základní sídelní jednotky Trávníky, Rybníky, Pod Tataláky, Rybníky-jih, Vsetín - střed, U nádraží) a obyvatelé města Vsetín

Předpokládaný rozpočet:
205144 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
87000 tis. Kč

Vloženo:
21.7.2009

Garant:
Baroň Ladislav

ulk/0046. Město Litoměřice: Litoměřice - Geotermální projekt Litoměřice
Cílem projektu je získání čistého zdroje energie a tepla, které nebude znečišťovat životní prostředí.
Cílová skupina:
obyvatelům města a podnikatelské sféře

Předpokládaný rozpočet:
? tis. Kč

Vloženo:
18.7.2013

puk/0045. Město Chrudim: Chrudim - Řešení staré ekologické zátěže v lokalitě bývalého s.p. Transporta Chrudim
Likvidace ekologické zátěže
Předpokládaný rozpočet:
176327 tis. Kč

Vloženo:
4.4.2011

puk/0044. Město Chrudim: Chrudim - Rozšíření lanového centra Podhůra
Projekt lanového centra navazuje na projekt Rekreační lesy Podhůra financovaného z ROP NUTS II Severovýchod. Jedná se o rozšíření dětského lanového parku, který v současné době obsahuje 5 překážek o délce 23 m a je určený pro děti od 3 do 10-ti let. Z důvodu velké poptávky a návštěvnosti bylo navrženo jeho rozšíření. Lanový park bude i nadále návštěvníkům sloužit jako sportovně-zábavné zařízení pro trávení volného času.... >>
Předpokládaný rozpočet:
225 tis. Kč

Vloženo:
4.4.2011

puk/0039. město Chrudim: Chrudim - Kanalizace a plynofikace obce Vestec
Kanalizace a plynofikace obce Vestec
Cílová skupina:
obyvatelé místní části Vestec

Předpokládaný rozpočet:
23000 tis. Kč

Vloženo:
4.3.2009

Garant:
Pk

puk/0036. město Chrudim: Chrudim - Cyklosová dráha BMX Medlešice
Cyklosová dráha BMX Medlešice
Cílová skupina:
veřejnost, obyvatelé místní části Medlešice

Předpokládaný rozpočet:
800 tis. Kč

Vloženo:
4.3.2009

Garant:
Pk

puk/0035. město Chrudim: Chrudim - Rekonstrukce hřiště v ulici Dr.J.Malíka
Rekonstrukce hřiště v ulici Dr.J.Malíka
Cílová skupina:
veřejnost, obyvatelé žijící v lokalitě Dr.J.Malíka

Předpokládaný rozpočet:
600 tis. Kč

Vloženo:
4.3.2009

Garant:
Pk

puk/0031. město Chrudim: Chrudim - Výstavba domu seniorů a domu se zvláštním určením Chrudim
Výstavba domu seniorů a domu se zvláštním určením Chrudim
Cílová skupina:
senioři města Chrudim

Předpokládaný rozpočet:
65000 tis. Kč

Vloženo:
4.3.2009

Garant:
Pk

puk/0030. město Chrudim: Chrudim - Stavební úpravy objektu Klobásov - Sporthotel
Stavební úpravy objektu Klobásov - Sporthotel
Předpokládaný rozpočet:
25000 tis. Kč

Vloženo:
4.3.2009

Garant:
Pk

puk/0029. město Chrudim: Chrudim - Výstavba hřiště Bike park
Výstavba hřiště Bike park v ulici v Průhonech
Předpokládaný rozpočet:
900 tis. Kč

Vloženo:
4.3.2009

Garant:
Pk

puk/0028. město Chrudim: Chrudim - Oprava Klubu Agora
oprava fasády, krovů, výměna střešní krytiny a oprava oken
Předpokládaný rozpočet:
1300 tis. Kč

Vloženo:
4.3.2009

Garant:
Pk

puk/0024. město Chrudim: Chrudim - Výstavba domů na půli cesty
Výstavbou domu na půli cesty vznikne cca 21 sociálních bytů, které budou sloužit pro matky s dětmi a děti z dětských domovů.
Předpokládaný rozpočet:
32000 tis. Kč

Vloženo:
4.3.2009

Garant:
Pk

puk/0023. město Chrudim: Chrudim - Zateplení objektu ZŠ Dr.J.Malíka
V rámci zateplení objektu ZŠ Dr.J.Malíka bude provedena výměna oken a dveří, zateplení budovy a střechy, instalace nového topení.
Cílová skupina:
Žáci a pedagogové navštěvující školu, veřejnost

Předpokládaný rozpočet:
30000 tis. Kč

Vloženo:
4.3.2009

Garant:
Pk

puk/0022. město Chrudim: Chrudim - Revitalizace starého náhona řeky Chrudimky
Revitalizace náhona starého ramene řeky Chrudimky
Cílová skupina:
veřejnosti

Předpokládaný rozpočet:
4000 tis. Kč

Vloženo:
4.3.2009

Garant:
Pk

puk/0021. město Chrudim: Chrudim - Rekonstrukce hokejbalového hřiště - 2.etapa
Tato etapa je zaměřena na vybudování zázemí hokejbalového hřiště - šatny pro hráče, rozhodčí, sociální zázemí apod.
Zázemí bude vybudováno jako přístavba stávající budovy.
Cílová skupina:
organizovaným sportovcům i veřejnosti

Předpokládaný rozpočet:
7500 tis. Kč

Vloženo:
4.3.2009

Garant:
Pk

puk/0020. město Chrudim: Chrudim - Zateplení objektu denního stacionáře v Městském parku Chrudim
Zateplení stávající budovy denního stacionáře - (Jitřenka, Pohoda)
Cílová skupina:
klienti stávajícího zařízení

Předpokládaný rozpočet:
7800 tis. Kč

Vloženo:
4.3.2009

Garant:
Pk

pha/0052. Újezdský STROM, o.s.: Praha 21 - Lesní galerie II
Realizací projektu dojde k rozšíření naučné stezky Lesní galerie I v klánovickém lese. Na stávajících lesních cestách budou umístěny infotabule s obrázky žáků základní školy s QR kódy. Budou vytvořena odpočinková místa s lavičkami a odpadkovými koši, vše z přírodního materiálu.
Cílová skupina:
Občanům MČ a jejích návštěvníkům.

Předpokládaný rozpočet:
750 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
75 tis. Kč

Vloženo:
24.8.2012

pha/0051. MČ Praha 21: Praha 21 - Zavedení principů projektového řízení a strategického plánování na Úřadu MČ Praha 21
MČ Praha 21 schválila v červnu 2012 Strategický plán rozvoje MČ do roku 2012. Projektem by došlo k zavedení strategického řízení na úřadu, vyvtoření projektového týmu, vytvoření některých dílčích koncepcí a procesního řízení.
Cílová skupina:
Zaměstnanci ÚMČ Praha 21, zastupitelé MČ Praha 21.

Předpokládaný rozpočet:
6049 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
907 tis. Kč

Vloženo:
24.8.2012

pha/0050. ÚMČ Praha 21: Praha 21 - Zateplení a rekontrukce Mateřské školy Sedmikráska, Lišická ul.
Objekt, ze kterého se vystěhuje Policie ČR bude zrekonstruován na dvě třídy mateřské školy. Všechny budovy mateřské školy by měly být zatepleny.
Cílová skupina:
Dětem z Újezda nad Lesy

Předpokládaný rozpočet:
8000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
4000 tis. Kč

Vloženo:
6.5.2012

pha/0046. hll.m.Praha: Praha–Dolní Počernice - Rekonstrukce mostu přes Rokytku
Odstranění havarijního stavu strategického silničního mostu na ulici Národních hrdinů přes říčku Rokytku, který je jediným dopravním propojením jižní a severní části Dolních Počernic. Realizace této akce je odvislá od zařazení této akce do rozpočtu hl. m. Prahy (OMI). Most je ve správě TSK. PD a SP jsou připraveny.
Předpokládaný rozpočet:
15000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
15000 tis. Kč

Vloženo:
24.3.2009

Garant:
Richter Zbyněk

pha/0045. MČ Praha-Dolní Počernice: Praha–Dolní Počernice - Provedení výsadeb v nově zrekonstruovaných komunikacích
V průběhu roku 2009 dojde k rekonstrukci komunikací ulic Kněžická, Záblatská, Vlčická a Jana Bílka. Tato stavba je zařazena do tzv. Technické vybavenosti MČ a je vedena pod číslem 0134. Investorem stavby je hl. m. Praha – Odbor městského investora, který však v rámci těchto staveb neřeší novou zeleň. Nové výsadby pak zajišťuje MČ buď z vlastních finančních prostředků nebo formou grantů hl. m. Prahy.... >>
Cílová skupina:
občané MČ Praha-Dolní Počernice

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.3.2009

Garant:
Richter Zbyněk

pha/0042. hl.m.Praha: Praha–Dolní Počernice - Nádvoří zámku čp. 1
Jedná se o dotvoření celého zámeckého areálu, a to v jeho hlavní části zámku čp. 1, který je ve vlastnictví hl. m. Prahy a ve kterém je umístěno sídlo Dětského domova Dolní Počernice. Celé nádvoří a další přilehlé venkovní prostory jsou v zuboženém stavu. Odbor správy majetku Magistrátu hl.m.Prahy připravuje žádost na realizaci tohoto projektu ve 2.výzvě OPPK. Společnou snahou MČ Praha – Dolní Počernice a hl. m.... >>
Předpokládaný rozpočet:
50000 tis. Kč

Vloženo:
24.3.2009

Garant:
Richter Zbyněk

pha/0041. hl.m.Praha: Praha–Dolní Počernice - Kanalizační sběrač "H"
Strategická stavba umožní zrušení ČOV Běchovice, která je v havarijním stavu. Výstavbou sběrače "H" by měly být ochráněny od znečištění jak Velký počernický rybník, tak dolní tok Rokytky.
Předpokládaný rozpočet:
150000 tis. Kč

Vloženo:
23.3.2009

Garant:
Richter Zbyněk

pha/0040. MČ Praha-Dolní Počernice: Praha–Dolní Počernice - Rozšíření sítě povrchové kanalizace
Stavba by měla zajistit kapacitní odvod dešťových vod z ulic Českobrodská a Národních hrdinů, které jsou též svodnicemi dešťových vod z části ulic bytové zástavby Dolních Počernic. Zbudování této nové sítě je podmínkou pro realizaci bytové zástavby (cca 310 byt.jednotek) v jižní části obce.
Předpokládaný rozpočet:
18000 tis. Kč

Vloženo:
23.3.2009

Garant:
Richter Zbyněk

pha/0039. hl.m.Praha: Praha–Dolní Počernice - Rekreační park Na Čeňku
Jedná se o zbudování rekreačního parku na rozlehlém území na rozhraní dvou městských částí Praha-Dolní Počernice a Praha 14, těsně přiléhající k panelové zástavbě MČ Praha 14
Cílová skupina:
převážně obyvatelé MČ Praha 14 a MČ Praha-Dolní Počernice

Předpokládaný rozpočet:
170000 tis. Kč

Vloženo:
16.3.2009

pha/0033. MČ Praha-Dolní Počernice: Praha–Dolní Počernice - Rekonstrukce mlýna v zámeckém areálu - zbudování environmentálního centra
MČ zahájila v roce 2002 rekonstrukci památkově chráněného zámeckého areálu. Od r. 2004 se vzhled tohoto areálu zcela změnil díky podpoře SF EU programu JPD2. V současné době MČ usiluje o získání finančních prostředků ve 2.výzvě OPPK na rekonstrukci vnitřních prostor budov se záměrem vybudování centra environmentálního vzdělávání (konferenční a vzdělávací centrum, muzeum obnovitelných zdrojů energie, odborná knihovna). Na rekonstrukci unikátního souboru budov obdržela naše MČ pro r.... >>
Cílová skupina:
široké veřejnosti

Předpokládaný rozpočet:
55000 tis. Kč

Vloženo:
12.3.2009

Garant:
Richter Zbyněk

pha/0029. MČ Praha-Dolní Počernice: Praha–Dolní Počernice - Rekonstrukce kuchyně základní školy
Akce je součástí projektu ZŠ – modernizace a vestavba, kterým naše MČ hodlá výhledově vyřešit podmínky pro základní školství v souvislosti s novou bytovou výstavbou v Dolních Počernicích. Rekonstrukce kuchyně je nutná na základě výsledků hygienických kontrol. Financování akce by mělo být zajištěno z rezervy pro MČ v rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2009. Veškeré podmínky pro realizaci jsou připraveny.
Cílová skupina:
občanům MČ

Předpokládaný rozpočet:
4000 tis. Kč

Vloženo:
11.3.2009

Garant:
Richter Zbyněk

olk/0215. Město Šternberk: Šternberk - ZUŠ Úpravy budovy Olomoucká
Součástí akce je kompletní rekonstrukce prostorů ZUŠ v budově Olomoucká a Příkopy
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
19.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0214. Město Šternberk: Šternberk - ZŠ Svobody - sportoviště
Úpravy školního dvora s vybudováním nutného zázemí pro tělesnou výchovu (dle zpracovaného projektu)
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
19.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0213. Město Šternberk: Šternberk - ZŠ Svatoplukova - výměna oken, termoomítky, rekonstrukce otopné soustavy
Úpravy dle výsledků energetického auditu a požadavků školského zařízení. Rekonstrukce otopné soustavy.
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
19.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0212. Město Šternberk: Šternberk - ZŠ Svatoplukova - spojovací most
Oprava havarijního stavu spojovacího mostu a navazujících částí školy (klempířské výrobky, zastřešení, luxfery)
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
19.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0211. Město Šternberk: Šternberk - ZŠ Svatoplukova - oplocení Sadová
Kompletace úprav ZŠ Svatoplukova - budova Sadová
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
19.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0210. Město Šternberk: Šternberk - ZŠ Nám. Svobody - výměna oken, zateplení, rekonstrukce otopné soustavy
Výměna oken a zateplení budov - dle výsledků energetického auditu a požadavků školského zařízení. Rekontrukce otopné soustavy.
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
19.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0209. Město Šternberk: Šternberk - ZŠ Dr. Hrubého - zateplení, oprava fasády
Stavební úpravy dle požadavků škol. zařízení
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
19.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0208. Město Šternberk: Šternberk - ZŠ Dr. Hrubého - úpravy dvora
Stavební úpravy dle požadavků škol. zařízení
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
19.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0207. Město Šternberk: Šternberk - ZŠ Dr. Hrubého - rekonstrukce WC
Stavební úpravy dle požadavků škol. zařízení
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
19.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0206. Město Šternberk: Šternberk - WC na ulici Dvorská
Vybavení autobusového stanoviště Dvorská nutným sociálním zařízením
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
19.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0205. Město Šternberk: Šternberk - Vodovodní řád "Nad nemocnici"
Rekonstrukce vodovodního řádů pro lokalitu bydlení "Nad nemocnicí" (rekonstrukce vedení z ul. Puškinova)
Předpokládaný rozpočet:
3000 tis. Kč

Vloženo:
19.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0204. Město Šternberk: Šternberk - Veřejná dětská hřiště
Úpravy veřejných hřišť pro děti mimo sídliště (tam souvisí s regenerací sídlišť). Zajištěním občanské vybavenosti.
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
19.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0203. Město Šternberk: Šternberk - Územě plánovací dokumentace
Plánovaná částka na zpracování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů (případně změny územního plánu, rozvojové studie,...)
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
19.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0202. Město Šternberk: Šternberk - Účelová komunikace kaskády - Babická
Spodní stavba komunikace v lokalitě Vinný vrch, budovaná stavebníkem akce "Kaskády Babická" (příspěvek města)
Předpokládaný rozpočet:
1000 tis. Kč

Vloženo:
19.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0201. Město Šternberk: Šternberk - Školní jídelna Opavská - vduchotechnika
Stavební úpravy dle požadavků zařízení
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
19.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0200. Město Šternberk: Šternberk - Školní jídelna Komenského
Dovybavení školní jídelny dle požadavků zařízení (konvektomat, myčka, sporáky, hnětací stroj,...)
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
19.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0199. Město Šternberk: Šternberk - Sportovní hala - podmiňující investice
Investice, související s výstavbou sportovní haly gymnázia a předpokládaná spoluúčast města. ZM dosud schválena částka 4 832 tis. Kč (Usnesení ZM 304/14 z 15.9.04). Uvedená částka zohledňuje celkovou požadovanou spoluúčast a týká se především podmiňujících investic v oblasti technických sítí.
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
19.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0197. Město Šternberk: Šternberk - Skládka Tankodrom rekultivace
Skládka Tankodrom je v současnosti zcela zaplněna a je zpracován projekt rekultivace. Dle provozního řádu skládky na konci roku 2004 ukončeno skládkování. Na základě rozhodnutí KÚ Olomouckého kraje nutná následná rekultivace.
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
19.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0196. Město Šternberk: Šternberk - Síť rozhleden
4 rozhledny v okolí města propojené cyklotrasami a trasami pro pěší
Předpokládaný rozpočet:
10000 tis. Kč

Vloženo:
19.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0195. Město Šternberk: Šternberk - Rýmařovská ulice - pojížděný chodník
Zřízení pojížděného chodníku pro obsluhu uvedených nemovitostí (dosud stavebně neupraveno po realizaci kanalizace v lokalitě), projekčně připraveno.
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
19.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0194. Město Šternberk: Šternberk - Rozšíření a obnova infrastruktury Lokalita Opavská
Akce zahrnuje jednak opatření, související s bezpečností chodců - přechody ulice Opavská v prostoru u startu, vybudování chodníku v úseku od autobus. zastávky ÚSP Vincentinum po ulici Na Stráni, jednak dobudování infrastruktury v dotčeném úseku (dešťová a splašková kanalizace, veřejné osvětlení,...)
Předpokládaný rozpočet:
14660 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0193. Město Šternberk: Šternberk - Restaurátorské práce - kláštěr
realizace restaurátorského záměru v August. klášteře
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0192. Město Šternberk: Šternberk - Rekultivace skládky Dalov
Odstanění stávající ekologické zátěže - nepovolené skládky odpadů míst části Dalov, která zčásti zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje.
Předpokládaný rozpočet:
10000 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0191. Město Šternberk: Šternberk - Rekonstrukce ulic - U Horní brány, Vodní
Rekonstrukce a stavební úpravy komunikací v ulicích U Horní brány, Vodní, Jaroslavova - akce je podmíněna součinnosti se správci sítí (zejména nutná rekonstrukce vodovodu a kanalizace - VHS Sitka).
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0190. Město Šternberk: Šternberk - Rekonstrukce DPS - Komenského, Paloukova
Kompletní rekonstrukce objektů, zařazených do sítě domů s pečovatelskou službou. Součástí stavetních úprav jsou nové byty v podkroví nemovitostí.
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0189. Město Šternberk: Šternberk - Rekonstrukce ČOV Šternberk
Nutná rekonstrukce, vyplývající z rozšíření technologie ČOV, tak aby plnila nároky současných předpisů. Usnesením č. 1256/50 ze dne 4.10.2004 doporučila rada města Šternberka zařazení akce "Rekonstrukce ČOV Šternberk" jako prioritní akce do rozpočtu investic v příslušných letech s tím, že město zajistí nutné spolufinancování.
Předpokládaný rozpočet:
93500 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0188. Město Šternberk: Šternberk - Rekonstrukce budov MěÚ
Nutná rekonstrukce objektu budov Městského úřadu, jak objektu Horní náměstí 9 (nájezdová plošina, sociální zařízení), tak Horní náměstí 16 (opravy omítek, klempířské výrobky, výměna oken, kotelna,...)
Předpokládaný rozpočet:
8700 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0187. Město Šternberk: Šternberk - Regenerace sídliště Uničovská I. Etapa
Úpravy sídliště, představující regeneraci veřejných prostorů sídliště. Náklady, navržené na rok 2007 představují I. Etapu prací, stanovenou na základě veřejného projednání.
Předpokládaný rozpočet:
8200 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0186. Město Šternberk: Šternberk - Regenerace sídliště Nádražní I. Etapa
Úpravy sídliště, představující regeneraci veřejných prostorů sídliště. Náklady, navržené na rok 2007 představují I. Etapu prací, stanovenou na základě veřejného projednání.
Předpokládaný rozpočet:
15460 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0185. Město Šternberk: Šternberk - Regenerace sídliště Jiráskova
Úpravy sídliště, představující regeneraci veřejných prostorů sídliště. Náklady, navržené na rok 2007 představují 1. etapu prací, stanovenou na základě veřejného projednání.
Předpokládaný rozpočet:
3280 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0183. Město Šternberk: Šternberk - Požární nádrž Chabičov
Požární nádrž Chabičov
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0182. Město Šternberk: Šternberk - Plavecký bazén - realizace
Akce dlouhodobého výhledu. Dosud prověřovány možnosti umístění (zpracovávána urbanistická studie části území "Pod kopcem" a "Nad nemocnici"). S realizací se uvažuje za podmínky účasti dalších finančních zdrojů mimo rozpočet města.
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0181. Město Šternberk: Šternberk - Plavecký bazén - příprava
Náklady na přípravné práce na investici - studie, zahájení, projektové přípravy.
Předpokládaný rozpočet:
2750 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0180. Město Šternberk: Šternberk - Osvětlovací technika Městského klubu
náhrada za uzavřené Tylovo divadlo - nový námět komise kulturní
Předpokládaný rozpočet:
500 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0179. Město Šternberk: Šternberk - Oddechové centrum (parčík Uničovská)
Oddechové centrum (parčík Uničovská)
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0178. Město Šternberk: Šternberk - Nákupy pozemků a nemovitostí
Řeší nutné nákupy, vyplývající ze závazků města, případně související s rozvojovými záměry města. Uvedená částka představuje naprosté minimum krytí požadavků, může být upřesněna v průběhu roku.
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0177. Město Šternberk: Šternberk - Nákupy nemovitostí
Částka na krytí nákladů na výkup pozemků, nutných v souvislosti s rozvojovými projekty města (pozemky včetně budovy v přednádražním prostoru, pozemky pro sjezdovku).
Předpokládaný rozpočet:
5000 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0176. Město Šternberk: Šternberk - Nákup separačních nádob na odpad
Nákup separačních nádob dle potřeb, požadavků a v souladu s plánem odpadového hospodářství.
Předpokládaný rozpočet:
500 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0175. Město Šternberk: Šternberk - Multifunkční kulturní zařízení
Rekonstrukce a dostavba Městského klubu Masarykova 20
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0174. Město Šternberk: Šternberk - MŠ Nádražní - generální oprava
Stavební úpravy, nárokované uvedeným školským zařízením.
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0173. Město Šternberk: Šternberk - MŠ Komenského - úpravy spojovacího koridoru
Řešení statických závad, havarijního stavu
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0172. Město Šternberk: Šternberk - Most u kina
Úplná náhrada stávajícího uzavřeného mostu v havarijním technickém stavu. Nový most současně pomáhá v řešení navrženého dopravního systému v lokalitě (zjednosměrnění ulice Bojovníků za svobodu,...)
Předpokládaný rozpočet:
7500 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0171. Město Šternberk: Šternberk - Mobiliář pro pořadatele společenských akcí
Podium, stoly, lavice, mobiliář pro letní kino - připravuje se zadání pro realizaci v roce 2008.
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0169. Město Šternberk: Šternberk - Mateřská škola U Dráhy - opatření k energetickým úsporám
Mateřská škola u Dráhy - opatření k energetickým úsporám.
Předpokládaný rozpočet:
1600 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0168. Město Šternberk: Šternberk - Mateřská škola U Dráhy - generální oprava
Mateřská škola u Dráhy - generální oprava.

Předpokládaný rozpočet:
5000 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0167. Město Šternberk: Šternberk - Lyžařská sjezdovka - Lipina
Sjezdovka v lokapitě Lipina - podmiňující investice k zajištění lokality (nákupy pozemků, komunikace). Vlastní investice soukromý investor.
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0165. Město Šternberk: Šternberk - Komunikace Rýmařovský kopec
V případě realizace akce Kanalizace Rýmařovský kopec - 3.A (viz C) - nutné následné úpravy a rekonstrukce komunikací.
Předpokládaný rozpočet:
28000 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0164. Město Šternberk: Šternberk - Komunikace Příkopy, Oblouková
Dokončení úprav komunikace v ulicích Oblouková, Příkopy,... včetně prostoru na budovou Policie ČR a ZUŠ.
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0163. Město Šternberk: Šternberk - Komunikace proj. dokumentace
Nároky na projektovou dokumentaci - doprava (centrum města - Potoční, Jaroslavova, Vodní, Pekařská, Olomoucká, Oblouková, Příkopy, ..... Věžní, Olomoucká, Jívavská, Rýmařovský kopec - po kanalizaci).
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0162. Město Šternberk: Šternberk - Komunikace lokality Pod Kopcem, Kiosk
Nutné řešení technického stavu komunikací v lokalitě - podmíněno majetkovým převodem na město a součinností se správci sítí (zejména stav kanalizace).
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0161. Město Šternberk: Šternberk - Komunikace - Zámecký kopec, Na Valech
Rekonstrukce komunikace Na Valech (zpracována projektová dokumentace - akce vázána na další inženýrské sítě a kompletace komunikací v lokalitě (ulice U Startu, dokončení ulice Ořechová)
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0160. Město Šternberk: Šternberk - Komunikace - Strmá, Úzká, Besední
Nutné řešení technického stavu komunikaci v lokalitě. Vhodné řešit po kanalizaci.
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0158. Město Šternberk: Šternberk - Kompletace kanalizace Šternberk
Kompletace kanalizační sítě ve městě a některých městských částech.
Předpokládaný rozpočet:
240000 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0157. Město Šternberk: Šternberk - Kanalizace Rýmařovský kopec
Kanalizace "Rýmařovský kopec - etapa 3A" je v akcí, financovanou částečně z dotace a půjčky SFŽP. Zahrnuje kanalizaci v ulicích Tolského, Březinova, Babická, Okrajová, Rostislavova, Přikrylova,...
Předpokládaný rozpočet:
25840 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0156. Město Šternberk: Šternberk - Jívavská 65 - byty
Vybudování nových bytů v půdní vestavbě objektu. Nerealizováno dům určen k odprodeji.
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0155. Město Šternberk: Šternberk - Jívavská - úpravy komunikace
Stavební úpravy chodníků, přechodů,... V součinnosti s ŘSD uvažovanou rekonstrukci komunikace Jívavská v úseku křižovatka u Eutechu - koupaliště. Rozpočet zahrnuje pouze podíl Města Šternberka.
Předpokládaný rozpočet:
12000 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0154. Město Šternberk: Šternberk - Infrastruktura lokalit Jiráskova, Jívavská
Kompletní rekonstrukce technické infrastruktury, včetně komunikací v lokalitě bývalé stavební uzávěry "Jívavská".
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0153. Město Šternberk: Šternberk - Infrastruktura Lhota - plynofikace
Náklady na kompletaci inženýrských sítí místní části - plynofikace. Nutno jednat se Severomoravskou plynárenskou a.s. o možné finanční spoluúčasti.
Předpokládaný rozpočet:
8300 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0152. Město Šternberk: Šternberk - Infrastruktura Lhota
Požadavky na další akce infrastruktury Lhoty, vyvolané případnou realizací akce plynofikace - stavební úpravy a rekonstrukce komunikace, veřejné osvětlení ...
Předpokládaný rozpočet:
30000 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0151. Město Šternberk: Šternberk - Chráněné bydlení
Projekt výstavby chráněného bydlení v lokalitě u Tyršových sadů je jedním z výstupů komunitního plánování sociálních služeb ve Šternberku. Součástí chráněného bydlení bude chráněná dílna a bude sloužit pro občany města Šternberka se zdravotním postižením. Vybudování chráněného bydlení a jeho provoz bude společným pilotním projektem Města Šternberka. Krajského úřadu Olomouckého kraje a poskytovatelů sociálních služeb na území města.
Předpokládaný rozpočet:
20000 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0150. Město Šternberk: Šternberk - Charita - stavební úpravy
Stavební úpravy domu v majteku Města Šternberka
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0149. Město Šternberk: Šternberk - Hřbitov - rekonstrukce
Kompletní rekonstrukce městského hřbitova - úpravy a obnova zeleně, úpravy komunikací,...
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0147. Město Šternberk: Šternberk - Informační systém Mětské pamatkové zóny
Jedná se o pořízení informačních tabulí k významným objektům MPZ, popis turistické trasy městem a MPZ.
Předpokládaný rozpočet:
1500 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0146. Město Šternberk: Šternberk - Hřbitov - kolumbárium
Částka představuje náklady na III. a IV. etapu výstavby kolumbária na městském hřbitově.
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0145. Město Šternberk: Šternberk - Horní náměstí 2 - fasáda Dvorská
Dokončení celkové rekonstrukce objektu
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0144. Město Šternberk: Šternberk - Generel zeleně
Zpracování generelu zeleně Města Šternberka
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0142. Město Šternberk: Šternberk - Expozice času
Stavební náklady na dokončení objektu. Město vyhledává dotační zdroje ke stavebnímu dokončení.
Předpokládaný rozpočet:
65728 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0141. Město Šternberk: Šternberk - Dům pro matky (otce) s dětmi
Projekt domu pro matky nebo otce s dětmi v tísni je jedním z výstupů komunitního plánování sociálních služeb ve Šternberku. Dům pro matky (otce) s dětmi v tísni bude určen pro přechodné ubytování matek nebo otců s dětmi v tísni způsobené rozpadem rodiny, týráním matky, dětí, apod.
Předpokládaný rozpočet:
15000 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0140. Město Šternberk: Šternberk - Dům dětí a mládeže - rekonstrukce topení
Termoregulační (dále jen TR) ventily a nutná rekonstrukce topení v budově. Problémem je jak stav topného systému, tak technický stav samotné kotelny a jejího měření a regulace.
Předpokládaný rozpočet:
1800 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0139. Město Šternberk: Šternberk - Dům dětí a mládeže - fasáda
Stavební úpravy, nárokované uvedeným zařízením, vyplývající ze současného stavebně technického stavu, ohrožujícího bezpečnost a zdraví návštěvníků.
Předpokládaný rozpočet:
1500 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0138. Město Šternberk: Šternberk - Dopravní hřiště rekonstrukce
Oprava stávajícího zařízení, včetně částečné obnovy (značení) a dovybavení (terasa a přístřešek pro návštěvníky).
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0137. Město Šternberk: Šternberk - DDM vnitřní úpravy
Stavební úpravy dle požadavků škol. zařízení
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0136. Město Šternberk: Šternberk - DDM venkovní úpravy
Stavební úpravy dle požadavků škol. zařízení
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0135. Město Šternberk: Šternberk - ČSA 30 Dvorní trakt
Akce řeší kompletní rekonstrukci dvorního traktu budovy Městské policie - odstranění již havarijního stavu terasy,... Akce dlouhodobě nárokována.
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0134. Město Šternberk: Šternberk - Čekárna BUS Dolní Žleb
Stavební úpravy zastávky, včetně vybudování čekárny v místní části Dolní Žleb. Požadavek občanů podpořila rada města na svém zasedání dne 11.7.2005. Stávající čekárna umístěna na pozemku, který není v majetku města, majitel požaduje odstranění. Bude třeba vyřešit nové umístění a související úpravy.
Předpokládaný rozpočet:
1368 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0133. Město Šternberk: Šternberk - Bezbariérové vzdělávací a kulturní multifunkční centrum - Městský klub
xxx
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

msk/0137. Město Kopřivnice: Kopřivnice - ZŠ Dr. Milady Horákové - energetická opatření - I. etapa
Zateplení obvodového pláště, střechy, výměna okenních a dveřních výplní, úprava vstupního předprostoru.
Předpokládaný rozpočet:
31800 tis. Kč

Vloženo:
23.11.2010

msk/0135. Město Kopřivnice: Kopřivnice - Rekonstrukce zimního stadionu - I. etapa
Obsahem projektu je modernizace technologie chlazení zimního stadionu v Kopřivnici, modernizace okapů a svodů a instalace umělého povrchu na hrací plochu především v době mimo sezónu. Účelem takovéto modernizace stadionu je zvýšení kvality poskytovaných služeb zimního stadionu prostřednictvím tvorby kvalitnějšího ledu a rozšíření nabídky občanské vybavenosti i v letních měsících.... >>
Předpokládaný rozpočet:
12100 tis. Kč

Vloženo:
23.11.2010

msk/0130. Město Kopřivnice: Kopřivnice - Domov pro seniory - II. etapa - ubytovací část
Objekt zahrnuje výstavbu nové čtyřpodlažní budovy s 60 lůžky (18 jednolůžkových a 21 dvoulůžkových pokojů). Objekt bude stavebně i provozně propojen v 1. PP a 1. NP s objektem stravovny. Hlavní vstup a zásobovací vstup do objektu je navržen z ulice Příčná. V přízemí objektu bude umístěna vrátnice, návštěvní místnost, kanceláře provozovatele a ordinace lékaře. Na každém podlaží bude kromě pokojů pro klienty také společenská místnost, umývárna, kuchyňka, ošetřovna a sklady.... >>
Předpokládaný rozpočet:
100000 tis. Kč

Vloženo:
23.11.2010

lbk/0044. Norma + Liberecký kraj: Jilemnice - Kruhový objezd u Normy
Vybudování kruhového objezdu u nové budovy marketu Norma.
Předpokládaný rozpočet:
4000 tis. Kč

Vloženo:
8.1.2009

Garant:
KaJ

lbk/0041. Město Jilemnice: Jilemnice - Regenerace panelového sídliště Spořilov
Etapový projekt, řeší modernizaci původní zástavby panelového sídliště Spořilov - nové chodníky, úprava komunikací, řešení parkovacích stání, odpočinkové zóny.
Předpokládaný rozpočet:
9000 tis. Kč

Vloženo:
7.1.2009

Garant:
KaJ

lbk/0039. Město Jilemnice: Jilemnice - Regenerace památkové budovy 1. ZŠ
Budova I. ZŠ leží v památkové zóně a je památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Stav omítky je v havarijním stavu. Bude provedena oprava vnějších fasád na průčelích směřujících do ulic Komenského a Metyšova, včetně jižního a západního štítu. Pokud práce nebudou v nejbližší době započaty, hrozí nevratná ztráta architektonických prvků. Oprava je zařazena jako jedna z akcí Programu regenerace památkové zóny ministerstva kultury.
Předpokládaný rozpočet:
6000 tis. Kč

Vloženo:
7.1.2009

Garant:
KaJ

lbk/0035. Město Jilemnice: Jilemnice - TRANS Krkonoše II
Přeshraniční projekt v oblasti turistiky. Jilemnice v rámci projektu opraví tenisové kurty vč. oplocení a uspořádá v letech 2009-2011 tenisový turnaj.
Předpokládaný rozpočet:
1906 tis. Kč

Vloženo:
7.1.2009

Garant:
KaJ

kvk/0085. Sdružení Krušné hory - západ, d.s.o.: Mikroregion Krušné hory-západ - Místní agenda 21 v regionu Krušné hory - západ
Sdružení Krušné hory - západ realizovalo 5 setkání s občany při komuntním plánování ve 2 malých, ve 2 středních obcích a 1 město do 5 tis. obyvatel. Vzniklo 5 výstupů Anketního šetření s celkovým rozborem potřeb v obcích, l výstup zhodnocení potřebné relauzace projektu v obci Pernink - Kontribučenská sýpka, na kterou obec bude žádat dotaci z ROPu NUTS 2, výstup sociologické šetření MA 21 v regionu Krušné hory -západ.
Cílová skupina:
Výstup bude sloužit jako podklad pro realizace konkrétních projektů jednotlivých obcí v rámci Regionálního operačníhoi programu NUTS Severozápad. Obnova obcí, úprava parků, čistírna odpadních vod, rekonstrukce a obnova venkovských památek, technická infrastruktura obcí a měst, dopravní obslužnost, zateplení veřejných budov, sportoviště a další potřebné projekty.

Předpokládaný rozpočet:
4900 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
15% tis. Kč

Vloženo:
19.10.2010

kvk/0081. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 5.13. Ekocentrum pro environmentální výchovu, vzdělání a osvětu (EVVO)
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsahem projektu je vybudování a následný provoz Ekocentra pro environmentální výchovu, vzdělání a osvětu (EVVO), určeného pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací.... >>
Předpokládaný rozpočet:
51600 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
7740 tis. Kč

Vloženo:
12.3.2010

jck/0064. Město Prachatice: Prachatice - Zpracování PD pro vybrané památné stromy ORP Prachatice
Zpracování projektů na ošetření 28 památných stromů, na jejichž základě bude v následujících letech realizována komplexní odborná péče o tyto stromy
Předpokládaný rozpočet:
56 tis. Kč

Vloženo:
29.2.2012

jck/0063. Město Prachatice: Prachatice - Zajištění péče o PP Žižkova skalka v Prachaticích
Odstranění náletových dřevin a křovim, odborná prořezávka.
Předpokládaný rozpočet:
32 tis. Kč

Vloženo:
29.2.2012

jck/0062. Město Prachatice: Prachatice - Prakticky-ekologicky
Cyklus 5 seminářů zaměřených na praktické a ekologické využití bylin.Navazuje na velmi úspěšný cyklus realizovaný v loňském roce za podpory z Revolvingového fondu MŽP. Účast nabídneme celým rodičům s dětmi. Zaměříme se na „domácí“ netradiční využití bylinek, nejen k tomu, jak je obvyklé – na čaj, do krému, ale ukážeme výrobu ekologických čisticích prostředků a zaměříme se zejména na praktickou část.
Cílová skupina:
Občané města, rodiny s dětmi

Předpokládaný rozpočet:
36 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
9 tis. Kč

Vloženo:
24.2.2012

jck/0060. Město Tábor: Tábor - Expozice živá příroda
Tento environmentální prvek by měl obsahovat interakční prvky. Patří do nich čtyři otáčivé sloupy, kde je úkolem na každém sloupu přiřazení určitého stromu, keře, hmyzu či ptáka ke svému typickému biotopu. Ústředním prvkem je potravní pyramida, kterou si opět mohou návštěvníci poskládat ze dvou možností.
Celková stavba je dřevěného charakteru sestavěná z dřevěných kulatin, která může sloužit i jako herní prvek.
Cílová skupina:
veřejnost

Předpokládaný rozpočet:
815 tis. Kč

Vloženo:
20.8.2010

jck/0059. Město Tábor: Tábor - Bludiště u Mlýna
Jedná se o dřevěnou stavbu z dubových kulatin ve tvaru osmičky sloužící k účelů environmentálního vzdělávání. Bludiště bude rozděleno na 4 rybí pásma, která budou rozlišena barevně. Tato pásma jsou: 1- pásmo cejnové 2 – pásmo parmové 3 – pásmo lipanové 4 – pásmo pstruhové. U vstupní části začíná pásmo cejnové, což je pásmo pomale tekoucích vod a ke konci bludiště pásma postupují k nejrychleji tekoucím vodám, což je pásmo pstruhové.... >>
Cílová skupina:
veřejnost

Předpokládaný rozpočet:
2702 tis. Kč

Vloženo:
20.8.2010

jck/0046. Správa NP a CHKO Šumava: (sú) Biosférická rezervace Šumava - Demolice bývalé roty PS Černé jezero
Jde o odstranění nevyužívaných staveb ve zvláště chráněném území a území zařazených do soustavy Natura 2000. Bývalá rota je situována cca 4 km od osady Špičák a cca 200 m severně od Černého jezera. Do areálu roty vede asfaltová komunikace ze Špičáku, která je v majetku Lesů České republiky. Rota je cca 10 let opuštěna. Všechny objekty jsou značně zchátralé kromě hlavní budovy, která je v relativně dobrém stavu. Areál je částečně oplocen dřevěným plotem.... >>
Cílová skupina:
Cíle projektu:Areál bývalé vojenské roty leží v I. a II. zóně Chráněné krajinné oblasti Šumava, v centrální části Šumavy, která je z hlediska ochrany přírody velmi cenná, velmi turisticky atraktivní a navštěvovaná. Cílem projektu je odstranění nevyužívaných staveb ve zvláště chráněném území a uvedení areálu do stavu odpovídajícímu této skutečnosti. Strategickým cílem je posílení přírodnosti území postupným snižováním lidské intervence (PP, 3.3. str. 30)

Předpokládaný rozpočet:
2373 tis. Kč

Vloženo:
18.11.2008


hotová studie

puk/0034. město Chrudim: Chrudim - Rekonstrukce hřiště v sídlišti Palackého
Rekonstrukce hřiště v sídlišti Palackého
Cílová skupina:
veřejnost, obyvatelé žijící v sídlišti

Předpokládaný rozpočet:
300 tis. Kč

Vloženo:
4.3.2009

Garant:
Pk

puk/0033. město Chrudim: Chrudim - Výstavba lanovky na dětském hřišti v sídlišti Rozhledna II.
Výstavba lanovky na dětském hřišti v sídlišti Rozhledna II.
Cílová skupina:
veřejnost, obyvatelé sídliště

Předpokládaný rozpočet:
600 tis. Kč

Vloženo:
4.3.2009

Garant:
Pk

puk/0032. město Chrudim: Chrudim - Oprava fasády budovy ZŠ Školní náměstí
Budova se nachází v Městské památkové zóně, proto je připravena realizace opravy fasády včtně kamenných portálů.
Cílová skupina:
veřejnost, žáci a pedagogové školy, návštěvníci města

Předpokládaný rozpočet:
4000 tis. Kč

Vloženo:
4.3.2009

Garant:
Pk

puk/0027. město Chrudim: Chrudim - Rekonstrukce a dostavba tribuny Centrum Rohlík
Rekonstrukce a dostavba tribuny Centrum Rohlík
Cílová skupina:
veřejnost a sportovci navštěvující areál AFK

Předpokládaný rozpočet:
31000 tis. Kč

Vloženo:
4.3.2009

Garant:
Pk

lbk/0058. Svazek obcí Jilemnicko: Jilemnice - Systém zpracování bioodpadu v místě zdroje
Projekt řeší systém třídění, sběru a zpracování bioodpadu ze zeleně společně pro obce sdružené ve svazku a pro Rokytnici nad Jizerou, a to kompostováním na volné ploše (síť několika kompostérem v regionu).
Cílová skupina:
Obyvatelé mikroregionu Jilemnicko.

