*
  • jiná temata, portály..
  • ..
  • .
 
Data Plán
Národní síť zdravých měst
portál pro strategické řízení a udržitelný rozvoj obcí a regionů
pixel
 
Info-systém podpořen ze zdrojů:

Logo: ESF

Logo: Ministerstvo pro místní rozvoj

Logo: Ministerstvo životního prostředí

Logo: Inteligent Energy Europe

Info-systém splňuje podmínky Systém splňuje technické podmínky Ipv6
Znak Hodonín
Hodonín
www stránky

Logo ZM Hodonín
Zdravé město Hodonín
web Zdravé město a MA21
Politik ZM a MA21
Vojtěch Salajka
Telefon
+420 518 316 209
E-mail
Koordinátor ZM a MA21
Petra Hajmanová
Telefon
+420 518 316 249
E-mail

úroveň naplnění daty úroveň naplnění daty

Hodonín
Zobrazte si
portál dalších informací
na webu ZdravaMesta.cz

Projekty

Nenalezena žádná zpráva

projekt probíhá

zlk/0042. Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko: Vsetín - ČISTÁ ŘEKA BEČVA II.
Cíle projektu: 1/Opatřeními na kanalizačním systému dojde ke zvýšení % napojenosti na ČOV 2/Nově napojení EO 3/Redukce počtu odlehčení objemu a t/rok ze stokové sítě do řek 4/Lepší úroveň čištění odpadních vod , odstranění dusíku a fosforu Parametry projektu Kanalizace: ČŘB II …… 160 km Nové ČOV: ČŘB II … 0 Intenzifikace a rekonstrukce ČOV: ČŘB II …….... >>
Cílová skupina:
Obyvatelé Mikroregionu Vsetísko


Předpokládaný rozpočet:
1858 tis. Kč

Vloženo:
23.1.2012

zlk/0041. Město Vsetín a obec Pruské + partneři: Vsetín - VZDĚLÁVÁNÍ BEZ HRANIC
5. Cíle projektu Všechny aktivity projektu jsou směřovány k uplatnění na trhu práce a podpoře zaměstnanosti, a proto nosnou linii projektu tvoří celoživotní a celogenerační vzdělávání a mezigenerační předávání poznatků a zkušeností. 6. Výstupy projektu  Semináře k přípravě na volbu povolání dětí a mládeže, k zavedení nových prvků do výuky.  Semináře k environmentální výchově, ke zvýšení pracovních návyků, k fyzické zdatnosti.... >>
Předpokládaný rozpočet:
13356 tis. Kč

Vloženo:
23.1.2012

zlk/0038. Město Vsetín: Vsetín - Stavební úpravy náměstí Svobody, II. etapa
Problémem ulice Žerotínova v úrovni od křižovatky s ulicí Smetanovou po křižovatku s ulicí Tyršova je špatný technický stav komunikace, nedostatek parkovacích míst a především špatný stav chodníku podél bytového domu nám. Svobody čp.1321, kde žije cca 200 obyvatel. Tento prostor je bezprostředně navazující součástí náměstí Svobody, se kterým tvoří jeden kompaktní celek.... >>
Cílová skupina:
občané města a návštěvníci města

Předpokládaný rozpočet:
9205 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
1380 tis. Kč

Vloženo:
20.1.2012

zlk/0037. Město Vsetín: Vsetín - DPS Pod Žamboškou 1579, 1580
- stavební úpravy ve stávajících bytech
- výměna dveří
- zateplení fasády
- výměna technického vybavení domu ( ÚT, ZTI, EL, VZT,)
- rekonstrukce výtahu
Cílová skupina:
Obyvatelé dotyčných bytových domů - občané s potřebou soustředěné péče.

Předpokládaný rozpočet:
14880 tis. Kč

Vloženo:
20.12.2010

zlk/0034. město: Vsetín - I.Zřízení technologic. centra, II.pořízení elektr. spisové sl. včetně III. Vnitřní integrace úřadu
Tento projekt řeší vybudování technologického centra, pořízení spisové služby a úpravu vnitřního prostředí úřadu ORP Vsetín. Projekt je součástí rozvoje e-Government v území a jeho cílem je zajistit návaznou územní infrastrukturu pro centrální projekty Czechpoint, Informační systém datových schránek a v budoucnosti Základní registry. Projekt řeší všechny 3 části výzvy č. 06, které mají přímou návaznost na zajištění povinné služby pro obce I. a II. stupně, a to je negarantované úložiště dat.... >>
Předpokládaný rozpočet:
5990 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
898 tis. Kč