Předpokládaný rozpočet:
6000 tis. Kč

Vloženo:
31.3.2010

lbk/0024. Masarykova městská nemocnice Jilemnice: Jilemnice - Oprava podhledů a nátěr fasády I.etapy - ARO
Bude odstraněn nebezpečný stav padajících podhledů v blízkosti přístupu pacientů
Předpokládaný rozpočet:
280 tis. Kč

Vloženo:
6.1.2009

Garant:
Šn

kvk/0077. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 5.9. Zpracování koncepce enviromentální výchovy, a krajský program EVVO) a její realizace
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsahem projektu je v prvé fázi zpracování koncepce EVVO, včetně systémového zabezpečení její pravidelnou aktualizaci. V návaznosti na tuto fázi jde dále v projektu o to: · vytvořit poradní orgán (pracovní skupinu) pro spolupráci s při realizaci státního programu EVVO · zabezpečit doškolování pracovníků pro EVVO · zabezpečit aktivní spolupráci mezi státní správou, samosprávou, nestátními ... >>
Předpokládaný rozpočet:
1600 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
160 tis. Kč

Vloženo:
12.3.2010

kvk/0069. Asociace „Záchranný kruh“, o.s.: Karlovy Vary - 4.20 Centrum zdraví a bezpečí
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsah projektu je vybudování „Centra zdraví a bezpečí“ za podpory Statutárního města Karlovy Vary. Jeho základem je koncepce dětských vesniček bezpečí, které úspěšně fungují především v Kanadě,USA a Spojeném království Jedná se o areál sestávající z těchto objektů: Hlavní budova · Multifunkční sál (akce pro děti a mládež a pro další cílové skupiny, využití jako kinosál).... >>
Předpokládaný rozpočet:
100000 tis. Kč

Vloženo:
12.3.2010

kvk/0014. Eden Group, a.s.: Karlovy Vary - 1.9. Využití proluky u Vřídla na stavbu lázeňského hotelu
Věcný obsah projektu (stručný popis): Projekt využití proluky u Vřídla na stavbu nového lázeňského hotelu je záležitostí společnosti Eden Group, a.s.. Kapacita hotelu bude činit cca 300 lůžek. Na tuto kapacitu provedena analýza proveditelnosti záměru s uspokojivým výsledkem. Financování stavby se předpokládá investičním leasingem (rakouská Reiffeisenbank).... >>
Předpokládaný rozpočet:
500000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
500000 tis. Kč

Vloženo:
4.3.2010

kvk/0007. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 1.2 Ochrana lázeňské zóny před rozvojem nelázeňských aktivit
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsahem projektu je jednak příprava a následná realizace návrhu řešení dopravy v lázeňské zóně, jednak ochrana termálních pramenů před neuváženými zásahy, jednak dopracování návrhu nového Statutu lázeňského místa. Statut jako základní právní předpis by měl řešit obecná pravidla každodenního života v lázeňské zóně.... >>
Předpokládaný rozpočet:
3000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
3000 tis. Kč

Vloženo:
3.2.2010


projektová fiše

zlk/0039. Město Vsetín: Vsetín - Parkoviště ul. J. Sousedíka (IPRM)
Realizací projektu dojde ke zlepšení situace dopravy v klidu na síldlišti Trávníky v ul. Josefa Sousdedíka u domu čp.1166.
Cílová skupina:
občané sídliště Trávníky

Předpokládaný rozpočet:
2965 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
445 tis. Kč

Vloženo:
20.1.2012

puk/0043. Město Chrudim: Chrudim - Digitální povodňový plán
Vytvoření digitálního povodňového plánu
Předpokládaný rozpočet:
500 tis. Kč

Vloženo:
5.4.2011

puk/0042. Město Chrudim: Chrudim - Regenerace parku Střelnice
Dojde k regeneraci části parku Střelnice, zejména dnes nevyužívané části, která je zarostlá jedličkami.
Předpokládaný rozpočet:
3000 tis. Kč

Vloženo:
5.4.2011

puk/0038. město Chrudim: Chrudim - Revitalizace rybníku Vlčnov
Revitalizace rybníku Vlčnov
Cílová skupina:
veřejnost, občané místní části Vlčnova

Předpokládaný rozpočet:
4000 tis. Kč

Vloženo:
4.3.2009

Garant:
Pk

puk/0037. město Chrudim: Chrudim - Rekonstrukce městského stadionu Novoměstská
Rekonstrukce městského stadionu Novoměstská
Cílová skupina:
sportovní a laická veřejnost

Předpokládaný rozpočet:
34100 tis. Kč

Vloženo:
4.3.2009

Garant:
Pk

puk/0026. město Chrudim: Chrudim - Výstavba metropolitní sítě
Výstavba metropolitní sítě
Cílová skupina:
veřejnost

Předpokládaný rozpočet:
75000 tis. Kč

Vloženo:
4.3.2009

Garant:
Pk

pha/0038. MČ Praha-Dolní Počernice: Praha–Dolní Počernice - nové výsadby zeleně
Cílem projektu je realizace výsadby nové zeleně v rámci prováděné rekonstrukce komunikací na území městské části.
Cílová skupina:
občané MČ Praha-Dolní Počernice

Předpokládaný rozpočet:
2000 tis. Kč

Vloženo:
16.3.2009

pha/0037. MČ Praha-Dolní Počernice: Praha–Dolní Počernice - Cyklistická stezka
MČ Praha – Dolní Počernice ve spolupráci s MČ Praha – Štěrboholy připravuje PD na cyklistické propojení obou městských částí. Financování této akce se předpokládá z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2009 prostřednictvím buď naší MČ nebo TSK.
Cílová skupina:
široká veřejnost

Předpokládaný rozpočet:
3000 tis. Kč

Vloženo:
16.3.2009

pha/0035. MČ Praha-Dolní Počernice: Praha–Dolní Počernice - Rekonstrukce a rozšíření budov základní školy
MČ systematicky a za významné finanční podpory HMP postupně vylepšuje budovy a zařízení školského areálu. Ve střednědobém výhledu je však nutno počítat s vestavbou na tzv. staré škole popř. s výstavbou nové školní budovy na zelené louce, kde má MČ zajištěnu územní rezervu. Na vestavbu staré budovy školy je MČ po všech stránkách připravena, kromě potřebných finančních prostředků. Pokoušíme se i o získání finančních prostředků z cizích zdrojů (dotace MF ČR, SR apod.).
Předpokládaný rozpočet:
45000 tis. Kč

Vloženo:
12.3.2009

Garant:
Richter Zbyněk

pha/0031. MČ Praha-Dolní Počernice: Praha–Dolní Počernice - MA21 - generel zeleně
MČ se zapojila do "místní Agendy 21", stala se členem Národní sítě zdravých měst a připravila projekt na zpracování tohoto dokumentu jako žádost o dotaci v Revolvingového fondu MŽP ČR. Součástí projektu jsou i 3 významné akce pořádané pro veřejnost v roce 2009 – 2010 (předvolební období). Podíl MČ na tomto projektu činí 10%.
Předpokládaný rozpočet:
500 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
50 tis. Kč

Vloženo:
11.3.2009

Garant:
Richter Zbyněk

olk/0148. Město Šternberk: Šternberk - Hřbitov - parkování, zastávka
Úprava ploch před městským hřbitovem - úpravy parkoviště, autobusová zastávka... - řešící stávající špatný technický stav
Předpokládaný rozpočet:
3200 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0143. Město Šternberk: Šternberk - Fotbalový + atletický stadion
Rekonstrukce areálu včetně vybudování tréninkového hřiště a zázemí pro atletiku.
Předpokládaný rozpočet:
40000 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

lbk/0049. Město Jilemnice: Jilemnice - Technická infrastruktura Kozinec
Výstavba technické infrastruktury pro výstavbu RD Kozinec.
Předpokládaný rozpočet:
14000 tis. Kč

Vloženo:
7.1.2009

Garant:
KaJ

lbk/0040. Město Jilemnice: Jilemnice - Technická infrastruktura Buben
Dotažení technické infrastruktury k lokalitě Buben (lokalita vhodná pro výstavbu rodinných domů), spolupráce s developerskou firmou, výkup komunikací apod.
Předpokládaný rozpočet:
10000 tis. Kč

Vloženo:
7.1.2009

Garant:
KaJ

lbk/0026. Masarykova městská nemocnice v Jilemnici: Jilemnice - Kamerový systém v MMN a jeho napojení na pult centrální ochrany
Projekt vychází ze Strategického plánu Města Jilemnice. Cílem je zvýšení bezpečnosti, zamezení krádežím a příp. další trestné činnosti v budovách i v areálu MMN. Projekt navazuje na podanou projektovou žádost do ROP NUTS II Nemocnice bez bariér. Předpokládá se napojení na centrální pult ochrany města, který bude budován pod správou městské policie.
Cílová skupina:
občané a pacienti ze spádové oblasti Jilemnicka

Předpokládaný rozpočet:
1000 tis. Kč

Vloženo:
7.1.2009

Garant:
KaJ

kvk/0082. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 5. 14. Podpora nevládních neziskových organizací zaměřených na problematiku mládeže a mladých rodin
Věcný obsah projektu (stručný popis): Nevládní neziskové organizace zaměřené na vzdělávání a výchovu mládeže, nabídku kulturního vyžití a předcházení negativním jevům v chování mladých lidí, jakož i na péči a podporu mladých rodin, resp. matek s dětmi vykonávají již v současnosti v Karlových Varech záslužnou činnost a zaslouží si veřejnou podporu. Obsahem projektu jsou další věcné kroky navazující na tyto zkušenosti. Jde tedy např.... >>
Předpokládaný rozpočet:
1800 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
360 tis. Kč

Vloženo:
12.3.2010

kvk/0079. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 5.11. Zahájení dialogu s cizojazyčnými menšinami ve městě
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsahem projektu je v prvé fázi vytvoření organizační platformy dialogu s cizojazyčnými menšinami žijícími v Karlových Varech, nejlépe v pozici Komise Rady města. V návaznosti na tento krok půjde v projektu o zpracování koncepce zapojení cizojazyčných menšin do života města. Tato koncepce se bude opírat o zevrubnou analýzu sociální situace a aspirací jednotlivých vrstev cizojazyčných obyvatel města.... >>
Předpokládaný rozpočet:
1800 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
360 tis. Kč

Vloženo:
12.3.2010

kvk/0078. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 5.10 Vytvoření systému účinné koordinace stavební činnosti v lázeňské zóně ve vazbě na zařazení do seznamu UNESCO
Věcný obsah projektu (stručný popis): Lázeňská a centrální část města K. Vary je územím s vysokou historickou a urbanisticko – architektonickou hodnotou. Jde o městskou památkovou zónu. Tato kvalita nesmí být novou živelnou zástavbou znehodnocena. Naopak v zájmu věhlasu města je zapotřebí tyto hodnoty zachovat a cíleně rozvíjet, a to i v zájmu posílení pozice města v cest. ruchu a lázeňství.... >>
Předpokládaný rozpočet:
12000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
8400 tis. Kč

Vloženo:
12.3.2010

kvk/0075. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 5.6. Zřízení společné koordinační komise města Karlovy Vary a Karlovarského kraje
Věcný obsah projektu (stručný popis): Vlastním obsahem projektu je ustavení Společné koordinační komise města Karlovy Vary a Karlovarského kraje, a to v pozici komise Rady města resp. komise Rady kraje. Předmětem činnosti této komise budou veškeré záležitosti společného zájmu města i kraje. Výstupem práce komise budou společná doporučení pro orgány obou samospráv. Komise bude spolupracovat s již existujícími orgány obou samospráv (např.... >>
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
0 tis. Kč

Vloženo:
12.3.2010

kvk/0074. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 5.5. Snaha o připojení okolních obcí do svazku s městem Karlovy Vary
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsahem projektu je: 1) Zpracování kladů a záporů při připojení konkrétních sousedních obcí k městu Karlovy Vary formou městské části – samostatně pro každou obec 2) Příprava nabídky pro zastupitelstva jednotlivých obcí 3) Jednání se zastupitelstvy a starosty obcí a předložení konkrétní nabídky.... >>
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
0 tis. Kč

Vloženo:
12.3.2010

kvk/0070. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 5.1. Zavedení procesního a projektového řízení na MMKV na bázi SPURM
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsahem projektu je zřízení samostatného odborného útvaru pro řízení strategického rozvoje města, jeho personální vybavení a stanovení jeho úkolů v rámci systému práce se SPURM; a to v těchto variantách : A) V rámci MMKV alternativně: · Samostatný útvar v rámci ORI, · V rámci sekretariátu primátorky, · Samostatný odbor s širším záběrem metodiky regionálního developingu.... >>
Předpokládaný rozpočet:
1000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
1000 tis. Kč

Vloženo:
12.3.2010

kvk/0066. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 4.16. Cyklostezky podél Ohře v Karlových Varech (dokončení levého břehu, pravý břeh)
Projekt je svým obsahem již současně zahrnut v projektu 4.17. Věcný obsah projektu (stručný popis): Jedná se o soubor projektů na území K. Varů, navazujících na páteřní cyklostezku podél Ohře (mimo území K. Varů) investovanou karlovarským krajem. V K.... >>
Předpokládaný rozpočet:
95000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
23750 tis. Kč

Vloženo:
12.3.2010

kvk/0065. Město Karlovy Vary, Tělovýchovná jednota AC Start: Karlovy Vary - 4.15. Rekonstrukce sportovního areálu v Tuhnicích
Věcný obsah projektu (stručný popis):
Projekt územně navazuje na areál multifunkční haly. Jedná se o nutnou investiční obnovu
(technické zhodnocení, zvýšení využitelnosti a standardu) stávajícího lehkoatletického
stadiónu AC Start a jeho veškerého zázemí a souvisejících venkovních sportovních ploch
(házená, volejbal, tenis….).

Smysl (cíl - účel) projektu (včetně vazby na jiné projekty):
Cílem projektu je zvýšit využitelnost stávajících sportovních kapacit celoměstského významu.
Předpokládaný rozpočet:
30000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
9000 tis. Kč

Vloženo:
12.3.2010

kvk/0064. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 4.14 Program bezbariérového města
Věcný obsah projektu (stručný popis): Program bezbariérového města vychází z vládní iniciativy. Vláda ČR již v r. 2004 stanovila Národní rozvojový program mobility pro všechny. Cílem plánu je zajištění podpory záměrů komplexních řetězců bezbariérových tras ve městech a obcích. Jedná se o program budování ucelených bezbariérových tras. Jde především o odstraňování bariér při pohybu po městě, vstupu do budov a zpřístupňování veřejné dopravy.... >>
Předpokládaný rozpočet:
1000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
500 tis. Kč

Vloženo:
12.3.2010

kvk/0063. Město Karlovy Vary, : Karlovy Vary - 4.13. Program prevence kriminality
Věcný obsah projektu (stručný popis): Projekt obsahově navazuje na dříve realizované projekty v rámci „Programu partnerství“ (např. vybudování MKDS 1 a 2 etapa., propojení MKDS na PČR, rozšíření MKDS, nahrávání zlovolného volání na tísňových linkách, vybudování skate-parku apod.). Město Karlovy Vary se již před mnoha lety zapojilo do sítě měst, která zřídily manažera prevence kriminality. Rovněž funguje komisi Rady města pro prevenci kriminality.... >>
Předpokládaný rozpočet:
500 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
500 tis. Kč

Vloženo:
12.3.2010

kvk/0062. Karlovarský kraj: Karlovy Vary - 4.12. Karlovarská karta
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsahem tohoto projektu je zavedení elektronického odbavovacího systému (pro veřejnou dopravu, do kulturních zařízení apod.) na bázi bezkontaktních čipových karet, a to v rámci celého Karlovarského kraje.... >>
Předpokládaný rozpočet:
74400 tis. Kč

Vloženo:
12.3.2010

kvk/0060. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 4.10. Podpora realizace ÚSES
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsahem projektu jsou investiční resp. organizační opatření, která u dnes vymezených částečně či zcela nefunkčních prvků ÚSES zajistí jejich plnohodnotné fungování. Smysl (cíl - účel) projektu (včetně vazby na jiné projekty): Smyslem projektu je zlepšení funkčnosti prvků ÚSES včetně zlepšení migračních propojení mezi jeho jednotlivými prvky.... >>
Předpokládaný rozpočet:
32000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
32000 tis. Kč

Vloženo:
12.3.2010

kvk/0059. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 4.9. Vytvoření celoměstského systému hospodaření s odpady
Věcný obsah projektu (stručný popis): Projekt je zaměřen na separaci biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) vznikajícího v domácnosti. Ve vybraných lokalitách města (zástavba rodinných domů) budou rozmístěny compostainery, které budou sloužit pro odkládání BRKO. Sběrem BRKO se sníží nejen podíl skládkovaného odpadu, ale jeho opětovné využití. Projekt se dále zaměřuje na rozšíření sběrné sítě nádob na separaci v centrální části města.... >>
Předpokládaný rozpočet:
20000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
10000 tis. Kč

Vloženo:
12.3.2010

kvk/0058. Dopravní podnik Karlovy Vary a.s., Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 4.8. Ekologizace MHD
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsahem projektu je realizace přechodu MHD na autobusy s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG). Dopravní podnik Karlovy Vary a.s v současnosti provozuje kromě klasických autobusů s dieselovými motory v městské hromadné dopravě čtyři nové nízkopodlažní vozy Karosa Citelis s pohonem na stlačený zemní plyn. Do roku 2010 bude k dispozici 16 nových autobusů Irisbus firmy Iveco, zejména pro provoz v lázeňské části města.... >>
Předpokládaný rozpočet:
100000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
25000 tis. Kč

Vloženo:
12.3.2010

kvk/0057. Město Karlovy Vary, DPKV a.s., privátní investor : Karlovy Vary - 4.7. Přemístění centrální stanice MHD a revitalizace náměstí u Tržnice
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsahem projektu je: - Redukce současné stanice MHD Varšavská, zůstala by zde stanice MHD pro obsluhu centra města, tj. se zachováním průjezdu téměř všech dosavadních linek - Konečné stanice, linkové spoje, veškeré přestupy z MHD na ostatní dopravu, taxi, parkoviště pro cestující přestupující na MHD, zázemí dopravce atd.... >>
Předpokládaný rozpočet:
405000 tis. Kč

Vloženo:
11.3.2010

kvk/0056. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 4.6 Program chráněného bydlení a Centra sociálních služeb
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsahem tohoto projektu jsou jednak tyto projekty a záměry Města Karlovy Vary jako investora: o Domov penzion Drahovice, Východní ul. – přístavba a dostavba s kapacitou 60 nových bytů v domě s pečovatelskou službou. Na akci již existuje studie. o Centrum sociálních služeb, které vznikne přebudováním areálu bývalé MŠ a jeslí Dvořákova ul., St. Role.... >>
Předpokládaný rozpočet:
120000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
96000 tis. Kč

Vloženo:
11.3.2010

kvk/0050. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 3.15. Zpracování katalogu investičních příležitostí
Věcný obsah projektu (stručný popis): Projekt má charakter „katalogu“ (souboru popisů) jednotlivých investičních příležitostí, které jsou pravidelně aktualizovány a posuzovány v rámci propagace města jako příhodného prostředí pro investory. Jeho informačním zdrojem budou jednak investiční projekty zařazené do SPURM, jednak stávající i aktualizovaná územně plánovací dokumentace.... >>
Předpokládaný rozpočet:
1000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
1000 tis. Kč

Vloženo:
11.3.2010

kvk/0049. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 3.14. Podpora vzdělávání dospělých
Věcný obsah projektu (stručný popis): Přesto, že se již pro sladění oborové nabídky škol (primárního vzdělávání) a poptávky praxe i v podmínkách Karlových Var udělalo hodně práce, nebude tato harmonizace - vzhledem k neustálému vědeckému pokroku a změnám výrobního programu místních výrobních i nevýrobních firem - nikdy absolutně vyhovující.... >>
Předpokládaný rozpočet:
2000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
400 tis. Kč

Vloženo:
11.3.2010

kvk/0047. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 3.12 Podpora výstavby (startovních) nájemních bytů
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsahem projektu je podpora výstavby resp. samotná výstavba v režii města Karlovy Vary tzv. startovních nájemních bytů. Jde o byty u nichž je nájemné regulováno co do výše a času tak, aby umožnilo start mladých rodin do života.... >>
Předpokládaný rozpočet:
550000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
110000 tis. Kč

Vloženo:
5.3.2010

kvk/0046. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 3.11 Program využívání obnovitelných zdrojů energie
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsahem projektu je jednak vytvoření poradního orgán (pracovní skupinu) města pro tvorbu pravidel a realizaci programu využívání obnovitelných zdrojů energie, jednak – ve spolupráci s podnikatelskou sféru (právnické a fyzické osoby) i nevládními organizacemi i občany - vytvoření finančního zdroje pro podporu vyššího využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Z něho budou podporována zejména tato opatření: 1.... >>
Předpokládaný rozpočet:
14000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
7000 tis. Kč

Vloženo:
5.3.2010

kvk/0045. Město Karlovy Vary, Sedlecký kaolin a.s.: Karlovy Vary - 3.10. Regulační a sanační opatření v případě těžby ložisek kaolinu v okrajových částech města (Sedle
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsahem projektu v žádném případě není podpora záměru těžby kaolinu se strany města. Příprava a provádění hornické činnosti je plně v gesci správce ložisek a vlastníka dotčených pozemků a.s. Sedlecký kaolin Božičany. Orgánem řešícím věci státní správy je Báňský úřad Sokolov, Min. zdravotnictví - odbor ČILZ a KÚ – OŽP (EIA, SEA). Významné kompetence má dle horního zákona ovšem též obec (Město Karlovy Vary).... >>
Předpokládaný rozpočet:
x tis. Kč

Vloženo:
5.3.2010

kvk/0042. Grandi Stazioni s.p.a. + privátní investoři: Karlovy Vary - 3.7. Rozvoj a přestavba železničního uzlu Karlovy Vary
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsah projektu spočívá v: 1) Přestavba Horního nádraží (hlavní karlovarské nádraží na trati 140 Cheb – Chomutov – Ústí) jako hlavní železniční stanici pro osobní přepravu mezinárodní a republikovou 2) Dostavba areálu Dolního nádraží – jako koncové železniční stanice pro regionální osobní přepravu, ale zejména jako terminálu pro linkovou regionální a dálkovou veřejnou autobusovou dopravu.... >>
Předpokládaný rozpočet:
550000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
550000 tis. Kč

Vloženo:
5.3.2010

kvk/0041. Karlovarský kraj: Karlovy Vary - 3.6. Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsahem projektu je rekonstrukce silnic II. a III. třídy, dle stanovených priorit (na základě změn dopravního zatížení, změn obslužnosti, např. v důsledku vzniku nových obchodních a společenských center).... >>
Předpokládaný rozpočet:
35000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
35000 tis. Kč

Vloženo:
5.3.2010

kvk/0040. Karlovarský kraj: Karlovy Vary - 3.5. Rekonstrukce a dostavba 1. českého gymnázia Karlovy Vary
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsah projektu navazuje na již realizované kroky v modernizaci dané školy. Jeho prostřednictvím dojde k završení celkové rekonstrukce školy (která již probíhala v několika etapách) a dojde tak k podpoře počátečního vzdělání a vytvoří se základna pro rozvoj dalšího vzdělávání. Konkrétně jde v projektu o dostavbu západního křídla budovy školy.... >>
Předpokládaný rozpočet:
70000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
70000 tis. Kč

Vloženo:
5.3.2010

kvk/0039. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 3.4. Podpora rozvoje vysokého školství v Karlových Varech
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsah projektu spočívá v prvé fázi v přípravě koncepce rozvoje vysokého školství na území města Karlových Var, a to za účasti stávajících vysokých škol, velkých podniků činných (ve výrobních i nevýrobních odvětvích) ve městě, Úřadu práce a Hospodářské komory. Smyslem koncepce bude definovat pro město žádoucí vysokoškolské obory.... >>
Předpokládaný rozpočet:
51000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
11000 tis. Kč

Vloženo:
5.3.2010

kvk/0038. Regionální Hospodářská komora: Karlovy Vary - 3.3. Podpora drobného a středního podnikání
Věcný obsah projektu (stručný popis): Pořádání informačních seminářů, vydávání informačních materiálů (v tištěné i elektronické verzi) a realizace konzultačních služeb. Současně je obsahem tohoto opatření i veřejné ocenění a propagace „best practices“ těch malých a středních firem se sídlem v K. Varech, které doloží, že jsou partnerem v projektu, který byl vybrán v rámci vypsaných podpůrných programů ČR a EU např.... >>
Předpokládaný rozpočet:
6400 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
3200 tis. Kč

Vloženo:
5.3.2010

kvk/0037. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 3.2 Výstavba průmyslové zóny Tašovice – Dvory
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsah projektu spočívá v prvé fázi v přípravě území pro budoucí umístění průmyslové zóny v K. Varech, a to na území katastrů Tašovice a Dvory, celkem cca 40 ha. Jedná se o blok území ohraničené na západě silnicí I/20, na severu nově vybudovanou rychlostní komunikací I/6 a na východě areálem Krajského úřadu. Zóna bude určena pro menší provozy lehkého průmyslu.... >>
Předpokládaný rozpočet:
133000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
35500 tis. Kč

Vloženo:
5.3.2010

kvk/0036. Karlovarský kraj: Karlovy Vary - 3.1. Výstavba a provoz vědeckotechnického parku
Věcný obsah projektu (stručný popis): Vytvoření a následný provoz vědeckotechnického parku (VTP) - specializovaného zařízení univerzálního, případně víceoborového zaměření (např. obnovitelné zdroje energie) pro podporu podnikání v sofistikovaných oborech o užitné ploše cca 10 000 m2, které umožní místním podnikům navázání spolupráce se subjekty orientovanými do oblasti vědy, technologií a inovačního podnikání (vysoké školy, vědecká pracoviště, výzkumné ústavy).... >>
Předpokládaný rozpočet:
290000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
290000 tis. Kč

Vloženo:
5.3.2010

kvk/0034. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 2.11. Program oprav a údržby památkových objektů na území Karlových Var
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsahem projektu je jednak zajištění řádného výkonu státní správy na úseku památkové péče, jednak vytvoření systému hmotných pobídek vůči vlastníkům památkových objektů k zajištění řádné péče. Motivační program by se měl opírat jednak o souhrnnou koncepci památkové péče ve městě, jednak reagovat na případnou účast Karlových Var v seznamu památek světového dědictví UNESCO v rámci Západočeského lázeňského trojúhelníku.... >>
Předpokládaný rozpočet:
2000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
2000 tis. Kč

Vloženo:
5.3.2010

kvk/0033. Město Karlovy Vary a Správa lázeňských parků: Karlovy Vary - 2.10. Revitalizace území "Svatý Urban a okolí", Rybáře
Věcný obsah projektu (stručný popis): Jedná se o projekt revitalizace území "Svatý Urban a okolí", Karlovy Vary, Rybáře.Revitalizace lokality parku kolem zříceniny kostela sv. Urbana s přilehlou vyhlídkovou terasou na pozemku parc.č. 166/2, 189, 193/2, 194/1, 194/3, 194/4, 195, 196/1, 199/1, 200, 202/1, 201/2 a 283/2 v k.ú. Rybáře a lokality území západního svahu pod ulicí Šmeralova na pozemku parc.č. 287/1 a 287/2 v k.ú. Rybáře.... >>
Předpokládaný rozpočet:
25000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
5000 tis. Kč

Vloženo:
5.3.2010

kvk/0032. Město Karlovy Vary, Karlovarský kraj, CzechTourism: Karlovy Vary - 2.9. Propagace Karlových Var jako centra cestovního ruchu
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsahem projektu je podpořit tvorbu nových služeb a produktů „prodávajících“ lázeňské Karlovy Vary nelázeňským návštěvníkům – s cílem prodloužit délku jejich pobytu ve zvýšit objem tržeb, a to prostřednictvím: - Propagace „lázeňského potenciálu“ města v běžném cestovním ruchu - Zpracovávání marketingových studií, průzkumů trhu apod.... >>
Předpokládaný rozpočet:
2000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
2000 tis. Kč

Vloženo:
5.3.2010

kvk/0031. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 2.8 Podpora výstavby ubytovacích a dalších zařízení pro cest.ruch mimo centrum a lázeň. část města
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsahem projektu je podpořit výstavbu zařízení cestovního ruchu (zejména ubytovacích) mimo centrum a lázeňskou část města, a to prostřednictvím: - Propagace „nelázeňského potenciálu“ města v cestovním ruchu - Zajištěním příslušných funkčních ploch v územním plánu - Případnou podporou výstavby komunikací a sítí - Investičním rozvojem zařízení v majetku města (Rolava) ... >>
Předpokládaný rozpočet:
303000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
303000 tis. Kč

Vloženo:
5.3.2010

kvk/0030. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 2.7. Podpora nových produktů poznávací a zážitkové turistiky
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsahem projektu je podpora vzniku námětů na nové produkty poznávací a zážitkové turistiky a jejich propagace. Projekt má ze strany města Karlovy Vary iniciativní a koordinační charakter – vlastní nabídka nových produktů se bude opírat o soukromou iniciativu.... >>
Předpokládaný rozpočet:
2000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
2000 tis. Kč

Vloženo:
5.3.2010

kvk/0029. Karlovarský kraj: Karlovy Vary - 2.6. Projekt vodácká Ohře
Věcný obsah projektu (stručný popis): Předmětem projektu je rozvoj vodácké turistiky v Karlovarském kraji - podpora budování doprovodné infrastruktury a turistické zatraktivňování řeky Ohře, jejího okolí a jejích přítoků. Projekt Vodácká Ohře prohlubuje fenomén vodácké turistiky, jehož význam neustále vzrůstá (v Karlovarském kraji navštíví řeku Ohři ročně přes 50 tis.... >>
Předpokládaný rozpočet:
32000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
32000 tis. Kč

Vloženo:
5.3.2010

kvk/0027. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 2.4. Výstavba Turistického areálu Jih (KOME - Kouzelné městečko)
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsahem projektu je v první fázi zpracování územní studie na rozšíření a zkapacitnění areálu KOME a v návaznosti na ní příprava jednotlivých etap zainvestování (ze soukromých zdrojů) areálu, včetně definice úlohy města při infrastrukturní přípravě místa. Konkrétně jde v projektu o to přebudovat současné autobusové parkoviště „Kouzelné městečko“ (v majetku města, pronajato privát.... >>
Předpokládaný rozpočet:
101000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
26000 tis. Kč

Vloženo:
5.3.2010

kvk/0026. JOCKEY – PARK a.s. - společnost s majetkovou účastí (33 %) Města Karlovy Vary: Karlovy Vary - 2.3. Modernizace Dostihového závodiště
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsahem projektu je Modernizace stávajícího areálu Dostihového závodiště Karlovy Vary – Dvory, jeho rozšíření, obnova, modernizace a výstavba nových obslužných a souvisejících objektů. Konkrétně obsahuje zajištění následujících funkcí v nejvyšším standardu: - dostihy, dráhy, divácké tribuny a zázemí - golfové hřiště, zázemí hráčů - ledová plocha pro veřejné bruslení ... >>
Předpokládaný rozpočet:
150000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
150000 tis. Kč

Vloženo:
5.3.2010

kvk/0025. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 2.2. Výstavba zábavního centra v Tuhnicích
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsahem projektu je Realizace výstavby zábavního centra v Tuhnicích podle pořízené Studie v areálu bývalé vodárny v Tuhnicích (brownfield), v prostoru meandru Ohře, v blízkosti multifunkční haly. Požadované parametry projektu (na nemovitostech v majetku města): 1) Čistě komerční zábavní centrum. Uplatnění pro privátního investora. Město se nebude v lokalitě samo investičně angažovat.... >>
Předpokládaný rozpočet:
200000 tis. Kč

Vloženo:
5.3.2010

kvk/0023. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 1.18. Vybudování přesnějšího informačního systému o kapacitách a výkonech v lázeňství a cest. ruchu
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsahem projektu je – ve shodě s názvem - vybudování přesnějšího informačního systému o kapacitách a výkonech v lázeňství a cestovním ruchu. Využity přitom budou dvě varianty řešení: 1) lobování za změnu metodiky výkaznictví ČSÚ v oborech lázeňství a cestovního ruchu, tak aby získaná data lépe vypovídala a stavu a trendech v těchto oborech (změny ... >>
Předpokládaný rozpočet:
1000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
1000 tis. Kč

Vloženo:
5.3.2010

kvk/0022. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 1.17. Aktivní účast Karlových Var na činnosti Sdružení lázeňských míst
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsahem projektu je využití platformy SLM k prosazování právních a ekonomických podmínek k rozvoji lázeňství v Karlových Varech, a to cestou předkládání iniciativních návrhů a společným lobováním.... >>
Předpokládaný rozpočet:
1500 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
1500 tis. Kč

Vloženo:
5.3.2010

kvk/0021. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 1.16. Účast města na privatizaci Thermalu
Věcný obsah projektu (stručný popis): Současným vlastníkem objektu je (po neúspěšné předchozí privatizaci) ČR. V případě nové obchodní soutěže k privatizaci je legitimním požadavkem, aby se novým vlastníkem stal soukromý subjekt, který na svých bedrech ponese též stavební obnovu a modernizaci vybavení budov, případně i dobudování vlastních balneologických provozů. S provozem objektu je však spjat i jistý veřejný zájem (veřejně prospěšné funkce).... >>
Předpokládaný rozpočet:
200000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
50000 tis. Kč

Vloženo:
5.3.2010

kvk/0020. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 1.15. Lobování za liberalizaci zákonné úpravy stanovení lázeňského poplatku
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsahem projektu je v prvé fázi zpracování kalkulace výnosů města z lázeňského poplatku (dle současné právní úpravy) a jejího srovnání se skutečnými náklady města na rozvoj lázeňské funkce. V další fázi půjde o zpracování návrhu nové právní úpravy, lépe zachycující vztah veřejných nákladů a výnosů z lázeňství.... >>
Předpokládaný rozpočet:
1000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
1000 tis. Kč

Vloženo:
5.3.2010

kvk/0019. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 1.14. Propagace lázeňských Karlových Var
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsahem projektu je atraktivní oslovení stávajících i nových cílových skupin (potenciálních) lázeňských hostů města. Jde v podstatě o nepřetržitý úkol, v němž však je nutné využívat stalé nové impulsy. Městu Karlovy Vary se např. aktuálně nabízí účast na seznamu památek světového dědictví UNESCO v rámci Západočeského lázeňského trojúhelníku.... >>
Předpokládaný rozpočet:
160000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
48000 tis. Kč

Vloženo:
5.3.2010

kvk/0017. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 1.12 Program obnovy lázeňských lesů
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsah projektu se musí soustředit především na hlavní funkce lázeňských lesů. Mezi ně patří podle zákona 289/1995 Sb., o lesích: · ochrana pásem zdrojů přírodních léčivých a stolních minerálních vod · funkce lesů půdoochranná, vodoochranná a klimatická · funkce krajinotvorná (estetická) · funkce lázeňská a rekreační Vlastním obsahem projektu je údržba a průběžná obnova více než 130 km promenádních ... >>
Předpokládaný rozpočet:
24000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
7200 tis. Kč

Vloženo:
4.3.2010

kvk/0016. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 1.11. Údržba, sanace a obnova opěrných zdí v lázeňské a centrální části města
Věcný obsah projektu (stručný popis): Projekt svým obsahem navazuje na již provedené kroky: konstatování závažnosti problematiky opěrných a zárubních zdí ve specifických podmínkách extrémně svažitého zastavěného území města, pasportizace stávajících opěrných zdí, ověření vlastnických vztahů, soustavný monitoring stavu opěrných zdí v majetku města odborným správcem (KSI K.... >>
Předpokládaný rozpočet:
300000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
60000 tis. Kč

Vloženo:
4.3.2010

kvk/0015. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 1.10. Program podpory výstavby nového lázeňského areálu Jih
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsahem projektu je v prvé fázi příprava uceleného urbanistického konceptu areálu Jih a následná realizace veřejných investic otevírajících dané území pro rozvoj lázeňské funkce. Při hledání urbanistického řešení je nutné reagovat na tyto (již dnes) existující náměty: 1) odstranění areálu bývalého Letního kina 2) vybudování Centra rekreačního sportu a zábavy (centrum pro volný čas turistů a láz.... >>
Předpokládaný rozpočet:
905000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
140000 tis. Kč

Vloženo:
4.3.2010

kvk/0013. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 1.8. Rekonstrukce Mlýnské kolonády
Věcný obsah projektu (stručný popis): V roce 2000 byla na základě alarmujících výsledků znaleckých posudků zahájena komplexní rekonstrukce Mlýnské kolonády, dle doporučení znalců a s ohledem na symbolický význam objektu rozdělená na etapy. Zatím proběhlo V etap rekonstrukce – v zatím poslední etapě byly rekonstruovány veřejné WC. Doposud si postupná rekonstrukce Mlýnské kolonády (1.-5. etapa) vyžádala celkem 62 milionů Kč. V další, celkově již VI.... >>
Předpokládaný rozpočet:
66400 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
53120 tis. Kč

Vloženo:
4.3.2010

kvk/0012. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 1.7. Rekonstrukce Lázní III
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsahem projektu je projektová příprava a stavební realizace komplexní rekonstrukce, přístavba a dostavba budovy Lázní III, a to při respektování jejích hodnot jako kulturní památky. Součástí této komplexní modernizace bude stavební sanace budovy, včetně sanace divokých vývěrů thermy, dvorní přístavba ve vnitrobloku, přestavba suterénu vč. bazénu a modernizace balneologických provozů (budova, výtah, vybavení).... >>
Předpokládaný rozpočet:
202000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
22000 tis. Kč

Vloženo:
3.3.2010

kvk/0011. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 1.6. Modernizace Alžbětiných lázní
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsahem projektu je projektová příprava a stavební realizace komplexní modernizace Alžbětiných lázní včetně dostavby areálu. Souběžně s přípravou vlastní stavby bude probíhat hledání strategického partnera – spoluvlastníka daného objektu (město si však podrží kontrolu nad funkcí a úrovní podniku jako špičkového balneoprovozu) a příprava špičkového ... >>
Předpokládaný rozpočet:
303000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
78000 tis. Kč

Vloženo:
3.3.2010

kvk/0010. Karlovarský kraj: Karlovy Vary - 1.5. Rekonstrukce Císařských lázní
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsahem projektu je v prvé fázi určení investora záchrany dané architektonicky vynikající historické budovy a zpracování investičního (stavebního) projektu komplexní stavební rekonstrukce dnes nevyužité stavby.... >>
Předpokládaný rozpočet:
380000 tis. Kč

Vloženo:
8.2.2010

kvk/0009. Krajská nemocnice a.s. Karlovy Vary: Karlovy Vary - 1.4. Zapojení Krajské nemocnice a.s. Karlovy Vary do péče o lázeňské hosty
Věcný obsah projektu (stručný popis): Krajská nemocnice a. s. v Karlových Varech poskytuje již v současnosti své služby i lázeňským hostům města. Obsahem projektu je vytvoření organizačních, personálních a ekonomických podmínek proto, aby se z této příležitostné služby stala soustavná aktivita, patřící k rozvojovým směrům Nemocnice.... >>
Předpokládaný rozpočet:
2000 tis. Kč

Vloženo:
8.2.2010

kvk/0008. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 1.3 Ochrana a využití přírodních léčivých zdrojů Karlových Varů
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsahem projektu je spravovat, chránit, využívat přírodní léčivé zdroje (PLZ) v Karlových Varech a rozvíjet infrastrukturu s tím spojenou. Na území lázeňského místa je v současnosti dokumentováno přes 80 větších i menších výronů termominerální vody (thermy). Tyto výrony jsou prostorově vázány na zhruba 1800 m dlouhou a 150 m širokou zónu. Karlovarská zřídelní struktura patří mezi nejvýznamnější a nejznámější struktury minerálních vod ve světě.... >>
Předpokládaný rozpočet:
20000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
20000 tis. Kč

Vloženo:
8.2.2010

kvk/0006. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 1.1 Příprava, zřízení a zahájení činnosti výzkumného ústavu se zaměřením na balneologii a balneoterapii
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsahem projektu je v prvé fázi ustavení pracovní skupiny složené se zástupců Kolegia karlovarských lázeňských lékařů (KKLL), karlovarského Sdružení léčebných lázní (SLL), Karlovarského kraje a města Karlovy Vary, jejímž úkolem bude dořešení organizačních, personálních a ekonomických otázek vlastního zřízení nového výzkumného ústavu se zaměřením na balneologii a balneoterapii.... >>
Předpokládaný rozpočet:
41000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
11000 tis. Kč

Vloženo:
3.2.2010

jck/0064. MAS Rozkvět zahrady jižních Čech: MAS Rozkvět zahrady jižních Čech - S PEKLÍKEM NA VÝLET... krajem pod Šumavou
Rozšíření aktivit společné marketingové značky "PEKLÍK".

Zlepšení turistické orientace v regionu.
Cílová skupina:
Návštěvníci regionu
Místní poskytovatelé služeb pro turisty
Místní obyvatelstvo

Předpokládaný rozpočet:
2000 tis. Kč

Vloženo:
26.6.2013


nápad

puk/0041. Město Chrudim: Chrudim - Regenerace sídliště Větrník
Regenerace sídliště Větrník
Předpokládaný rozpočet:
50000 tis. Kč

Vloženo:
5.4.2011

puk/0019. Město Chrudim: Chrudim - Rekonstrukce ulice na Sádkách, Chrudim
Rekonstrukce místní komunikace včetně veřejného osvětlení ulice na Sádkách a odbahnění náhona včetně opravy opěrné zdi.
Cílová skupina:
Občanům žijícím v této lokalitě a veřejnosti - návštěvníkům za účelem prodloužení pěší trasy podél náhonu.

Předpokládaný rozpočet:
? tis. Kč

Vloženo:
30.1.2009

Garant:
Pk

puk/0001. Město Chrudim: Chrudim - Bezpečná komunita
Vloženo:
20.3.2007

Garant:
št

pha/0049. MČ Praha - Libuš: Praha–Libuš - Zpomalovací prahy v ulici K Lukám
Zpomalovací prahy v ulici K Lukám
Cílová skupina:
občané MČ, veřejnost

Předpokládaný rozpočet:
200 tis. Kč

Vloženo:
6.9.2010

Garant:
Pujman Ivo

pha/0047. Občanské sdružení Areál Zbudovská-Mirotická: Praha–Libuš - Výstavba dětského hřiště ve vnitrobloku Zbudovská - Mirotická
Výstavba nových hracích prvků pro děti (případně rekonstrukce stávajících) ve vnitrobloku Zbudovská-Mirotická.
Cílová skupina:
Areál Zbudovská-Mirotická tvoří 12 vchodů (tj. 288 bytových jednotek). Bydlí zde značné množství rodin s malými dětmi.

Předpokládaný rozpočet:
1000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
100 tis. Kč

Vloženo:
8.10.2009

pha/0044. MČ Praha-Dolní Počernice: Praha–Dolní Počernice - Strategický plán MČ Praha-Dolní Počernice
Vypracování dokumentu se zapojením občanů MČ, který bude sloužit pro plánování dalšího rozvoje MČ.
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.3.2009

Garant:
Richter Zbyněk

pha/0036. MČ Praha-Dolní Počernice: Praha–Dolní Počernice - Řešení přestárlé zeleně
Tuto akci realizuje naše MČ průběžně z vlastních finančních zdrojů. Pro její rychlejší efekt bychom si dovolili výhledově požádat o finanční pomoc hl. m. Prahu.
Předpokládaný rozpočet:
2000 tis. Kč

Vloženo:
12.3.2009

Garant:
Richter Zbyněk

olk/0166. Město Šternberk: Šternberk - Komunitní plánování soc. služeb
Další rozvoj procesů komunitního plánování, zapojení dalších poskytovatelů sociálních služeb, rozšíření účasti uživatelů zejména na rozvoj spolupráce s dalšími subjekty na vytvoření tzv. skupiny pro spolupráci ze statutárních zástupců všech organizací a institucí působících v oblasti sociálních služeb a veřejného života.
Předpokládaný rozpočet:
3000 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

lbk/0054. Město Jilemnice: Jilemnice - Koncepce řešení majetku města Jilemnice
Koncepční řešení využití městských budov - např. pivovar a prostor ve vlastnictví Agrojilmu, stará budova gymnázia, stará poliklinika apod.
Předpokládaný rozpočet:
2000 tis. Kč

Vloženo:
8.1.2009

Garant:
KaJ

lbk/0050. Město Jilemnice: Jilemnice - Péče o krajinu a revitalizace říčních systémů
Revitalizace říčních systémů na území města, péče o krajinu.
Předpokládaný rozpočet:
3000 tis. Kč

Vloženo:
8.1.2009

Garant:
KaJ

lbk/0048. Město Jilemnice: Jilemnice - Ošetření stromů a vzrostlé zeleně
Ošetření stromů a vzrostlé zeleně na území města.
Předpokládaný rozpočet:
3000 tis. Kč

Vloženo:
8.1.2009

Garant:
KaJ

lbk/0046. Město Jilemnice: Jilemnice - Koncepční řešení zeleně
Projekt komplexního a koncepčního řešení zeleně v k. ú. Jilemnice a k. ú. Hrabačov, úprava parkových ploch - veškeré plochy parků a parčíků, obnova a založení nových stromořadí a remízků.
Předpokládaný rozpočet:
10000 tis. Kč

Vloženo:
8.1.2009

Garant:
KaJ

lbk/0045. Město Jilemnice: Jilemnice - Odstranění dopravních závad
Odstranění dopravních závad - opravy, případně výstavby nových mostů přes Jilemku, zlepšení přístupnosti turistických cílů.
Předpokládaný rozpočet:
10000 tis. Kč

Vloženo:
8.1.2009

Garant:
KaJ

lbk/0033. Dům s pečovatelskou službou: Jilemnice - Bezbariérové vstupy do DPS
Vybudování bezbariérových přístupů do DPS u vchodů čp. 476, 477, 482 a 483, vybudování šikmé schodišťové sedačky.
Cílová skupina:
obyvatelé DPS

Předpokládaný rozpočet:
2000 tis. Kč

Vloženo:
7.1.2009

Garant:
KaJ

lbk/0032. Dům s pečovatelskou službou: Jilemnice - Kuchyňské linky v DPS
Instalace kuchyňských linek v DPS, v bytech, které nemají kuchyňské linky.
Cílová skupina:
obyvatelé DPS

Předpokládaný rozpočet:
555 tis. Kč

Vloženo:
7.1.2009

Garant:
KaJ

lbk/0031. Dům s pečovatelskou službou: Jilemnice - Modernizace koupelen v DPS
Modernizace stávajících koupelen v Domu s pečovatelskou službou, výměna za sprchové kouty.
Cílová skupina:
obyvatelé DPS

Předpokládaný rozpočet:
4500 tis. Kč

Vloženo:
7.1.2009

Garant:
KaJ

lbk/0030. Město Jilemnice: Jilemnice - Koncepce dopravy v klidu na území města Jilemnice
Vypracování koncepce dopravy v klidu na celém území města Jilemnice včetně bezpečnostních prvků - parkování v areálu a v blízkosti areálu Masarykovy městské nemocnice, ostatní možnosti parkování, zklidnění komunikace Žižkova, chodníky v ulici Roztocká, propojení ulic Roztocká - Jilm - Nádražní.
Předpokládaný rozpočet:
2000 tis. Kč

Vloženo:
7.1.2009

Garant:
KaJ

lbk/0028. Masarykova městská nemocnice v Jilemnici: Jilemnice - Efektivní informace
Projekt zahrnuje digitalizaci dat, zejména audiovizuálního charakteru, ale také dat z nemocničního informačního systému, jejich zálohování a zrychlení přenosu. Dojde tak k úsporám času pacientů, zefektivnění jejich léčby, zrychlení rozhodovacích procesů lékařů, zejména vyhledávání dat z archivu.... >>
Předpokládaný rozpočet:
25000 tis. Kč

Vloženo:
7.1.2009

Garant:
KaJ

lbk/0027. Masarykova městská nemocnice v Jilemnici: Jilemnice - Vodní zdroj pro MMN v Jilemnici
Vybudování vlastního zdroje pitné a užitkové vody, cca 4 vrty, 1 úpravna vody o výkonu 1,5 l/sec včetně napojení na stávající vodovodní řád. Nemocnice by se stala nezávislou na městském rozvodu, uvolnila by kapacitu pro nově budované bytové jednotky, domy, firmy a další uživatele.
Předpokládaný rozpočet:
5000 tis. Kč

Vloženo:
7.1.2009

Garant:
KaJ

kvk/0043. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 3.8. Lávky přes Ohři
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsahem projektu je příprava a realizace stavby 2 lávek přes řeku Ohři: a) Tuhnice – OC Variada, určenou pro pěší a cyklisty, v délce cca 200 m. Lávka je umístěna 150 m od Dvorského mostu po směru toku řeky. Lávka je zahrnuta do dokumentace k územnímu řízení na výstavbu multifunkční haly. Obsahuje bezbariérovou nástupní spirálovou rampu. Konstrukčně je visutá na lanových závěsech, rozpětí hlavního pole je 66 m.... >>
Předpokládaný rozpočet:
120000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
72000 tis. Kč

Vloženo:
5.3.2010


zrealizován

zlk/0035. něsto: Vsetín - Dětské hřiště Panská zahrada
Předmětem projektu jsou stavební úpravy prostoru stávajícího dětského hřiště v parku Panská zahrada včetně instalace nových herních prvků a doplnění mobiliáře.
Cílová skupina:
občané města, návštěvníci města

Předpokládaný rozpočet:
1210 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
182 tis. Kč

Vloženo:
31.8.2010

zlk/0032. město: Vsetín - Výměna oken a zateplení základní školy Vsetín, Trávníky 1217
Základní škola Vsetín, Trávníky 1217 byla postavena v padesátých letech 20. století. Škola s maximální kapacitou 675 žáků se nachází ve středu vsetínského sídliště a je tvořena komplexem čtyř budov. Na základě energetického auditu bylo zjištěno, že energetická náročnost budovy je vysoká a budova je tedy energeticky nehospodárná.... >>
Cílová skupina:
zaměstnanci školy, žáci

Předpokládaný rozpočet:
18212 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
5811 tis. Kč

Vloženo:
1.9.2010

zlk/0031. město: Vsetín - Komunikace a parkoviště Dolní město
Předmětem projektu jsou stavební úpravy místních komunikací a chodníku pro pěší na ulicích Zahradní, Havlíčkova, Kobzáňova a Žerotínova a dále pak výstavba parkoviště a chodníku na ulici Žerotínova. Součástí projektu je i rekonstrukce veřejného osvětlení v řešené lokalitě.
Cílová skupina:
občané města, návštěvníci města

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
1106 tis. Kč

Vloženo:
31.8.2010

zlk/0030. město: Vsetín - Příjezdová komunikace a parkovací stání domu č. p. 1126 a č. p. 1147
Předmětem projektu je vybudování příjezdové komunikace a 21 parkovacího stání pro obyvatele domů Jiráskova č.p. 1126 a č.p. 1147.
Předpokládaný rozpočet:
2758 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
414 tis. Kč

Vloženo:
31.8.2010

zlk/0029. město: Vsetín - Sportovní hřiště u č. p. 1818
Předmětem projektu jsou stavební úpravy prostoru stávajícího hřiště u bytového domu č.p. 1818, ul. Dukelská sloužícího jako nekomerční rekreační a sportovní plocha a dále potom stavební úpravy přístupového chodníku.
Cílová skupina:
občané města, návštěvníci města

Předpokládaný rozpočet:
1962 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
246 tis. Kč

Vloženo:
31.8.2010

zlk/0028. město: Vsetín - Stavební úpravy náměstí Svobody
Obsahem projektu je realizace druhé etapy dvouetapového stavebního projektu „Stavební úpravy náměstí Svobody ve Vsetíně“ z důvodu značného opotřebování veřejných ploch. Prostory budou i po rekonstrukci nadál sloužit jako veřejné prostranství. Navržené sjednocení povrchu umožní libovolný pohyb pěších a zamezí se tak vzniku nežádoucích vyšlapaných cestiček v zatravněných plochách. jednoduchá topografie prakticky rovného pozemku umožňuje naprosté bezbariérové užívání.... >>
Cílová skupina:
občané města, návštvěvníci města

Předpokládaný rozpočet:
16347 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
2452 tis. Kč

Vloženo:
31.8.2010

zlk/0016. Město Vsetín: Vsetín - Mikroprojekt Vsetín-Trenčianské Teplice
Fond mikroprojektů podporuje oblasti zaměřené na rozvoj mezilidských přeshraničních vztahů, společenských, osvětových a kulturních aktivit, na zlepšení infrastruktury daného území, především z oblasti městské a turistické vybavenosti s přeshraničním dopadem.Město Vsetín ve vzájemné spolupráci s městem Trenčianské Teplice bude rozvíjet svou spolupráci v oblasti Cestovního ruchu.... >>
Cílová skupina:
Široká veřejnost.

Předpokládaný rozpočet:
516 tis. Kč

Vloženo:
22.2.2010

Garant:
Kovářová Jana

zlk/0014. Město Vsetín: Vsetín - MODEL
Projekt MODEL - Management Of Domains related to Energy in Local authorities, ve volném překladu: Energetický management municipalit je mezinárodním projektem, který koordinuje francouzská organizace Energie Cités (celoevropského sdružení měst se zájmem o udržitelnou energetiku) za účasti osmi partnerů ze zemí střední a východní Evropy - Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Polsko, Rumunsko a Slovinsko. Za Českou republiku je projekt koordinován společností PORSENNA o.p.s.... >>
Cílová skupina:
Městu Vsetín a podřízeným organizacím

Předpokládaný rozpočet:
236 tis. Kč

Vloženo:
1.10.2009

Garant:
Zimek Radomír

zlk/0011. Město Vsetín: Vsetín - E-Government v obcích - Czech POINT
Projekt vychází z Vládou schválené strategie Smart Administration a je nezbytným krokem k vytvoření podmínek pro zavádění, rozvoj a podporu služeb elektronické veřejné správy (eGovernment) na regionální a místní úrovni veřejné správy, s vysokou mírou využití moderních informačních a komunikačních technologií jako prostředku pro zkvalitnění výkonu činností územních orgánů veřejné správy.... >>
Cílová skupina:
Občané města Vsetín a spádových obcí

Předpokládaný rozpočet:
68,5 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
5,6 tis. Kč

Vloženo:
29.7.2009

Garant:
Kovářová Jana

zlk/0004. Město Vsetín: Vsetín - Analytická studie dopravní obsluhy a zátěže města Vsetín z hlediska udržitelného rozvoje
I. Analytická studie dopravní obsluhy a zátěže města Studie – bilance dostupných dat a získání vstupních údajů a parametrů pro stanovení dopravní zátěže města Vsetín, která bude vypracována z hlediska respektování principů udržitelného rozvoje a zaměřena převážně environmentálním směrem, tvoří jeden ze stěžejních výstupů celého projektu.... >>
Cílová skupina:
město Vsetín a jeho občané

Předpokládaný rozpočet:
5 284 tis. Kč

Vloženo:
8.7.2009

Garant:
Baroň Ladislav

zlk/0003. Město Vsetín: Vsetín - ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ Vsetín
Na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Vsetín dosud neexistovala jednotně zpracovaná datová základna jevů a informací potřebných pro tvorbu územních plánů. Veškeré dosud probíhající aktivity v této oblasti měly lokální dosah, případně byly úzce zaměřeny jen na určité skupiny jevů, např. technické mapy měst a obcí, plány rozvoje vodovodů a kanalizací apod.... >>
Cílová skupina:
v první řadě pro obce územního obvodu Vsetín

Předpokládaný rozpočet:
793 tis. Kč

Vloženo:
8.7.2009

Garant:
Baroň Ladislav

ulk/0043. Město Litoměřice: Litoměřice - "Vzdělávání v eGoncentru Litoměřice"
Projekt je zaměřen na realizaci činnosti eGon Centra ORP/Litoměřice při realizaci systému vzdělávání úředníků v používání eGovernmentu. Projekt je součástí zavádění eGovernmentu v krajích a ORP prostřednictvím eGON Center. V rámci projektu ORP Litoměřice zrealizuje školení prostřednictvím vlastních školitelů s bezplatným využitím centrálního eLearningového výukového prostředí Institutu pro veřejnou správu Praha pro vlastní úředníky, vlastní zaměstnance, členy zastupitelstva obce ... >>
Cílová skupina:
Školení jsou určena pro vlastní úředníky, vlastní zaměstnance, členy zastupitelstva obce s rozšířenou působností a zaměstnance zřizovaných organizací.
Současně zabezpečí školení úředníků spádových obcí základního typu a úředníků obcí s pověřeným obecním úřadem (39 obcí v rámci ORP Litoměřice), členů zastupitelstev těchto obcí a zaměstnanců jimi zřizovaných organizací. Dále zabezpečí školení úředníků ostatních obcí s rozšířenou působností, obcí základního typu a úředníků obcí s pověřeným obecním úřadem, členů zastupitelstev těchto obcí a zaměstnanců jimi zřizovaných organizací, kteří budou z těchto prostředků školeni bezplatně v rámci eGon Centra obce s rozšířenou působností a projektu schváleného dle této výzvy.

Předpokládaný rozpočet:
2350 tis. Kč

Vloženo:
10.4.2012

puk/0025. město Chrudim: Chrudim - Bezbariérový přístup do Muzea v Chrudimi
Projekt bude zaměřen na vybudování bezbariérové rampy, včetně výtahu do 3. patra budovy. Bezbariérový přístup bude umístěn ve dvoře objektu.
Cílová skupina:
veřejnost

Předpokládaný rozpočet:
4463 tis. Kč

Vloženo:
4.3.2009

Garant:
Pk

puk/0018. Město Chrudim: Chrudim - Cyklostezka Chrudim - Pardubice, část Chrudim - Medlešice
Předkládaný projekt „Cyklostezka Chrudim-Pardubice, část Chrudim-Medlešice“ řeší, jak již tomu napovídá název, I. etapu výstavby cyklostezky Chrudim-Pardubice. Jedná se o cyklostezku, která bude sloužit převážně obyvatelům těchto dvou největších měst v Pardubickém kraji a obyvatelům jejich okolních obcí pro každodenní cesty do zaměstnání či do škol.... >>
Předpokládaný rozpočet:
9646 tis. Kč

Vloženo:
16.1.2009

Garant:
Har

puk/0015. Město Chrudim: Chrudim - Rekreační lesy Podhůra
Město Chrudim podalo projektový záměr „Rekreační lesy Podhůra“ do 2. kola výzvy ROP NUTS II Severovýchod – prioritní osa 13.3 Cestovní ruch, oblast podpory 3.1. Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu. Projekt byl podpořen k realizaci a celková dotace z rozpočtu Regionální Rady činí 16 698 707,27 Kč, z toho je 15 344 785,91 z evropských fondů. Celkové výdaje projektu jsou 19 687 188,27 Kč.... >>
Předpokládaný rozpočet:
16255 tis. Kč

Vloženo:
16.1.2009

Garant:
Har

puk/0014. Město Chrudim, obec: Chrudim - Informační a propagační kampaň turistické oblasti Chrudimsko - Hlinecko
Město Chrudim začátkem srpna zahájilo ve spolupráci s partnerem projektu městem Hlinskem realizaci projektu „Informační a propagační kampaň turistické oblasti Chrudimsko – Hlinecko“. Na technické pomoci se také podílí Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje a další subjekty jak z veřejneho, tak ze soukromého sektoru. Chrudim na tento projekt obdržela od EU dotaci ve výši 2,9 mil.... >>
Cílová skupina:
cílové skupiny budou vytipovány na základě marketingového průzkumu

Předpokládaný rozpočet:
2940 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
200 tis. Kč

Vloženo:
16.1.2009

Garant:
Har

puk/0013. město Chrudim: Chrudim - „Jednej lokálně, mysli globálně aneb mysli do budoucna - podpora systémového zavádění MA 21 v prostř
Základním cílem projektu je další rozvoj otevřeného, vzkvétajícího, nápaditého, trvale udržitelného města pro kvalitní život občanů umožňující jejich aktivní podíl při rozhodování o celkovém rozvoji města. Udržitelného rozvoje chceme dosáhnout pouze demokratickým, plánovaným postupem, který je založen na spolupráci. UR by měl být budován na všech úrovních, od mezinárodní až po místní.... >>
Cílová skupina:
V rámci projektu (aktivita EMAS) se zapojí celý MěÚ včetně příspěvkových organizací (MŠ, ZŠ,
CSSP, Městská knihovna a Chrudimská beseda) a obchodních společností vlastněných městem
(Technické služby Chrudim 2000, spol.s.r.o., Sportovní areály města , Městské lesy spol.s.r.o.),
kde celkový počet zapojených osob bude cca 700 osob – primární dopad, sekundární dopad –
nelze předem stanovit – nepřímé zapojení rodin těchto skupin a spolupracujících organizací.
V akcích pro veřejnost (veřejná projednání, plánovací setkání a osvětové kampaně) se
předpokládá dle minulých zkušeností zapojení cca 1.000 osob.

Předpokládaný rozpočet:
2000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
200 tis. Kč

Vloženo:
13.1.2009

Garant:
št

puk/0012. město Chrudim: Chrudim - Chceme žít zdravě ve Zdravém městě Chrudim aneb zavádění cílů Zdraví 21 do podmínek města Chrudim
Naše město se zaměřuje i na problematiku zdraví, kterou vnímá jako důležitou součást naplňování principů udržitelného rozvoje. Projekty, které probíhají v Chrudimi mají své odůvodnění a jsou vždy realizovány systematicky. Vycházejí ze stanovených priorit, které jsou zakotveny ve Zdravotním plánu města. Město Chrudim je jedním ze 4 českých měst, které touto vysoce odbornou koncepcí disponuje. Cílem bylo vytvořit základy pro systémovou podporu zdraví.... >>
Cílová skupina:
1. odborný zdravotnický personál, který bude účastníkem akreditovaného vzdělávání
2. děti z MŠ a žáci ZŠ v rámci Bezpečné komunity – Na kolo jen s přilbou, Vidíš mě?, Bezpečná cesta dětí do školy – cca 2000 osob
3. široká veřejnost prostřednictvím osvětových kampaní, besed a přednášek

Předpokládaný rozpočet:
79 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
23 tis. Kč

Vloženo:
13.1.2009

Garant:
št

msk/0152. Město Krnov: Krnov - Českopolská dětská televize - TV bez hranic
Projekt spočíval ve vytvoření společné českopolské dětské televize, čímž došlo k aktivnímu zapojení českých a polských dětí a mládeže v příhraničním regionu do kulturněspolečenského dění a k navázání dlouhodobých kulturních kontaktů. České a polské děti tak měli možnost vzájemně poznat své přehraniční sousedy a byla podporována přeshraniční regionální kultura a turistika.
Cílová skupina:
Děti a mládež ve věku 6 - 18 let

Předpokládaný rozpočet:
277 tis. Kč

Vloženo:
16.1.2013

msk/0150. Město Krnov: Krnov - Společně na cestách - Českopolská dopravní výuka pro děti z Krnova a Głubczyc
Hlavní cíl projektu se soustředil na navázání a rozvoj dlouhodobé spolupráce v oblasti dopravní výchovy mezi českými a polskými mateřskými a základními školami z Krnova a Głubczyc. Projekt napomohl zvýšit bezpečnost v oblasti dopravního ruchu tím, že děti získali zábavnou formou teoretické a praktické znalosti z oblasti dopravní výchovy. Projekt tak umožnil českým a polským dětem navazovat nová přátelství a pedagogům napomohl získat nové praktické zkušenosti a kontakty.
Předpokládaný rozpočet:
1420 tis. Kč

Vloženo:
16.1.2013

msk/0149. Město Krnov: Krnov - Virtuální muzeum země krnovsko-hlubčické
Realizací projektu došlo k vytvoření česko-polského internetového muzea země krnovsko-hlubčické, které poukazuje na historii města Krnova (ČR) a Głubczyc (PL). Na stránkách jsou prezentovány historické exponáty s popisky, české i polské historické texty a dokumenty o historii tohoto regionu. Projekt napomáhá zvýšít povědomí obyvatel o společné česko-polské historii a zesiluje zájem turistů o tento historický region.
Cílová skupina:
1/ Žáci základních a středních škol
2/ Pracovníci krnovského a głubczyckého muzea
3/ Badatelé a zájemci o historii
4/ Pracovníci muzeí a knihoven
5/ Ostatní skupiny obyvatel
6/ Turisté

Předpokládaný rozpočet:
150000 tis. Kč

Vloženo:
16.1.2013

msk/0148. Město Krnov: Krnov - Českopolské příhraničí z ptačí perspektivy
Projekt umožnil vydání čtyř čísel trojjazyčného (česky, polsky, anglicky) českopolského propagačního čtvrtletníku s přílohou DVD, který netradičně prezentuje příhraniční region z ptačí perspektivy, zejm. jeho turistické atraktivity a přírodu. Projekt tak bezplatně propaguje území krnovskohlubčického regionu a jeho obce, a to v různých ročních obdobích (jaro, léto, podzim, zima) a rovněž zvyšuje atraktivitu regionu, což podporuje příliv krátkodobé turistiky.
Cílová skupina:
1/ Turisté a návštěvníci z celé ČR a Polska, ale i dalších obyvatel z partnerských měst Krnova a Głubczyc;
2/ Obce krnovsko-hlubčického regionu a Euroregionu Praděd;
3/ Obyvatelé příhraničního regionu.

Předpokládaný rozpočet:
380 tis. Kč

Vloženo:
16.1.2013

msk/0147. Město Kopřivnice: Kopřivnice - Stezka pro cyklisty a chodce "Kopřivnička"
Projekt řeší: vybudování stezky pro chodce a cyklisty v centr. části Kopřivnice, v délce 2,345 km nové cyklostezky. Smyslem projektu je odvést cyklisty mimo hlavní městské komunikace, tedy z ulic Záhumenní a Štefánikovy/Štramberské do míst mezi nimi (podél říčky Kopřivničky). Na předmětných ulicích je enormní intenzita dopravy - cca 15000 aut na Záhumenní a 6500 aut na Štefánikově za 24 hodin.... >>
Cílová skupina:
obyvatelé Kopřivnice a návštěvníci

Předpokládaný rozpočet:
22151 tis. Kč

Vloženo:
11.5.2012

msk/0145. Město Kopřivnice: Kopřivnice - Z Poodří do Beskyd - cyklistické propojení - úsek Kopřivnice
Projekt řeší: vybudování stezky pro chodce a cyklisty mezi Kopřivnicí - místní části Lubina a hranicí katastru města Příbor v délce 710m novostavby. Smyslem projektu je odvést cyklisty mimo hlavní komunikaci I/58. Na předmětné komunikaci je vysoká intenzita dopravy - cca 8545 aut za 24 hodin.... >>
Cílová skupina:
obyvatelům Kopřivnice a okolí

Předpokládaný rozpočet:
3997 tis. Kč

Vloženo:
11.5.2012

msk/0144. Město Kopřivnice: Kopřivnice - Revitalizace ulice Štefánikova včetně přilehlého veřejného prostranství
Jádrem projektu je revitalizace centrální části města Kopřivnice jako první startovací realizační etapy vycházející z dlouhodobého úsilí vedení města o postupnou a systematickou regeneraci městských veřejných ploch a akceleraci rozvoje centra města. Technicky se jedná o přeřešení 14 198,2 m2 ploch, vtom 589,12 m komunikace. Místně a logisticky se jedná o lokalitu vysoce exponovanou, jak z pohledu intenzity pohybu pěších, cyklistů, tak v neposlední řadě i motorové dopravy.... >>
Cílová skupina:
obyvatelům a návštěvníkům města

Předpokládaný rozpočet:
67781 tis. Kč

Vloženo:
11.5.2012

msk/0143. obec: Kopřivnice - Modernizace školního sportovního hřiště u ZŠ Dr. M Horákové
Předmětem stavebních prací je výstavba nových sportovních ploch s propustným podložím dle typu s aplikací umělých povrchů u jednotlivých druhů sportovišť. Projektová dokumentace řeší hřiště pro háze-nou a mini-kopanou, sprinterskou dráhu pro běhy na 50 a 60 m vč. sektorů pro skok daleký (2 x dosko-čiště), víceúčelové hřiště s umělou trávou, rozběhovou tréninkovou dráhu po obvodu víceúčelového hřiš-tě a sektor pro vrch koulí.... >>
Cílová skupina:
Obyvatelé Kopřivnice
Žáci ZŠ Dr. M. Horákové

Předpokládaný rozpočet:
7400 tis. Kč

Vloženo:
23.11.2010

msk/0142. obec: Kopřivnice - Zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Dr. M. Horákové
1) rekonstrukce odborných učeben včetně nového vybavení a podlah – učebna fyziky, učebna chemie a učebna přírodopisu
2) zřízení nové školní knihovny (v dnes nevyužitých prostorách družiny) včetně multimediálního vybavení
3) zřízení multimediální učebny (PC, interaktivní tabule, vybavení pro výuku jazyků a zázemí pro foto-kroužek)
4) zřízení zrcadlového tanečního sálu (v dnes nevyužívaných prostorách družiny)
5) rekonstrukce rozvodů el. energie v pavilónech učeben
Cílová skupina:
Žáci

Předpokládaný rozpočet:
9996 tis. Kč

Vloženo:
23.11.2010

msk/0141. Město Kopřivnice: Kopřivnice - Rekonstrukce budovy ZŠ Mniší
Realizace nástavby objektu ZŠ a rekonstrukce původního objektu, vybavení tříd.
Cílová skupina:
žáci

Předpokládaný rozpočet:
30300 tis. Kč

Vloženo:
23.11.2010

msk/0140. Město Kopřivnice: Kopřivnice - Zvýšení kapacity MŠ Mniší
Vnitřní úpravy objektu za účelem zvýšení kapacity MŠ o 20 míst, nákup vybavení, výměna oken.
Předpokládaný rozpočet:
2300 tis. Kč

Vloženo:
23.11.2010

msk/0139. Město Kopřivnice: Kopřivnice - Revitalizace MŠ Krátká
Rekonstrukce vnitřních prostor objektu MŠ a vytvoření prostor pro správu p.o. MŠ Kopřivnice, výměna oken a zateplení objektu, úprava vstupního prostoru.
Předpokládaný rozpočet:
9996 tis. Kč

Vloženo:
23.11.2010

msk/0138. Město Kopřivnice: Kopřivnice - Rekonstrukce škvárového hřiště v areálu pod Červeným Kamenem
Rekonstrukce povrchu škvárového hřiště na travnatý, dovybavení areálu (osvětlení, lavičky, …)
Předpokládaný rozpočet:
3631 tis. Kč

Vloženo:
23.11.2010

msk/0134. Město Kopřivnice: Kopřivnice - Rozšíření kapacity azylového domu a zřízení denního centra v Kopřivnici
Předmětem projektu "Rozšíření kapacity azylového domu a zřízení denního centra v Kopřivnici" je rekonstrukce a přístavba azylového domu a noclehárny a jejich zkapacitnění. Zároveň také přemístění Nízkoprahového denního centra Racek ze stávajících prostor do nové přístavby budovy azylového domu. Realizací tohoto projektu dojde ke zvýšení kapacity azylového domu a noclehárny a přemístěním denního centra ke zlepšení prostředí pro klienty i pracovníky.... >>
Předpokládaný rozpočet:
13146 tis. Kč

Vloženo:
23.11.2010

msk/0133. Město Kopřivnice: Kopřivnice - Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Kopřivnici
Cílem projektu je komplexní rekonstrukce objektu společně s vybudováním nové přístavby a nástavby. Nově vybudované prostory budou sloužit nejen potřebám jednotky sboru, ale i pro zajištění preventivně výchovných, společenských, vzdělávacích a zájmových aktivit. V nových půdních prostorách vznikne multifunkční prostor pro pobyt cca 20 členů kroužků a zájmových spolků. Po realizaci projektu budou v přízemí objektu tři stání pro mobilní požární techniku, šatny, umývárny, sklady a dílna.... >>
Předpokládaný rozpočet:
19282 tis. Kč

Vloženo:
23.11.2010

msk/0131. Město Kopřivnice: Kopřivnice - IPRM JIH - Projekt 1, Veřejné prostranství
Prostřednictvím realizace projektu dojde ke zvýšení kvality veřejného prostranství a zvýšení přitažlivosti území při trávení volného času. Cíl projektu bude zprostředkován rekonstrukcí a doplněním nových parkovacích míst před bytovými domy, včetně výstavby chodníků a zpevněných ploch, které jsou v nevyhovujícím stavebně-technickém stavu. Tento projekt je určen pro obyvatele obytné zóny Kopřivnice - Jih.... >>
Předpokládaný rozpočet:
24000 tis. Kč

Vloženo:
23.11.2010

msk/0129. Město Kopřivnice: Kopřivnice - Zlepšení dopravní obslužnosti PPK - I. etapa
S ohledem na neutěšenou situaci v této lokalitě schválila Rada města Kopřivnice přípravu realizace minimální varianty (I. etapy), která odstraní nejpalčivější dopravní problémy v této lokalitě vybudováním chodníku, cyklostezky, veřejného osvětlení, dešťové kanalizace a zálivů pro autobusové zastávky. Realizací tohoto projektu dojde k oddělení provozu na pozemní komunikaci od chodců a cyklistů, kteří se v současné době pohybují ve stejné úrovni společně s osobními a nákladními vozidly.... >>
Předpokládaný rozpočet:
22000 tis. Kč

Vloženo:
19.11.2010

lbk/0056. Společenský dům Jilm: Jilemnice - Festival českého a polského filmu
Festival českého a polského filmu v Jilemnici.
Předpokládaný rozpočet:
xy tis. Kč

Vloženo:
8.1.2009

Garant:
Jírů Jan

lbk/0052. Město Jilemnice: Jilemnice - Územní plán Jilemnice
Zastupitelstvo města Jilemnice rozhodlo na svém zasedání v prosinci 2007 o pořízení nového územního plánu. Územní plán byl schválen na 10.zasedání zastupitelstva města dne 12.10.2011 usnesením č.55/11
Předpokládaný rozpočet:
1700 tis. Kč

Vloženo:
8.1.2009

Garant:
Richter Vladimír

lbk/0047. Město Jilemnice: Jilemnice - Realizace úspor energie v MŠ Zámecká a MŠ Spořilov
Předmětem projektu jsou stavební úpravy těchto dvou objektů spočívající zejména v provedení výměny stávajících výplní otvorů za nové, provedení kontaktní tepelné izolace vnějších plášťů a tepelné izolace střech s novými hydroizolačními vrstvami. Hlavním cílem projektu je dosažení nízkoenergetického standardu pro energetickou náročnost objektů MŠ Spořilov a Zámecká, dále zvýšení kvality základní občanské vybavenosti a zvýšení kvality zařízení MŠ Spořilov a MŠ Zámecká.... >>
Předpokládaný rozpočet:
17200 tis. Kč

Vloženo:
8.1.2009

Garant:
KaJ

lbk/0043. Město Jilemnice: Jilemnice - Dopravní řešení u Labutě
Řešení problematického křížení silnic u Labutě, projekt je možné realizovat až po ukončení projektu Čistá Jizera.
Předpokládaný rozpočet:
3000 tis. Kč

Vloženo:
7.1.2009

Garant:
Richter Vladimír

lbk/0042. Město Jilemnice: Jilemnice - Komunikace Starý hřbitov (Lyžařská)
V dané oblasti je provizorní panelová komunikace. Projekt je zaměřen na výstavbu nové místní komunikace ve čtvrti nových rodinných domků.
Předpokládaný rozpočet:
1500 tis. Kč

Vloženo:
7.1.2009

Garant:
Richter Vladimír

kvk/0068. Město Karlovy Vary a Správa lázeňských parků: Karlovy Vary - 4.19. Meandr Ohře
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsahem je využít doposud opuštěnou lokalitu v meandru řeky Ohře pro založení přírodního parku. Důležitou součástí přírodního parku jsou vodní prvky biocentra (dvě zemní nádrže propojené s řekou Ohří nově zřízeným "Ohareckým náhonem" a vzájemně spojené průceznou hrázkou.... >>
Předpokládaný rozpočet:
17000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
4250 tis. Kč

Vloženo:
12.3.2010

kvk/0052. Karlovarský kraj: Karlovy Vary - 4.2. Rekonstrukce Becherovy vily
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsahem projektu je vznik interaktivní galerie - polyfunkčního objektu pro kulturní, společenské, vzdělávací a výstavní účely v objektu Becherovy vily, a to prostřednictvím její celkové rekonstrukce a následným vybavením jejích interiérů.... >>
Předpokládaný rozpočet:
83000 tis. Kč

Vloženo:
11.3.2010

kvk/0051. Karlovarský kraj: Karlovy Vary - 4.1. Modernizace Krajské knihovny
Věcný obsah projektu (stručný popis): Projekt vytvoří spolupracující sítě v oblasti vzdělávání lidských zdrojů a organizací zabývajících se otázkou životního prostředí a jejím obsahem je vznik kooperace a partnerství mezi vzdělávacími institucemi v oblasti Krušnohoří a přenos informací mezi nimi a veřejností.... >>
Předpokládaný rozpočet:
18500 tis. Kč

Vloženo:
11.3.2010

kvk/0035. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 2.13 Rekonstrukce areálu Rolava
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsahem projektu je výstavba a obnova objektů rekreačně sportovního areálu: a) Aktuální etapa investičního záměru – nové objekty: · Prodloužení a rozvětvení in-line dráhy (kolečkové brusle) · Další tenisové kurty a zázemí, hřiště beach volejbal, pétanque, nohejbal, basket, malý fotbal, stolní tenis, minigolf, zázemí -sklad · Dětské hřiště, kuželky, obří šachy, ... >>
Předpokládaný rozpočet:
161000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
81000 tis. Kč

Vloženo:
5.3.2010

kvk/0028. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 2.5. Cyklostezka propojující tuhnický meandr a Rolavu
Věcný obsah projektu (stručný popis): Cyklostezka propojují tuhnický meandr po stávající lávce přes Ohři a okolo sv. Urbana přes Rybáře dosáhne areál Rolavu. Dále je cyklostezka již v provozu v trase Stará Role – Nová Role. Tato dílčí trasa cyklostezky taktéž naváže na páteřní cyklostezku podél Ohře, kterou bude realizovat Karlovarský kraj. Viz projekt 4.16.... >>
Předpokládaný rozpočet:
10000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
2000 tis. Kč

Vloženo:
5.3.2010

kvk/0024. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 2.1. Výstavní, sportovně kulturní a kongresové centrum
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsahem projektu je jednak výstavba samotného Centra, jednak výstavba doplňujících a navazujících zařízení. Výstavba areálu Výstavního, sportovně kulturního a kongresového centra v Tuhnicích - Multifunkční hala - hokej, kulturní pořady, velká utkání v míčových sportech, velké výstavy (For Arch), kapacita hlediště 6000 sedících, 200 - 300 míst pro stojící diváky.... >>
Předpokládaný rozpočet:
451150 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
136150 tis. Kč

Vloženo:
5.3.2010

kvk/0018. Karlovarský kraj: Karlovy Vary - 1.13. Modernizace Letiště Karlovy Vary
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsahem projektu je výstavby nové odbavovací budovy pro dosažení standardního komfortu odbavení cestujících odpovídající standardům mezinárodního regionálního letiště formou zvýšení prostorových kapacit s nezbytnými administrativními a pronajímatelnými prostorami k poskytování souvisejících služeb cestujícím. Dále je obsahem projektu „Úprava odbavovací budovy pro splnění Schengenských úmluv“.... >>
Předpokládaný rozpočet:
98200 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
98200 tis. Kč

Vloženo:
5.3.2010

jck/0058. Město Tábor: Tábor - Odpočinková zóna Jordán I. a II. etapa
Stavba obsahuje tyto stavební objekty: - komunikace – zahrnuje komunikace po nábřeží pro provoz chodců (část dlážděná) a cyklistů (část mlatová) včetně odbočující větve do ul.Šafaříkova, propoj mezi ul.Vančurova a Nedbalova který je obslužnou komunikací s přilehlým parkovištěm, (povrch zámková dlažba) včetně odvodnění, cesty pro pěší v parku u gymnázia a v prostoru mezi ulicemi Dobrovského a Kollárova (mlatový povrch) dále slepou komunikaci ústící do ul.... >>
Cílová skupina:
Veřejnost, turisté.

Předpokládaný rozpočet:
59 368 tis. Kč

Vloženo:
19.7.2010

jck/0057. Město Tábor: Tábor - Rekonstrukce tělocvičny ZŠ MŠ Husova ulice
Rekonstrukce tělocvičny na Základní škole a Mateřské škole Husova ul.
Cílová skupina:
Žákům navštěvující tuto školu.

Předpokládaný rozpočet:
14408 tis. Kč

Vloženo:
19.7.2010

jck/0056. Město Tábor: Tábor - Odpočinková zóna "Komora"
Vznikl areál pro možnost využití volnočasových aktivit nejen obyvatel Sídliště nad Lužnicí.
Cílová skupina:
Veřejnost, sportovní kluby.

Předpokládaný rozpočet:
93 836 tis. Kč

Vloženo:
19.7.2010

Garant:
Hotový Karel

jck/0055. Město Tábor: Tábor - Zkvalitnění výukových prostor a zajištění bezbarierovosti SPŠ strojní a stavební Tábor
Jedná se o půdní vestavbu podkrovních místností nad oběma křídly budovy, stavební úpravy vchodu, obnovu sociálního zařízení a úpravy společných prostor v jednotlivých patrech, přístavbu výtahu se strojovnou, úpravy vytápění, klimatizace, vzduchotechniky, zdravotní techniky a elektroinstalace. V 1.PP byly vybourány příčky a zhotoveno zázemí pro uklizečky, v prostoru pod schody zhotovena strojovna výtahu. V 1.... >>
Cílová skupina:
Žáci a zaměstnanci dané školy.

Předpokládaný rozpočet:
41 612 tis. Kč

Vloženo:
19.7.2010

jck/0054. Město Tábor: Tábor - Modernizace ZŠ a MŠ Měšice
V květnu 2009 byla zahájena realizace stavby. převzetí dokončené stavby se uskutečnilo 8.1.2010. Proběhlo kolaudační řízení.
Cílová skupina:
Žáci a zaměstnanci dané školy.

Předpokládaný rozpočet:
23 223 tis. Kč

Vloženo:
19.7.2010

jck/0053. Město Tábor: Tábor - Revitalizace kulutrní památky čp. 788 v Táboře (Vyšší odborná škola a střední zemědělská škola)
Práce zahrnují náhradu dřevěných špaletových oken za nová zhotovená dle původních dochovaných oken, opravu jižní, východní a západní fasády, soklu a nové zadláždění nádvoří za budovou.
Cílová skupina:
veřejnost, žáci a zaměstnanci dané školy

Předpokládaný rozpočet:
24 510 tis. Kč

Vloženo:
19.7.2010

jck/0051. Město Tábor: Tábor - Asanace skládky TKO (tuhého komunálního odpadu) v ulici Bydlinského
Řešení problémů odstraňování starých ekologických zátěží ve vybrané lokalitě a příprava rekultivované plochy k novému funkčnímu využití, s cílem zvýšení ekologické stability krajiny i přiměřeného rozvoje ekonomických aktivit. Plocha skládky určena k rekultivaci navazuje na sousední zalesněné svahy Lužnického údolí.
Cílová skupina:
Veřejnosti

Předpokládaný rozpočet:
16125 tis. Kč

Vloženo:
19.7.2010

jck/0050. Město Tábor: Tábor - Regenerace Husova parku
Husův park je lokalita nacházející se u vlakového a autobusového nádraží. Jedná se o poměrně atraktivní lokalitu pro procházku a odpočinek. Domanintou je pomník Jana Husa. Cílem projektu je výsadba stromů, úprava a revitalizace trávníkových ploch, drobná rchitektura, doplnění a rekonstrukce stávající kašny.
Cílová skupina:
Veřejnosti, turistům

Předpokládaný rozpočet:
2810 tis. Kč

Vloženo:
19.7.2010

jck/0048. Město Tábor: Tábor - Rekonstrukce a rozšíření sběrného dvora Klokoty
Celková rekonstrukce sběrného dvora, zlepšení přístupu pro občany, zkvalitnění možnosti třídění a rozšíření druhů sbíraných komodit.Do akce je zařazena oprava přijezdové komunikace.
Cílová skupina:
Veřejnosti

Předpokládaný rozpočet:
28699 tis. Kč

Vloženo:
19.7.2010

jck/0047 . Město Tábor, obec: Tábor - Vybudování preferenčního pruhu Soběslavské ulice
Vybudování preferenčního pruhu pro autobusy MHD v ulici Soběslavská. Bude vybudováno rozšíření stávající vozovky. Záhájení realizace již začalo v jarních měsících letošního roku v koordinaci s akcemi Vodárenského společnosti Táborsko s.r.o. a E.ON.
Cílová skupina:
Veřejnost

Předpokládaný rozpočet:
5 297 tis. Kč

Vloženo:
15.7.2010

Garant:
Hotový Karel


zlk/0015. Město Vsetín: Vsetín - Rozvoj volnočasových aktivit vybudováním víceúčelového sportoviště ve Vsetíně
Předkládaný projekt Rozvoj volnočasových aktivit vybudováním víceúčelového hřiště ve Vsetíně si klade za cíl zkvalitnit volnočasovou infrastrukturu města a zvýšit možnosti aktivního vyžití všem občanům Vsetína a jeho spádového regionu. Realizovaná investice přispěje ke zvýšení kvality života obyvatel a rozšíření možností trávení volného času.... >>
Cílová skupina:
Výsledek projektu bude sloužit:
1/ dětem předškolního věku (město Vsetín + mikroregion Valašsko - Horní Vsacko)- předškolní děti budou moci hřiště využívat jednak v rámci akcí pořádaných mateřskými školami (např. zábavné sportovní akce, nejrůznější hry, závody v tradičních i netradičních disciplínách a jiné sportovně pohybové aktivity pro děti předškolního věku), sportovními kluby (např. fotbalová školička či volejbalová přípravka) a jinými institucemi a organizacemi (např. rodinné sportovní hry).
2/ mládež od 7 let do 19 let (město Vsetín + mikroragio Valašsko - Horní Vsacko)- na cílovou skupinu vsetínské mládeže ve věku 7-19 let bude mít výstavba nového multifunkčního hřiště bezprostřední dopad. Děti a mládež potřebují uspokojit svou potřebu pohybu a kontaktu s dalšími dětmi ve vhodném a bezpečném prostoru. Pro dospívající je zvláště charakteristická potřeba sociálního kontaktu s vrstevníky v místě, kde mohou realizovat své aktivity, aniž by na ně bylo nahlíženo jako na rušivý element. Potřebují rovněž konat své první pokusy o seberealizaci v oblasti prezentace svých dovedností v nejrůznějších oblastech, sport nevyjímaje. Prostřednictvím pohybu a aktivně stráveného volného času děti a mládež rozvíjí svůj smysl pro odpovědnost za výsledky své vlastní práce, stejně jako své etické a sociální vědomí a schopnost orientovat se ve společnosti.
3/ občané v aktivním věku (město Vsetín + mikroragion Valašsko - Horní Vsacko)- moderní víceúčelové hřiště bude sportující veřejnosti sloužit jak pro účely vrcholového, výkonnostního sportu (zápasy, turnaje), tak pro účely rekreačníhosportování. Na hřišti bude možné pořádat sportovní a tělovýchovné aktivity i pro
občany města, kteří nejsou zapojeni do organizované sportovní a tělovýchovné činnosti (např. náborové závody a soutěže neregistrovaných dospělých nebo místní amatérské fotbalové, volejbalové či nohejbalové ligy).

Předpokládaný rozpočet:
18 991 tis. Kč

Vloženo:
11.1.2010

Garant:
Indruchová Michaela

zlk/0008. Město Vsetín, obec: Vsetín - Rozvoj volnočasových aktivit v regionu rekonstrukcí koupaliště ve Vsetíně
Cílem projektu je zkvalitnění volnočasové infrastruktury města a zvýšit možnost aktivního vyžití všem občanům spádového regionu. Rekonstrukce bude sestávat z několika činností:
- stavební úpravy stávající bazénové vany (ve dvou etapách)
- rekonstrukce stávajícího objektu sociálních zázemí a šaten
- instalace technologií úpravy vody a terénní a sadové úpravy vč. navazujících zpevněných ploch
Cílová skupina:
Všichni občané spádového regionu

Předpokládaný rozpočet:
22919 tis. Kč

Vloženo:
22.7.2009

Garant:
Indruchová Michaela

vys/1778. Novoříšský kulturní spolek: (ORP) správní obvod Telč - Březinova inspirace - Komunitní a turistické centrum s kavárnou v Nové Říši
Projekt je zaměřen na:
- vybudování místní komunity a vytváření místních partnerství,
- vznik prostor nejrůznější aktivity široké komunity a setkávání veřejnosti,
- vznik ubytovacích prostor,
- vznik kavárny a galerie.
Centrum bude sloužit k provozování:
- kulturní a společenské činnosti NNO,
- vzdělávacích aktivit,
- informačního centra o cestovním ruchu (šetrné venkovské turistice) v mikroregionu.
Cílová skupina:
široká veřejnost, turisté, specifické skupiny: ženy na mateřské dovolené, rodiče s dětmi, senioři, mládež, začínající umělci, apod.

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
zatím ne tis. Kč

Vloženo:
20.11.2006

vys/1777. Vít Fiala: Jihlava - Krytá hala, ubytování
farma s hipposlužbami
Cílová skupina:
turisté

Vloženo:
20.11.2006

vys/1776. Eurofarms s.r.o.: Jihlava - Výstavba Hotelu Lipa
konferenční (400 osob) a hotelové centrum v Jihlavě Henčově, wellnes centrum, obchodní centrum....
Cílová skupina:
turisté

Vloženo:
20.11.2006

vys/1775. DIANA TŘEBÍČ, o.p.s.: Třebíč - Sociální služby (péče a pomoc) těžce zdravotně postiženým, seniorům, umírajícím a jejich rodinným příslušníkům v domácnostech.
Vznik nového pracovního místa. /pracovních míst/Šance nevyléčitelně nemocným setrvat doma.Eliminace ústavní a nemocniční péče.Záměr chceme realizovat i v malých obcích.
Cílová skupina:
Zdravotně postižení, nevyléčitelně nemocní, senioři.

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
100 000Kč tis. Kč

Vloženo:
20.11.2006

vys/1773. STAN-Special Team for Adventure in Nature: Třebíč - Outdoorové centrum Březová
STAN-Special Team for Adventure in Nature je provozovatelem rekreačního střediska Březová. Toto rekreační středisko zaznamenává nabídkou outdoorových aktivit mimořádný zájem klientů. Poptávka v některých měsících až sedminásobně převyšuje kapacitu rekreačního střediska. Klienti vyhledávající Outdoorové programy jsou mimořádným přínosem pro kraj Vysočina v tom ohledu, že jejich průměrná délka pobytu v našem kraji je 6 - 7 dní. Projekt Outdoorové centrum Březová má tři nosné pilíře - 1.... >>
Cílová skupina:
Skupiny turistů vyhledávajících rekreaci formou akktivně prožitého volného času

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
ano, do cca 30% tis. Kč

Vloženo:
20.11.2006

vys/1757. Mladé Bříště: (ORP) správní obvod Humpolec - Rozvoj kulturních aktivit obce Ml. BříštěZajištění pouti
Konstrukce stánkůSkládací lavice a stolyMobilní sociální zařízeníNádoby na odpadOzvučovací technikaMobilní elektroinstalaceMobilní oploceníMobilní pódiumPropagace a další
Vloženo:
20.11.2006

vys/1748. Pěvecký sbor Čech a Lech: (ORP) správní obvod Humpolec - Návrhy projektů z oblasti kultury
4.ročník setkání pěveckých sborů – úhrada nákladů, kontakty a účast zahraničních sborů
Vloženo:
20.11.2006

vys/1739. obec Jiříce: (ORP) správní obvod Humpolec - Podpora poutních oslav v obci Jiřice
Organizace kulturních, sportovních aDuchovních akcí při poutních oslavách v obci
Vloženo:
20.11.2006

vys/1738. Obecní úřad Kaliště: (ORP) správní obvod Humpolec - Bobová dráha
Výstavba nerezové bobové dráhy
Vloženo:
20.11.2006

vys/1736. Obec Senožaty: (ORP) správní obvod Humpolec - Úprava náměstí, vybudování nových chodníků
Komplexni řešení úpravy náměstí a přilehlýchProstor s ohledem na historickou zástavbuVýstavba nových chodníků
Vloženo:
20.11.2006

vys/1735. Obec Senožaty: (ORP) správní obvod Humpolec - Vybudování klidové zóny v obci a naučné stezky v okolí obce
Cílem je vybudovat místo pro trávení volného času pro občany, návštěvníky obce, naučnáStezka zahrnující místní zajímavá místa
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
20.11.2006

vys/1734. Obec Senožaty: (ORP) správní obvod Humpolec - Vypracování studie – využívání biomasy jakoZdroje tepla pro obec nebo část obce
Studie by měla prokázat :1) dostatek zdrojů (biomasy)2) investiční náklady – návratnost akce3) zájem občanů nebo organizací
Vloženo:
20.11.2006

vys/1733. Obec Senožaty: (ORP) správní obvod Humpolec - Místní komunikace
Rekonstrukce místních komunikací, výstavbaNových – v obci i místních částech
Vloženo:
20.11.2006

vys/1732. MO ČRS Humpolec: (ORP) správní obvod Humpolec - Odbahňování,opravy a úpravy rybníků
1) oprava výpusti,odbahnění rybníka Cihelna2) Oprava výpusti a zvětšení ryb.Mlýnský3) Oprava výpusti a úpravy ryb. Peruš4) Obnova a výstavba dalších rybníků5) Odbahnění vodní nádrže Sedlice
Vloženo:
20.11.2006

vys/1731. Obecní úřad Kaliště: (ORP) správní obvod Humpolec - Návrh akcí za obecní úřad
Výstavba sjezdovkyVýstavba nerezové bobové dráhyPodpora kulturní akcí – poutěPodpora a vybavení jednotek SDHOprava místních komunikacíVybudování dětských hřišťDovybavení cyklostezek
Vloženo:
20.11.2006

vys/1730. Mateřská škola Humpolec: (ORP) správní obvod Humpolec - Mateřská škola Humpolec
Bezpečná hraDlouhodobá zárukaJednoduchá údržba a životnostDesign
Vloženo:
20.11.2006

vys/1729. Iva Chaloupková: (ORP) správní obvod Humpolec - Dům Gustava Mahlera
Pořádat více kulturních akcíObčerstvení, stánekMožnost ubytování v chalupěSlužby pro starší občanyVytvoření zimního sportovního areáluPoložení zpomalovacích retardérů
Vloženo:
20.11.2006

vys/1728. Jiří Šimek: (ORP) správní obvod Humpolec - Zlepšení a rozšíření vybavenosti regionu
1) Vybudování muzea textil. Průmyslu2) Výstavba soc. zázemí tenisového areálu3) Vybudování rozhledny Kaliště-Holušice4) Komplexní řešení potřeb vys.školství HU
Vloženo:
20.11.2006

vys/1727. OÚ Staré Bříště: (ORP) správní obvod Humpolec - Cyklotrasa
Cyklo i pěší turistika klidnou lokalitou, možnostSnadnější dostupnosti chat. Oblasti kolemSykoráku
Vloženo:
20.11.2006

vys/1726. MO ČRS Humpolec: (ORP) správní obvod Humpolec - Výstavba území pro sport a rekreaci
1) Ochrana ČOV před povodněmi2) Vznik nového rybníka3) Sportovní rybolov4) Rybářské závody5) Úprava areálu Zlatá podkova6) Rybářská bašta7) Půjčovna lodí8) Vybudování hříště na pláž. Volejbal9) Rozšíření naučné stezky Březina10) Ubytovací kapacity
Vloženo:
20.11.2006

vys/1725. MO ČRS Humpolec: (ORP) správní obvod Humpolec - Vývoj rybářství na Humpolecku
1) Rybářský ples2) Slavnostní výroční čl. schůze3) Vítání jara4) Vývoj rybářství na Humpolecku5) Vydání almanachu6) Zábavný den7) Výměnný tábor dětí8) Rybářský zájezd9) Den otevřených dveří10) Vydání sborníku fotografií vodních ploch
Vloženo:
20.11.2006

vys/1724. (ORP) správní obvod Humpolec - Soutěž varhaníků v Humpolci
Vytvoření tradice setkávání varhaníků v Hum.Spolupráce se ZUŠ G.Mahlera v HUPodpora hudebních soutěží v regionuMezinárodní soutěž – spolupráce vys. Hud. ŠkolSpólupráce s římskokatol. Farností kostel Sv.Mikuláše HumpolecSpolupráce na organizaci soutěže s Polná
Vloženo:
20.11.2006

vys/1723. (ORP) správní obvod Humpolec - Běžecké stezky na Humpolecku
Rozšíření sportovní nabídky občanůmRozšíření sport. Nabídky školám a oddílůmRozšíření sportovní nabídky turistům a návštěv.Využití klimatických podmínek regionu
Vloženo:
20.11.2006

vys/1722. (ORP) správní obvod Humpolec - Kostel Sv. Mikuláše
Zpřístupnění kostela jako vyhlídkaZpřístupnění kostela jako vyhlídka občanům HU- jako vyhlídka občanům Humpolecka- jako vyhlídka turistům a návštěvníkůmVytvoření několika infopanelů v prostorách kost.ela – historie, zajímavostiRozšíření nabídky turistům MěKIS Humpolec
Vloženo:
20.11.2006

vys/1721. (ORP) správní obvod Humpolec - Multikanálový mikrovlný televizní vysílač
Pokrytí menší oblasti HU lokál. TV vysílačemRozšíření oblasti nabídky TV kanálů pro HUDalší komunikační kanál pro město HumpolecRozšíření komunik. Informací z MěÚ Humpolec
Vloženo:
20.11.2006

vys/1720. (ORP) správní obvod Humpolec - Naučná stezka Březina v Humpolci
Údržba a rekonstrukce stezky
Vloženo:
20.11.2006

vys/1719. (ORP) správní obvod Humpolec - Drobné památky v krajině
Údržba drobných památek – kříže, Boží muka,kapličky
Vloženo:
20.11.2006

vys/1718. (ORP) správní obvod Humpolec - Studánky a prameny
Ochrana vodních zdrojů, cíl pro výletníky
Vloženo:
20.11.2006

vys/1717. (ORP) správní obvod Humpolec - Budou žít ?
Druhová ochrana vzácných a ohrožených druhůRostlin a živočichů v okolí Humpolce Např. Janovský a Kladenský potok
Vloženo:
20.11.2006

vys/1716. Pěvecký sbor Čech a Lech: (ORP) správní obvod Humpolec - Návrhy projektů z oblasti kultury
4.ročník setkání pěveckých sborů – úhrada nákladů, kontakty a účast zahraničních sborů
Vloženo:
20.11.2006

vys/1715. Mladé Bříště: (ORP) správní obvod Humpolec - Rozvoj kulturních aktivit obce Ml. BříštěZajištění pouti
Konstrukce stánkůSkládací lavice a stolyMobilní sociální zařízeníNádoby na odpadOzvučovací technikaMobilní elektroinstalaceMobilní oploceníMobilní pódiumPropagace a další
Vloženo:
20.11.2006

vys/1714. Soutěž Zlatá Podkova: (ORP) správní obvod Humpolec - Podpora tradic a dalšího rozvojeJezdeckého sportu na Humpolecku
Výstavba kryté haly 3O mil.Vybudování závlahy 100 tis.Odvodnění problematických míst 150 tis.Vybudování cyklotrialové dráhy 300 tis.Výstavba pevných překážek 100 tis.Finále Zlaté Podkovy 700 tis.MČR 500 tis.Úprava zeleně 150 tis.... >>
Vloženo:
20.11.2006

vys/1713. MěKIS Humpolec: (ORP) správní obvod Humpolec - Modernizace antropologické expoziceV Muzeu Dr.A.Hrdličky v Humpolci
Obnova stávající expoziceZlepšení nabídky turistického potenciáluPodpoření zájmu a vzdělanosti veřejnostiVyužití - pořádání seminářů, besed, kroužekRealizace – proj.dokumentace – ve spolupráci S odborníky z oblasti antropologie
Vloženo:
20.11.2006

vys/1712. Obec Želiv: (ORP) správní obvod Humpolec - Úprava nádvoří před kostelem
Záměrem je upravit celou plochu nádvoří předKostelem v Želivě. Prašná plocha a komunikace budou nahrazeny chodníky, zelení a místy pro odpočinek a relaxaci.Akce bude realizována ve spolupráci s majitelem kláštera.
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
20.11.2006

vys/1711. Loutkové divadlo Humpolec: (ORP) správní obvod Humpolec - Zlepšení interiéru Loutkového divadla
Zlepšení prostředí v prostorách Loutkovéhodivadla.
Vloženo:
20.11.2006

vys/1710. LMK Jiřice: (ORP) správní obvod Humpolec - Startovací plocha – modelářské letiště
Vybudování startovací a přistávací travnatéPlochy a její údržba ( modelářské letiště)
Vloženo:
20.11.2006

vys/1709. (ORP) správní obvod Humpolec - Místní hromadná doprava mikrobusy
Vznik přátelské místní hromadné dopravy, která nebude zátěží pro životní prostředí aniPro městskou kasu. Důraz je kladen na využitíPro školní mládež, matky s dětmi, důchodce.Přínosem pro občany je úspora času, bezpečnost dětí na křižovatkách v Hu při cestěDo školy, menší zatížení výfukovými plyny atd.
Vloženo:
20.11.2006

vys/1708. (ORP) správní obvod Humpolec - Získání prostředků pro záměry obce
-kanalizace a čistírna odpadních vod-výstavba nového fotbalového hříště-venkovní sportovní hřiště pro tenis,volejbal-hasičské auto na přepravu techniky a osob-pořízení traktoru na údržbu vozovek-posílení tlaku vodovodního řádu.
Vloženo:
20.11.2006

vys/1707. (ORP) správní obvod Humpolec - Vybudování záchytného odstavnéhoParkoviště pro nákladní vozidla
Zlepšení parkování nákladních vozidel ve městě
Vloženo:
20.11.2006

vys/1706. Folikart s.r.o.: (ORP) správní obvod Humpolec - Velkoformátová 3D frézka pro tvorbuModelů 3D map a učební pomůcek
Cílem je rozšířit činnost v budově bývalé školyA nahradit z vlastních zdrojů subdodávky zeSpecializovaných firem.
Vloženo:
20.11.2006

vys/1705. Farní sbor českob.církve evang.: (ORP) správní obvod Humpolec - Toleranční kostel Humpolec – kulturní aSpolečenské využití objektu
Výstavy a komorní koncerty, přednášky, stáláExpozice toleranční doby a luter. Tradice v regionu, trvalá expozice nebo depozitářMístního muzea ( předměty vhodné do tohotoProstředí)
Vloženo:
20.11.2006

vys/1704. Jettimont s.r.o.: Havlíčkův Brod - Penzion Slunce
rozšíření lůžkové kapacity penzionu
Cílová skupina:
turisté

Vloženo:
20.11.2006

vys/1703. Obec Měřín: Velké Meziříčí - Bydlení na venkově
Záměrem ja výstavba inženýrských sítí pro budoucí výstavbu 20-24 rodinných domů v lokalitě Balinka v Měříně
Cílová skupina:
Občané Měřína a okolí

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
2 -3 mil. Kč tis. Kč

Vloženo:
20.11.2006

vys/1699. SFK VRCHOVINA Nové Město na Moravě - Radešínská Svratka: Nové Město na Moravě - Víceúčelový sportovní fotbalový areál
Nový fotbalový areál s komplexním využitím pro sportovní soustředění s turistickou ubytovnou, s celoročním využitím. Výstavba v souladu se záměrem města Nového Města na Moravě na nové REGE-centrum a nový sportovní areál. První fází je výstavba fotbalového centra s více hřišti (travnatá, umělý povrch, zázemí, ...).
Cílová skupina:
obec, mikroregion, kraj, ČR i jiné země.

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
20% tis. Kč

Vloženo:
20.11.2006

vys/1697. ČRS MO Humpolec: (ORP) správní obvod Humpolec - Výstavba vodní retenční nádrže Hadina
- obnovení zaniklého rybníka s využitím pro sportovní rybolov, vodní sporty a rekreace - obnova celkového rázu krajiny - ochrana ČOV před povodněmi - plážový volejbal, koupání - rybářské závody dětí i dospělých - rozšíření naučné stezky "Březina" - využití pro závody "Zlatá podkova" - vytvoření širokého biotopu pro rozvoj vodních rostlin a živočichů - výhledově i možnost výstavby "Rybářské bašty" ... >>
Cílová skupina:
obyvatelé Humpolce, turisté, členové rybářského spolku, účastníci a diváci závodů "Zlatá podkova", školy a školská zařízení

Vloženo:
20.11.2006

vys/1695. obec Jiřice, starosta: Svatopluk Veroněk: (ORP) správní obvod Humpolec - Víceúčelové zařízení v obci Jiřice
Nová výstavba víceúčelové budovy. Budova bude sloužit jako sídlo obecního úřadu, zařízení pro místní spolky a zájmová sdružení a dále pro potřeby základní školy. Zároveň zde bude k dispozici divadelní sál pro místní ochotnický divadelní spolek.
Cílová skupina:
občané, zájmová sdružení a spolky

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
25 % (5 mil. Kč) tis. Kč

Vloženo:
20.11.2006

vys/1694. Statutární město Jihlava, Ing. Vladimír Lysý, vedoucí odboru správy realit: Jihlava - Revitalizace rybníka Borovinka
- rekultivace rekreačních ploch
- vymýcení keřů a dřevin na užitkových plochách
- zpevnění břehů proti erozi
- úprava přelivové hrany regulující výši hladiny
- úprava schodišťového vstupu do vody
Cílová skupina:
Obyvatelé Jihlavy

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
min. povinný podíl tis. Kč

Vloženo:
20.11.2006

vys/1693. Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA - Vysočina: Jihlava - Rozšíření kapacity integračního centra Sasov
Cílem záměru je vybudování a následný provoz:
- chráněné dílny
- výukového bazénu
- chráněného bydlení
- volnočasové vybavenosti v Jihlavě - Sasově pro sociální integraci osob se zdravotním postižením. Přínosem bude zvýšení kvality života dalších zdravotně postižených osob a jejich pečovatelů.
Cílová skupina:
Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
0% tis. Kč

Vloženo:
20.11.2006

vys/1692. Obec senožaty: (ORP) správní obvod Humpolec - Místní komunikace
Rekonstrukce místních komunikací, výstavba nových - v obci a místních částech
Cílová skupina:
občané a návštěvníci obce

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
5% tis. Kč

Vloženo:
20.11.2006

vys/1691. Obec senožaty: (ORP) správní obvod Humpolec - Vybudování klidové zóny v obci a naučné stezky v okolí obce
Vybudováno bude místo pro trávení volnéhočasu pro občany i návštěvníky obce, naučná stezka zahrnující místní zajímavá místa
Cílová skupina:
občané a návštěvníci obce

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
0% tis. Kč

Vloženo:
20.11.2006

vys/1690. Obec Senožaty: (ORP) správní obvod Humpolec - Infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v obci Senožaty
Vzniknou nové vodovodní a kanalizační řády, mmístní komunikace v zastavovaném území
Cílová skupina:
zájemci o výstavbu rodinných domků

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
30% tis. Kč

Vloženo:
20.11.2006

vys/1689. Obec senožaty: (ORP) správní obvod Humpolec - úprava náměstí, vybudování nových chodníků
komplexně řešené úpravy náměstí a přilehlých prostor s ohledem na historickou výstavbu, výstavba nových chodníků
Cílová skupina:
občané obce, návštěvníci obce

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
5% tis. Kč

Vloženo:
20.11.2006

vys/1688. Obec Senožaty: (ORP) správní obvod Humpolec - Přestavba bývalého vojenského objektu
Přestavba objektu na sociální byty, prostory pro ubytování a občanskou vybavenost (knihovna, lékařské středisko), případně kulturní zařízení obce
Cílová skupina:
občané obce a další zájemci

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
10% tis. Kč

Vloženo:
20.11.2006

vys/1687. Jana Koubková: Havlíčkův Brod - Rodinná farma s nabídkou agroturistiky
Chceme s manželem vybudovat rodinnou farmou zaměřenou na chov koz (cca 100ks) a výrobu sýrů z jejich mléka tradičními metodami. Dále zamýšlíme nabízet služby pro agroturistiku (včetně půjčování běžeckých lyží, kol i zajištění jejich servisu), zapojíme se do programu Leonardo da Vinci (pobytu studentů zemědělských oborů).
Cílová skupina:
lidem žijícím na farmě, turistům

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
ano tis. Kč

Vloženo:
20.11.2006

vys/1686. obec Vystrčenovice: (ORP) správní obvod Telč - Oprava komunikace v obci
Oprava cca 200 m místní komunikace v obci a obnova cca 300 m bývalé přístupové komunikace do obce (pro bezpečnější napojení na komunikaci II. třídy)
Cílová skupina:
obyvatelé obce

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
10% tis. Kč

Vloženo:
20.11.2006

vys/1685. Obec Zadní Vydří: (ORP) správní obvod Telč - Rekonstrukce návesního rybníka
rekonstrukce návesního rybníka, zpevnění hráze
Cílová skupina:
obyvatelé a návštěvníci obce

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
100 tis. Kč

Vloženo:
20.11.2006

vys/1684. Obec Sedlejov: (ORP) správní obvod Telč - Oprava chodníků
oprava chodníků v délce 350 m
Cílová skupina:
obyvatelé obce

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
50% tis. Kč

Vloženo:
20.11.2006

vys/1683. Obec Sedlejov: (ORP) správní obvod Telč - Oprava komunikace
oprava místní komunikace (vybagrování, navezení kamene a vyasfaltování)
Cílová skupina:
účastníci silničího provozu

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
30% tis. Kč

Vloženo:
20.11.2006

vys/1682. Obec Urbanov: (ORP) správní obvod Telč - Úprava veřejné zeleně
Cílová skupina:
obyvatelé a návštěvníci obce

Vloženo:
20.11.2006

vys/1681. Obec Čechočovice: Třebíč - Vybudování vodovodu v obci
Vybudování vovovodu v obci, zlepšení kvality pitné vody v obci
Cílová skupina:
občané obce

Předpokládaný rozpočet:
8000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1680. Obec Čechočovice: Třebíč - Vybudování splaškové kanalizace vč. ČOV
splašková kanalizace vč. ČOV, zlepšení kvality vody Stařečského potoka
Cílová skupina:
občané

Předpokládaný rozpočet:
17000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1679. Obec Čechočovice: Třebíč - Dobudování sportovního areálu
zpevnění plochy víceúčelového hřiště pro celoroční využití
Cílová skupina:
občané obce, turisté

Předpokládaný rozpočet:
7000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1678. Statutární město Jihlava: Jihlava - Revitalizace rybníka Borovinka
- rekultivace rekreačních ploch
- vymýcení keřů a dřevin na užitkových plochách
- zpevnění břehů proti erozi
- úprava přelivové hrany regulující výši hladiny
- úprava schodiš´tového vstupu do vody
Cílová skupina:
obyvatelé Jihlavy

Předpokládaný rozpočet:
1000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1677. Statutární město Jihlava: Jihlava - Dostavba atletického stadionu Na Stoupách, Jihlava
- budova se zázemím pro fotbalový a atletický oddíl
- šatny, místnost pro rozhodčí, správce . lékaře
- běžecký tunel
- bufet
WC pro veřejnost
Cílová skupina:
registrovaní sportovci, veřejnost

Předpokládaný rozpočet:
55000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1676. Obec Řečice: (ORP) správní obvod Humpolec - Rekonstrukce půdního prostoru pro rozvoj infrastruktury a cestovního ruchu
- možnost pro ubytování
- vytvoření společenské místnosti
- zkvalitnění péče o turisty ( půjčovna kol a sportovního vybavení)
Cílová skupina:
turisté, obyvatelé obce

Předpokládaný rozpočet:
2000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1675. Obec Řečice: (ORP) správní obvod Humpolec - Rekonstrukce půdního prostoru pro rozvoj infrastruktury a cestovního ruchu
- možnost pro ubytování
- vytvoření společenské místnosti
- zkvalitnění péče o turisty ( půjčovna kol a sportovního vybavení)
Cílová skupina:
turisté, obyvatelé obce

Předpokládaný rozpočet:
2000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1674. (ORP) správní obvod Humpolec - Rekonstrukce půdního prostoru pro rozvoj infrastruktury a cestovního ruchu
- možnost pro ubytování
- vytvoření společenské místnosti
- zkvalitnění péče o turisty ( půjčovna kol a sportovního vybavení)
Cílová skupina:
turisté

Vloženo:
24.11.2005

vys/1673. Obec Krahulčí: (ORP) správní obvod Telč - Plynofikace samot
Protažení plynovodu ke mlýnu a 2 samotám, v délce cca 500 m
Cílová skupina:
obyvatelé obce

Předpokládaný rozpočet:
500 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1672. Obec Krahulčí: (ORP) správní obvod Telč - Výměna kanalizace
Výměna kanalizace v délce 400 m (v částech obce Amerika - Rafanda)
Cílová skupina:
obyvatelé obce

Předpokládaný rozpočet:
400 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1671. Obec Urbanov: (ORP) správní obvod Telč - Oprava místní komunikace
Oprava místní komunikace uprostřed obce - komunikace je poškozená po výstavbě vodovodu
Cílová skupina:
obyvatelé a návštěvníci obce

Předpokládaný rozpočet:
200 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1670. Obec Urbanov: (ORP) správní obvod Telč - Oprava hřbitovní zdi
Oprava druhé poloviny kamenné hřbitovní zdi.
Cílová skupina:
obyvatelé a návštěvníci oce

Předpokládaný rozpočet:
50 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1669. Obec Kostelní Myslová: (ORP) správní obvod Telč - Nákup strojů na údržbu krajnic
Nákup strojů na údržbu krajnic - komunální traktůrek, přívěs, mulčovací sekačka, štěpkovač.
Cílová skupina:
Obyvatelé a návštěvníci okolních obcí

Předpokládaný rozpočet:
1100 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1668. obec Krasonice: (ORP) správní obvod Telč - Oprava soch
Oprava 4 barokních soch
Cílová skupina:
obyvatelé a návštěvníci obce

Předpokládaný rozpočet:
400 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1667. obec Krasonice: (ORP) správní obvod Telč - Plynofikace budovy obecního úřadu
Plynofikace budovy obecního úřadu
Cílová skupina:
obyvatelé a návštěvníci obce

Předpokládaný rozpočet:
200 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1666. Obec Krasonice: (ORP) správní obvod Telč - Vyčištění požárních nádrží
vyčištění 2 požárních nádrží
Cílová skupina:
obyvatelé a návštěvníci obce, členové SDH

Předpokládaný rozpočet:
100 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1665. Obec Krasonice: (ORP) správní obvod Telč - Rekonstrukce volejbalových kurtů
rekonstrukce 2 volejbalových kurtů
Cílová skupina:
obyvatelé a návštěvníci obce

Předpokládaný rozpočet:
300 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1664. Obec Krasonice: (ORP) správní obvod Telč - Oprava požární nádrže
oprava požární nádrže
Cílová skupina:
obyvatelé a návštěvníci obce, SDH

Předpokládaný rozpočet:
2000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1663. Obec Krasonice: (ORP) správní obvod Telč - Oprava místních komunikací
oprava místních komunikací v délce cca 3 km
Cílová skupina:
obyvatelé obce, projíždějící

Předpokládaný rozpočet:
3000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1662. Záchranná stanice volně žijících zvířat Telč: (ORP) správní obvod Telč - Vytvoření ekoinfocentra
Vybudování ekoinfocentra v blízkosti centra města u zámeckého parku - v prostorách Záchranné stanice volně žijících zvířat Telč. Stávající srub bude upraven pro potřeby centra. Vzniklý prostor bude využíván i k zájmovým činnostem dětí a mládeže - kroužek mladých ochránců přírody, který v Telči chybí. Do budoucna se počítá s otevřením centra ve všední dny i v sobotu. Informace budu poskytovány i písemně či emailem.
Cílová skupina:
dětí a mládež, široká veřejnost

Předpokládaný rozpočet:
300 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1661. Záchranná stanice volně žijících zvířat Telč: (ORP) správní obvod Telč - Nákup strojů na údržbu mokřadů a nepřístupných luk
Nákup strojů na údržbu mokřadů a nepřístupných luk - sekačka s příslušenstvím, čtyřkolka s náhonem 4x4 s přívěsem (široké pneumatiky, nepoškozuje podmáčený terén)
Cílová skupina:
ochrana přírody

Předpokládaný rozpočet:
360 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1660. Horácký fotbalový klub s.r.o.: Třebíč - Vybudování infrastruktury fotbalového stadionu HFK, Janáčkovo stromořadí 158, Třebíč
Vybudování multifunkční tribuny s komplexním hospodářským a sociálním zázemím, které bude odpovídat zvýšeným požadavkům ČMFS. Zlepší se tak podmínky pro výchovu talentované mládeže, které nám byly přiděleny ČMFS. Sportovní zázemí bude sloužit i široké veřejnosti.
Cílová skupina:
V současné době by výsledek projektu sloužil asi 200 mladým fotbalistům (od přípravek po dorost), 40 dospělým fotbalistům a případně i široké sportovní veřejnosti.

Předpokládaný rozpočet:
14000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1659. TES s.r.o.: Třebíč - Rozvoj technického a technologického zázemí firmy
Rozvoj technického zařízení (měřicích přístrojů) a informačního systému (IS) pro řízení firmy. Cílem záměru je obnova a modernizace stávající měící techniky a zavedení jednotného systémů řízení zakázek v nově implementovaném IS. Součástí financování projektu by byla spojena úhrada mezd zaměstnanců, kteří by prováděli implementaci IS.... >>
Cílová skupina:
Celé firmě

Předpokládaný rozpočet:
5000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1658. TES s.r.o.: Třebíč - Zvýšení jazykové vybavenosti ve firmě
Projekt by byl zaměřen na zvýšení jazykové vybavenosti zaměstnanců firmy, která v současnosti není na velmi dobré úrovni. Tímto projektem by se zvýšila jazyková vyspělost a úroveň jednotlivých zaměstnanců. Odstranění jazykové bariéry je základním předpokladem pro rozvoj činností firmy na zahraničních trzích a tím možnost udržení a rozvoje pracovních míst.
Cílová skupina:
Celé firmě

Předpokládaný rozpočet:
1000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1657. TES s.r.o.: Třebíč - Zvýšní a udržení konkurenceschopnosti zavádění a udržování integrovaného systému řízení ve firmě
Projekt by byl zaměřen na zavádění a udržování integrovaných systémů řízení ve firmě dle norem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 17025 apod. Tímto projektem by se zvýšila konkurenceschopnost firmy v rámci tržního prostředí.
Cílová skupina:
Celé firmě

Předpokládaný rozpočet:
700 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1656. STOPP s.r.o. Praha: Nové Město na Moravě - Sportovně rekreační areál v Novém Městě na Moravě
Stavba sportovních krytých zařízení - kluziště,hala na míčové hry, fitnes centrum, parkovací plochy , venkovní úprava okolí.Odstranění starých nevyhovujících objektů, stavební úpravy stávajících objektů, zlepšení centrálního prostoru ve městě.
Cílová skupina:
obyvatelé, mládež, návštěvníci,

Předpokládaný rozpočet:
74 000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1655. Město Velká Bíteš: Velké Meziříčí - Nástavba a stavební úpravy objektu, Masarykovo náměstí 88, Velká Bíteš
Nástavba a oprava stávajícího objektu,jeho statické zabezpečení, jedná se o kulturní památku. Přínosem bude zlepšení dostupnosti výkonu státní správy - bezbarierový přístup na MěÚ
Dále bude provedena úprava prostoru za domy Masarykovo náměstí č.pop.86 - 88 (Náměstíčko)
Cílová skupina:
Obyvatelé města a návštěvníci,turisté

Předpokládaný rozpočet:
20 000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1654. TJ Spartak: Velké Meziříčí - Druhé fotbalové hřiště, Velká Bíteš
Rozšíření stávajícího fotbalového stadionu o druhé hřiště s travnatým povrchem včetně výkupu pozemků i pod stávajícím fotbalovým stadionem
Cílová skupina:
Sportovci(rekreační i profesionální), občané města

Předpokládaný rozpočet:
14 500 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1653. Město Velká Bíteš: Velké Meziříčí - Komunikace, kanalizace, Velká Bíteš, ul. Nová čtvrť
Celková obnova kanalizace splaškové a dešťové, následná celková obměna povrchu komunikace s chodníky a veř. osvětlením
Cílová skupina:
Obyvatelé města a návštěvníci, turisté a sportovci

Předpokládaný rozpočet:
18 500 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1651. AGRO - Měřín, OS, s.r.o.: Velké Meziříčí - ČOV masna Měřín
ČOV - čištění vody z provozu jatek.
Přínos - zlepšení životního prostředí, vyřešení nakládání s odpadními vodami s příměsí tuků a krvi
Cílová skupina:
obyvatelé Měřína a dalších obcí p proudu Balinky

Předpokládaný rozpočet:
15000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1650. Město Nové Město na Moravě: Nové Město na Moravě - Dostavba a obnova lehkoatletického stadionu v Novém Městě na Moravě
Rekonstrukce, modernizace a dostavba lehkoatletického multifunkčního sportovního stadionu, sauny,posilovny včetně technického zázemí.
Cílová skupina:
žáci, mládež, občané, turisté,

Předpokládaný rozpočet:
25 000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1649. Město Nové Město na Moravě: Nové Město na Moravě - Rekonstrukce a modernizace tělocvičen v Novém Městě na Moravě
Rekonsrukce a dovybavení dvou objektů tělocvičen, doplnění o posilovny a sauny a technické zázemí.
Cílová skupina:
žáci, mládež, občané, turisté,

Předpokládaný rozpočet:
40 000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1648. Obec Jimramov: Nové Město na Moravě - Přestavba objektu v památkové zoně v Jimramově na jazykovou školu
Přestavba neudržovaného objektu na náměstí v památkově chráněné zoně na jazykovou školu s ubytováním pro učitele, studenty, s parkovištěm a informačním centrem a školícím střediskem.
Cílová skupina:
občané,mládež, turisté,

Předpokládaný rozpočet:
25 000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1647. Pavel Tlustoš-Selský dvůr: Nové Město na Moravě - Rozšíření rodinného penzionu v Daňkovicích
Dostavba penzionu s ubytováním, parkovištěm, bazenem a nekrytými venkovními hřišti na tenis, fotbal, volejbal,minigolf s fitcentrem,internetovou místností, posilovnou a saunou.
Cílová skupina:
občané,mládež, turisté,

Předpokládaný rozpočet:
6 000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1646. Mikroregion Novoměstsko: Nové Město na Moravě - Přestavba zemědělských objektů na penzion se sportovním zázemím ve Vlachovicích
přestavba opuštěných objektů kravína a ocelokolen na penzion s ubytováním, parkovištěm, bazenem a krytou sportovní halou na míčové sporty,vytvoření zázemí pro hosty Zlaté lyže,
Cílová skupina:
občané,mládež, turisté,

Předpokládaný rozpočet:
40 000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1645. Město Nové Město na Moravě: Nové Město na Moravě - Přestavba kulturního domu v Novém Městě na Moravě
přestavba střechy obvodového pláště budovy,vestavba místností pro kulturní, spolkovou a výchovnou činnost,
výstavnictví,
Cílová skupina:
občané,mládež, turisté,

Předpokládaný rozpočet:
20 600 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1644. Město Nové Město na Moravě: Nové Město na Moravě - Stavba veřejných WC v památkové zoně v Novém Městě na Moravě
stavba veřejných WC,zvýšení čistoty a hygienických podmínek v památkové zoně,
Cílová skupina:
občané,mládež, turisté,

Předpokládaný rozpočet:
1 600 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1643. Město Nové Město na Moravě: Nové Město na Moravě - Stavba chodníku v ulici Vlachovická v Novém Městě na Moravě
stavba chodníku, veřejného osvětlení ve směru k areálu lyžařského stadionu,
Cílová skupina:
občané,mládež, turisté,

Předpokládaný rozpočet:
2 500 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1642. Obec Radešínská Svratka: Nové Město na Moravě - Oprava místní komunikací včetně stavby nového parkoviště v Radešínské Svratce
bude provedeno položení nových asfaltových povrchů , veřejné osvětlení, parkovací stání pro 10 motorových vozidel.
Cílová skupina:
občané,mládež, turisté,

Předpokládaný rozpočet:
6 500 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1641. Obec Radešínská Svratka: Nové Město na Moravě - Příprava stavebních parcel v Radešínské Svratce
bude provedena úprava povrchu, zeleně, technické infrastruktury,veřejného osvětlení,vodovodu, kanalizace, plynu a místní komunikace.
Cílová skupina:
občané,mládež,

Předpokládaný rozpočet:
5 500 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1640. Město Nové Město na Moravě: Nové Město na Moravě - Stavební úpravy v ulici Nečasova včetně dokončení kruhového objezdu v Novém městě na Moravě.
bude provedena úprava povrchu, zeleně, technické infrastruktury,veřejného osvětlení,zbudování lávky pro pěší,postavení kruhového objezdu,
Cílová skupina:
občané,turisté,mládež, motoristé

Předpokládaný rozpočet:
25 000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1639. Město Nové Město na Moravě: Nové Město na Moravě - Stavební úpravy Vratislavovo náměstí v památkové zoně v Novém Městě na Moravě
bude provedena úprava povrchu, zeleně, technické infrastruktury,veřejného osvětlení,
Cílová skupina:
občané,turisté,mládež

Předpokládaný rozpočet:
86 000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1638. Město Nové Město na Moravě: Nové Město na Moravě - Stavba parkoviště na ulici Mírová v Novém Městě na Moravě
bude postaveno parkoviště pro stání 50 motorových vozidel,
Cílová skupina:
občané,turisté,mládež

Předpokládaný rozpočet:
3 200 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1637. Město Nové Město na Moravě: Nové Město na Moravě - Stavba parkoviště u katolického hřbitova v Novém Městě na Moravě
bude postaveno parkoviště pro stání 40 motorových vozidel,
Cílová skupina:
občané,turisté,mládež

Předpokládaný rozpočet:
2 900 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1636. Město Nové Město na Moravě: Nové Město na Moravě - Stavba stateparku, víceúčelového hřiště v lokalitě Pod Klečkovcem v Novém Městě na Moravě
bude vystavěn statepark se zpevněnou plochou pro míčové hry ozelenění , veřejné osvětlení,
Cílová skupina:
občané,turisté,mládež

Předpokládaný rozpočet:
3 900 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1635. Město Nové Město na Moravě: Nové Město na Moravě - Stavba parkoviště u bytového objektu UNO v Novém městě na Moravě,
bude zřízeno 45 parkovacích míst, ozelenění , veřejné osvětlení,
Cílová skupina:
občané,turisté,mládež

Předpokládaný rozpočet:
3 500 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1634. Město Nové Město na Moravě: Nové Město na Moravě - Stavební úpravy I. ZŠ v památkové zoně v Novém Městě na Moravě
výměna oken ,oprava fasády,
Cílová skupina:
občané,turisté,mládež

Předpokládaný rozpočet:
3 000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1633. Město Nové Město na Moravě: Nové Město na Moravě - Výstavba parkoviště na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě
novostavba parkoviště s kapacitou 30 stání pro motorová vozidla,veřejné osvětlení,
Cílová skupina:
občané,turisté,mládež

Předpokládaný rozpočet:
2 600 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1632. Město Nové Město na Moravě: Nové Město na Moravě - Stavba cyklostezky mezi Mové Město-Pohledec
novostavba cyklostezky a pěší stezky,veřejné osvětlení,
Cílová skupina:
občané,turisté,mládež

Předpokládaný rozpočet:
4 900 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1631. Město Nové Město na Moravě: Nové Město na Moravě - Stavební úpravy ulice Makovského v Novém Městě na Moravě
stavební úpravy vozidlové komunikace a chodníků,zřízení bezbarierového přístupu,ozelenění prostranství, zřízení parkovacích míst,
Cílová skupina:
občané,turisté,mládež

Předpokládaný rozpočet:
7000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1630. Město Nové Město na Moravě: Nové Město na Moravě - Dostavba přírodního koupaliště v Novém Městě na Moravě
stavební úpravy stávajícího objektu,rozšíření služeb a prodeje, vytvoření ubytovacích kapacit,zlepšení kvality vod,
Cílová skupina:
občané,turisté,mládež

Předpokládaný rozpočet:
10 000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1629. Občanské sdružení Rodinka: Velké Meziříčí - Založení Montessori centra v MC RODINKA
Vytvoření vzdělávacího centra pro děti s využitím alternativních přístupů vzdělávání prop nejmenší děti, pro děti v MŠ ev. ZŠ (vč. zakoupení speciálních pomůcek). Pořádání školicích akci zaměřených na vzdělávání pedagogů a rodičů. Základem je praktická zkušennost z práce dětí se speciálními pomůckami, které rozvíjí u dětí smysly, sebekontrolu, samostatnost.
Cílová skupina:
děti, rodiče, pedagogové

Předpokládaný rozpočet:
200 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1628. Město Bystřice nad Pernštejnem: (ORP) správní obvod Bystřice nad Pernštejnem - Výstavba městského parku
Podél vodního toku Bystřice od sportovního areálu po místní část Domanínek postupně vybudovat zónu pro odpočinek občanů. (výsadba stromů, městský mobiliář, cesty pro pěší a cyklisty, dětská hřiště...
Cílová skupina:
občané města

Předpokládaný rozpočet:
5000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1627. Město Bystřice nad Pernštejnem: (ORP) správní obvod Bystřice nad Pernštejnem - Revitalizace Domanínského rybníka
Již v minulosti sloužil Domanínský rybník díky své poloze a kvalitě životního prostředí jako příměstská rekreační oblat.
V rámci revitalizace dojde k úpravě veřejných prostranství,sportovišť, sociálního zázemí, kempu, upravy komunikace podél rybníka,odbahněn rybníka...
Předpokládaný rozpočet:
10 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1626. Město Bystřice nad Pernštejnem: (ORP) správní obvod Humpolec - Revitalizace atletického stadionu u ZŠ II
Úprava ploch za ZŠII, kterou využívají při hodinách tělocviku žáci základní školy a studenti gymnázia. V odpoledních hodinách pak slouží ke sportování veřejnosti.
Cílová skupina:
žáci základních a středních škol

Předpokládaný rozpočet:
10000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1625. Město Bystřice n.P.: (ORP) správní obvod Bystřice nad Pernštejnem - Tréninkové hřiště Lužánky
Rozšíření nabídky trénikových ploch v Bystřici n.P. pro aktivní využití volného času občanů a organizací přijíždějící na trénikové kempy.
Cílová skupina:
občané města(mládež, sporovci), turisté

Předpokládaný rozpočet:
5000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1624. Pionýrská skupina Okříšky: Třebíč - Táborová základna Heraltice
oprava stávajícího zázemí, doplnění o nové sportovní zázemí
Předpokládaný rozpočet:
700 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1623. TJ Sokol Okříšky: Třebíč - Rekonstrukce Sokolovny Okříšky
Předpokládaný rozpočet:
7000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1622. Obec Okříšky: Třebíč - Sportovní tenisový areál Okříšky
Předpokládaný rozpočet:
5000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1621. Obec Okříšky: Třebíč - Nový hřbitov Okříšky
Předpokládaný rozpočet:
8500 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1620. Obec Okříšky: Třebíč - Revitalizace okolí vodních ploch a vodních toků včetně opěrných zdí
Předpokládaný rozpočet:
1500 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1619. Obec Okříšky: Třebíč - Obnova a doplnění veřejné zeleně v intravilánu Okříšek
Předpokládaný rozpočet:
1200 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1618. Obec Okříšky: Třebíč - Koupaliště
Vybudování veřejného koupaliště s nezbytným sociálním zařízením
Cílová skupina:
rekreace, sport, CR

Předpokládaný rozpočet:
20000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1617. Obec Lesná: Moravské Budějovice - Vybudování sportovních hřišť pro děti a dospělé
Předpokládaný rozpočet:
250 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1616. Obec Lesná: Moravské Budějovice - Výměna oken a střešní krytiny na víceúčelové budově č.p. 10
Předpokládaný rozpočet:
700 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1615. Obec Lesná: Moravské Budějovice - Oprava fasády a sanace zdiva - kaplička
Předpokládaný rozpočet:
150 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1614. Obec Lesná: Moravské Budějovice - Oprava místních komunikací - nový potah
Předpokládaný rozpočet:
600 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1613. Obec Lesná: Moravské Budějovice - Vybudování nové autobusové zastávky
Předpokládaný rozpočet:
600 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1612. Obec Lesná: Moravské Budějovice - Vybavení prostor kuůlturního domu vyhovujícím nábytkem
Předpokládaný rozpočet:
150 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1611. Obec Lesná: Moravské Budějovice - vybudování plynového vytápění v kulturním domě
Předpokládaný rozpočet:
150 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1610. Obec Lesná: Moravské Budějovice - rekonstrukce střechy a okapů v kulturním domě
Předpokládaný rozpočet:
600 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1609. Obec Lesná: Moravské Budějovice - Vodovod a vodoinstalace v kulturním domě
Předpokládaný rozpočet:
200 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1608. Krajská organizace Pionýra kraje Vysočina: Jihlava - Rozvoj NNO na Vysočině
Komunikace - rozvoj sítě NNO, HW, SW, Internet; Vzdělávání - oblast NNO, finance, zdravotní; Pracovní příležitost - nová pracovní místa; Rozvoj ubytovacích kapacit - využití a dobudování základen
Cílová skupina:
děti a mládež, široká veřejnost

Předpokládaný rozpočet:
30000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1607. Svaz českých filatelistů: Jihlava - Výstava poštovních známek
Možnost zlédnutí zajímavých sbírek poštovních známek
Cílová skupina:
široká veřejnost

Předpokládaný rozpočet:
1200 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1606. Obec Horní Dubenky: Jihlava - Kanalizace aČov Horní Dubenky
Vybudování splaškové kanalizace v obou částech obce do ČOV v Horních Dubenkách
Cílová skupina:
Obci H.Dubenky včetně sídliště Janštejn s možností připojení obce Kaliště případně Jihlávka

Předpokládaný rozpočet:
40460 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1605. Město Bystřice nad Pernštejnem: (ORP) správní obvod Bystřice nad Pernštejnem - Dopravní značení
Obnova a výměna stávajícího dopravního značení v místních částech Bystřice n.P.
Cílová skupina:
účastníci silničního provozu

Předpokládaný rozpočet:
500 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1604. Město Bystřice nad Pernštejnem: (ORP) správní obvod Bystřice nad Pernštejnem - Výstavba okružní křižovatky na sil. I/19
Zlepšení dopravní situace na ulicích Vírská, Rácová, K Valše, Na Kameníku.
Cílová skupina:
účastníci silničního provozu

Předpokládaný rozpočet:
5000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1603. Město Bystřice nad Pernštejnem: (ORP) správní obvod Bystřice nad Pernštejnem - Modernizace veřejných osvětlení a místních rozhlasů v místních částech města
Rekonstrukce sítí veřejných osvětlení a rozhlasu v devíti místních částech města.
Zlepšení životních podmínek a informovanosti občanů v prostoru vesnického osídlení města.
Cílová skupina:
Občané města

Předpokládaný rozpočet:
7500 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1602. Město Bystřice nad Pernštejnem: (ORP) správní obvod Bystřice nad Pernštejnem - Modernizace sítě požárních zbrojnic v místních částech města
Stávající požární zbrojnice nesplňují plně podmínky pro svoji funkci.
Zlepšení úrovně a mobility hasičských sboru na jednotlivých místních částech, jako prvotního zásahového článku v sídelních útvarech.
Cílová skupina:
Občané města

Předpokládaný rozpočet:
4500 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1601. Město Bystřice nad Pernštejnem: (ORP) správní obvod Bystřice nad Pernštejnem - Statické zabezpečení mostních konstrukcí a lávek na komunikacích Města Bystřice n.P.
Komunikační trasy jednotlivých silnic překonávají na mnoha místech vodoteče a konstrukce přemostění jsou historická bez větších oprav. V dnešní době je mnoho těchto konstrukcí na hraně statické únosnosti.
Zvýšení bezpečnosti a průjezdnosti v místě bodových závad na komunikacích a zlepšení průtočnosti přemostěných vodotečí.
Cílová skupina:
Občané města

Předpokládaný rozpočet:
11000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1600. Město Bystřice nad Pernštejnem: (ORP) správní obvod Bystřice nad Pernštejnem - Statické a odvodňovací zabezpečení komunikací Města Bystřice n.P.
Oblast Bystřice n.P. a jejich místních částí je ve velice členitém podhorském terénu a spojovací komunikace byly bývalými zemědělskými podniky provedeny jen jako asfaltové zpevnění povrchu svážních polních cest.
Zvýšení statické bezpečnosti jednotlivých spojovacích komunikací a zabezpečení jejich průjezdnosti v jarních a zimních obdobích.
Cílová skupina:
Občané města

Předpokládaný rozpočet:
36000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1599. Město Bystřice nad Pernštejnem: (ORP) správní obvod Bystřice nad Pernštejnem - Zkapacitnění spojovacích komunikací místních částí a Bystřice nad Pernštejnem
Silnice, které spojují devět jednotlivých místní části mezi sebou a s městem jsou provedeny v konstrukční šíři bývalých polních cest a jejich kapacita dnes neodpovídá bezpečnosti provozu.
Zlepšení a vyšší bezpečnost dostupnosti občanů se správním centrem. Zvýšení možnosti osídlení jednotlivých osadních celků.
Cílová skupina:
Občané města, turisté

Předpokládaný rozpočet:
46500 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1598. Město Bystřice nad Pernštejnem: (ORP) správní obvod Bystřice nad Pernštejnem - Rekonstrukce místních komunikací, včetně inženýrských sítí, odstavných ploch a chodníků
Ve stávajících městských komunikacích jsou obzvláště ve staré části města uloženy inženýrské sítě. Zřizování domovních přípojek případné opravy a rekonstrukce způsobily značné poškození silničního tělesa.
Zkvalitnění městských komunikací, zlepšení možnosti zimní údržby a zkvalitnění uložení inženýrských sítí v komunikacích a odstavných plochách a naplnění podmínek bezbariérových komunikací.
Cílová skupina:
Občané města

Předpokládaný rozpočet:
75000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1597. Jednota Orel Telč: (ORP) správní obvod Telč - Rekonstrukce a dostavba Orlovny v Telči
Rekonstrukce a navrácení původního účelu objektu a vytvoření víceúčelového centra pro sportovní aktivity členů Jednoty Orel Telč, pro kulturní, přednáškovou a vzdělávací činnost, pro zájmovou a rekreační činnost rodin a dětí
Cílová skupina:
Široká veřejnost (návštěvníci a občané města)

Předpokládaný rozpočet:
35000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1596. Město Třebíč: Třebíč - Městská informační síť Třebíč (MISTR)
Vytvoření základní komunikační infrastruktury v městě Třebíč zapojením více subjektů ve městě do jedné sítě (městský úřad, škola, knihovna, informační středisko apod.)se zohledněním připojení k síti kraje Vysočina ROWANet.
Cílová skupina:
Městský úřad, ostatní subjekty ve městě a občané

Předpokládaný rozpočet:
3000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1595. Obec Daňkovice: Nové Město na Moravě - Vybudování cyklotrsasy v úseku Sněžné-Daňkovice
Vybudování spojovací cyklostezky mezi obcemi se začleněním nemocničního areálu,léčebny LDN a zařízení hospic s cílem vytěsnění osob ze silničního provozu
Cílová skupina:
občané,turisté,pacienti léčebny a jejich rodinní příslušníci,mládež

Předpokládaný rozpočet:
1500 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1594. Obec Daňkovice: (ORP) správní obvod Telč - Vybudování rozhledny se zázemím pro cykloturistiku
Vybudování rozhledny na Buchtově kopci s nad. výškou 810m /druhá nejvyšší hora Vysočiny/ se zázemím zahrnující prodej upomínkových předmětů,občerstvení a opravu i úschovu kol.
Cílová skupina:
občané,turisté,pacienti léčebny a jejich rodinní příslušníci,mládež

Předpokládaný rozpočet:
2400 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1593. Povodí Labe,: (ORP) správní obvod Chotěboř - Revitalizace toku Doubravy I. etapa
Navrácení regulovaného toku Doubravy do původního koryta + protipovodňové a protierozní opatření
Cílová skupina:
obvyvatelé obcí

Předpokládaný rozpočet:
100000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1592. kraj Vysočina: (ORP) správní obvod Chotěboř - Rekonstrukce silnice II/344
Rekonstruovaná komunikace II/344 umožní dostatečné a bezpečné napojení celé oblasti Chotěbořska na dálnici D1. Je to jedna z podmínek pro další rozvoj území a využití průmyslové zóny.
Cílová skupina:
obyvatelé a návštěvníci regionu, podnikatelé

Předpokládaný rozpočet:
300000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1591. Svazek obcí Podoubraví: (ORP) správní obvod Chotěboř - Rozšíření Metropolitní sítě Podoubraví
Dojde k rozšíření Metropolitní sítě Podoubraví na další obce svazku i mimo něj.
Cílová skupina:
občané a návštěvníci regionu

Předpokládaný rozpočet:
25000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1590. Obec Uhřínov: (ORP) správní obvod Velké Meziříčí - Celková oprava budovy OU.
Obec má záměr vybudovat z nemovitosti zařízení pro soc. využití nebo pro vzdělávání. Budova vyžaduje celkovou opravu.
Cílová skupina:
Obec Uhřínov, napojení do sítě soc. zařízení regionu

Předpokládaný rozpočet:
5000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1589. Obec Uhřínov: Velké Meziříčí - Výstavba inženýrských sítí
Dobudování inženýrských sítí v souboru 26RD. Vytvořit možnost pro výstavbu rodinných domků, omezit vylidňování vasnice, vytvořit podmínky pro malé podnikání v obci.
Cílová skupina:
obec Uhřínov

Předpokládaný rozpočet:
6000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1588. Obec Uhřínov: Velké Meziříčí - Čištění odpadních vod
Urbanistická studie obce řeší odkanalizováni a vyčištění odpadních vod v obci Uhřínov. Prpjekt počítás výstavbou čistírny odpadních vod se sběrným dvorem a sítí sběrné kanalizace.
Cílová skupina:
Obec Uhřínov

Předpokládaný rozpočet:
30000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1586. Soukromá farmaq p. Uchytila: Velké Meziříčí - Agroturistika
Vybudování areálu pro provoz agroturistiky. Penzion s kempem, rybník, odpočínkové prostory s relaxační lokalitou s oborou, síť spojovacích komunikací.
Cílová skupina:
posílení úrovně podnikání v zemědělství, turistický ruch,vytvoření nových pracovních míst, restrukturalizace zemědělské výroby

Předpokládaný rozpočet:
9000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1585. Obec Uhřínov: Velké Meziříčí - Oprava silnice,místních komunikací a chodníků
Provedení bezprašných povrchů komunikací a výstavba nových chodníků
Cílová skupina:
všichni občané a uživatelé

Předpokládaný rozpočet:
3000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1584. Obec Uhřínov: Velké Meziříčí - Rekonstrukce KD
celková oprava střechy a oprava vstupního schodiště.
Cílová skupina:
občanům obce, všem uživatelům KD

Předpokládaný rozpočet:
1000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1583. Obec Uhřínov: Velké Meziříčí - Přemostění řeky Balinky
Celková oprava mostu přes řekuBalinku v lokalitě Křehlíkova mlýna. Odstranit nebezpečný úsek na obecní cestě směrem do Svřenova
Cílová skupina:
vlastníco poz. ve zmíněné lokalitě, všichni uživatelé cesty

Předpokládaný rozpočet:
500 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1582. NPK Europe Mfg.s.r.o.: Velké Meziříčí - Rekonstrukce vytápění
Firma NPK europe Mfg.s.r.o.Uhřínov má temperování všech provozů zajištěno zastaralou otopnou soustavou. Rekonstrukcí dojden ke snížení ztrát tepla, instaluje se zařízení s méně znečišťujícím zdrojem tepla a vytvoří se lepší pracovní prostředí.
Cílová skupina:
NPK, Obec Uhřínov, ŽP v regionu

Předpokládaný rozpočet:
5000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1581. Obec Uhřínov: Velké Meziříčí - Komplexní pozemkové úpravy
Navrhovaný záměr řeší všeobecně známý problém s roztříštěností katastrálních území. Komplexní pozemková úprava napomůže smysluplně využít území a prosadit prvky pro tvorbu a ochranu životního prostředí.
Cílová skupina:
majitelé nemovitosti,ostatní občané,podnikatelé,finanční úřady

Předpokládaný rozpočet:
2000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1580. Gymnázium ve Velkém Meziříčí: Velké Meziříčí - Dostavba budovy gymnázia ve Velkém Meziříčí
1- stavba nové tělocvičny, šaten a knihovny
2. rekonstrukce školního hřiště
3. úprava bezbariérových vstupů
Cílová skupina:
studenti, vyučující a zaměstnanci, veřejnost

Předpokládaný rozpočet:
40000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1579. Energostrojírny Velké Meziříčí s.r.o.: Velké Meziříčí - Nový výrobní závod ENERGOSTROJÍRNY Velké MEziříčí
Vybudování nových výrobních a administrativních prostor, nová technologie - přemístění výroby z nevyhovujících prostor. Nárůst počtu pracovníků o 5-10.
Cílová skupina:
odběratelé, zaměstnanci firmy

Předpokládaný rozpočet:
35000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1578. AGM-AGROMOTOR s.r.o.: Velké Meziříčí - Čistírna odpadních vod ve firma AGM-AGROMOTOR
Rekonstrukce a modernizace stávající mechanicko-chemické čistírny odpadních vod z alkalického odmašťování.
Cílová skupina:
firma, ŽP

Předpokládaný rozpočet:
2500 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1577. AGM-AGROMOTOR: Velké Meziříčí - Odstranění starých ekologických zátěží na pozemcíxh firmy AGM- AGROMOTOR
Odstranění starých ekologických zátěží rekultivací pozemku.
Cílová skupina:
firma, ŽP

Předpokládaný rozpočet:
1000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1576. AGM - AGROMOTOR s.r.o.: Velké Meziříčí - Zateplení budov AGM - AGROMOTOR
Oprava stávajících lepenkových střech a tepelných izolací.
Cílová skupina:
firma

Předpokládaný rozpočet:
3000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1575. Jana Zoubková: Velké Meziříčí - Rozšíření ekofarmy v Kozlově
1. etapa - ubytování v soukromí 3x4 lůžkové pokoje vč. soc.zařízení.
2. etapa - Kozí sýry z Kozlova (výstavba kozlína pro 50 koz vč. technologie výroby kozího sýra
3. etapa - hypoterapi.
V rámci projektu vzniknou 3 prac. místa.
Cílová skupina:
obyvatelé regionu

Předpokládaný rozpočet:
5000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1574. obec Měřín: Velké Meziříčí - Rekonstrukce tělocvičny a zbudování odborných učeben v ZŠ Měřín
Tělocvična nevyhovuje hygienickým požadavkům (dozvuk, hluk topidel, podlaha). Odborné učebny - gymnastický sál, učebna výtvarné výchovy a keramická dílny (v současné době nejsou).
Cílová skupina:
žáci, veřejnost

Předpokládaný rozpočet:
13000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1573. obec Měřín: Velké Meziříčí - Zastřešení a zateplení komplexu MŠ v Měříně
MŠ je stavba s plochou střechou a nezateplenými obvodovými zdmi. V rámci úspor energií je třeba MŠ zateplit (výměna oken je již dokončena).
Cílová skupina:
děti MŠ

Předpokládaný rozpočet:
5500 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1572. obec Měřín: Velké Meziříčí - Bydlení ve stáří - DPS Měřín
Výstavba nájemních bytů pro osoby zejména v pokročilém věku. Výstavba 12ti bytů v domě s peč. službou. Zabezpečení služeb by mohli využívat ostatní starší občané.
Cílová skupina:
starší občané Měřina a okolí

Předpokládaný rozpočet:
21000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1571. Obec Měřín: Velké Meziříčí - Sídliště Balinka (Měřín)
Vybudování technické infrastruktury pro následnou bytovou výstavbu 23 rodinných domů v lokalitě "Balinkaů na pozemcích ve vlastnictví obce Měřín.
Cílová skupina:
obyvatelé

Předpokládaný rozpočet:
17500 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1570. Středisko Chaloupky, Město VM: Velké Meziříčí - Rekonstrukce budovy střediska ekologické výchovy a mateřského centra ve Velkém Meziříčí
Budovu bývalé mateřské školky poskytuje město dvěma NNO sloužícím široké veřejnosti. Rekonstrukce budovy (zateplení, výměna oken, půdní vestavba)- lepší podmínky pro činnost a úspora energií.
Cílová skupina:
ženy na mateřské a děti, účastnící kurzů. školní mládež

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1569. asičský záchranný sbor kraje Vysočiny: Velké Meziříčí - Středisko rychlé záchranné pomoci Velká Bíteš
Nástavba a přístavby stávajícího střediska hasičského záchranného sboru, vytvoření prostor pro středisko rychlé záchranné pomoci, která bude sloužit pro zásahy na D1 a pro občany regionu.
Cílová skupina:
obyvatelé regionu (cca 10000), uživatelé D1

Předpokládaný rozpočet:
3800 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1568. Město Velká Bíteš: Velké Meziříčí - Úpravy Masarykova náměstí ve Velké Bíteši
Obnova kulturní památky. Zlepšení tech. stavu, foplnění prvků praktických běžných potřeb obyvatel a návštěvníků mobiliářem.
Cílová skupina:
obyvatelé, návštěvníci, turisté

Předpokládaný rozpočet:
25300 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1567. občanská iniciativa: Velké Meziříčí - SKATE-IN-LINE Centrum Velké Meziříčí
Vybudování centra (areál, překážky) pro skate board, in-lïne a BMX pro volnočasové aktivity i závodní činnost.
Cílová skupina:
mládež, organizovaný sport

Předpokládaný rozpočet:
3000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1566. obec Mysletice: (ORP) správní obvod Telč - Oprava kanalizace
Cílová skupina:
obyvatelé obce

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1565. obec Mysletice: (ORP) správní obvod Telč - Oprava vodovodu
oprava vodovodu a modernizace úpravny vody
Cílová skupina:
obyvatelé obce

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1564. obec Mysletice: (ORP) správní obvod Telč - Vybudování rozhledny
vybudování rozhledny na "Lopatě"
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1563. obec Mysletice: (ORP) správní obvod Telč - Rybník v Hl. Stávkách
Obnova rybníka o velikosti cca 0,5 ha
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1562. obec Mysletice: (ORP) správní obvod Telč - Úpravy veřejného prostranství
Úpravy návsi - veřejná zeleň, oprava dětského hřiště.
Cílová skupina:
obyvatelé a návštěvníci obce

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1561. Obec Mysletice: (ORP) správní obvod Telč - Zasíťování stavebních parcel
Obec Mysletice se chystá vykoupit pozemek, na němž vzniknou 4 stavební parcely.
Záměrem je vybudování technické infrastruktury pro tyto parcely.
Cílová skupina:
obyvatelé obce

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1560. obec Mysletice: (ORP) správní obvod Telč - Obnova cesty do Borovné
obnova dříve hojně využívané cesty

obnova asfaltového povrchu 1 km, zpevnění polní cesty 0,5 km
Cílová skupina:
obyvatelé obou obcí, turisté

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1559. Obec Mysletice: (ORP) správní obvod Telč - Oprava místních komunikací
Oprava komunikací cca 500 m
Cílová skupina:
obyvatelé obce, turisté, projíždějící

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1558. Obec Lhotka: (ORP) správní obvod Telč - Výstavba zvoničky
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1557. Obec Lhotka: (ORP) správní obvod Telč - Výstavba multifunkčního hřiště
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1556. Obec Lhotka: (ORP) správní obvod Telč - Výstavba multifunkčního rybníka
V konceptu územního plánu obce byla navržena výstavba multifunkčního rybníka v lokalitě "pod obcí". Umožnil by chov ryb, rybolov a svou biologickou schopností by zlepšil kvalitu vody, odtékající z naší obce.
Cílová skupina:
Místní obyvatelé, turisté - rybáři

Předpokládaný rozpočet:
1000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1555. Obec Lhotka: (ORP) správní obvod Telč - Oprava místních komunikací
Oprava cyklotrasy 5124 v úseku střed obce - okraj katastru směrem na Javořici - nutný neodkladný zásah, silnice je v havarijním stavu. Oprava spojovací komunikace ve středu obce - v korejtkách - pouze zpevnění (bez asfaltu)
Cílová skupina:
Cyklisté, místní obyvatelé, používající cestu pro svou potřebu.

Předpokládaný rozpočet:
1000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1554. Obec Lhotka: (ORP) správní obvod Telč - Rekonstrukce obecního vodovodu
Vodovod, budovaný v 60 letech min. století je již technicky zastaralý, trubky mají snížený profil a množí se úniky vody - havárie.Vzhledem k budování nových rod. domů i ubytovacích kapacit lze v nedalekém budoucnu očekávat prolémy v zásobování vodou.
Cílová skupina:
Místní obyvatelé, ubytovaní hosté, návštěvníci restaurací,…

Předpokládaný rozpočet:
1000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1553. Agrika tour Telč, k.s.: (ORP) správní obvod Telč - Přestavba domu č. 27 na penzion a prodejnu
Přestavba domu č. 27 v Mrákotíně na obchod a penzion s doprovodým zázemím (sportovním a relaxačním). V obci, která má šanci stát se turistickým centrem chceme postavit první ubytovací kapacitu v úrovni ***
Cílová skupina:
Obchod - místní obyvatelé i turisté a projíždějící, ubytování pro turisty, doprovodné zázemí pro ubytované i veřejnost

Předpokládaný rozpočet:
10000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1552. Město Telč: (ORP) správní obvod Telč - Vytváření parků a zahrad uvnitř města
Revitalizace prostředí ve městě na parky, sady, zahrady,... Zvýšení estetických hodnot prostorů ve města – areál Lanerova domu, náměstí Hrdinů a Bří. Čapků, plochy podél pěších tras okolo rybníků,...
Cílová skupina:
Široká veřejnost (návštěvníci a občané města)

Předpokládaný rozpočet:
10000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1551. Město Telč: (ORP) správní obvod Telč - Rozhledny v mikroregionu
Vytvoření páteřní sítě rozhleden, altánů, belvedérů, posedů, návaznost na turistické trasy a cyklostezky
Cílová skupina:
Široká veřejnost (návštěvníci a občané města)

Předpokládaný rozpočet:
10000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1550. Město Telč: (ORP) správní obvod Telč - Areál Panského dvora
Adaptace areálu na kulturně – společenské centrum regionu, kongresová turistika, agroturistika doprovodný program vysokého školství, sociální péče, bydlení, sport a rekreace, hipoterapie, hipostezky, cyklostezky. Vytvoření nového centra města v kontextu s historickým jádrech
Cílová skupina:
Široká veřejnost (návštěvníci a občané města)

Předpokládaný rozpočet:
100000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1549. Mgr. Vít Lojka, Ing.arch. Jiří Ondráček: (ORP) správní obvod Telč - Obnova malé vodní elektrárny pod Ulickým rybníkem – Lira
Obnova historického vodního díla – francisova turbina, náhon (vantroky, kamenné koryto,...), enviromentálně šetrný způsob výroby energie, prezentace historické a energetické hodnoty památky
Cílová skupina:
Široká veřejnost (návštěvníci a občané města)

Předpokládaný rozpočet:
2000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1548. Mgr. Vít Lojka, Ing.arch. Jiří Ondráček: (ORP) správní obvod Telč - Ateliéry pro výtvarníky – Lira
Transformace bývalé továrny Lira v centru města na ateliéry pro výtvarníky – litografické, sochařské, fotografické, grafické ateliéry a dílny, kreslírny, ateliéry „pod širým nebem“, brownfields, industriální architektura, návaznost na vysoké školství
Cílová skupina:
Široká veřejnost (návštěvníci a občané města), studenti,...

Předpokládaný rozpočet:
15000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1547. Město Telč: (ORP) správní obvod Telč - Zpřístupnění podzemí a hradeb v Telči
Využití podzemních prostor města a hradebního systému pro prohlídky a další možné aktivity
Cílová skupina:
Široká veřejnost (návštěvníci a občané města)

Předpokládaný rozpočet:
10000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1546. Město Telč: (ORP) správní obvod Telč - Byty, rodinné domy, bytové domy
Lokality pro bydlení, inženýrské sítě, lokality Svatojánská, Dačická
Cílová skupina:
Občané města

Předpokládaný rozpočet:
20000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1545. Město Telč: (ORP) správní obvod Telč - Autobusové nádraží
Přesun autobusového nádraží do lokality pod vlakové nádraží – návaznost na páteřní komunikaci města
Cílová skupina:
Široká veřejnost (návštěvníci a občané města)

Předpokládaný rozpočet:
5000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1544. Město Telč: (ORP) správní obvod Telč - Sportovní a rekreační areál
Vybudováni zimního stadionu, víceúčelové sportovní zařízení – areál Masarykova
Cílová skupina:
Široká veřejnost (návštěvníci a občané města)

Předpokládaný rozpočet:
50000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1542. Město Telč: (ORP) správní obvod Telč - Pěší stezky, hipostezky
Vybudování stezek podél rybníků, panoramatické výhledy na historické město, zkracení možných docházkových tras, Panské nivy – areál Panského dvora, „mlynářská stezka“ po Telčském potoku
Cílová skupina:
Široká veřejnost (návštěvníci a občané města)

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1541. Město Telč: (ORP) správní obvod Telč - Místní komunikace
Rekonstrukce místních komunikací – ulice Úzká, Krátká, Hradební, Mlýnská, Na Dlážkách, Květinová, Luční, Na Parkáně,..., rekonstrukce veřejného osvětlení
Cílová skupina:
Široká veřejnost (návštěvníci a občané města)

Předpokládaný rozpočet:
30000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1540. Město Telč: (ORP) správní obvod Telč - Školství a vzdělávaní
Otevřená škola – ZŠ Masarykova, ČVUT Praha, MU Brno – výstavba školských a ubytovacích zařízení
Cílová skupina:
Široká veřejnost (návštěvníci a občané města)

Předpokládaný rozpočet:
20000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1539. Město Telč: (ORP) správní obvod Telč - Revitalizace vodního prostředí
Revitalizace rybníků a vodotečí uvntř a vně města (Staroměstký rybník, Svatojánský potok, Telčský potok, Nadýmák, potoky Panských niv, Roštejnský rybník), kanalizační sběrače
Cílová skupina:
Široká veřejnost (návštěvníci a občané města)

Předpokládaný rozpočet:
30000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1538. Město Telč: (ORP) správní obvod Telč - Cyklotrasy Telčska
Doplnění cyklistické infrastruktury uvnitř i vně města, návaznost na realizované, páteřní síť
Cílová skupina:
Široká veřejnost (návštěvníci a občané města)

Předpokládaný rozpočet:
10000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1537. Město Třebíč: Třebíč - Revitalizace Týnského údolí
Týnské údolí bylo vytvářeno dlouhodobým působením rozvětveného toku Týnského potoka s nezaměnitelnou kaskádou zrevitalizovaných rybníků. Krajinářskou úpravou vznikne pro obyvatele rozsáhlé přírodní území k využití volnočasovým aktivitám. Úpravy budou sledovat obnovení přirozeného charakteru území, především odbahnění Týnského potoka, vytvoření meandrů a tůněk pro zadržení vody v krajině a udržení fauny a flory, především druhy s vyhraněnějšími nároky.... >>
Cílová skupina:
obyvatelé a návštěvníci města Třebíče

Předpokládaný rozpočet:
60000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1536. AUTO DOBROVOLNÝ V.M. s.r.o.: Velké Meziříčí - sběrný dvůr - likvidace auto vraků
V současné době se v našem regionu ani v našem kraji nikdo nezabývá ekologickou likvidací auto vraků. Představou je vybudování sběrného dvoru pro kraj Vysočina - případně i další kraje, kde se bude soustřeďovat sběr vyřazených vozidel. Bude provedono roztřídění surovin a ty budou následně ekologicky likvidovány nebo se vyčlení pro další využití.
Cílová skupina:
široké veřejnosti

Předpokládaný rozpočet:
50000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1535. Spolek katolického domu: Velké Meziříčí - Vytvoření multimediálního vzdělávacího centra.
Vznikne multimediální vzdělávací a kulturní centrum, pro vzdělávání třetího věku, rekvalifikační a jazykové vzdělávání, které v dané lokalitě chybí.
Cílová skupina:
Mimoškolní vzdělávání všech věkových kategorií.

Předpokládaný rozpočet:
500 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1534. EVRA spol. s r.o.: Velké Meziříčí - Vývoj a výroba invertorů a řídících jednotek pro elektroluminiscenční fólie-ELF
Invertor umožní napájení ELF,které již vyvíjíme, a ve spojení s řídicí jednotkou i složitější animace, což umožní široké spektrum použití.
Cílová skupina:
Zobrazovací a informační systémy-důraz na bezpečnostn, elektronický průmysl-podsvícení displejů, reklama.

Předpokládaný rozpočet:
1500 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1533. SKI KLUB Velké Meziříčí: Velké Meziříčí - Služby pro lyžařskou veřejnost a rozvoj sportovní činnosti
1. rozšíření kapacity lyžařské školy vč. materiálního vybavení (pomůcky, označení, půjčovna lyží, dětský lyžařský vlek)
2. vybudování půjčovny a úschovny lyží a rozšíření servisních služeb
3. MAteriální zabezpečení sportovní činnosti pro veřejně přístupné soutěžní akce
Cílová skupina:
veřejnost

Předpokládaný rozpočet:
2000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1532. SKI KLUB Velké Meziříčí: Velké Meziříčí - Rozšíření kapacity lyžařského areálu
1. nákup pozemku
2. výstavba lyžařského vleku (vč. odbavovacího systému)a nákup sněžného vozidla pro úpravu svahu
3. rozšíření stávajícího zasněžovacího systému vč. výstavby akumulační nádrže a zatrubnění potoka
4. Rekonstrukce a rozšíření ubytovací (z 40 na 80) a stravovací kapacity
5. Rozšíření parkovací kapacity
Cílová skupina:
veřejnost

Předpokládaný rozpočet:
20000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1531. jednotlivé obce: (ORP) správní obvod Telč - Opravy budov v majetku OÚ
Opravy budov v majetku obcí - obecní úřady, kulturní domy, školy, hasičské zbrojnice - Doupě, Třeštice, Řásná, Stará Říše, Krasonice, Radkov, Růžená
Cílová skupina:
obyvatelé a návštěvníci mikroregionu

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1530. jednotlivé obce: (ORP) správní obvod Telč - Výstavba a doplnění sportovišť
Doplnění stávajících sportovišť a výstavba nových - Zvolenovice, Vystrčenovice, Dolní Vilímeč, Stará Říše, Nevcehle
Cílová skupina:
obyvatelé a návštěvníci mikroregionu

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1529. Město Telč: (ORP) správní obvod Telč - Sportovní areál při ZŚ Masarykova
rekonstrukce celého areálu
Cílová skupina:
obyvatelé a návštěvníci Telčska

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1528. Mikroregion Telčsko?: (ORP) správní obvod Telč - Likvidace černých skládech
Likvidace černých skládek, vyčištění příkopů podél silnic
Cílová skupina:
obyvatelé a návštěvníci mikroregionu

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1527. jednotlivé obce: (ORP) správní obvod Telč - Revitalizace rybníků
Odbahnění rybníků a požárních nádrží, opravy hrází - Nevcehle, Hostětice, Vanov, Žatec, Krasonice, Dyjice, Sedlatice, Růžená, Třeštice, Řásná, Krahulčí, Jindřichovice
Cílová skupina:
obyvatelé a návštěvníci mikroregionu

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1526. jednotlivé obce mikroregionu: (ORP) správní obvod Telč - Oprava drobných církevních památek
V Mikroregionu Telčsko se nacházejí řádově desítky drobných církevních památek - kapličky, kříže, Boží muka. Tyto památky je potřeba průběžně opravovat, včetně údržby okolní zeleně.
Cílová skupina:
obyvatelé a návštěvníci mikroregionu

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1525. Jiří Ondráček, spolumajitel: (ORP) správní obvod Telč - Lira - centrum pro výtvarníky
Rrekonstrukcí léta nevyužívaného objektu v centru města (tzv. starý Motorpal, industriální památka) vzniknou ateliérové prostory ve velkorozponových halách. Možnost dalšího využití např. pro občanské vybavení.
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1524. Město Telč: (ORP) správní obvod Telč - Obchvat města Telč
Vybudování jižního obchvatu je nutné pro řešení nevyhovující dopravní situace ve městě. Zároveň by jižním, urbanisticky méně cenném okraji města vznikly další rozvojové plochy, případně průmyslové zóny.
Cílová skupina:
obyvatelé města, účastníci silničního provozu

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1523. Statutární město Jihlava: Jihlava - Rekonstrukce objektů mateřských škol v Jihlavě
Rekonstrukce objektů mateřských škol
- MŠ Riegrova 21
- MŠ Jarní
- Resslova
- Demlova
Cílová skupina:
žáci a zaměstnanci MŠ

Předpokládaný rozpočet:
50000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1522. Město Telč: (ORP) správní obvod Telč - Domov důchodců
Nový domov důchodců náhradou za nevyhovující stávající budovu
Cílová skupina:
obyvatelé Telčska

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1521. jednotlivé obce: (ORP) správní obvod Telč - Čištění odpadních vod
Malé obce nemají dostatečný počet obyvatel, aby získaly dotaci na čističku odpadních vod. Splašky tak většinou odtékají smíšenou kanalizací přímo do potoků. Řešením by bylo dostavba a rekonstrukce kanalizací a vybudování čistících rybníků, kořenových čističek nebo jiných podobných systémů, nepodporovaných doposud dotačně. V Mikroregionu Telčsko se jedná zhruba o 30 obcí.
Cílová skupina:
obyvatelé a návštěvníci mikroregionu, obyvatelé celého povodí Dyje

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1520. jednotlivé obce: (ORP) správní obvod Telč - Opravy a výstavba chodníků
Opravy, případně dostavba chodníků v jednotlivých obcích - Olšany, Řídelov, Řásná, JindřichoviceNevcehle, Krasonice, Mysletice, Krahulčí
Cílová skupina:
obyvatelé a návštěvníci obcí

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1519. jednotlivé obce: (ORP) správní obvod Telč - Opravy místních komunikací
Opravy místních komunikací v jednotlivých obcích - Černíč, Strachoňovice, Nevcehle, Stará Říše, Radkov, Jindřichovice, Řásná, Vanov, Krahulčí, Mysliboř, Dyjice, Ořechov, Žatec, Mysletice
Cílová skupina:
obyvatelé a návštěvníci mikroregionu

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1518. Obec Vyskytná: Pelhřimov - Výstavba golfového hřiště
Vznikne golfové hřiště pro golfový trénink-cvičná louka.Přínosem pro obec bude zvýšení rekreační přitažlivosti a známosti obce,využití a kultivace krajiny,která je pro hospodaření nerentabilní.Dále vznikne možnost aktivního odpočinku pro starší generaci,která v našem okolí mnoho příležitostí v tomto směru nemá.
Cílová skupina:
obyvatelstvo všech věkových kategorií

Předpokládaný rozpočet:
5000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1517. EVRA spol. s r.o.: Velké Meziříčí - Výzkum, vývoj a zavedení výroby elektroluminiscenčních kabelů
Přínosem budou nové výrobky, které zvýší bezpečnost, kvalitu, úroveň a využitelnost specifických produktů a služeb.
Cílová skupina:
Doprava, bezpečnostní osvětlení schodišť(divadla, kina), reklama.

Předpokládaný rozpočet:
4000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1515. Město Telč: (ORP) správní obvod Telč - Revitalizace školního statku V. etapa
Severozápadní část okolí Telče je přirozeným rekreačním územím. Část těchto pozemků patří k areálu školního statku. Jejich úpravou bude umožněno lepší využití rekreační funkce. Je potřeba provést dendrologický a geologický průzkum, revitalizovat alej Lipky a vysadit novou alej, vyčistit a dosázet stávající les tak, aby vznikla uzavřená louka, sloužící rekreaci, vyčistit rybník Roštejn, případně vybudovat nové koupaliště.
Cílová skupina:
návštěvníci a obyvatelé Telče

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1514. Město Telč: (ORP) správní obvod Telč - Revitalizace školního statku IV. etapa
Na základě urbanistické studie připravit areál školního statku do podoby "parku", do nějž mohou investoři postupně zasazovat nové objekty.
Je potřeba provést demolici nevhodných budov (vepřín, sklady), vyčistit celý areál,vybudovat páteřní komunikaci,vysázet zeleň, opravit vybrané objekty...
Cílová skupina:
investoři

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1513. Město Telč: (ORP) správní obvod Telč - Revitalizace školního statku III. etapa
V památkově chráněném objektu holubníku bude vybudováno informační středisko, které za použití nejmodernějších technologií návštěvníkům poskytne informace o projektu Revitalizace školního statku. Informační středisko bude zároveň sloužit k zachycení prvního náporu turistů z blízkého parkoviště.
Cílová skupina:
návštěvníci Telče

Předpokládaný rozpočet:
2000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1512. HHK Velké Meziříčí: Velké Meziříčí - Využití odpadního tepla z kompresorů v úprostoru Zimního stadionu (výměník tepla)
Odpadní teplo, které vzniká při chlazení ledové plochy by bylo využíváno k vytápění šaten a dalších prostor ZS a k ohřevu teplé vody. Snížení energetické náročnosti provozu ZS při neustále se zvyšujících cenách energií. Ekologické a ekonomické využití stávajících energetických zdrojů.
Cílová skupina:
hráči, trenéři, zaměstnanci a návštěvníci ZS

Předpokládaný rozpočet:
3000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1511. HHK Velké Meziříčí: Velké Meziříčí - Přístavba kabin a společenských (jednacích a klubových) prostor
-2 nové kabiny pro hráče za střídačkami ZS (uložení a oprava výstroje,zabezpečení osobních věcí, zvýšení komfortu, hygienického a sociálního zázemí pro hráče)
- nad kabinami v patře výstavba jednací a klubové místnosti(příprava trenérů na zápasy,prostor pro komunikaci s hráči, klubovna HHK a "síň slávy" vm hokeje, rozšéření počtu diváckých míst).
Cílová skupina:
občané, sportovci

Předpokládaný rozpočet:
9000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1510. HHK Velké Meziříčí: Velké Meziříčí - Rozšíření provozně - technických a relaxačních prostor Zimního stadionu (nástavba a přístavba stávající správní budovy)
VRealizací záměru vznikne:
-fit a speening centrum, posilovna, masážní sál
-rozšíření skladových prostor (uložení hokej. mater.
-místnost pro komunikaci s veřejností (prodej vstupenek, reklamních předmětů, objednání zájezdů na zápasy.
Zkvalitnění treninkového procesu při přípravě sportovců, zlepšení komunikace se zájemci o sportovní dění ve městě.
Cílová skupina:
občané, aktivní sportovci i široká veřejnost

Předpokládaný rozpočet:
9000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1509. HHK Velké Meziříčí: Velké Meziříčí - Parkovací plocha u Zimního stadionu
Přemostění řeky a vybudování nové parkovací plochy. Přínosem bude zvětšení parkovací plochy u ZS pro hráče, rodiče mládeže a diváky a s ohledem na vzdálenost ZS od centra a záměry města i další parkovací místa pro návštěvníky centra města.
Odkloněním dopravy a vhodným dopravním značním by došlo ke zvýšení průjezdnosti a bezpečnosti na ulici Vrchovecká a odlehčení města.
Cílová skupina:
občané, sportovci, rodiče mládeže, návštěvníci města

Předpokládaný rozpočet:
7200 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1508. HHK Velké Meziříčí: Velké Meziříčí - Rozšíření ledové plochy
Kvalitativní zlepšení celého Zimního stadionu. Prodloužení ledové plochy o cca 2 m - možnost hry vyšších výkonnostních tříd, možnost hostování ligových týmů.
Cílová skupina:
hráči, bruslící a divácká veřejnost

Předpokládaný rozpočet:
4550 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1507. HHK Velké Meziříčí: Velké Meziříčí - Nákup rolby
Nákupem nové rolby na úpravu ledové plochy by došlo ke zkvalitnění ledové plochy, její jednodušší a kvalitnější přípravě (zvýšení kvality hry i bzpečnosti hráčů).
Cílová skupina:
hráči, bruslící veřejnost

Předpokládaný rozpočet:
3500 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1506. Obec Moravec: Velké Meziříčí - Výstavba koupaliště v Moravci
Vybudování koupaliště a doprovodné infrastruktůry v návaznosti na zámecký park v Moravci
Cílová skupina:
Obyvatelé Moravce a okolních obcí

Předpokládaný rozpočet:
30000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1505. Obec Moravec: Velké Meziříčí - Výstavba cyklostezky
Vybudování cyklostezky která bude navazovat na již stávající cyklostezky.Zvýšení turistického ruchu v obci Moravec a okolních obcí
Cílová skupina:
Občané Moravce a okolních obcí

Předpokládaný rozpočet:
9000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1504. Obec Moravec: Velké Meziříčí - Rekonstrukce a rozšíření sportovního areálu v Moravci
Rekonstrukce a rozšíření fotbalového hřiště,výstavba
hřiště na tenis a volejbal a dalších sportovišť.
Cílová skupina:
Občané Moravce i okolních obcí, především děti a mládež

Předpokládaný rozpočet:
3000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1503. Obec Moravec: Velké Meziříčí - Kanalizace a ČOV v Moravci
vybudování nové kanalizace a ČOV v obci Moravec
vyřešení odvodu odpadních vod a zlepšení životního prostředí
Cílová skupina:
obyvatelé obce

Předpokládaný rozpočet:
40000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1502. obec Ořechov: Velké Meziříčí - rekonstrukce místních komunikací
vznikne nový povrch, větší bezpečnost na místních komunikacích
Cílová skupina:
občanům obce

Předpokládaný rozpočet:
500 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1500. obec Ořechov: Velké Meziříčí - výstavba viceúčelového hřiště
vznikne hřiště pro obyvatele obce - lepší možnost trávení volného času


Cílová skupina:
občanům obce

Předpokládaný rozpočet:
1000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1499. CONSTRUCT A&D a.s.: Velké Meziříčí - Technologické vzdělávací centrum
Vytvoření střediska cvybaveného HW a SW pro následující využití: - vzdělávání zaměstnanců (konstrukce a modelování pomocí grafických SW aplikací, zaškolování a modulace situací při řízení a plánování pomocí IS, jazyková výuka) Přínos: zvyšování odborných znalostí zaměstnanců vedoucí k vyšší stabilitě a motivaci - technologické konzultace a modelování dílů s dodavatelskými firmami z regionu ... >>
Cílová skupina:
zaměstnanci, dodavatelské firmy, studenti technických směrů

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1498. CONSTRUCT A&D a.s.: Velké Meziříčí - Z regionu do světa
Zajistit podmínky pro vyšší uplatnění produkce Varianta a) firem regionu z odvětví spojeného s automobilovým průmyslem (Construct, Agados apod.) Varianta b) regionálního dodavatele automobilového průmyslu firmy Construct na vybraných zahraničních trzích. Financování marketingových aktivit v zahraničí (studie, průzkumy, prezentace na veletrzích apod., podpora prodeje v zahraničí). Přínos: Var.... >>
Cílová skupina:
firmy, obyvatelé regionu

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1497. CONSTRUCT A&D a.s.: Velké Meziříčí - Vzděláváním k efektivitě
Systém vzdělávání zaměstnanců firmy
- odborné dovednosti (technologie svařování, normování práce, ovládání SW aplikací (grafické konstrukční programy apod.)obchodní dovednosti a marketing)
- řízení jakosti
- vzdělávání managementu
- jazykové vzdělávání
Přínos: zvýšení odbornosti a tím zvýšení konkurenceschopnosti firmy, motivace pracovníků, stbilizace pracovníků
Cílová skupina:
zaměstnanci firmy

Předpokládaný rozpočet:
1500 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1495. JPL kovo, s.r.o.: Velké Meziříčí - úprava manipulační plochy
vybudování kvalitní manipulační plochy a přístupové cesty ke kovovýrobní dílně
Cílová skupina:
podnikatel, zaměstnanci, obchodní partneři

Předpokládaný rozpočet:
1000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1494. JPL kovo, s.r.o.: Velké Meziříčí - nákup technologii
zakoupení nové technologie pro kovovýrobní dílnu, přínosem je vznik nového pracovního místa
Cílová skupina:
podnikatel, zaměstnanec

Předpokládaný rozpočet:
2000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1493. FC Velké Meziříčí a Město VM: Velké Meziříčí - Stadion Na Tržišti ve V.Meziříčí
Rozšíření sportovního a sociálního zázemí fotbalového areálu Na Tržišti, jeho dostavbu a modernizaci, zlepšení zázemí pro diváky i sportovce.
Cílová skupina:
Sportovní veřejnost a obyvatelé města

Předpokládaný rozpočet:
7000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1492. Falco computer, s.r.o.: Velké Meziříčí - Obchodní dům Radnická VM
Nový obchodní dům v centru města s možností nákupu výpočetní techniky, služeb s ní souvisejících, vzdělávání v IT, veřejný přístup k Internetu, komerční využití prostor.
Cílová skupina:
široké veřejnosti a podnikatelům

Předpokládaný rozpočet:
20000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1489. LISOVNA PLASTŮ, spol. s r.o.: Velké Meziříčí - Modernizace a rozšíření výroby výlisků z plastů s cílem zvětšení podílu zákazníků z automobilového a elektrotechnického průmyslu
Cílem rozvojového záměru je zmodernizovat a rozšířit stávající výrobu tak, aby se zvětšil podílo zákazníků LISOVNY PLASTŮ o další zákazníky v oblasti automobilového a elektrotechnického průmyslu. K tomu bude třeba nakoupit nejnovější a nejmodernější technologické vybavení a zabezpečit zaměstnancům kvalitní proškolení a průběžný trénink jejich znalostí a dovedností.
Cílová skupina:
- dojde ke zvýšení konkurenceschopnosti LP

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1488. AQUEKO, spol. s r.o.: Velké Meziříčí - Ubytovna
Stavba ubytovny pro přespolní pracovníky
a turisty. Tato ubytovna by měla navazovat na mlynářské stezky a současně sloužit pro
přespolí pracovníky místních podniků. Kapacita ubytovny cca 30 míst.
Cílová skupina:
veřejnost,

Předpokládaný rozpočet:
3750 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1487. AQUEKO, spol. s r.o.: Velké Meziříčí - Úprava kongresového sálu v hotelu Jelínkova vila
Současný stav kongresového sálu umožňuje školení pouze jedné skupiny
Zhotovením mobilní protihlukové příčky
by byla možnost provádět školení ve velké skupině cca 50
lidí a nebo dvě skupiny současně 15+30.
Cílová skupina:
podniky v ČR

Předpokládaný rozpočet:
350 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1486. AQUEKO, spol. s r.o.: Velké Meziříčí - Rybí sádky pro 200q ryb
V katastru Velkého Meziříčí zbudovat sádky pro cca 200 q ryb. Vznikne tak možnost celoroční nabídky celého sortimentu sladkovodních ryb v Meziříčském regionu.
V Velkém Meziříčí jsou jenom sádky podporující uskladnění kapra a pstruha.
Cílová skupina:
Veřejnost

Předpokládaný rozpočet:
1500 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1485. AQUEKO, spol. s r.o.: Velké Meziříčí - Přístavba terasy
Hotel Jelínkova vila potřebuje rozšířít kapacitu odbytového místa v restauraci. Nejvhodnější se nabízí zateplení a zastřešení stávající
terasy. Vznikne terasa s celoročním provozem s kapacitou
38 míst.
Cílová skupina:
veřejnost, školící skupiny

Předpokládaný rozpočet:
1650 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1484. Obec Těchobuz: (ORP) správní obvod Pacov - Příprava stavebních parcel pro bytovou výstavbu
Budou připraveny stavební parcely pro novou bytovou výstavbu v obci. S bytovou výstavbou očekáváme příchod nových občanů do obce.
Cílová skupina:
Budoucí i stávající občané obce

Předpokládaný rozpočet:
700 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1483. Obec Těchobuz: (ORP) správní obvod Pacov - Příprava stavebních parcel pro bytovou výstavbu
Budou připraveny cenově dostupné parcely pro bytovou výstavbu v obci. S novou bytovou výstavbou očekáváme příchod nových občanů obce.
Cílová skupina:
Budoucí občané obce

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1482. Obec Těchobuz: (ORP) správní obvod Pacov - Výstavba nájemních bytů
Budou vybudovány 4 nájemní malometrážní byty. S jejich využitím se očekává příchod mladých lidí do obce.
Cílová skupina:
Budoucí občané obce

Předpokládaný rozpočet:
5000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1481. Obec Těchobuz: (ORP) správní obvod Pacov - Obnova rybníka Stará pani
Bude obnoven rybník o výměře téměř 2 ha, který již desetiletí neslouží svému původnímu účelu. Vzhledem k pěknému prostředí v lesích by byl využitelný např. pro rekreační rybolov.
Cílová skupina:
Občané, rekreanti a turisté v obci Těchobuz

Předpokládaný rozpočet:
3000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1480. Obec Těchobuz: (ORP) správní obvod Pacov - Výstavba kanalizace s ČOV
Bude vybudována oddělená splašková kanalizace s jednou ČOV. Předpokládá se realizace zároveň s projektem Výstavba vodovodu a Rekonstrukce a rozšíření dešťové kanalizace.
Cílová skupina:
bčané a rekreanti obce Těchobuz

Předpokládaný rozpočet:
8500 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1479. Obec Těchobuz: (ORP) správní obvod Pacov - Rekonstrukce a rozšíření dešťové kanalizace
Bude rekonstruována a rozšířena dešťová kanalizace v obci Těchobuz. Předejde se tím opakujícím se problémům při přívalových dešťích a bude vytvořena základní infrastruktura pro rekonstrukci místních komunikací. Předpokládá se realizace zároveň s projekty Výstavba vodovodu a Výstavba kanalizace s ČOV.
Cílová skupina:
Občané a rekreanti obce Těchobuz

Předpokládaný rozpočet:
2000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1478. Obec Těchobuz: (ORP) správní obvod Pacov - Výstavba vodovodu
Bude vybudován samospádový vodovod z prameniště v lesním porostu nad obcí. Předpokládá se realizace zároveň s projektem Výstavba kanalizace s ČOV a Rekonstrukce a rozšíření dešťové kanalizace.
Cílová skupina:
Občané a rekreanti obce Těchobuz

Předpokládaný rozpočet:
7000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1477-1477-1477. AGROCHEMA družstvo: (ORP) správní obvod Náměšť nad Oslavou - Rekonstrukce kravína K-174 na bezstelivový provoz s kejdovým hospodářstvím na středicku Třebenice
Projekt řeší rekonstrukci stáje, která je v důsledku snížení stavu skotu mimo provoz a je ve špatném technickém stavu na bezstelivový provoz s kejdovým hospodářstvím v oblasti ohrožené nitráty. Vznikne kapacita pro 1500 ks prasat, která nahradí jiné nevyhovující provozy ve firmě.
Cílová skupina:
Zepšení ekonomických parametrů výroby vepřového masa ve firmě a tím udržení pracovních příležitostí v regionu

Předpokládaný rozpočet:
14000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1476-1476-1476. AGROCHEMA družstvo: (ORP) správní obvod Náměšť nad Oslavou - Rekonstrukce výkrmny prasat Hartvíkov ze stelivového provozu na bezstelivový s kejdovým hospodářstvím,.
Rekonstrukce stávající výkrmny prasat s přechodem na kejdové hospodářství, které je šetrnější k přírodě. To současně umožní zvýšení kapacity z 960ks na 1250ks prasat a nové kejdové hospodářství umožní dostatečou kapacitu na ekologické skladování kejdy.
Cílová skupina:
zlepšení ekonomických parametrů výroby a tím udržní pracovních příležitostí v regionu.

Předpokládaný rozpočet:
10500 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1475-1475-1475. AGROCHEMA družstvo: (ORP) správní obvod Náměšť nad Oslavou - rekonstrukce halového skladu ve středisku Dalešice
Projekt řeší vybudování aktivního větrání halového skladu na obilí. Přínosem je možnost dlouhodobého skladování obilí bez rizika zhoršení jeho kvality a současně to umožní zvýšení skladovacích kapacit ze stávajících 1800 tun na 2600 tun.
Cílová skupina:
Konkurenceschopnost ve výrobě obilovin a tím udržení pracovních příležitostí v regionu.

Předpokládaný rozpočet:
1000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1474-1474-1474. AGROCHEMA družstvo: (ORP) správní obvod Náměšť nad Oslavou - Rekonstrukce halového skladu na obilí ve středisku Třebenice
Vybudování aktivního větrání ve stávajícím halovém skladu na obilí. Možnost dlouhodobého skladování obilí bez rizika zhoršení jeho kvality a současně zvýšení skladovací kapacity ze stávajících 800 tun na 1600 tun.
Cílová skupina:
zvýšení konkurenceschopnosti výroby obilí a tím udržení pracovních příležitostí v regionu.

Předpokládaný rozpočet:
1400 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1473-1473-1473. AGROCHEMA družstvo: (ORP) správní obvod Náměšť nad Oslavou - Rekonstrukce halového skladu na obilí a olejniny ve středisku Vícenice
Vybudování aktivního větrání ve stávajícím halovém skladu na obilí a olejniny. Možnost dlouhodobého skladování obilí bez rizika zhoršení jeho kvality a zvýšení skladovací kapacity ze stávvajících 800tun na 1400tun.
Cílová skupina:
konkurenceschopnost obilovin a olejnin, udržení pracovní příležitostí v regionu

Předpokládaný rozpočet:
1250 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1472-1472-1472. AGROCHEMA družstvo: (ORP) správní obvod Náměšť nad Oslavou - Rekonstrukce halového skladu na obilí v Koněšíně
Vybudování aktivního větrání ve stávajícím halovém skladu na obilí. Přínosem je možnost dlouhodobého skladování obilí bez rizika zhoršení jeho kvality a současně zvýšení skladovací kapacity ze stávajících 1000tun na 1500tun.
Cílová skupina:
zajištění konkurenceschopnosti výroby obilí a tím udržení pracovních příležitostí v regionu.

Předpokládaný rozpočet:
1100 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1471-1471-1471. AGROCHEMA družstvo: (ORP) správní obvod Náměšť nad Oslavou - Rekonstrukce výrobny pesticidů - Sedlec na úpravu alisování biomasy k energetickým účelům.
Rekonstrukce původní vyrobny pesticidů, která neodpovídala požadavkům ŽP a hygieny práce a je z toho důvodu nevyužívaná na provoz ke zpracování biomasy pro energetické účely. Výsledkem bude ekologické palivo z biomasy a vytvoří se také nové pracovní příležitosti.
Cílová skupina:
Zpracování přebytečné biomasy na kvalitní palivo, nové pracovní příložitosti v regionu s vysokou nezaměstnaností.

Předpokládaný rozpočet:
5500 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1470-1470-1470. AGROCHEMA družstvo: (ORP) správní obvod Náměšť nad Oslavou - Přístavba skladu a dobudování linky na práškové přípravky ve výrobně pesticidů
Nová linka na práškové přípravky umožní zvýšení výroby a rozšíření sortimentu přípravků, což umožní i vytvoření nových pracovních míst. K tomu je současně zapotřebí i rozšíření skladovacích kapacit.
Cílová skupina:
zlepšení ekonomických výsledků a rozšíření výroby a vytvoření nových pracovních míst.

Předpokládaný rozpočet:
7500 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1469. ENVIRO-EKOANALYTIKA, s.r.o.: Velké Meziříčí - REGIONÁLNÍ EKOLOGICKÉ CENTRUM
V rámci podnikatelských a ekologických aktivit existuje od roku 1993 společnost ENVIRO-EKOANALYTIKA, s.r.o působící v oblasti monitorování a ochrany životního prosředí včetně provozování hydrochemické akreditované laboratoře. V současnosti je firma diskolokována ve dvou místech Velkého Meziříčí, v jednom případě v nájmu,což znesnadňuje řízení prací a operativní výměnu informací.... >>
Cílová skupina:
Hlavními zákazníky jsou obyvatelé regionu - ekologické služby, analýzy

Předpokládaný rozpočet:
25000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1468. Obec Rácovice: Moravské Budějovice - Sportovní hřiště
- terenní úpravy
- sportovní hřiště(malá kopaná, tenis)
- (přizpůsobení k terénu protipovodňová opatření).
Cílová skupina:
Občané obce Rácovice a návštěvníci

Předpokládaný rozpočet:
1400 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1467. Obec Rácovice ( případně místní podnikatelé): Moravské Budějovice - Agroturistické zařízení
-nákup nemovitostí
- oprava nemovitostí
a rekonstrukce
- terenní úpravy
Cílová skupina:
Občané obce Rácovice a návštěvníci

Předpokládaný rozpočet:
2000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1466. Město Telč: (ORP) správní obvod Telč - Zasíťování pozemků v ul. Svatojánská
zasíťování pozemků pro stavební parcely, protipovodňová opatření
Cílová skupina:
budoucí stavebníci

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1465. Město Telč: (ORP) správní obvod Telč - Otevřená škola
další etapy rekonstrukce ZŠ Telč II - půdní vestavba, dílny

vzdělávací programy
Cílová skupina:
obyvatelé telčska

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1464. Obec Rácovice: Moravské Budějovice - Oprava kaple
Oprava fasady, střechy a interieru
Cílová skupina:
Občané obce Rácovice

Předpokládaný rozpočet:
300 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1463. Město Telč: (ORP) správní obvod Telč - Autobusové nádraží
přesunutí autobusového nádraží do blízkosti stanice ČD, revitalizace stávajícího areálu
Cílová skupina:
obyvatelé a návštěvníci Telče

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1462. Město Telč: (ORP) správní obvod Telč - Zastřešení zimního stadionu
rekonstrukce chladícího zařízení, výměna mantinelů, zastřešení
Cílová skupina:
obyvatelé Telčska a širokého okolí

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1461. Obec Samšín: (ORP) správní obvod Pacov - Oprava místní komunikace, zaměření komunikací, oprava mostu, oprava budovy OÚ, vybudování víceúčelového sportovního hřiště, vykup pozemků
Vylepšení komunikací s místní částí Přáslavice, bezpečná doprava přes most, dostatečná výměra pozemků na provedení pozemkové úpravy, obecní komunikace, cesty;
sportovní a společenské vyžití dětí a mládeže, vzhled OÚ
Cílová skupina:
občané obou vesnic a turisté

Předpokládaný rozpočet:
15000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1460. Husák spol. s r.o.: (ORP) správní obvod Bystřice nad Pernštejnem - Pastevní areál
Vzniknou nové přístupové cesty ke vzdálenějším pastvinám včetně oplocení těchto pozemků
Předpokládaný rozpočet:
1000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1459. Obec Ubušínek: (ORP) správní obvod Bystřice nad Pernštejnem - Rekonstrukce infrastruktury v památkové zóně lidové architektury
Vybudování přístupových cest, chodníků, mostků přes vodoteče, přínosem bude zpřístupnění památkové zóny v obci Ubušínek
Cílová skupina:
Ončané Ubušínku a majtelé usedlostí, které jsou památkovými objekty

Předpokládaný rozpočet:
900 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1458. Obec Ubušínek: (ORP) správní obvod Bystřice nad Pernštejnem - Sportovněrekreační areál
Výstavba sportovněreakreačního areálu, vznikne oddychový a relaxační areál pro občany a rekreanty
Cílová skupina:
občané a rekreanti obce Ubušínek

Předpokládaný rozpočet:
300 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1457. Město Telč: (ORP) správní obvod Telč - Kanalizační sběrač
Cílová skupina:
obyvatelé Telče

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1456. Město Telč: (ORP) správní obvod Telč - Rekultivace skládky Na Mokrovcích
rekultivace v souladu se stavebním povolením - urovnání, navážka zeminy
Cílová skupina:
obyvatelé Telče, turisté

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1455. Město Telč: (ORP) správní obvod Telč - Oprava místních komunikací
oprava ulic Květinová, Křížová
Cílová skupina:
obyvatelé Telče

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1454. Město Telč: (ORP) správní obvod Telč - Revitalizace Telčského potoka
revitalizace Telčského potoka + rekonstrukce rybníčku Nadymák
Cílová skupina:
obyvatelé Telče, turisté

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1453. Město Telč: (ORP) správní obvod Telč - Vybudování železniční zastávky
vybudování železniční zastávky u židovského hřbitova
Cílová skupina:
obyvatelé Telče, turisté

Předpokládaný rozpočet:
200 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1452. Město Telč: (ORP) správní obvod Telč - Revitalizace rybníka Roštýn
vyčištění povodí - ČOV v obcích na přítoku

revitalizace rybníka

vybudování kempu, koupaliště
Cílová skupina:
obyvatelé Telče, turisté

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1451. Obec Stříbrné Hory: Havlíčkův Brod - Sportovní hřiště a zázemí
Uvažujeme vybudování hřiště na tenis a víceúčelového hřiště na volejbal, nohejbal, košíkovou a házenou včetně šaten. V obci nejsou žádná hřiště, kde by se mohla mladá generace sportovně vyžít. Tím by se zamezilo nežádoucím jevům u mládeže. Generace středního věku by rovněž uvítala si zasportovat.
Cílová skupina:
Obyvatelé Stříbrných Hor, především mládež

Předpokládaný rozpočet:
1600 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1450. HSC Velké Meziříčí: Velké Meziříčí - Sportovní a rekreační centrum s rozšířenými službami pro občany se zdravotním postižením
Sportovní a turistické centrum pro občany se ZP, sportovní centrum pro přípravu výkonostních a vrcholových sportovců (boccia, lukostřela, atletika - vrhy, kuželník, basket volejbal, šachy střelba).. chráněná dílna (zajištění provozu).
Programy: chráněné bydlení, turistika (zmapování bezbariérových objektů), sportovní příprava.
Cílová skupina:
Občané se ZP, sportovci

Předpokládaný rozpočet:
20000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1449. HSV Velké Meziříčí: Velké Meziříčí - Projekt na zvýšení zaměstnatelnosti občanů se zdravotním handycapem
Síť vzdělávacích center (3-5 v regionu), ve kterých bude probíhat program certifikovaných školení ( PC, jazyky a ev. ekonomika), bezbariérové vstupy, PC technika, náklady na cer. školitele.
Cílová skupina:
Občanné se zdrav. handycapem, klienti ÚP

Předpokládaný rozpočet:
4150 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1448. HSC Velké Meziříčí: Velké Meziříčí - Síť chráněných dílen v regionu
Výroba s prodej reklamních předmětů (např. mlynářská tématika - Mlynářská stezka)
Cílová skupina:
občané se zdravotním postižením

Předpokládaný rozpočet:
2000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1447. HSC Velké Meziříčí: Velké Meziříčí - Handycap - TAXI
Zajištění dopravy občanů se zdravotním handycapem (např. TP, důchodci, mentálně postižení atd.)v regionech (kultura, soc. a zdrav. služby, sport...).
Zakoupení a úprava vhodných dopravních prostředků, infrastruktura.
Cílová skupina:
občané se zdravotním handicapem

Předpokládaný rozpočet:
3000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1446. Vyšší odborná škola, Střední zemědělská škola, Střední zemědělské učiliště opravárenské a Odborné učiliště, Dr. Veselého 343, Bystřice nad Pernštejnem: (ORP) správní obvod Bystřice nad Pernštejnem - Revitalizace školního statku Bystřice nad Pernštejnem.
Revitalizace školního statku spočívá v rozdělení na jednotlivé logické a víceméně uzavřené celky - projekty, které lze realizovat postupně a samostatně. Celkový návrh respektuje nejenom současné zaměření školy v rámci ČR. Důraz je kladen na potřeby města - posílit nedostatečné ubytovací kapacity, přispět ke stabilizaci sociální situace v regiounu postiženého útlumem zemědělství a těžby uranu pomocí nových podnětů, připravit a realizovat potřebné revitalizační změny v krajině ohrožené erozí v ... >>
Cílová skupina:
VOŠ, SZeŠ, SOUo a OU, Dr Veselého 343, Bystřice nad Pernštejnem, město Bystřice nad Pernštejnem, centrum dalšího vzdělávání v souladu s plánem kraje Vysočina, široké veřejnosti

Předpokládaný rozpočet:
100000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1445. Město Moravské Budějovice: Moravské Budějovice - Oživení starých řemesel
Město Moravské Budějovice má bohatou tradici venkovských řemesel. Tato řemesla jako např. perleťářství, sedlářství apod. však dnes připomíná pouze expozice zaniklých a zanikajících městských řemesel umístěná v objektu masných krámů. Záměrem je oživit tato řemesla a předat je budoucí generaci.
Cílová skupina:
Všechny cílové skupiny

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1444-1444-1444. ZERA Zemědělská a ekologická regionální agentura: (ORP) správní obvod Náměšť nad Oslavou - Centrum pro rozvoj podnikání
Cílem je rekonstrukce objektu staré výrobny koberců(zařazená do brownfields) a vytvoření vhodných prostor pro Centrum pro rozvoj podnikání. V tomta cetru budou umístěny aktivity: 1.Regionální vzdělávací centrum - určené pro podnikatele i širokou veřejnost (jazykové vzdělávání, počítačové vzdělávání, semináře o finančních možnostech, daně, účetnictví, aktuální zákony, atd) 2.Škola řemesel - rekvalifikace obtížně zaměstnavatelných skupin 3.... >>
Cílová skupina:
široká veřejnost, podnikatelé, začínající podnikatelé, nezaměstatí

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1443. Chaloupky o.p.s., odloučené pracoviště Ostrůvek: Velké Meziříčí - Přírodní učebna na Ostrůvku
Zahrada, kterou spravuje středisko, bude doplněna o výukové prvky a prvky přírodní zahrady - jezírko, hmatová stezka, lesní obrazárna, zelená střecha,... Rozšíří a zkvalitní se tak enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta v našem regionu.
Cílová skupina:
Žáci mateřských, základních a středních škol navštěvující středisko v rámci ekologických výukových programů. Široká veřejnost, pro kterou je zahrada přístupná a prvky přírodní zahrady pro ně budou inspirací.

Předpokládaný rozpočet:
150 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1442. Chaloupky o.p.s., odloučené pracoviště Ostrůvek: Velké Meziříčí - Obnovení naučné stezky v PP Balinské údolí
PP Balinské údolí leží v těsné blízkosti města a slouží tedy jako klidová zóna dosažitelná pěšky nebo na kole. V současnosti jsou tabule naučné stezky ve velmi špatném stavu, také informace na nich uvedené jsou nepřesné, někdy i chybné. V PP Balinské údolí budou rozmístěny nové informační panely, které budou představovat nejen okolní přírodu, ale také kulturní hodnoty našeho regionu (básníci Vysočiny,...). Některé zastávky naučné stezky budou doplněny jednoduchými interaktivními výukovými prvky.... >>
Cílová skupina:
široká veřejnost, žáci základních a středních škol.

Předpokládaný rozpočet:
140 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1441. Chaloupky o.p.s., odloučené pracoviště Ostrůvek: Velké Meziříčí - Rozšíření nabídky EVVO na Velkomeziříčsku - terénní ekologické výukové programy
Současnou nabídku ubytování pro školní výlety v našem regionu chceme doplnít nabídkou terénních ekologických výukových programů. Počítáme se zájmeme místních škol i škol vzdálenějších. Rozšíříme a zkvalitníme možnosti enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Přínosem bude i zvýšený zájem o ubytovací zařízení také mimo hlavní sezónu školních výletů.
Cílová skupina:
Žáci základních a středních škol.

Předpokládaný rozpočet:
80 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1440. Chaloupky - středisko pro vzdělávání a výchovu v přírodě, o.p.s., odloučené pracoviště Ostrůvek: Velké Meziříčí - Rukodělná učebna na Ostrůvku
V budově střediska bude upravena a vybavena jedna místnost, která bude sloužit jako rukodělná učebna. Díky této učebně budeme moci přiblížit všem zájemcům stará řemesla - tkalcovství, hrnčířství, zrpacování vlny, lnu.
Cílová skupina:
děti mateřských, základních a středních škol - ekologické výukové programy, široká veřejnost - pravidelné volnočasové aktivity pro dospělé, jednorázové rukodělné dílny

Předpokládaný rozpočet:
50 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1439. Obec Řídelov: (ORP) správní obvod Telč - Výstavba hasičské zbrojnice
Hasičská zbojnice vč. kulturní místnosti a skladů materiálu
Cílová skupina:
dobrovolní hasiči, mládež

Předpokládaný rozpočet:
800 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1438. Okresní agrární komora Havlíčkův Brod: Havlíčkův Brod - Táboráky na farmě nebo v přírodě
Vytypovat farmy nebo přírodní lokality, v kterých zřídit bezpečné ohniště a posezení pro volný přístup občanů.
Cílová skupina:
občané, turisté, podnikatelé

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1437. Okresní agrární komora Havlíčkův Brod: Havlíčkův Brod - Bramborový den na Vysočině, Lněný den, Kmínový den, Makový den
Připravit ve více obcích nebo zemědělkých subjektech bramborovou slavnost spojenou s ukázkou pěstování brambor, jejich odrůdovou ochutnávkou, ochutnávkou jídel z brambor spojenou se soutěží o nejlepší pokrm včetně kulturního programu.
Cílová skupina:
obyvatelé kraje Vysočina, turisté

Předpokládaný rozpočet:
3000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1436. Okresní agrární komora Havlíčkův Brod: Havlíčkův Brod - Údržba polních cest a mezí
Přispívat na údržbu stávajících polních cest a mezí.
Cílová skupina:
turisté, obyvatelé venkova, podnikatelé

Předpokládaný rozpočet:
10000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1435. Obec Řásná: (ORP) správní obvod Telč - Rekonstrukce kulturního centra
Rekonstrukce budovy bývalé restaurace. Vzniknou nová pracovní místa, ubytovací a stravovací kapacity.
Cílová skupina:
Očané obce a široká veřejnost

Předpokládaný rozpočet:
18000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1434. Obec Řásná: (ORP) správní obvod Telč - Odbahnění rybníka a zpevnění hráze
Odstranění nánosu bahna a zpenvnění hráze rybníku p.č.68 v k.ú. ŘÁSNÁ
Cílová skupina:
Občané Řásné

Předpokládaný rozpočet:
1200 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1433. Obec Řásná: (ORP) správní obvod Telč - Sportovišrě
Vybudování sportoviště pro míčové hry vč. oplocení.
Cílová skupina:
Obyvatelé obce a další zájemci z regionu

Předpokládaný rozpočet:
1000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1432. Obec Řásná: (ORP) správní obvod Telč - Rekonstrukce chodníků a komunikací, opravy můstků na potce vč. opěrné zdi
Rekonstrukcí chodníků a komunikací narušených výstavbou inženýrských sítí docílíme příjemný vzhled obce. Oprvou přemostění potoka odstraníme nebezpečí zborcení a vybřežení při zvýšených průtocích. Opravou opěrné zdi zamezíme borcení tělesa komunikace do potoka, který je technickou památkou.
Cílová skupina:
Očané obce a rekreanti

Předpokládaný rozpočet:
2500 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1430. O. s. Přátelé podlipnických kostelů, IČ: 26517523: Havlíčkův Brod - Obnova "triády" gotických kostelů pod hradem Lipnicí
Tři gotické kostely stojící pod hradem Lipnicí (sv. Martin v Dolním Městě, sv. Jiří v Řečici a sv. Markéta v Loukově) jsou jedinečné nejen díky vzácným gotickým malbám ze 14. století, ale i díky své ojedinělé sepjatosti s vysočinskou krajinou, s nedalekým hradem Lipnice, jeho historií, historií celého kraje. Hlavním záměrem našeho projektu je tedy nejen postupná obnova třech těžce poškozených kostelů, ale i (znovu)vzbuzení zájmu o ně a jejich prezentace zejména v souvislosti s hradem Lipnice.
Cílová skupina:
místní obyvatelé, širší laická i odborná veřejnost, turisté

Předpokládaný rozpočet:
10000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1429. Výtahy, s.r.o.: Velké Meziříčí - Firemní školení interní i externí
Průběžné školení zaměstnanců na téma: nové technologie, normy, příprava na složení zkoušek, jazykové vybavení atd.
Cílová skupina:
zaměstnanci ( dodavatelé, odběratelé )

Předpokládaný rozpočet:
1500 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1428. Výtahy, s.r.o.: Velké Meziříčí - Nákup technologií
Modernější vybavení, zjednodušení práce, větší bezpečnost ( obráběcí centrum, velký soustruh, vysokozdvižný vozík, apod. )
Předpokládaný rozpočet:
6000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1427. Velké Meziříčí: Velké Meziříčí - NApojení brownfields "MOTORPAL" na silnici II. tř.
Přemostění řeky Oslavy a komunikační napojení Brownfields "MOTORPAL" k silnici II. tř.
Cílová skupina:
podnikatelské subjekty

Předpokládaný rozpočet:
15000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1426. Město Třešť: Jihlava - Vzpomínka na minulost
V rámci projektu bychom chtěli obnovit stávající kamenné prvky a s tím související železné výplně – křížky, sochy, boží muka ... – ve městě i blízkém okolí. Vznikne vzpomínka na doby minulé a především na naše předky, kteří si tímto způsobem označovali význačná i méně významná místa.
Cílová skupina:
občané města i jeho návštěvníci

Předpokládaný rozpočet:
8000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1425. Obec Oslavička: Třebíč - Zachování pamětihodností v katastru obce Oslavička
Údržba stromořadí bývalé zámecké cesty tzv. "horní cesty".
Cílová skupina:
Občané, cykloturisté

Předpokládaný rozpočet:
400 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1424. Třebíč - Zapojení obce Oslavička do cyklturistikého systému - obnova cesty
Oprava místní komunikace, návsi a autobusové točny (nové povrchy)
Cílová skupina:
Občané obce Oslavička, cyklostezky přes obec

Předpokládaný rozpočet:
1500 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1423. Město Třešť: Jihlava - Cyklotrasa s rozhlednou
Jedná se nám o vznik nového povrchu cyklotrasy č. 5093 (v současné době je cyklotrasa vyznačena, povrch je z větší části kamenitý), která vede z centra města Třešť na vrchol Šibeničák, kde by v blízké budoucnosti měla vyrůst rozhledna. Jedná se o jedno z nejvyšších míst v okolí, ke kterému se váže zajímavá legenda. Cyklotrasa je lemována 14-ti kamennými křížky křížové cesty a z části slouží zároveň i jako Naučná stezka Špičák.
Cílová skupina:
občané města i jeho návštěvníci - cykloturisté, pěší turisté i věřící

Předpokládaný rozpočet:
25000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1422. Obec Oslavička: Třebíč - Zapojení obce Oslavička do cykloturistického systému - zpevnění povrchu cesty
Zpevnění cesty od OÚ směrem k rybníku Horka (cykloturistická odpočivka)
Cílová skupina:
Občané, majitelé rekreačních objektů, cykloturisté

Předpokládaný rozpočet:
700 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1421. Obec Oslavička: Třebíč - Zlepšení životníhoprostředí (čistý potok a rybník)
Oprava kanalizace, splašková kanalizace, ČOV
Cílová skupina:
Občané

Předpokládaný rozpočet:
2000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1420. Obec Oslavička: Třebíč - Zázemí jednotky SDH - ochrana majetku občanů
nová budova hasičské zbrojnice, přístavba obecního úřadl
Cílová skupina:
Občané obce Oslavička a přilehlé obce

Předpokládaný rozpočet:
1500 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1419. Obec Oslavička: Třebíč - Bezpečnost občanů při cestování autobusy
Vybudování zálivů autobusových zastávek a čekárny + bezdrátový rozhlas v místní části obce Ovčírna
Cílová skupina:
Občané místní části obce Ovčírna mezi Oslavicí a Oslavičkou

Předpokládaný rozpočet:
900 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1418. Obec Oslavička: Třebíč - Zvýšení bytového fondu v obci
Inženýrské sítě pro výstavbu bytů dle územního plánu
Cílová skupina:
Mladí občané z obce, noví občané

Předpokládaný rozpočet:
2000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1417. Vysoká škola J. A. Komenského, s.r.o. (VŠJAK): (ORP) správní obvod Pacov - Vzdělávací středisko Obrataň
Cílem projektu je vybudování a vlastní provoz vzdělávacího střediska v Obratani, resp. jeho informačního centra. V současné době má VŠJAK v Obratani konzultační středisko, kde poskytuje prezenční výukové a konzultační aktivity studentům v bakalářském a navazujícím magisterském studijním oboru speciální pedagogika a v programech celoživotního vzdělávání (doplňkové pedagogické studium, pedagogické studium pro učitele odborných předmětů, pedagogické studium pro vychovatele a pedagogy volného času, ... >>
Cílová skupina:
Odborní pracovníci škol a speciálně pedagogických zařízení, jejichž kumulace je v blízkém okolí mimořádná (např. diagnostický ústav sociální péče, výchovný ústav pro mládež, odborné učiliště, pomocná škola, praktická škola, ústavy sociální péče pro mentál

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1416. Klub filatelistů 06-40 Vysočina: Jihlava - Filatelistická olympiáda
Uspořádání filatelistické olympiády mládeže (2 x za období 2007-2013)
Cílová skupina:
Mládež organizovaná v kroužcích mladých filatelistů

Předpokládaný rozpočet:
300 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1415. Klub filatelistů 06-40 Vysočina: Jihlava - Výstava poštovních známek
Výstava poštovních známek regionálního, národního i mezinárodního významu
Cílová skupina:
Veřejnost

Předpokládaný rozpočet:
2000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1414. Krajský úřad Kraje Vysočina: Havlíčkův Brod - Krásný venkov Vysočiny
Poskytovat příspěvek na omítky jak obytných domů, tak hospodářských budov za účelem obnovy šedivého vzhledu budov. Podpořit příspěvkem aktivitu občanů k zlepšení vzhledu budov na venkově i ve městech.
Cílová skupina:
obyvatelstvo, firmy,

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1413. Okresní agrární komora Havlíčkův Brod: Havlíčkův Brod - Publikace zemědělství Vysočiny
Vznikne brožura, která přiblíží minulosta as současnost zemědělství v kraji
Cílová skupina:
občanům, institucím, úřadům, školám

Předpokládaný rozpočet:
1000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1412. Spolek obcí: Havlíčkův Brod - Obnova polních cest mezi obcemi
Obnovit a vybudovat kvalitní povrch polních cest šíře jednoho vozidla mezi obcemi:
Úhořilka- Úsobí
Úhořilka-Dobrohostov
Úhořilka -Studénka
Cílová skupina:
obce, obyvatelé obcí, podnikatelé, turisté

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1411. Marie Brodinová: Havlíčkův Brod - Přírodní sportoviště
Za účelem dalšího vyžití volného času mládeže vybudovat netradiční sportoviště v krajině s různými atrakcemi
Cílová skupina:
mládež, dospělí, děti

Předpokládaný rozpočet:
2000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1410. Jezdecká stáj OPTIMA Úhořilka, Mgr. A. Marie Čiplová: Havlíčkův Brod - Jezdecká turistika na Vysočině
Za účelem jezdecké turistiky vybudovat v kraji stezky a ve vytypovatných lokalitách vybudovat noční uvaziště a přístřešky pro koně včetně jednoduchého ubytování pro turisty s minimálním hygienickým zařízením. Jednou z lokalit navrhuji vhodný pozemek za obcí Úhořilka - u rybníka na žluté turistické značce.
Na jedno místo 500.000Kč, po kraji Vysočina plán 10 míst.
Cílová skupina:
turisté, podnikatelé

Předpokládaný rozpočet:
5000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1409. Okresní agrární komora Havlíčkův Brod: Havlíčkův Brod - Poznáváme zemědělství
Za účelem přiblížení zemědělské prvovýroby dětem a občanům. Organizovat dny otevřených dveří na farmách a podnicích v živočišné výrobě a na polích
Cílová skupina:
žáci, studenti, občané

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1408. Okresní agrární komora Havlíčkův Brod: Havlíčkův Brod - Soutěž o nejhezčí farmu a zemědělský podnik
Za účelem zlepšení vzhledu hospodářských objektů v zemědělské prvovýrobě vypsat soutěž o nejhezčí farmu, zemědělský podnik (úprava prostranství, budov, květinová výzdoba).
Cílová skupina:
zemědělské subjekty kraje Vysočina

Předpokládaný rozpočet:
3500 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1407. Okresní agrární komora Havlíčkův Brod: Havlíčkův Brod - Zpracování odpadu ze zemědělský prvovýroby
Vybudování peletáren, provozů na výrobu bioetanolu, kotelen - spaloven energetických plodin
Cílová skupina:
zemědělci a podnikatelé v oboru

Předpokládaný rozpočet:
10000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1406. Okresní agrární komora Havlíčkův Brod: Havlíčkův Brod - Propagace regionálních zemědělských výrobků a potravin
Propagovat zemědělské produkty a potraviny vyrobené v kraji Vysočina. Přidělit logo těmto výrobkům. Propagovat jejich konzumaci a tím podpořit rozvoj regionu.
Cílová skupina:
obyvatelé kraje Vysočina

Předpokládaný rozpočet:
500 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1405. Statutární město Jihlava: Jihlava - Stavební úpravy - ZŠ Nad Plovárnou 5, Jihlava
Stavební úpravy (bezbariérové úpravy)
Cílová skupina:
Žáci a zaměstnanci školy

Předpokládaný rozpočet:
10000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1404. Statutární město Jihlava: Jihlava - Stavební úpravy - MŠ Mozaika, Riegrova 21, Jihlava
Stavební úpravy (bezbariérové úpravy, vybudování školní kuchyně)
Cílová skupina:
Žáci a zaměstnanci školy

Předpokládaný rozpočet:
10000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1403. Klub českých turistů Vysočina: Jihlava - Obnova a údržba turistického pásového značení
Obnova a údržba turistického pásového značení
Cílová skupina:
Turisté, občané

Předpokládaný rozpočet:
5000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1402. Statutární město Jihlava: Jihlava - Stavební úpravy - ZŠ E.Rošického, Jihlava
Stavební úpravy
- vybudování hydraulického výtahu
- rekonstrukce tělocvičny
- bezbariérové úpravy
Cílová skupina:
Žáci a zaměstnanci školy

Předpokládaný rozpočet:
10000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1401. Kraj Vysočina nebo Ředitelství silnic, stát.: Jihlava - Vybudování zelených protihlukových stěn na dálnici D1, ozelenění stávajících betonových protihlukových stěn
Místo protihlukových stěn vysázet podél dálnice zelené pásy, nejen nově, ale i stávající zeleň a obnovit středové zelené pásy. Zamezí se hlučnosti do obce, kterou nám ředitelství dálnic slibuje proměřit dva roky a nic se neděje. Přínos pro občany a životní prostředí.
Cílová skupina:
Všem obcím které jsou v blízkosti dálnice.

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1400. Kraj vysočina, ICOM: Jihlava - Integrovaný systém autobusové dopravy
Dopravce by měl změnit okruhy dopravy, protože naše obec je od krajského města 10km a doplácíme na obce vzdálené 30km. Podílíme se počtem obyvatel. Do naší obce jede 20 lidí a vzdálených obcí 3 lidi. Proč na to máme doplácet?
Cílová skupina:
Všem občanům, protože vyplacené peníze můžeme použít na něco jiného a prospěšného.

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1399. WLACH TRANSPORT s.r.o.: Jihlava - Realizace vzdělávacích akcí zaměstanců
Vzdělávání, které bude respektovat aktuální potřeby a rychlé doplnění informací ke změnám v předpisech týkajících se naší
podnikatelské činnosti.
Cílová skupina:
Firma + zaměstanci

Předpokládaný rozpočet:
500 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1398. Kraj Vysočina: Velké Meziříčí - Napojení průmyslové zóny "Oslavická" k dálnici D1
Zpřístupnění průmyslové zóny o výměře cca 75 ha silnicí II tř. z dálnice D1.
Cílová skupina:
podnikatelské subjekty, občané (zaměstnanost)

Předpokládaný rozpočet:
300000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1397. Obec Vojslavice: (ORP) správní obvod Humpolec - Rekonstrukce čističky odpadních vod - Vojslavice
zlepší se čistota odpadní vody, která odtéká do vodárenské nádrže Želivka
Cílová skupina:
občané obce, celkové zlepšení životní prostředí všech

Předpokládaný rozpočet:
1000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1396. Obec Vojslavice: (ORP) správní obvod Humpolec - Opravy místních komunikací v obci Vojslavice
oprava vozovek a zlepšení dopravní obslužnosti
Cílová skupina:
občané obce, rekreanti, turisté

Předpokládaný rozpočet:
1000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1395. Obec Včelnička: Pelhřimov - Vybavení nových rozvojových stavebních ploch inženýrskými sítěmi
Vybudování vodovodu, kanalizace, elektrických rozvodů a komunikací na nových rozvojových stavebních plochách v obci Včelnička. Zlepšení podmínek pro následnou výstavbu v obci. Stabilizace obyvatelstva, rozvoj obce.
Cílová skupina:
zájemci o výstavbu, obec

Předpokládaný rozpočet:
2000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1394. Obec Vojslavice: (ORP) správní obvod Humpolec - Rozšíření prameniště a zřízení dalších studní pro skupinový vodovod
Realizací této akce dojde ke zlepšení zásobování obyvatel obcí Koberovice a Vojslavice
Cílová skupina:
obyvatelé obcí Koberovice, Vojslavice a ZOD Hořice

Předpokládaný rozpočet:
1200 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1393. Obec Bohdalín: Pelhřimov - Zasíťování stavebních parcel v obci Bohdalín
Vybudování základních sítí (voda, elektřina, kanalizace, komunikace) na pozemcích určených pro následnou bytovou výstavbu. Dobré podmínky pro bytovou výstavbu pozitivně ovlivní posílení a stabilizaci obyvatel v obci a celkový rozvoj obce.
Cílová skupina:
zájemci o bydlení v obci, mladé rodiny

Předpokládaný rozpočet:
1500 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1392. Obec Bohdalín: Pelhřimov - Rekonstrukce půdních prostor OÚ v Bohdalíně na byty
Záměr řeší vybudování 2 bytů v rámci rekonstrukce půdních prostor obecního úřadu v Bohdalíně. Dostatečná a kvalitní bytová nabídka zejm. pro mladé a příjmově vymezené rodiny přispěje ke stabilizaci obyvatel v obci.
Cílová skupina:
mladé rodiny, příjmově vymezené rodiny, obec

Předpokládaný rozpočet:
1500 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1391. Obec Bohdalín: Pelhřimov - Rekonstrukce budovy bývalé školy v Bohdalíně na byty
Vybudování 4 nových bytů v rámci rekonstrukce bývalé školy v obci Bohdalín. Vybudování bytů zejm. pro mladé rodiny přispěje k udržení a stabilizaci obyvatel v obci.
Cílová skupina:
zejm. mladé rodiny, příjmově vymezené rodiny, obec

Předpokládaný rozpočet:
2000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1390. Řád rytířů bílého kříže: (ORP) správní obvod Světlá nad Sázavou - 1. Multikulturní centrum Posázaví2. Léto na Sázavě
Vlastní kulturní aktivity centra (sídlo zatím dohodnuto s hradem Ledeč n. S.) v místě i v Posázaví a současně plastforma neziskových a kulturních organizací regionu a podpora jejich akcí a projektů. Centrum by koordinovalo hlavní kulturní akce sezony a zajišťovalo pro pořádající finance pro realizaci (granty, propagace firem na akcích, aj.), technickou podporu (zvukař, PC, aj.), propagaci (prezentace médiím, webové stránky)…
Cílová skupina:
Obyvatelé Posázaví, turisté a návštěvníci regionu

Předpokládaný rozpočet:
1100 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1388. Město Ledeč nad Sázavou: (ORP) správní obvod Světlá nad Sázavou - Rekonstrukce školní tělocvičny ZŠ Ledeč nad Sázavou
Školní tělocvična při ZŠ Ledeč nad Sázavou byla postavena v 80. letech minulého století.- podlaha, střecha, ocelová konstrukce, vytápění potřebují generální opravu
Cílová skupina:
Žáci ZŠ Ledeč nad Sázavou, sportovní veřejnost

Předpokládaný rozpočet:
5000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1387. Město Ledeč nad Sázavou: (ORP) správní obvod Světlá nad Sázavou - Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Ledeč nad Sázavou
- odstranění všech závad- razantní zlepšení prostředí jídelny i místností pro přípravu jídel- možnost vaření více druhů jídel (dietní obědy má zájem odebírat Pečovatelská služba Ledeč nad Sázavou)- zkvalitnění stravy žáků ZŠ, ZVLŠ, Gymnázia- zkvalitnění stravy jednotlivých pracovníků ZŠ, ZVLŠ, Gymnázia i cizích strávníků
Cílová skupina:
Žákům ZŠ, ZVLŠ, Gymnázia (844), pedagogům ZŠ, ZVLŠ, Gymnázia (96)Dodávání oběda pro pečovatelskou službu, cizím strávníkům

Předpokládaný rozpočet:
20000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1385. Město Ledeč nad Sázavou : (ORP) správní obvod Světlá nad Sázavou - Rekonstrukce místní komunikace – ulice Hradní, Ledeč nad Sázavou
Hradní ulice = příjezdová komunikace k ledečskému hradu- důstojný a bezpečný příjezd k turisticky zajímavé památce
Cílová skupina:
Obyvatelé Ledče, turisté, návštěvníci hradu

Předpokládaný rozpočet:
5500 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1384. Město Ledeč nad Sázavou: (ORP) správní obvod Světlá nad Sázavou - Regenerace panelových sídlišť v Ledči nad Sázavou
- regenerace zeleně- rekonstrukce hřišť- zřízení nových parkovišť- zřízení dětských koutků- zřízení odpočinkových zón
Cílová skupina:
Obyvatelé sídliště Stínadla a Na Rámech

Předpokládaný rozpočet:
15000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1383. Město Ledeč nad Sázavou: (ORP) správní obvod Světlá nad Sázavou - Přeložka krajské komunikace II/150Vilémovice - Pavlíkov
Úsek krajské komunikace II/150 Vilémovice – Pavlíkov je v současném stavu nebezpečný. Napřímení a rozšíření vozovky je nutností pro bezpečnější dopravu na frekventovaném úseku.
Cílová skupina:
Občané kraje Vysočina, přepravci, turisté

Předpokládaný rozpočet:
25000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1382. Obec Bělá: Pelhřimov - Vybudování víceúčelového sportoviště v obci Bělá
Realizací projektu vznikne víceúčelové sportovní hřiště (fotbal, pozemní hokej, košíková, tenis ...) včetně dětského koutku (houpačky, prolézačky, pískoviště, kolotoč)o velikosti cca 4000 m2 využitelné pro volnočasové a rekreační aktivity v obci Bělá.
Cílová skupina:
obyvatelé a návštěvníci obce Bělá, děti a mládež, zájmové spolky

Předpokládaný rozpočet:
500 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1381. Město Ledeč nad Sázavou: (ORP) správní obvod Světlá nad Sázavou - Průmyslová zóna Ledeč nad Sázavou
- vybudování infrastruktury průmyslové zóny v Ledči nad Sázavou (komunikace a inženýrské sítě)
Cílová skupina:
Investorovi

Předpokládaný rozpočet:
12000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1380. Město Ledeč nad Sázavou : (ORP) správní obvod Světlá nad Sázavou - Krytý plavecký bazén Ledeč nad Sázavou
- Krytý plavecký bazén (25 m) v areálu Sportovního centra naváže na stavbu zimního stadionu. Využije ztrátového tepla z chlazení. - Spojovací hala s restaurací a rehabilitačním centrem.
Cílová skupina:
Občané regionu, žáci ZŠ, SŠ

Předpokládaný rozpočet:
55000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1379. Město Ledeč nad Sázavou: (ORP) správní obvod Světlá nad Sázavou - Domov důchodců Ledeč nad Sázavou
Domov důchodců = 6-ti podlažní budova· Kapacita: 60 lůžek, z toho 21 dvojlůžek a 18 jednolůžek· Jídelna: 56-64 míst· Kuchyně (1 NP): 67,4 m2· Sklady (1 PP): 70,8 m2· Prádelna: 55 m2
Cílová skupina:
Důchodci ledečského regionu

Předpokládaný rozpočet:
50000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1378. Motorest Oáza, s. r. o.: (ORP) správní obvod Bystřice nad Pernštejnem - Vybudování ubytovacích jednotek v budově stávajícího Motorestu v Rovném
ubytovací jednotky v obci v návaznosti na vytvoření zimních lyžařských tras a následně letních cyklotras s předpokladem zvýšeného zájmu o ubytování, který se projevuje již delší období v souvislosti s narůstajícícm turistickým ruchem.
Cílová skupina:
široké turistické veřejnosti shodně se záměřem cyklotras. zvýšení perspektivy stávajícího zařízení Motorstu. Podpora turistiky s možností ubytování a stravování

Předpokládaný rozpočet:
2500 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1377. mikroregion Bystřicko a Novoměstsko ve spolupráci s obecními úřady a místními samosprávami zúčastněných obcí: (ORP) správní obvod Bystřice nad Pernštejnem - Rozšíření turistického ruchu zbudováním cyklotrasy mezi obcemi Zubří-Divišov-Rovné-Rozsochy, která rozšíří stávající cyklotrasu Rozsochy-Šiklův mlýn-Pernštejn
Zajímavá cyklotrasy v členitém terénu Vysočiny, kdy logickým důsledkem bude zvýšení objemu klientely restauračních zařízení ve výše uvedených obcích, což bude přímou podporou podnikání v oboru pohostinství v tomto regionu
Cílová skupina:
co nejšiřší tzuristické veřejnosti s návazností na zimní lyžařské trasy, tak aby byl region navštěvován nejenom v zimním období. Zvýšení celkové zajímavosti a rozvoj turistiky a následně začlenění regionu do turistických oblastí. Pozitivnhí zkušenost při

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1376. Pavel Boček: (ORP) správní obvod Bystřice nad Pernštejnem - Biomasa
uvažujeme o rozšíření výroby biomasy určené pro teplárenské a energetické využití z místních surovin a zdrojů. Současnou výrobu štěpky chceme rozšířit o kůru vzniklou při odkornění suroviny oužívané při dřevařské výrobě.
Cílová skupina:
teplárny, elektrárny, výrobci energie z obnovitelných drojů

Předpokládaný rozpočet:
2000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1375. Pavel Boček: (ORP) správní obvod Bystřice nad Pernštejnem - ubytovna
Výstavba ubytovny pro pracovníky v regionu bez dopravní obslužnosti umožňující trvalý pracovní poměr
Cílová skupina:
pracovníci české a cizí národnosti

Předpokládaný rozpočet:
2500 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1374. obec Prosetín: (ORP) správní obvod Bystřice nad Pernštejnem - Rekonstrukce a opravy místních komunikací
Výstavba nových komunikací k nové zástabvě, oprava stávajících z důvodů opotřebení, propojení místních částí mimo obce, cyklotrasy.
Cílová skupina:
zemědělství, turisté, občané

Předpokládaný rozpočet:
2000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1373. obec Prosetín: (ORP) správní obvod Bystřice nad Pernštejnem - odbahnění rybníků
Rybníky na okraji vesnic. Slouží zároveň jako požární nádrže. Zlepšení požární bezpečnosti, možnost koupání, vzhled krajiny
Cílová skupina:
místní podnikatelé, občané, turisté

Předpokládaný rozpočet:
800 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1372. obec Prosetín: (ORP) správní obvod Bystřice nad Pernštejnem - Bezdrátový internet
zlepšení dostupnosti informací do regionu, zviditelnění.
Cílová skupina:
občané, škola, úřad

Předpokládaný rozpočet:
500 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1371. obec Prosetín: (ORP) správní obvod Bystřice nad Pernštejnem - centrum obce Prosetín - náves
odstranění zboru na návsi, snížení zaasfaltované plochy, autobusová zastávka s čekárnou, informační tabule. Podle stavu financí kiosek s občerstvením pro turisty i místní občany, zeleň, klid a posezení
Cílová skupina:
občané a turisté

Předpokládaný rozpočet:
1000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1370. obec Prosetín: (ORP) správní obvod Bystřice nad Pernštejnem - Oprava hřbitovních zdí, márnic
v obci dva hřbitovy, zlepšení prostředí, zajištění bezpečnosti uživatelů a návštěvníků
Cílová skupina:
občané a návštěvníci

Předpokládaný rozpočet:
500 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1369. Obec Zvole: (ORP) správní obvod Bystřice nad Pernštejnem - Výstavba části nové komunikace a oprava povrchu stávající přístupové místní komuikace k Westernovému městečku "Šiklův mlýn ve Zvoli"
Vznikne část nové komunikace, která by navazovala na stávající místní komunikaci k Westernovému městečku "Šiklův mlýn", která vede okrajem m.č. Olešínky. Na této místní komunikaci jsou také vyznačeny a vedeny cyklostezky přes Westernové městečko. Část nové komunikace by také sloužila jako obchvat m.č. Olešínky k odklonění těžké automobilové dopravy do soukromé Betonárky Olešínky, která vede středem m.č. Olešínky.... >>
Cílová skupina:
zahraniční a domácí turisté, obchvat m.č. Olešínky pro občany i pro ulehčení od těžké nákladní dopravy

Předpokládaný rozpočet:
3500 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1368. Edvina Pazlarová, Edvin Pospíchal: (ORP) správní obvod Světlá nad Sázavou - Obnova rolnické usedlosti
Oprava krovu, výměna krytiny, oprava štítu, vsazení původního okna, renovace komína na rolnické usedlosti Koňkovice čp. 12 z roku 1837
Cílová skupina:
zachování chráněného objektu

Předpokládaný rozpočet:
130 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1367. W.K.Holding s.r.o.: (ORP) správní obvod Světlá nad Sázavou - Obnova barokní zahrady thunovského letohrádku v Ledči nad Sázavou
Obnovu barokní zahrady vznikne unikátní terasovitá krajinná dominanta, která začleněna do celku chráněné zóny může svým znovuzískaným vzhledem pomoci rozvoji turistického ruchu
Cílová skupina:
Návštěvníkům barokního letohrádku a města Ledeč

Předpokládaný rozpočet:
5000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1366. Obec Domamil: Moravské Budějovice - Pozemkové úpravy
v obci Domamil
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1365. Obec Domamil: Moravské Budějovice - Zlepšení silnic, cest a chodníků
v obci Domamil
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1364. Obec Domamil: Moravské Budějovice - Kanalizace + ČOV
Zbudování kanalizace (včetně odvodnění návsi) a napojení ČOV, sanace dalších znečištěných míst v katastru obce (skládky), sázení stromořadí, sadů a rozšíření lesů
Cílová skupina:
Občané

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1363. Obec Hněvkovice, MěÚ Světlá nad Sázavou: (ORP) správní obvod Světlá nad Sázavou - Silníční obchvat kolem obce Hněvkovice u Ledče nad Sázavou
1) Vybudování nové komunikace s parametry silnice II. třídy
2) Zvýšení bezpečnosti silničního provozu
3) Odstranění rozdělení obce na dvě části a pojmutí obce opět jako celku
4) Zlepšení dopravní koncepce v obci Hněvkovice
Cílová skupina:
Široké veřejnosti celého regionu i sousedního Středočeského kraje

Předpokládaný rozpočet:
85000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1362. Vysoká škola evropských a regionálních studií o.p.s., České Budějovice: Jihlava - Vzdělávání pracovníků v oblasti krizového řízení ve veřejné správě
VŠERS má zájem se podílet na změnách v krizovém řízení ve veřejné správě a na moderním pojetí krizového řízení v současném světě, při reálném ohrožení vyplývajícícm z globalizace rizik.
Cílová skupina:
Pracovníci krizového řízení ve veřejné správě

Předpokládaný rozpočet:
7000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1361. Obec Rozsochatec: Havlíčkův Brod - Bezdrátový rozhlas
Bezdrátový rozhlas
- možnost připojení místní části, současné vedení zemí je narušeno
- lepší ozvučení Rozsochatce
- využití v integrovaném záchranném systému
Cílová skupina:
všem občanům Rozsochatce a místní části Jahodov

Předpokládaný rozpočet:
400 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1360. Obec Rozsochatec: Havlíčkův Brod - Tělocvična
Tělocvična, která by vyhovovala svými rozměry pro míčové hry (volejbal, nohejbal, sálová kopaná, včetně sociálního zařízení - šatny, sprchy).
Cílová skupina:
Občané Rozsochatce a místní části Jahodov, občané mikroregionu Krupsko

Předpokládaný rozpočet:
15000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1359. Obec Luka nad Jihl.: Jihlava - Rekonstrukce koupaliště
rekonstrukce bazénu, šaten a soc. zařízení, úprava úpravny vody, hřiště a venkovních pláží
Cílová skupina:
občané Luk nad Jihl., obcí mikroregionu Loucko, krajského města a turistům

Předpokládaný rozpočet:
16390 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1358. Obec Luka nad Jihlavou: Jihlava - Centrum spolků
rekonstrukce starého objektu - v přízemí n centrum místních spolků (zahrádkáři, myslivci, rybáři, ženy)
Cílová skupina:
spolkům - rozvoj lidských zdrojů na venkově

Předpokládaný rozpočet:
600 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1357. ŽIVOT 90 -Jihlava: Jihlava - Osobní asistence
Rozšířit síť osobních asistentů v oblasti předškolských zařízení, škol a v domácnostech klientů.
Cílová skupina:
zdravotně a tělesně postižení

Předpokládaný rozpočet:
2000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1356. ŽIVOT 90 - Jihlava: Jihlava - Centrum seniorů
Vytvořit centrum, kde by se celá seniorská věřejnost mohla realizovat ve všech koníčcích, které absolvovali v průběhu aktivního života, vytvořit Senior Kavárnu, Senior bazar, respitní péči(pohlídat seniora v době dovolené rodinných příslušníků). Vytvořit zázemí pro malé oranizace, které mají malý počet členů a obvylke mají kanceláře doma.
Většina prací by byla zajišťována zase seniory.
Cílová skupina:
senioři

Předpokládaný rozpočet:
5000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1355. ŽIVOT 90 - Jihlava: Jihlava - Tísňová péče
Projekt je již realizován, ale vyvstala potřeba jej rozšířit.V důsledku okamžitého si přivolání pomoci tlačítkem tísňové péče, které senioři nosí na krku se prodlouží doba, po kterou je senior a zdrvav. postižený scopen být doma, v prostředí, které znázná. Šetří se místa v ústavech, domovech důchodců...
Cílová skupina:
senioři a zdravotně postižení

Předpokládaný rozpočet:
2000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1354. DCHB - Oblastní charita Jihlava: Jihlava - Tvorba koncepce sociálních služeb v kraji Vysočina
Na krajské úrovni bude vytvořen dokument upravující potřebnost sociálních služeb a směr jejich dalšího rozvoje v jednotlivých lokalitách s ohledem na celkovou síť. Na základě sběru dat z terénu bude definována síť sociálních služeb, jejich potřebnost a metodika jejich podpory včetně garance další udržitelnosti. Do procesu by měl být zapojen kraj, obce, NNO.
Cílová skupina:
Kraj, obce, NNO poskytující sociální služby

Předpokládaný rozpočet:
1500 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1353. ŽIVOT 90 - Jihlava: Jihlava - Tvorba koncepce sociálních služeb
Koncipovat sociální služby do ucelené podoby. Vyhodnotit cílové skupiny, potřeby cílových skupin, možnosti realizace služeb pro jednotlivé cílové skupiny a event. vytvořit analýzu poskytovatelů sociálních služeb
Cílová skupina:
zdravotně a tělesně postižení a senioři

Předpokládaný rozpočet:
1200 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1352. Obec Moravec: Velké Meziříčí - Infrastruktura pro následnou bytovou výstavbu v obci Moravec
vzniknou nová stavební místa v obci
Cílová skupina:
mladé rodiny z obce a okolí

Předpokládaný rozpočet:
200 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1351. Základní škola Strážek,okres Žďár nad Sázavou,příspěvková organizace: (ORP) správní obvod Bystřice nad Pernštejnem - Přesun MŠ do ZŠ.
Zvyšování kvality sociálního prostředí s důrazem na zvyšování vzdělanosti obyvatelstva a adaptability pracovních sil.
Podpora sociální integrace.
Cílová skupina:
děti, veřejnost

Předpokládaný rozpočet:
900 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1350. Základní škola Strážek,okres Žďár nad Sázavou,příspěvková organizace: (ORP) správní obvod Bystřice nad Pernštejnem - Rekonstrukce budovy ZŠ
Zkvalitnění vzdělávání ve škole,zlepšení vzhledu obce, možnost využití volného času pro žáky i veřejnost.
Cílová skupina:
žáci, veřejnost

Předpokládaný rozpočet:
3520 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1349. Firma Uhlíř a Faulhammer, spol. s r. o.: (ORP) správní obvod Bystřice nad Pernštejnem - Využití biotechnologií a kogenerace ve výrobě elektrické a tepelné energie i s využitím obnovitelných zdrojů v zemědělství
dle nadpisu záměru úspory energie na vstupu ve formě el. energie i plynu v podmínkách zemšdšlství s využitím tech. bioplynu a kogenerace
Cílová skupina:
zeměděšlství a venkov

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1348. Základní škola Strážek,okres Žďár nad Sázavou,příspěvková organizace: (ORP) správní obvod Bystřice nad Pernštejnem - Vybavení objektu budovy základní školy
Vybavení objektu budovy základní školy - zkvalitnění vzdělávání ve školepro žáky, ale také ostatní občany, zvyšování kvalifikace - kurzy, semináře
Cílová skupina:
žáci, veřejnost

Předpokládaný rozpočet:
2222 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1347. ZERA Zemědělská a ekologická regionální agentura: (ORP) správní obvod Náměšť nad Oslavou - Řešení bioodpadů v mikroregionu
Odělený sběr bioodpadu a jeho následné zpracování. Omezení ukládání biologicky rozložitelných bioodpadů na skládky. Omezení nekontrolovaného skládkování bioodpadu. Rozvoj domácího kompostování.
Cílová skupina:
obyvatelé regionu, místní samospráva

Předpokládaný rozpočet:
3000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1345. Hospodářská komora Jihlava: Jihlava - Informační místa pro podnikatele
Vytvoření místa, kde MSP dostanou zdarma informace tákající se podnikání a bude jim poskytnut servis ve fázi zakládání a růstu. Přínosem projektu bude snížení birokratické zátěže pro podnikatele (vše obstará pracovník InMP).
Cílová skupina:
podnikatelé, firmy

Předpokládaný rozpočet:
1200 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1344. Krajská hospodářská komora kraje Vysočina: Jihlava - Zastoupení firem v zahraničí
Vytvořit společné zastoupení firem z Vysočiny na zahraničních trzích = společná propagace a marketing přímo na místě.
Cílová skupina:
podnikatelé, firmy

Předpokládaný rozpočet:
7500 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1342. ing. Jan Škaryd: (ORP) správní obvod Chotěboř - Větrná elektrárna
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1341. Obec Luka nad Jihlavou: Jihlava - rozšíření a modernizace Základní školy včetně šk. jídelny
Rekonstrukce a modernizace Základní školy Luka nad Jihlavou, včetně rozšíření o specializované učebny, a rekonstrukce školní kuchyně
Cílová skupina:
Základnímu školství mikroregionu, umělecké škole a školním klubům, včetně dodávky jídel ostatním školám

Předpokládaný rozpočet:
11000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1340. Obec Sklené: (ORP) správní obvod Žďár nad Sázavou - Rekontrukce budovy OÚ
Rekonstrukce budovy v majetku obce na sídlo OÚ. V současné době obec nemá svoje sídlo, kancelář je v pronajaté místnosti. Vzniklo by důstojné prostředí OÚ.
Cílová skupina:
občanům obce, OÚ

Předpokládaný rozpočet:
3000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1339. Obec Sklené: (ORP) správní obvod Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce místních komunikací
Nezpevněné komunikace budou nahrazeny zpevněnými komunikacemi. Zlepší se tím životní prostředí, nebudou neustále vymílány dešťovými srážkami.
Cílová skupina:
občané obce, turisté

Předpokládaný rozpočet:
2500 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1338. Sportovní klub Mrákotín: (ORP) správní obvod Telč - Víceučlové sportoviště
U již vybudovaného tenisového kurtu vybudování víceúčelového hřiště a budovy se sociálním zařízením, saunou a hernou stolního tenisu.
Cílová skupina:
občané, mládež, děti, yklisté, turisti

Předpokládaný rozpočet:
500 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1336. Obec Dolní Vilímeč: (ORP) správní obvod Telč - Oprava hasičské zbrojnice
- izolace zdiva proti vlhku
- oprava omítek
- oprava vrat a dveří
Předpokládaný rozpočet:
500 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1335. Obec Dolní Vilímeč: (ORP) správní obvod Telč - Oprava víceúčelové budovy
oprava interiéru víceúčelové budovy (OÚ, obchod, klubovna)- omítky, komíny, chodba, výměna dveří, podlahy, odpady, obklady
Cílová skupina:
obyvatelé obce, cykloturisté

Předpokládaný rozpočet:
500 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1334. Obec Dolní Vilímeč: (ORP) správní obvod Telč - Obnova veřejné zeleně
likvidace přestárlé zeleně (tuje)
výsadba nové zeleně
Cílová skupina:
obyvatelé a návštěvníci obce

Předpokládaný rozpočet:
300 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1333. Obec Libice nad Doubravou: (ORP) správní obvod Chotěboř - Sportovně - rekreační areál pro 21. stletí
Na území horního Podoubraví neexistuje žádný atraktivní sportovně rekreační areál pro veškeré věkové kategorie, ale hlavně děti a mládež, který by nabízel sportovní a rekreační vyžití provozováním moderních sportovních aktivit. Kromě koupání by nabídl adrenalinové lanové centrum, lanové dráhy s přejezdem rybníka, dráhu pro kolečkové brusle, bicross, plážový volejbal, bungee trampolíny, bungee jumping. Zábavu a vyžití zde najdou všichni členové rodiny.... >>
Cílová skupina:
občané a návštevníci obce a mikroregionu Podoubraví

Předpokládaný rozpočet:
4000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1332. MZe ČR, Pozemkový úřad: (ORP) správní obvod Chotěboř - Komplexní pozemkové úpravy
Náprava ekologické stability krajiny.
Protipovodňová a protierozní opatření.
Zprůhlednění vlastnických vztahů.
Dořešení přístupu k pozemkům.
Cílová skupina:
Občané, vlastníci

Předpokládaný rozpočet:
9 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1331. Obec Dolní Vilímeč: (ORP) správní obvod Telč - Inženýrské sítě ke stavebním parcelám
inženýrské sítě ke 4 stavebním parcelám:

kanalizace
veřejné osvětlení
příjezdová cesta
plyn
Cílová skupina:
budoucí majitelé parcel

Předpokládaný rozpočet:
1000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1330. Obec Dolní Vilímeč: (ORP) správní obvod Telč - Oprava místních komunikací
oprava komunikací:

směr Vystrčenovice 1400 m oprava povrchu včetně nájezdů na polní cesty

směr Strachoňovice 1500 m oprava povrchu včetně nájezdů na polní cesty. Po této místní komunikaci vede cyklotrasa 5124.

komuikace v obci 1400 m oprava povrchů po plynofikaci

Cílová skupina:
obyvatelé obce a okolí, cykloturisté

Předpokládaný rozpočet:
3100 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1329. Obec Dolní Vilímeč: (ORP) správní obvod Telč - Výstavba hřiště
hřiště na:
fotbal
2x volejbal
dětský koutek

včetně oplocení
Cílová skupina:
obyvatelé obce a okolí, turisté a cykloturisté

Předpokládaný rozpočet:
500 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1328. Obec Dolní Vilímeč: (ORP) správní obvod Telč - Oprava rybníka
oprava hráze a odbahnění rybníka o velikosti 0,4 ha na parcele 247

úprava umožní rekreační koupání

Cílová skupina:
obyvatelé obce a okolí, turisté, cykloturisté

Předpokládaný rozpočet:
2570 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1327. obec Dolní Město: (ORP) správní obvod Světlá nad Sázavou - Dům s pečovatelskou službou
Vybudování domu s pečovatelskou službou.

V obci Dolní Město není podobné zařízení, jedinou možností je využívat podobná zařízení v okolních městech. Kapacity jsou však omezené.

Navíc se ztrácí kontakt s ostatními obyvateli, který je pro seniory jistě velmi důležitý.
Cílová skupina:
občané Dolního Města

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1326. obec Dolní Město: (ORP) správní obvod Světlá nad Sázavou - Kulturní dův v Dolním Městě
Vybudování kulturního domu.

V obci Dolní Město není kulturní dům.
Jedinou možností kulturního vyžití je dojíždění do okolních měst. Což je zejména pro seniory velmi obtížné.
Cílová skupina:
občané Dolního Města

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1325. (ORP) správní obvod Světlá nad Sázavou - Rozvoj cestovního ruchu v Dolním Městě
Vybudování kempu+ vodní nádrže, dokončení cyklotrasy.

Aktivní trávení volného času, rozvoj turistického ruchu, nové pracovní (sezónní)příležitosti.
Cílová skupina:
občané

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1324. Dolní Město: (ORP) správní obvod Světlá nad Sázavou - Sportovní areál
Vybudování sportovního areálu včetně tělocvičny.

V dnešní době vyhledává mnoho seniorů aktivní zpsob života. Zvyky se mění i u pracujících. Všichni mají zájem ve volném čase sportovat.
Důležité je to i pro děti a mláděž, určitě je lepší alternativou sport, než kouření apod.
Cílová skupina:
občané Dolního Města

Předpokládaný rozpočet:
2000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1323. Dolní Město: (ORP) správní obvod Světlá nad Sázavou - Kanalizace Dolní Město
vybudování splaškové kanalizace, ČOV pro obec Dolní Město.

Současná kanalizace
není v celé obci. Kořenová ČOV, kterou máme, nemá příliš dlouho životnost.
Cílová skupina:
občanům

Předpokládaný rozpočet:
2000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1322. obec Dolní Město: (ORP) správní obvod Světlá nad Sázavou - Obecní vodovod Rejčkov
V obci Rejčkov je špatná situace s vodou. Obyvatelé jsou nuceni používat vlastní studny, které neposkytují kvalitní a dostatečný zdroj vody.

Záměrem je vybudovat centrální vodovod v Rejčkově (případně i vodojem), který poskytne dostatek kvalitní pitné vody.
Cílová skupina:
občané Rejčkova

Předpokládaný rozpočet:
4000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1321. Obec Pavlov: (ORP) správní obvod Telč - sportovní areál v Pavlově
Realizací záměru vznikne zázemí pro fotbalový klub a SDH v Pavlově, s tím že vybudované hřiště i plocha pro pořární sport bude využívána jak místními obyvateli, tak sportovní veřejností z okolí.
Cílová skupina:
především k volnočasové aktivitě dětí a mládeže

Předpokládaný rozpočet:
5000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1320. Hospodářská komora Třebíč: Třebíč - Informační místo pro podnikatele
projekt by pokračoval v úspěšně započatém projektu HK ČR "Informační místa pro podnikatele", který umožňuje podávat zdarma informace a řešení dotazů podnikatelům.
Cílová skupina:
Podnikatelé ze všech oblastí činnosti a začínající podnikatelé

Předpokládaný rozpočet:
4200 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1319. Obec Strážek: (ORP) správní obvod Bystřice nad Pernštejnem - Rekonstrukce veřejného prostranství v okolí kostela sv. Šimona a Judy ve Strážku a jednotlivých kaplí v místních částech Jemnice, Meziboří, Moravecké Janovice a Krčma a Habří
Rekonstrukce jednotlivých objektů, úprava veřejného prostranství před sakrárními stavbami a zpevnění přístupových komunikací k nim.
Cílová skupina:
občané obce a místních částí, návštěvníci, turisté,

Předpokládaný rozpočet:
4000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1318. Mikroregion Černý les, Mikroregion Bystřicko a MAS Černý les a MAS Bystřicko: (ORP) správní obvod Bystřice nad Pernštejnem - Investiční akce na LP Podmitrov
Vybudováníl autokempu a prostoru pro stanování a agroturistiku
Vybudovláníl přirozeného koupaliště a rozšíření činnosti o rybolov v rámci rekreační činnosti, nákup dopravního vozidla pro přepravu účastníků rekreace a vybudování lyžařského vleku v blízkosti LP Podmitrov nqbo v k. ú. Jemnice
Cílová skupina:
turisté a návštěvníci Mikroregionu , rozšíření pracovní příležitosti v regionu

Předpokládaný rozpočet:
40000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1317. Mikroregion Černý les , zastoupený Obcí Strážek: (ORP) správní obvod Bystřice nad Pernštejnem - Investice do sociálních služeb
Vybudování klubovny pro seniory, rekonstrukce stravovacího zařízeníl a výdejny jídel a nákup vozidla za účelem rozvozu obědů a dalších služeb v souvislostí s politikou sociálních služeb
Cílová skupina:
senioři jednotlivých obcí mikroregionu, invalidní občané

Předpokládaný rozpočet:
3000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1316. Mikroregion Černý les , MAS Černý les: (ORP) správní obvod Bystřice nad Pernštejnem - Investice do technických služeb
Vybudování sběrného dvora v k. ú. Strážek
Cílová skupina:
občané a firmy využívající sběrný dvůr a firmy využívající sběwrný dvůr k uložení odpadu

Předpokládaný rozpočet:
10000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1315. Obec Strážek: (ORP) správní obvod Bystřice nad Pernštejnem - Rekonstrukce bývalého kravína na výrobu obnovitelných zdrojů (pelet)
výměnä střešní krytiny, výměna oken,podlah a zabudování technologie
Cílová skupina:
občané využívající obnovitelných zdrojů energie pro výtápení rod. domků, popř. ZŠ a veřejných budov a vytvoření nových pracovních míst

Předpokládaný rozpočet:
20000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1314. Obec Strážek a MAS Černý les: (ORP) správní obvod Bystřice nad Pernštejnem - Dobudování sportovního a rehabilitačního centra ve Strážku
Jedná se o rekostrukci šaten, sociálního zařízení a učebny včetně dobudování sportovního zařízení a hřiště, rekonstrukce oplocení a přístupové komunikace
Cílová skupina:
TJ, žáci ZŠ, volnočasové aktivity, místníl neziskové org. Slunovrat, a MAS Černý les

Předpokládaný rozpočet:
9000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1313. Obec Strážek: (ORP) správní obvod Bystřice nad Pernštejnem - Rekonstrukce požárníl zbrojnice ve Strážku, v Moraveckých Janovicích, Meziboří a v Jemnici
Jedná se převážně o výměnu střešní krytiny, zateplení budovy, rekonstrukce vnitřního elektrického rozvodu a výměna oken
Cílová skupina:
občané obce, turisté, a členská základna SDH

Předpokládaný rozpočet:
10000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1312. Obec Strážek: (ORP) správní obvod Bystřice nad Pernštejnem - Rekonstrukce obecních budov, OÚ Strážek, veřejné budovy v jednotlivých místních částech,( Jemnice, Habří, Moravecké Janovice, Meziboří)
Jedná se o zateplení budov, výměna oken a dveří a úprava veřejného prostranství v okolí budov
Cílová skupina:
jednotliví občané místních částí, turisté a nahodilí návštěvníci těchto místních částí

Předpokládaný rozpočet:
7500 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1311. Obec Strážek: (ORP) správní obvod Bystřice nad Pernštejnem - Úprava náměstí ve Strážku
Úprava parku, výstavba 10 garáží, výsadba zeleně a zpevnění plochy o výměře asi 5 000 m2, rekonstrukce veřejného osvětlení a místního rozhlasu
Cílová skupina:
občané obce, turisté, žáci ZŠ,

Předpokládaný rozpočet:
7000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1310. Mikroregion Černý les: (ORP) správní obvod Bystřice nad Pernštejnem - Vy budování cyklotras a cyklostezek navazující na LP Podmitrov
Dobudovlání pěšších tras a cyklotras v okolí LP Podmitrov
Cílová skupina:
rekreační činnost a turistika, cykloturistika, podpora turismu

Předpokládaný rozpočet:
17000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1309. Obec Strážek: (ORP) správní obvod Bystřice nad Pernštejnem - Rekonstrukce ZŠ Strážek včetně zavedení školního autobusu
výměna střešní krytiny a výměna krovů, zateplení budovy, výměna oken rekonstrukce elektrického rozvodu a vodovodního rozvodu.
Cílová skupina:
žákům z Mikroegionu Černý les a přirozené spádovitosti jednotlivých obcí

Předpokládaný rozpočet:
20000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1308. Obec Strážek: (ORP) správní obvod Bystřice nad Pernštejnem - Rekonstrukce rozvodu vodovodního řadu v obci Strážek a vybudování skupinového vodovodu v místních částech Moravecké Janovice, Meziboří, Habří a Mitrov
Jedná se o celkovou rekonstrukci vodovodní sítě v obci Strážek, která byla vybudována v roce 1970. V místních částech dosud není zavedena upravovaná vodak. v těchto obcích není dostatek pitné vody
Cílová skupina:
Občané jednotlivých obcí

Předpokládaný rozpočet:
9000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1307. Obec Výčapy: Třebíč - Rekonstrukce budovy mateřské školy, dětské hřiště
Budova mateřské školy a obecního úřadu má topení staré 23 let, nutno vyměnit okna, zateplit fasádu. Výstavba samostatného dětského hřiště.
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1306. Obec Výčapy: Třebíč - Koupaliště, fotbalové hřiště
Obec nemá koupaliště (je uvažováno s přírodní plovárnou z obecního rybníka) a nemá kvalitní travnaté fotbalové hřiště
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1305. Obec Výčapy: Třebíč - Rekonstrukce obecního rozhlasu
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1304. Obec Výčapy: Třebíč - Výstavba ČOV a splaškové kanalizace
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1303. Obec Štěpánovice: Třebíč - Rekonstrukce obecního rozhlasu
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1302. Obec Štěpánovice: Třebíč - Odbahnění rybníka
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1301. Obec Štěpánovice: Třebíč - Rekonstrukce místních komunikací
Nemá z 90% vyasfaltovány místní komunikace
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1300. Svazek obcí Mikroregion Novoměstsko: Nové Město na Moravě - Metodická pomoc obcím vyhlášky a zákony v příkladech z praxe)
Projekt řeší poskytování poradenství a metodické pomoci obcím (představitelům samospráv)v Mikroregionu Novoměstsko formou seminářů, školení, tvorbou příruček (vyhlášky a zákony v příkladech z praxe) a dalšího šíření informací (web).
Cílová skupina:
Představitelé samospráv obcí Mikroregionu Novoměstsko

Předpokládaný rozpočet:
5000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1299. Obec Štěpánovice: Třebíč - Požární nádrž
Obec Štěpánovice nemá požární nádrž.
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1298. Obec Štěpánovice: Třebíč - Vodovod a kanalizace
Obec Štěpánovice namá vodovod a kanalizaci.
Cílová skupina:
Občané

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1297. Město Humpolec: (ORP) správní obvod Humpolec - Zpracování organického odpadu kompostováním a výroba bioplynu (Humpolec)
V rámci plánu odpadového hospodářství správního území města Humpolec bude tříděn organický odpad a bude využíván pro výrobu kompostu a bioplynu. Půjde o modelový projekt, který bude využíván jako ukázka moderní technologie pro výuku žáků a studentů středních a vysokých škol.
Cílová skupina:
občané správního území, žáci, studenti, zemědělští podnikatelé

Předpokládaný rozpočet:
30000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1295. Obec Mrákotín: (ORP) správní obvod Telč - Kabely do země
Všechny kabely visící na sloupech v obci uložit do země
Cílová skupina:
občané obce

Předpokládaný rozpočet:
30000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1294. Obec Mrákotín: (ORP) správní obvod Telč - Rozhledna na Javořici
Výstavba rozhledny na nejvyšším vrchu kraje Vysočina
Cílová skupina:
občanům, turistům

Předpokládaný rozpočet:
30000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1293. Obec Mrákotín: (ORP) správní obvod Telč - Průmyslová zona
Nová přístupová cesta k průmyslové zóně, případně potřebná ostatní infrastruktura.
Cílová skupina:
podnikatelé a firmy

Předpokládaný rozpočet:
2000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1292. Obec Bystrá: (ORP) správní obvod Humpolec - Opravy místních komunikací v obci Bystrá
- průběžné opravy místních komunikací (v etapách dle finančních možností obce)
Cílová skupina:
obyvatelé obce, turisté, dopravci

Předpokládaný rozpočet:
1800 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1291. Chaloupky - středisko pro vzdělávání avýchovu v přírodě, o.p.s.: Třebíč - Vzdělávací ekologické středisko Vysočina Sever
Středisko Chaloupky poskytuje ekologické vzdělávací programy pro školy, učitele a veřejnost v jižní části kraje Vysočina. Záměrem je vytvořit obdobné pobytové středisko na pomezí okresů Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou.
Cílová skupina:
dospělí, školy, rodiny s dětmi, nezaměstnaní v okolí Chaloupek

Předpokládaný rozpočet:
2000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1290. Chaloupky - středisko pro vzdělávání avýchovu v přírodě, o.p.s.: Třebíč - Areál Chaloupky - vzdělávání, ochrana přírody a ekologické zemědělství.
Středisko Chaloupky nyní využívá pro vzdělávací účely budovy a přilehlou zahradu. V rámci záměru vznikne: * návštěvnické středisko v obci Nová Brtnice - využití pro jednodenní programy a jejich zázemí * provozní a hospodářská budova v obci Zašovice (stará škola) * širší areál o rozloze zhruba 10 ha, kde bude provozováno ekologické zemědělělství a realizovány krajinářské úpravy ve prospěch ochrany přírody (mokřady, remízky, aleje, obnova pastvin, apod.... >>
Cílová skupina:
dospělí, školy, rodiny s dětmi, nezaměstnaní v okolí Chaloupek

Předpokládaný rozpočet:
16000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1289. ZERA Zemědělská a ekologická regionální agentura: Třebíč - Využití obnovitelných zdrojů energie
Náhrada stávajícího topného systému v areálu firmy Habitat a.s. v Náměšti nad Oslavou, který využívá TTO za systém založený na spalování odpadní biomasy. Přínosem je jednak záměna fosilního paliva za obnovitelný zdroj, dále také zlepšení obzduší v památkové zóně Náměšti nad Oslavou.
Cílová skupina:
obyvatelstvo Náměště a okolí, společnosti využívající tepelnou energii

Předpokládaný rozpočet:
15000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1288. Obec Bystrá: (ORP) správní obvod Humpolec - Elektrické zvonění v kapličce v obci Bystrá
Záměrem je nainstalovat elektrické vyzvánění v místní kapličce.
Cílová skupina:
občané

Předpokládaný rozpočet:
50 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1287. Obec Bystrá: (ORP) správní obvod Humpolec - Vybudování víceúčelového sportovního hřiště v obci Bystrá
Záměrem je rozšírit možnost využití volného času (především dětí a mládeže) vybudováním víceúčelového sportoviště - fotbal, nohejbal, tenis a pod.
Cílová skupina:
občané, návštěvníci obce

Předpokládaný rozpočet:
400 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1286. Obec Bystrá: (ORP) správní obvod Humpolec - Oprava protipožární nádrže v obci Bystrá
Cílová skupina:
občané, svaz dobrovolných hasičů a pod.

Předpokládaný rozpočet:
200 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1285. Obec Bystrá: (ORP) správní obvod Humpolec - Rekonstrukce místního rozhlasu v obci Bystrá
V obci je v současné době rozhlas nefunkční a k jeho obnovení bude nutná generální oprava. Místní rozhlas v obci bude po zprovoznění využíván k informování občanů o důležitých událostech v obci.
Cílová skupina:
občané

Předpokládaný rozpočet:
200 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1284. Soutěže podkovy o.p.s.: (ORP) správní obvod Humpolec - Výstavba jezdeckého areálu - Dusilov, Humpolec
Předmětem tohoto záměru je výstavba víceúčelové jezdecké haly a zároveň údržba a oprava stávajícího zázemí.
Cílová skupina:
jezdecký oddíl, zájmová sdružení, školská zařízení (školní statek, zemědělská škola), účastníci mezinárodních soutěží

Předpokládaný rozpočet:
25000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1282. (ORP) správní obvod Humpolec - Objezd Koberovic
Objezd by vzřešil ucpávání osady Koberovice při uzavírkách dálnice D1, kdy delší kamiony uvíznou na jediné křížovatce nezi domy v obci a je paralizují veškerou dopravu adostupnost služeb na několik hodin.
Cílová skupina:
řidičům, zemědělskému podniku, obyvatelům obce

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1281. Obce Vojslavice a Koberovice, ZOD Hořice: (ORP) správní obvod Humpolec - Vodovod posílení
Posílení vodovodu, který provozuje Obec Vojslavice a je dále užíván Obcí Koberovice a ZOD Hořice. Odstranil by se nedostatek vody v letních měsících. Souvisí se záměrem Obnovení provozu studny
Cílová skupina:
obyvatelé obcí Vojslavice a Koberovice, farma koberovice ZOD Hořice

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1280. Obec Koberovice: (ORP) správní obvod Humpolec - Čistírny odpadních vod
Čistírny odpadních vod v Obci Koberovice pro osadu Koberovice, Osadu Lísky, a osadu Lohenice a případně usedlosti mimo zasstavěná území osad. Dále čistírna pro farmu Koberovice v
provozu ZOD Hořice Vzhledem nesouvislé zástavbě a dosti velké vzdálenosti objektů by byly vhodné menší ( popř domovní čistírny s využitím kanalizace na dešťovou vodu.
Cílová skupina:
Obyvatelům a zemědělskému podniku

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1279. Obec Koberovice: (ORP) správní obvod Humpolec - Rekonstrukce vodovodu Lohenice
Zlepšení zásobobování vodou obyvatelům osady Lohenice
Cílová skupina:
Obyvatelé osady Lohenice a rekreanti

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1278. Obce Koberovice a Vojslavice, ZOD Hořice: (ORP) správní obvod Humpolec - Rekonstrukce vodovodní sítě v osadě Koberovice, případně Vojslavice
Rekonstrukce vodovodní sítě v Osadě Koberovice, by odstranilo množící se poruchy na síti z roku 1968. Zlepšiloby se zásobování vodou pro obyvatele Obce Koberovice a farmy ZOD Hořice. na stejný vodovod je napojena i obec Vojslavice
Cílová skupina:
Obyvatelé obcí Koberovice a Vojslavice, ZOD Hořice

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1277. Obec Koberovice: (ORP) správní obvod Humpolec - Rekonstrukce vodovodní sítě v osadě Lísky
Rekonstrukcí by se odstranila častá poruchovost staré sítě z roku 1961 obyvatel osady Lísky
Cílová skupina:
obyvatelé osady Lísky a rekreanti

Předpokládaný rozpočet:
900 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1276. Obec Vojslavice a Koberovice: (ORP) správní obvod Humpolec - opětovné zprovoznění studny
Obec Koberovice, obec Vojslavice a ZOD Hořice užívají společný vodovod.
Provozovatelem je Obec Vojslavice. Jedna ze studní napojených na společný vodovod byla v roce 2002 odpojena protože do ní prosákly chemikálie z bývalé skládky v k. ů. Kaliště. Jde tedy o likvidaci staré ekologické zátěže
Cílová skupina:
Obyvatelé Obce Vojslavice a Koberovice, ZOD Hořice

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1275. Obec Koberovice: (ORP) správní obvod Humpolec - Oprava místních komunikací
Oprava místních komunikací vosadách Koberovice, Lísky a Lohenice přispěje ke zlepšení dostupnosti zdravotníků, hasíčů, zásobování a dalších služeb do jednotlivých osad. V zimě usnadní údržbu. Pro zemědělský podnik ZOD Hořice usnadní přístup na pozemky.
Cílová skupina:
obyvatelé osad amajitelé rekreačních objektů, Zemědělské obchodní družstvo Hořice

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1274. o.s. Hodina H: Pelhřimov - Ubytování pro mladé turisty-pracovní verze názvu
- síť ubytoven, hostelů, campů a jiných ubytovacích zařízení pro mládež
- rozvoj zájmu o region
- rekonstrukce některých vytipovaných zařízení na hostely
Cílová skupina:
mládež i široká veřejnost

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1273. o.s. Hodina H: Pelhřimov - Cesta mým regionem
- rozvoj cestovního ruchu, - zvýšení povědomí o krásách regionu,- otevřenost vůči cizím kulturám,- růst informovanosti o možnostech cestování po kraji Vysočina,- zapojení jednotlivých generací do problematiky cest.ruchu - zaměření na opomíjené zajímavosti,- příprava vícedenních akcí v regionu, -podpora incomingu,- síťování zainteresovaných subjektů, - příprava pro navazující projekt- hostelový typ ubytování
Cílová skupina:
děti, mládež, rodiče, široká veřejnost

Předpokládaný rozpočet:
750 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1272. o.s. Hodina H: Pelhřimov - Mezinárodní výměny mládeže
- síť organizací pracujících s mládeží v kraji Vysočina,
- podpora cestovního ruchu směrem do ČR
- zvýšení zájmu mladých o cestování a ČR, zejména o kraj Vysočina
-podpora zájmu mladých lidí o podnikání v cestovním ruchu / formou neformální výchovy a vzděl..600/
Cílová skupina:
mládež / od r. 2007 do 30let/

Předpokládaný rozpočet:
1600 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1271. o.s. Hodnina H: Pelhřimov - Společně boříme bariéry v nás i kolem nás
- bezbariérové přístupy např. KD Máj, ICM Pelhřimov,
- poradenství v oblasti ochrany proti projevům diskriminace včetně poradnství romským komunitám
- neformální výchova a vzdělávání / téma boj priti rasismu a xenofobii, rozpoznávání projevů diskriminace, způsoby ochrany proti diskriminaci/
Cílová skupina:
mládež, občané, zaměstnanci

Předpokládaný rozpočet:
850 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1270. o.s. Hodina H: Pelhřimov - Zapomenuté památky a mladí umělci
- upozornit na zapomenuté historické kulturní i církevní památky
- podpora zájmu o památky u mladých lidí
-podpora zájmu mladých o kulturu a umění
- podpora mladých začínajících umělců
- zapojení mladých do pomoci při záchraně památek
-podpora dobrovolnictví
Cílová skupina:
široká veřejnost

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1269. Obec Podmoklany: (ORP) správní obvod Chotěboř - výstavba obec. domu
bude provedena rekonstrukce, vznikne společenská místnost a 2 tzv. startovací byty
Cílová skupina:
občané

Předpokládaný rozpočet:
1000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1268. Obec Podmoklany: (ORP) správní obvod Chotěboř - výstavba chodníků
větší bezpečnost občanů
Cílová skupina:
občané

Předpokládaný rozpočet:
1100 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1267. Obec Podmoklany: (ORP) správní obvod Chotěboř - rekonstrukce a výstavba místních komunikací
rekonstrukce místních komunikací, obec vlastní 18 km cest
Cílová skupina:
občané

Předpokládaný rozpočet:
1500 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1266. Obec Hluboké: (ORP) správní obvod Náměšť nad Oslavou - Kanalizace a ČOV obcí Hluboké a Krokočín
Projekt řeší odkanalizování a čištění odpadních vod obcí Hluboké, Krokočín.
Cílová skupina:
Obyvatele obcí Hluboké a Krokočín

Předpokládaný rozpočet:
34650 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1265. Bělizna-Pucov občanské sdružení: (ORP) správní obvod Náměšť nad Oslavou - Individuální rekreace a životní prostředí v mikroregionu Chvojnice
Obnova studánek lesních i obechních. Výsadba sadu dobrých sousedských vztahů, systém odpadů, osvětová činnost a řád, naučná stezka, údržba rekreačního zařízení, rovnocenné partnerské vztahy subjektů v regionu, vznik krásné krajinné oblasti s trvale udržitelným rozvojem.
Cílová skupina:
Místní občané, cykloturiské, návštěvníci osady Bělizna

Předpokládaný rozpočet:
770 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1264. Sdružení Nové Město na Moravě: Nové Město na Moravě - Prevence kriminality
cílem projektu je práce s rizikovou mládeží, nabídka volnočasových aktivit pro rizikovou mládež, otevřené kluby, terénní sociální péče - streetwork, vyhledávání a kontaktování rizikových skupin dětí, program 5P(individuální preventivní program pro děti školního věku založený na dlouhodovým vztahem mezi dítětem a proškoleným dobrovolníkem). Pomoc rodinám v obtížné situaci (sociální práce zaměřená na řešení komunikačních problémů, dysfunkce rodiny a rodiny s dítětem s postižením.
Cílová skupina:
děti zanedbávané a ohrožené sociálním vyloučením, šikanované a riziková skupina mládeže

Předpokládaný rozpočet:
1943 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1263. Maneor: Nové Město na Moravě - Rozvoj Dobrovolnického centra Vysočina
S ohledem na výsledky právě běžícího projektu - vznik dobrovolnického centra se zaměřením na dobrovolnictví nezaměstnaných, bude naplánována další etapa zaměřená na rozvoj tohoto centra. Předpokládáme, že stěžejními směry budou: 1. rozšíření programu "Dobrovolnictví nezaměstnaných", 2. vznik nových dobrovolnických programů, 3. rozšíření kapacit přijímajících organizací.... >>
Cílová skupina:
nezaměstnaní, komunita, neziskové organizace

Předpokládaný rozpočet:
2000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1262. Sdružení Nové Město na Moravě: Nové Město na Moravě - Občanské poradenství
občanské poradenství jako komplex služeb, poskytující klientům informace o jejich právech, povinnostech a oprávněných zájmech. Tyto služby budou nabízet možnosti řešení problémů a životních situací a napomáhat tyto možnosti realizovat
Cílová skupina:
všichni občané v nouzi, včetně poradenství pro uprchlíky

Předpokládaný rozpočet:
2000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1259. Novoměstské sociální služby: Nové Město na Moravě - Netradiční sociální péče seniorům a osobám se zdravotním postižením
Jedná se o komplex služeb týkající se uspokojení somatických psychických a sociálních potřeb v přirozeném sociálním prostředí. V současné době a bohužel i v připravovaném zákonu o Sociálních službách je státem výrazně podporována pouze ústavní péče, při které se musí klient podřídit ústavnímu režimu a při kterém nelze využít kombinace služby ústavní se službou rodiny.... >>
Cílová skupina:
senioři a osoby se zdravotním postižením

Předpokládaný rozpočet:
7000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1258. Novoměstské sociální služby: Nové Město na Moravě - Přístavba Domu s pečovatelskou službou
Vznikne 25 - 30 nových bytových jednotek pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Těmto osobám budou poskytovány následující služby: - ubytování, úkony pečovatelské služby, zejména osobní hygiena, stravování, včetně podávání stravy. Bude se jednat o komplex služeb, které zajistí, aby s člověk s úplnou ztrátou soběstačnosti mohl v bytě DPS setrvat do konce života při zachování důstojnosti člověka a kvality jeho života.
Cílová skupina:
Senioři a osoby se zdravotním postižením.

Předpokládaný rozpočet:
40000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1257. Sdružení Nové Město na Moravě: Nové Město na Moravě - Azylový dům
Realizace komplexu služeb poskytující individuální, důstojnou, nepřetržitou a koncepční činnost osobám, které se ocitnou v krizové situaci bez přístřeší a v nouzi Bude se jednat zejména o následující služby.
ubytování, hygiena, podpora zaměstnanosti, včetně zprostředkování VPP, poradenství, výchovné, vzdělávací aktivizační služby, pomoc při prosazování práv a zájmů a psychosociální terapie.
Cílová skupina:
osamělé matky s dětmi a rodiny s dětmi ohrožené sociální inkluzí

Předpokládaný rozpočet:
45000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1256. Obec Úsobí: Havlíčkův Brod - Obnova a rekonstrukce sítě polních a lesních cest
Obnova historické sítě cest spojujících jednotlivé obce
Úsobí-sv.Anna-Dobrohostov
- Úhořilka
- Kochánov
- Kosovy
- Skorkov
Chyška - Kosovy
Zkrácení vzdálenosti mezi obcemipro místní občany a turisty
Cílová skupina:
pěší turistika, napojení na sítě cyklotras, občané dotčených obcí

Předpokládaný rozpočet:
17000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1255. Obec Radošov: Třebíč - oprava cest
oprava cest v katastru zemědělského družstva Kouty, t.j. v k. ú. Radošov, Chlum, Kouty, které slouží k zemědělské výrobě ale také k turistice a rekreaci
Cílová skupina:
zemědělci, lesáci, rektreanti a turisté

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1254. Obec Chlum: Třebíč - oprava cest
oprava cest v regionu, jde o cesty asfaltové a přírodní zpevněné, které se používají k zemědělské alesní výrobě ale také k turistice v oblasti
Cílová skupina:
zemědělci, lesáci, rektreanti a turisté

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1253. Kraj Vysočina: (ORP) správní obvod Náměšť nad Oslavou - Oprava komunikací II. a III. Tříd v majetku kraje Vysočina
Oprava místních komunikací, které jsou vesměs v havarijním stavu.
Cílová skupina:
Uživatelé komunikací.

Předpokládaný rozpočet:
900000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1252. Mikroregion Náměšťsko a Chvojnice: (ORP) správní obvod Náměšť nad Oslavou - Zřízení střediska služeb mikroregionu Náměššťsko
Nákup techniky (čistícího vozu, vysokozdvižné plošiny, vyžínače krajnic atd.), které by zajišťovala čistotu obcí mikroregionu.
Cílová skupina:
Obecním úřadům

Předpokládaný rozpočet:
20000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1251. Mikroregion Náměšťsko: (ORP) správní obvod Náměšť nad Oslavou - Protihluková opatření v obcích v okolí vojenského letiště Náměšť n/Osl.
Provedení protihlukových opatření v nemovitostech sloužících k trvalému bydlení.
Cílová skupina:
Občané obcí mikroregionu

Předpokládaný rozpočet:
500000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1250. Mikroregion Náměšťsko a Chvojnice: (ORP) správní obvod Náměšť nad Oslavou - Oprava místních komunikací v obcích mikroregionu Náměšťsko
Oprava místních komunikací, provedení bezprašného povrchu vozovek, oprava bodových závad.
Cílová skupina:
Obce mikroregionů Náměšťsko a Chvojnice

Předpokládaný rozpočet:
300000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1249. Obec Studenec: (ORP) správní obvod Náměšť nad Oslavou - Dobudování kulturně sportovního areálu ve Studenci
Záměrem obce Studenec a společenských organizací v obci je dobudování kulturně sportovního areálu se zřízením ubytování v půdní vestavbě objektu Sokolovny
Cílová skupina:
Sportovci, turisté, sportovní kolektivy a oddíly, cykloturisté, společenské organizace a neziskové organizace a mládež

Předpokládaný rozpočet:
12000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1245. Stavounie Havlíčkův Brod: Havlíčkův Brod - Centrum pro rozvoj bydlení
Centrum poskytující informace a služby všem zájemcům usilujícím o zlepšení podmínek pro bydlení. Stavebníci zde naleznou pod jednou střechou vše co je spojeno s přípravou a realizací stavebních záměrů.
Cílová skupina:
stavební veřejnosti

Předpokládaný rozpočet:
4900 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1244. Hospodářská komora Havlíčkův Brod: Havlíčkův Brod - Informační místa pro podnikatele
Projkekt by navázal na úspěšný projekt Hospodářské komory České republiky "Informační místa pro podnikatele", vrámci kterého jsou zdarma poskytovány informace a rešeny dotazy podnikatelů, které souvisí s jejich podnikatelskou činností. Vznikla by, respektive by bylo navázano na síť informačních kanceláři pro podnikatele, které již fungují nebo v blízké době budou fungovat na Havlíčkobrodsku potažmo na Vysočině.
Cílová skupina:
Podnikatelé ze všech oborů činnosti a veřejnost uvažažující o zahájení podnikání.

Předpokládaný rozpočet:
4200 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1243. Lyžařský oddíl TJ Jiskra: Havlíčkův Brod - Lyžařský a rekreační areál Vysoká
Stávající lyžařské středisko Vysoká je zasazeno do krásného přírodního rámce a skýtá další možnosti rozvoje.Jeho rozšířením a modernizací areálu vznikne rekreační středisko s nejdelší sjezdovou dráhou na Vysočině. m
Cílová skupina:
Široké veřejnosti, zvláště mládeži a dětem

Předpokládaný rozpočet:
14900 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1242. Obec Malá Losenice: (ORP) správní obvod Žďár nad Sázavou - Kanalizační řád a ČOV
Vybudováním vznikne kanalizační řád pro odvod splaškových vod z obce. Stávající nevyhovující kanalizační síť bude sloužit pouze pro odvod povrchové a dešťové vody. Nově vybudovyný kanalizační řád bude zakončen pod obcí v ČOV, která by se vybudovala v druhé etapě po dokončení kanalizace.
Cílová skupina:
Občané, chlaupáři a podnikatelé v obci.

Předpokládaný rozpočet:
13000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1241. Obec Rudolec: (ORP) správní obvod Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce víceúčelové budovy
Kulturní zařízení, byty, obecní úřad, pohostinství
Cílová skupina:
Místní obyvatelé, turisté, návštěvníci

Předpokládaný rozpočet:
6000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1240. Obec Nová Cerekev: Pelhřimov - Obnovení místních komunikací
Ukončením pozemkových úprav dojde k obnovení sítě místních komunikací.
Cílová skupina:
zemědělství,cykloturistika,rekreace,občané,obec

Předpokládaný rozpočet:
20000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1239. Obec Nová Cerekev: Pelhřimov - Odbahnění rybníka
Obnovení vodní nádrže, zadržení většího množství vody v přírodě.
Cílová skupina:
zemědělství,životní prostředí,občané,obec

Předpokládaný rozpočet:
4500 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1238. Obec Nová Cerekev: Pelhřimov - Využití technologie pro spalovaní biomasy
Spalováním biomasy zásobovat větší komplex budov a domácností,veřejných budov,využití pro průmyslové aplikace.
Cílová skupina:
zemědělství,průmysl,občané,obec,zdravotnictví,sociální zařízení,zaměstnanost

Předpokládaný rozpočet:
60000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1237. Obec Police: Moravské Budějovice - ČOV Police
Vybudování kanalizace odpadních vod s napojením na ČOV.
Cílová skupina:
Obci Police

Předpokládaný rozpočet:
20000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1236. obec Heraltice: Třebíč - cyklostezka Heraltice
Cyklosteska od Steklého rybníka ve Hvězdonicích přes stávající polní cesty na Lodilku a Heraltice do Chaloupek
Cílová skupina:
Široké veřejnosti

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1235. obec Heraltice: Třebíč - Rekonstrukce požární nádrže Podheraltice
Stávající požární nádrž v Podheralticích by se mohla přestavět na rekreační areál již jen kvůli přítomnosti turist. základny Kamarádi cest Kříšky
Cílová skupina:
Široké veřejnosti

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1234. AGRA Ždánice,a.s.: (ORP) správní obvod Bystřice nad Pernštejnem - Budování účelových komunikací-polní cesty
Vybudovat nebo rekonstruovat příjezdové polní cesty k pozemkům vlastníků nebo uživatelů tak, aby vyhovovaly současné struktuře podnikatelů v zemědělství a lesnictví.
Cílová skupina:
Zemědělské podniky,lesnické podniky,ostaní podnikatelé na venkově

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1233. AGRA Ždánice,a.s.: (ORP) správní obvod Bystřice nad Pernštejnem - Malé bioplynové stanice
Zemědělké bioplynové stanice zpracovávají organický odpad vznikající na farmě.Bioplyn vznikající při anaerobní stabilizaci je využíván k produkci elektrické energie a tepla,které se využívají na farmě. Velikost se pohybuje v ekvivalentu 300 VDJ.
Cílová skupina:
Podniky fyzických a právnických osob.

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1232. ZŠ Humpolec,Hradská 894 a Město Humpolec: (ORP) správní obvod Humpolec - Vybudování střediska volnočasových aktivit pro děti a mládež v Humpolci
nákup a rekonstrukce nemovitosti(budova,pozemek)za účeůem zřízení SVČ - klubovny,poradenské centrum,nízkoprahové centrum,... - účelné využití pro mimoškolní zařízení - vytvoření kvalitního a vyhovujícího prostředí pro volnočasové aktivity
Cílová skupina:
školní děti a mládež,veřejnost

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1231. Základní škola Humpolec,Hradská 894: (ORP) správní obvod Humpolec - Školní autobus - ekobus
školní autobusová linka(y),která(é) by propojila(y) a zpřístupnila(y) jednotlivá školská zařízení - zvýšení bezpečnosti dětí-dostupnost školy a SVČ-maximální využití prostor určených pro volnočasové aktivity dětí a mládeže
Cílová skupina:
školní děti a mládež

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1230. Základní škola Humpolec,Hradská 894: (ORP) správní obvod Humpolec - Dětské dopravní hřiště
zřízení dětského dopravního hřiště u objektu školy - získání zkušeností a praktické ověření znalostí pravidel silničního provozu - nácvik praktických dovedností na komunikacích
Cílová skupina:
děti a mládež školního věku

Předpokládaný rozpočet:
1000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1229. společnost HRAD Ledeč nad Sázavou s.r.o., Jednatel Bohumil Svoboda, ing.Josef Zikmunda: (ORP) správní obvod Světlá nad Sázavou - Multikulturní centrum společenského a historického dění a vytvoření zázemí a koordinačního centra pro neziskové organizace a začínající umělce
1)Poskytne prostor pro rozvoj turistiky mikroregionu Ledečsko a celého regionu.2)Zapojení široké veřejnosti do společenských aktivit.3)Zprovoznění hradu, jeho rehabilitace a využití všech jeho prostor, které jsou v devastovaném stavu, a tím zachránění jedné z nejvýznamnějších památek Středního Posázaví.4)Vytvoření nových pracovních příležitostí i pro handicapované.
Cílová skupina:
Město Ledeč nad Sázavou, společnost HRAD Ledeč nad Sázavou s.r.o., široká návštěvnická veřejnost, děti a mládež z LŠU a DDM.

Předpokládaný rozpočet:
180000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1228. občanské sdružení Benediktus: (ORP) správní obvod Chotěboř - Rozšíření sociálních služeb v mikroregionu Podoubraví
Chceme vytvořit centrum setkávání nejen pro sociálně potřebné v Chotěboři, ve farním areálu. 1. etapa - rekonstrukce domku, ve kterém sídlí naše sdružení (je také součástí farního areálu). V domku jsou řemeslné dílny pro klienty. 2. etapa - rekonstrukce farních stodol, ve kterých má vzniknout velký sál pro setkávání, sál pro výstavy a akce pro veřejnost, čajovna, další dílna, 2 byty pro respitní péči. 3.... >>
Cílová skupina:
sociálně potřebným lidem - postižení, rodiny s více dětmi, matky na mateřské dovolené, senioři, děti a mládež

Předpokládaný rozpočet:
1300 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1227. Moravské Budějovice - Obslužná komunikace průmyslovou zónou v Moravských Budějovicích
Výstavba obslužná komunikace zlepší dopravní dostupnost do stávajících firem, které sídlí na ulici K Hoře i dalších navazujících lokalitách města, odstraní kolize s obytnou zónou na ulici K Hoře, zlepší její bezpečnost. Umožní rozvoj dalšího podnikání stávajícíh firem i vstup nových investorů a malých podnikatelů, celkově vyřeší logistiku, zlepší životní prostředí města, bude navazovat na využití uvažovaného obchvatu Mor. Budějovic po I/38, řeší strategický rozvoj města
Cílová skupina:
město, firmy, životní prostředí, doprava

Předpokládaný rozpočet:
90000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1226. Město Jaroměřice nad Rokytnou: Třebíč - Komutnitní centrum v Jaroměřících nad Rokytnou
Zrekonstruovaný objekt v Jaroměřicích nad Rokytnou zkvalitní infrastrukturu pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti. Objekt bude dispozičně i svým účelem užití vyhovovat aktivitám pdoporujícím sociální integraci.
Cílová skupina:
sociálně slavým, nezaměstnaným drogově závislým, minoritním etnikům, rizikové skupiny dětí a mládeže

Předpokládaný rozpočet:
40000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1225. ZD Dešov příp. sdružení obcí Dešovska: Moravské Budějovice - Bioplynová stanice
Bioplynová stanice na výrobu el. energie a zpracování kejdy
Cílová skupina:
ZD Dešov + okolníobce (likvidace zel. hmoty)

Předpokládaný rozpočet:
14000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1224. Obec Bobrová: Nové Město na Moravě - Školní autobus
V současné době je začátek a konec vyučování přizpůsoben příjezdům a odjezdům pravidelných linkových autobusů, proto vyučování začíná příliš brzy (7.15 - 7.30). Školní autobus svážející děti do spádové školy by umožnil posunout začátek vyučování na hodinu, která by dětem lépe vyhovovala.
Cílová skupina:
školním dětem

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1223. Obec Příseka: (ORP) správní obvod Světlá nad Sázavou - Základní technická vybavenost Sídliště rodinných domků
V rámci rozvoje obce budou pro výstavbu rod. domků ajištěny veškeré inž. sítě, s využitím pro další lokalitu obce, v nezávaznosti a zajištění i pro městskou část Světlé n. S. - Josefodolská.
Cílová skupina:
cca 80 rod. domků

Předpokládaný rozpočet:
25000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1222. obec Stránecká Zhoř: Velké Meziříčí - Splašková kanalizace a ČOV ve Stránecké Zhoři
Vyčlenění současné jednotné kanalizace jako dešťové a dobudování splaškové kanalizace a ČOV dle územního plánu.
Cílová skupina:
občané obce

Předpokládaný rozpočet:
22000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1221. obec Stránecká Zhoř: Velké Meziříčí - Víceúčelová budova obecního úřadu
Demolice současného objektu z r. 1875, výstavba nové víceúčelové budovy (obecní úřad, kult. sál,restaurace,fitnes centrum, internetová kavárna, autobusová čekárna).
Cílová skupina:
občané

Předpokládaný rozpočet:
10000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1220. Ladislav Janíček: Moravské Budějovice - Zásobníky krmné směsi
2 zásobníky na krmnou směs
Cílová skupina:
podnikatel v zemědělství

Předpokládaný rozpočet:
100 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1219. AGROS s.r.o.: Moravské Budějovice - AGROS, s.r.o.
přístupová komunikace k firmě
Cílová skupina:
podnikatelé

Předpokládaný rozpočet:
400 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1218. ZEOS Vesce s.r.o.: Moravské Budějovice - ZEOS Vesce s.r.o.
přístupová komunikace k fimě
Cílová skupina:
podnikatelské

Předpokládaný rozpočet:
300 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1217. Zemědělská společnost s.r.o. Litohoř: Moravské Budějovice - Přípojky vody a plynu
Zemědělský podnik sepřipojí na veřejné sítě
Cílová skupina:
zemědělský podnik

Předpokládaný rozpočet:
500 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1216. Obec Rudíkov: Třebíč - Sportovní areál
Záměrem obce je postavit travnaté fotbalové hřiště, kabiny, parkoviště a příjezdovou komunikaci
Předpokládaný rozpočet:
4000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1215. Obec Píšť: (ORP) správní obvod Humpolec - Opravy místních komunikací v obci Píšť
Průběžné opravy povrchu místních komunikací (v etapách dle finančních možností obce)
Cílová skupina:
obyvatelé obce, turisté, dopravci

Předpokládaný rozpočet:
2800 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1214. Obec Píšť: (ORP) správní obvod Humpolec - Rekonstrukce víceúčelové budovy v obci Píšť
-oprava střechy, zateplení budovy,
- rekonstrukce elektroinstalace,
- knihovna s přístupem k internetu
- vybudování prostor pro náhradní bydlení ( pomoc v případě vyhoření, vytopení a pod.)
Cílová skupina:
obyvatelé obce, turisté

Předpokládaný rozpočet:
2600 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1211. Obec Rudíkov, PSČ 675 05: Třebíč - Inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domků
Záměrem obce je vybudovat inženýrské sítě pro výstavbu rod. domků v lokalitě "Šumava"
Cílová skupina:
Místní i cizí občané, kteří budou stavět rod. domky

Předpokládaný rozpočet:
10000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1209. Město Pelhřimov: Pelhřimov - Stavba nové kuželny
Dostavba a modernizace stávající kuželny. Vznikne celkem 6 drah a sociální zázemí.
Cílová skupina:
sportující veřejnost a občané,školy

Předpokládaný rozpočet:
18000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1208. Město Pelhřimov: Pelhřimov - Rekonstrukce střechy zimního stadionu
Nové zateplení a zastřešení zimního stadionu
Cílová skupina:
sportující veřejnost a občané,školy

Předpokládaný rozpočet:
7000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1207. Město Pelhřimov: Pelhřimov - Plážový volejbal
Rozšíření volejbalového areálu o kurt na plážový volejbal+tribunu.
Cílová skupina:
sportující veřejnost a občané,školy

Předpokládaný rozpočet:
1000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1206. Město Pelhřimov: Pelhřimov - Dostavba a modernizace šaten zimního stadionu
Rekonstrukce stávajících šaten a výstavba 4 nových šaten včetně rehabilitačního zázemí.
Cílová skupina:
sportující veřejnost a občané,školy

Předpokládaný rozpočet:
20000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1204. Město Pelhřimov: Pelhřimov - Modernizace fotbalového stadionu
Dostavba 4 šaten a výměna povrchu atletického oválu a technických disciplin.
Cílová skupina:
sportující veřejnost a občané,školy

Předpokládaný rozpočet:
10000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1203. Město Pelhřimov: Pelhřimov - Vzduchotechnika celé sportovní haly
Celková rekonstrukce stávající vzduchotechniky.Připojení malého sálu+gymnastiky+kulturistiky do systému.
Cílová skupina:
sportující veřejnost a občané

Předpokládaný rozpočet:
3500 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1202. Město Pelhřimov: Pelhřimov - Rekonstrukce bazénu
Přestavba a modernizace stávajícího bazénu.Zvýšení atraktivnosti a služeb.
Cílová skupina:
sportující veřejnost a občané

Předpokládaný rozpočet:
20000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1201. Město Světlá nad Sázavu 569 496 670, 732/74 11 88: (ORP) správní obvod Světlá nad Sázavou - Krytý plavecný bazén, rehabilitační centrum, horolezecká stěna + malá cukrára.
Sportovní vyžití pro děti i staré lidi - propojení Možnost vyžití v létě i v zimě. Projektje vypracován a možnost vzniku při škole v Lánecké ulici u tělocvičny ve Světlé nad Sázavou. Vytvoření nových pracovních míst, rehabilitční centrum pro domov důchodců. U školy v Lánecké ulici je pozemek, který by se dal využít jako parkoviště. Pozemek je města.
Cílová skupina:
Všem lidem ve městě i turistům

Předpokládaný rozpočet:
8000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1200. Obec Sobíňov: (ORP) správní obvod Chotěboř - Na místě sportovního plácku vybudovat vícúčelové hřiště s umělým povrchem.
Vznikne víceúčelové hřistě, kde dojde k většímu využití občany obce zvlášť v době, kde obec mládne a je třeba vytvořit podmínky pro pro sportovní vyžití a zároveň bojovat proti drogám.
Cílová skupina:
Výsledek by sloužil všem občanům obce i blýzkému okolí.

Předpokládaný rozpočet:
1200 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1199. Obec Sobíňov: (ORP) správní obvod Chotěboř - Rozšíření veřejného vodovodu do osady Hlína, odkanalizování osady se samostatnou ČOV.
dojde ke zlepšení života v uvedené části obce, kde žije 20 trvale hlášených obyvatel a 20 chalupářů. Zlepší se životní prostředí.
Cílová skupina:
Celé díl bude sloužit trvale žijícím občanům i chalupářům

Předpokládaný rozpočet:
10000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1198. Obec rudíkov, PSČ 675 05 Rudíkov: Třebíč - Úprava veřejného prostranství - návsi v Rudíkově
Záměrem obce je úprava veřejného prostranství - návsi včetně prostoru autobusové zastávky: zpevnění ploch, výsadba zeleně, osazení objektu autobusové čekárny a odpovídajícího mobiliáře.
Cílová skupina:
Místní občané, turisté a cykloturisté.

Předpokládaný rozpočet:
1500 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1197. Obec Rudíkov: Třebíč - Sportovní areál
Záměrem ovde je postavit travnaté fot. hřiště, kabiny, parkoviště a příjezdovou komunikaci.
Cílová skupina:
Obec Rudíkov, PSČ 675 05

Předpokládaný rozpočet:
4000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1196. Obec Tasov, 675 79 Tasov: Třebíč - Sokolovna v Tasově - revitalizace
Záměr obce Tasov je vybudování chybějícího zázemí Sokolovny. Obec zamýšlíí přistavět k objektu nové přísálí, zvýšené o 1 patro.
Cílová skupina:
Sportovci, zájmové skupiny, místní občané, mládež, návštěvíci sportovníck akcí.

Předpokládaný rozpočet:
4000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1195. Obec Rudíkov, PSČ 675 05 případně podni. subjekt: Třebíč - Turistické ubytovací zařízení
Záměrem je vybudovat ubytovnu v obci.
Cílová skupina:
Turisté, cykloturisté

Předpokládaný rozpočet:
7000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1194. Obec Tasov, 675 79 Tasov: Třebíč - Park pro relaxaci na cyklotrase
Záměrem obce Tasov účelná úprava parku s pomníkem, využívaného pro posezení a relaxaci navštěvíků obce a projíždějících cyloturistů. Bude vyčleněna plocha pr odstavení motorových vyzidel, zřízena klidová část pro posezení a odpočineka malé dětské hřiště s prolézačkami. Park bude vybaven odpovídajícím mobiliářem včetně laviček, naučné tabule a stojanů na kola. Bude upravena plocha před hospodou , poskytující občerstvení.... >>
Cílová skupina:
Cykloturisté, zájmové skupiny, místní občané, mládež, návštěvníci obce a jejích kulturích památek.

Předpokládaný rozpočet:
800 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1193. Cista Zeletavka, svazek obcí: (ORP) správní obvod Telč - Metropolitni sit obci Kninice a Krasonice
Svazek obci Cista Zeletavka je sdruzením obcí Krasonice a Kninice. Pripravuje se kanalizace v obou obcích se spolecnou COV. pri této prilezitosti by bylo nanejvys vhodné polozit hraníci trubky a zavést optická vlákna ke kazdemu domu v obcích. Tím by vznikla metropolitni sit, ktera by se dala napojit do site TRANSGASU jez vede v bezprostredni blizkosti obce Knínice
Cílová skupina:
obyvatelé obcí, návstevníci

Předpokládaný rozpočet:
6000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1192. Obec Knínice: (ORP) správní obvod Telč - Oprava polnich cest v katastru obce Knínice
Cílová skupina:
obyvatelé obce, návstevníci obce

Předpokládaný rozpočet:
10000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1191. Obec Knínice: (ORP) správní obvod Telč - Oprava místních komunikací v obci Knínice
- v r. 2004 byla v obci dokoncena plynofikace
- spolecne s obci Krasonice se pripravuje vybudovani kanalizace a spolecne COV
- po techto akcich je nutne celkove opravit mistni komunikace v cele obci
Cílová skupina:
obyvatelé obce, návstevníci obce

Předpokládaný rozpočet:
8000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1190. Obec Knínice: (ORP) správní obvod Telč - VIII. etapa rozvoje obce Knínice - dokonceni obecnich ploch pro volny cas
- vybuduje se hriste pro nejmensi deti
- vybuduje se travnaté hriste 60 x 40m
- dojde k uprave celeho prostoru urceného pro vyuziti volneho casu
Cílová skupina:
obyvatelé obce, návstevníci obce

Předpokládaný rozpočet:
3000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1188. Obec Knínice: (ORP) správní obvod Telč - Oprava budovy obecního úradu v Knínicích
budova obecního uradu je temer v havarijním stavu
- je nutne budovy staticky a izolacne zajistit (nejvetsi náklady)
- poté celková oprava budovy (interiery i fasáda)
Cílová skupina:
obyvatelé obce

Předpokládaný rozpočet:
5000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1187. Obec Knínice: (ORP) správní obvod Telč - IV. etapa rozvoje obce Knínice – rekonstrukce bývalých jezuitských ambitů
Obec Knínice si nechala zpracovat studii využití několika obecních objektů v centrální části obce pro podporu agroturistických aktivit. Výsledkem je sedm dílčích projektů, jejichž cílem je vytvořit základ pro další trvalé aktivity, jejichž hlavními iniciátory by již byly soukromé subjekty nebo by docházelo ke spolupráci subjektů soukromých a veřejných.... >>
Cílová skupina:
obyvatelé obce, návstevníci obce

Předpokládaný rozpočet:
7000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1186. Obec Knínice: (ORP) správní obvod Telč - III. etapa rozvoje obce Knínice – rekonstrukce kulturního domu
Obec Knínice si nechala zpracovat studii využití několika obecních objektů v centrální části obce pro podporu agroturistických aktivit. Výsledkem je sedm dílčích projektů, jejichž cílem je vytvořit základ pro další trvalé aktivity, jejichž hlavními iniciátory by již byly soukromé subjekty nebo by docházelo ke spolupráci subjektů soukromých a veřejných.... >>
Cílová skupina:
obyvatelé obce, návstevníci obce

Předpokládaný rozpočet:
18000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1185. Obec Knínice: (ORP) správní obvod Telč - II.etapa rozvoje obce Knínice-základní úpravy stredu obce
Obec Knínice si nechala zpracovat studii využití několika obecních objektů v centrální části obce pro podporu agroturistických aktivit. Výsledkem je sedm dílčích projektů, jejichž cílem je vytvořit základ pro další trvalé aktivity, jejichž hlavními iniciátory by již byly soukromé subjekty nebo by docházelo ke spolupráci subjektů soukromých a veřejných.... >>
Cílová skupina:
obyvatelé obce, návstevníci obce

Předpokládaný rozpočet:
12000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1184. FERRUM s.r.o.: Moravské Budějovice - LAVIČKY
Vznikne 5 nových laviček,které vyrábíme ve firmě a budou umístěny ve městě
Cílová skupina:
veřejnost

Předpokládaný rozpočet:
30 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1183. Hospodářská komora Jihlava: Jihlava - Databáze podnikatelských subjektů
Cíl: Rozvoj firem v kraji.
Specifický cíl: Získat podrobné, přehledné a aktualizované informace o podnikatelích a firmách v kraji Vysočina.
Aktivity: Vytvoření podrobné databáze firem a její průběžná aktualizace.
Cílová skupina:
Podnikatelé

Předpokládaný rozpočet:
400 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1182. Obec Mrákotín: (ORP) správní obvod Telč - Přírodní koupaliště
Vybudování přírodního koupaliště na břehu rybníka Řibřid se sociálním zařízením, občerstením, hřištěm a dalšími možnostmi.
Cílová skupina:
občané obce, rekreanti, turisté

Předpokládaný rozpočet:
5000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1181. Obec Mrákotín: (ORP) správní obvod Telč - Rekonstrukce turistické ubytovny
Rekonstrukce turistické ubytovny Modrá kotva. Zateplení, výměna oken, změna způsobu vytápění
Cílová skupina:
turisté, rodiny s dětmi, školy v přírově, telesně postižení

Předpokládaný rozpočet:
5000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1180. Obec Mrákotín: (ORP) správní obvod Telč - Zatravnění fotbalového hřiště
Zatravnění fotbalového hřiště s automatickou závlahou, vybudování nalších drobných sportovišť, oplocení, příjezdová cesta, parkoviště, oprava a rozšíření kabin.
Cílová skupina:
občané obce, sportovci, děti a mládež

Předpokládaný rozpočet:
4000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1179. Obec Mrákotín: (ORP) správní obvod Telč - Zimní běžecký areál
Vybudování běžeckých tratí v lesích Javořice a propojení jednotlivých obcí na její úpatí (Mrákotín, Lhotka, Řásná a Telč. Zatraktivnění této části a další nabídka k lyžařské sjezdovce v Mrákotíně. Zabezpečení techniky na provoz a údržbu.
Cílová skupina:
občané obcí, lyžaři

Předpokládaný rozpočet:
3000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1178. Obec Mrákotín: (ORP) správní obvod Telč - Oprava kostelíku sv. Jáchyma
Vnitřní opravy kostelíka sv. Jáchyma na Dobré Vodě včetně vnitřního a venkovního odvlhčení a běžných drobných oprav a údržby.
Cílová skupina:
Občané obce, turisti

Předpokládaný rozpočet:
1200 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1177. Obec Mrákotín: (ORP) správní obvod Telč - Opravy základní školy
Základní opravy více jak sto let staré základní školy, včetně zateplení, výměny oken, střešní krytiny.
Cílová skupina:
děti obce a okolních obcí

Předpokládaný rozpočet:
4000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1176. Obec Mrákotín: (ORP) správní obvod Telč - Oprava kulturního domu
Oprava kulturního domu v obci, změna způsobu vytápění, výměna střešní krytiny, ochrana krovu, výměna oken, oprava a obnova vnitřního vybavení
Cílová skupina:
občané obce a okolních obcí

Předpokládaný rozpočet:
5000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1175. Obec Mrákotín: (ORP) správní obvod Telč - Úpravy hřbitova
Pokračovat v dalších etapách opravy hřbitovní kamenné zdi a vydláždění hlavnívh cest místní kamennou dlažbou.
Cílová skupina:
občané obce a okolních obcí

Předpokládaný rozpočet:
1300 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1174. Obec Mrákotín: (ORP) správní obvod Telč - Tělocvična
Výstavba tělocvičny či malé sportovní haly. Něco podobného v obci a širokém okolí chybí.
Cílová skupina:
občané obce a okolí, sportovci, děti, fotbalisté

Předpokládaný rozpočet:
20000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1173. Obec Mrákotín: (ORP) správní obvod Telč - Vyčištění požární nádrže
Vyčištění požární nádrže ve středu obce a potoků vedoucích obcí.
Cílová skupina:
občané obce

Předpokládaný rozpočet:
3000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1172. Obec Mrákotín: (ORP) správní obvod Telč - Příprava stavebních parcel
Výkup pozemku a příprava stavebních parcel v obci včetně veškeré infrastruktury.
Cílová skupina:
občané obce a další zájemci

Předpokládaný rozpočet:
20000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1171. Obec Mrákotín: (ORP) správní obvod Telč - Dům pro seniory
Ve stárnoucí obci zbudovat nový nebo rekonstruovat administrativní budovu zemědělského družstva na dům pro seniory se zajištěním sociáloních služeb pro ostatní starší občany obce
Cílová skupina:
senioři obce

Předpokládaný rozpočet:
25000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1170. Obec Mrákotín: (ORP) správní obvod Telč - Obnova veřejného prostranství
Jde o obnovu a úpravy veřejného prostranství, veřejné zeleně a parkovacích ploch.
Cílová skupina:
občané obce, návštěvníci, turisté, motoristé

Předpokládaný rozpočet:
5000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1169. Obec mrákotín: (ORP) správní obvod Telč - Oprava místních komunikací
Oprava místních komunikací v obci Mrákotín i všech místních částech. Jedná se o asfaltové i kamenné dlážděné cesty včetně chodníků.
Cílová skupina:
občané obce, turisté, návštěvnícj

Předpokládaný rozpočet:
7000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1168. Obec Mrákotín: (ORP) správní obvod Telč - Přeložení autobusových zastávek
Přeložení autobusových zastávek na vhodnější místa z silnice I/38 a pořízení nových přístřešků
Cílová skupina:
občané obce a návštěvníci

Předpokládaný rozpočet:
700 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1167. Obec Mrákotín: (ORP) správní obvod Telč - Kanalizace a ČOV v Mrákotíně
vybudování ČOV a oddělené kanalizace v obci Mrákotín.
Cílová skupina:
občané obce

Předpokládaný rozpočet:
50000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1166. Město Havlíčkův Brod: Havlíčkův Brod - veřejné letiště Havlíčkův Brod
Provoz - zajistit parametry vzletové a přistávací dráhy. Dále zajistit službu AFIS, hangárování, čerpání PHM, leteckou školu. Úprava stávajících kasáren - zimní uskladnění kluzáků, ubytovací kapacity, zázemí pro služby.
Cílová skupina:
provozovatelé letadel ČR, zahraniční klientela, aeroklub ČR, letecké školy, obyvatelé města

Předpokládaný rozpočet:
9800 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1165. obec Komárovice: Moravské Budějovice - Odbahnění obecního rybníku
Poslední odbahnění se provádělo v roce 1978. Na rybníce hospodaří obec Komárovice. Rybník je zanesený a není možné jej vypouštět.
Cílová skupina:
občané obce Komárovice

Předpokládaný rozpočet:
2000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1164. obec Komárovice: Moravské Budějovice - Oprava místních komunikací
Vozovky v obci (bezprašné) byly zřízeny asi v roce 1975. Záměrem opravy je položení nového povrchu na místní komunikace. Přínosem je obnova místních vozovek, které jsou v současném stavu narušeny těžkou technikou
Cílová skupina:
Výsledek bude sloužitz všem občanům a podnikatelům v obci

Předpokládaný rozpočet:
3000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1163. obec Komárovice: Moravské Budějovice - Rekultivace skládky Komárovice
MNV Domamil zřídil v k. ú. Komárovice sládku TKO. V současné době je skládka uzavřena. Skládka je potřeba rekultivovat. Přínosem bude obnova zabraného území pro skládku.
Předpokládaný rozpočet:
3250 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1162. Obec Komárovice enbo sdružení obcí: Moravské Budějovice - Vodovodní přivaděč
Obec Komárovice je zásobovaná pitnou vodou z vlastsních studní občanů (lokálně). Je potřeba uvažovat o napojení na centrální zdroj pitné a užitkové vody
Cílová skupina:
občané obce Komárovice

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1161. Mikroregion Náměšťsko: (ORP) správní obvod Náměšť nad Oslavou - Oprava místních komunikací v obcích mikroregionu
Projektem bude řešena oprava místních obslužných komunikací v obcích mikroregionu, které slouží k napojení obytných souborů na základní státní silniční síť. Souběžně budou opraveny chodníky, tak aby vyhovovaly standardům EU.
Opravami komunikací a chodníků dojde ke zlepšení dopravní obslužnosti a kvality života obyvatel mikroregionu, zlepšení dopravní obslužnosti v zastavěných územních sídel a v neposlední řadě ke zvýšení bezpečnosti na místních komunikacích.
Cílová skupina:
Projektem bude řešena oprava místních obslužných komunikací v obcích mikroregionu, které slouží k napojení obytných souborů na základní státní silniční síť. Souběžně budou opraveny chodníky, tak aby vyhovovaly standardům EU.

Předpokládaný rozpočet:
10000 tis. Kč

Vloženo:
24.11.2005

vys/1160. Město Náměšť nad Oslavou: (ORP) správní obvod Náměšť nad Oslavou - Obnova a rekonstrukce kulturních památek
Na území města Náměšť n/Osl. se nachází městská památková zóna. Město má řadu památkově chráněných objektů, které se nacházejí i mimo MPZ. Má zpracován plán regenerace MPZ, který napomáhá vrátit městu tvář a zvýrazňovat jeho kulturní dědictví. V průběhu několika let došlo k rekonstrukci Masarykova náměstí, renovaci osvětlení historického mostu, k opravě sousoší Nejsvětější trojice na náměstí a byla provedena oprava kostela. Další památky čekají na svoji obnovu, rekonstrukci.... >>