Vloženo:
1.9.2010

zlk/0033. město: Vsetín - Rekonstrukce vnitřních prostor Mateřské školy Kobzáňova
V případě realizace projektu budou zrekonstruovány vnitřní prostory Mateřské školy Kobzáňova, čímž vzniknou dvě nové třídy a dojde tak k navýšení kapacity školky na pět tříd. Rekonstrukcí rovněž projde i sociální zařízení, které nevyhovuje hygienickým požadavkům. Celý objekt bude řešen bezbariérově a všechny prostory budou řešeny barevně s ohledem na usnadnění orientace slabozrakých dětí a část prostor školky bude vybaven zvukovou smyčkou pro nedoslýchavé děti.... >>
Cílová skupina:
zdravotně znevýhodněné děti v předškolním věku,zdravé děti v předškolním věku

Předpokládaný rozpočet:
12968 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
7968 tis. Kč

Vloženo:
1.9.2010

zlk/0018. město: Vsetín - Zvyšování kvality a úrovně poskytovaných služeb a efektivity činností na MěÚ Vsetín
Obsahem projektu je řada aktivit zaměřených na zmapování, analýzu stávajících klíčových procesů, analýzu efektivnosti, návrh optimalizace (zlepšení), realizaci optimalizace, návrh zpětné vazby, realizaci zpětné vazby a provedení korekce v následujících oblastech, které jsme vyhodnotili jako klíčové pro nastavení systému kontinuálního zlepšování služeb a rozvoje organizace a lidských zdrojů.
Cílová skupina:
Zaměstnanci MěÚ Vsetín

Předpokládaný rozpočet:
9993 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
1499 tis. Kč

Vloženo:
31.8.2010

Garant:
Kovářová Jana

zlk/0017. Město Vsetín: Vsetín - eGON Centrum Vsetín
Cílem projektu je zefektivnit vzdělávání, odbornou přípravu a rozvoj úředníků samosprávních úřadů a úřadů územních samosprávných celků a politiků včetně volených zastupitelů. Dojde ke zlepšení kvality řízení a managementu ve správních úřadech a v úřadech územních samosprávných celků, zvýšení transparentnosti a otevřenosti správních úřadů a úřadů územních samosprávných celků, zmírnění regionálních rozdílů v poskytování veřejných služeb a zajištění jejich adekvátní dostupnosti.... >>
Cílová skupina:
Úřady územních samosprávných celků, jejich orgány a jimi zřízené nebo založené organizace a jejich zaměstnanci-osoby, které budou plnit úkoly spojené s jednotlivými prvky eGovernmentu pri širokou veřejnost.Vlastní úředníci a zaměstnanci, členové zastupitelstva, zaměstnanci zřizovaných organizací, úředníci spádových obcí základního typu a uředníci obcí s pověřeným obecním úřadem,členové zastupitelstech těchto obcí a zaměstnancí jimi zřízovaných organizací.

Předpokládaný rozpočet:
2009 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
301 tis. Kč

Vloženo:
1.3.2010

Garant:
Kovářová Jana

zlk/0013. Město Vsetín: Vsetín - Logistické centrum odpadů Mikroregionu Vsetínsko II. Etapa – Sběrný dvůr tříděného odpadu
Projekt navazuje na již realizovaný projekt Logistické centrum odpadů. Předmětem projektu je vybudování sběrného dvora tříděného odpadu v areálu nákupního centra Kaufland ve Vsetíně. Sběrný dvůr bude sestávat z oplocené zpevněné plochy, na které bude rozmístěno vybavení sběrny - typové kontejnery, eko-kontejnery pro nebezpečný odpad a provozní objekt s kanceláří a hygienickým zázemím pro obsluhu dvora.... >>
Cílová skupina:
Občasnům města Vsetína

Předpokládaný rozpočet:
4631 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
4,6 tis. Kč

Vloženo:
30.9.2009

Garant:
Zimek Radomír

zlk/0012. Město Vsetín: Vsetín - Cesta k udržitelnému rozvoji Vsetínska
Projekt bude realizován prostřednictvím 8 tematických modulů 1 - pojištění 2 - územní plán 2 - Evr. indikátory udrž. rozvoje 2 - analýza brownfieldů 2 - studie Udržitelná doprava ve Vsetíně 2 - Přenos dobré praxe 3 - akční plán udržitelné energetiky 3 - energetické audity 3 - studie zateplení 3 - studie paliv 3 - štítkování budov 3 - kjótkský protokol 4 - strategický plán ... >>
Cílová skupina:
obyvatelé spádové oblasti Vsetínska, podnikatelské subjekty, Městský úřad Vsetín, NNO

Předpokládaný rozpočet:
16000 tis. Kč

Vloženo:
29.7.2009

Garant:
Adamuška Martin

zlk/0010. Město Vsetín: Vsetín - Logistické centrum odpadů Mikroregionu Vsetínsko II. Etapa – Závod na zpracování biologicky rozloži
Předmětem projektu, který volně navazuje na již realizovaný projekt Logistické centrum odpadů Mikroregionu Vsetínsko I., je vybudování závod na zpracování biologicky rozložitelných odpadů v lokalitě Poschla ve Vsetíně. Závod bude zpracovávat pouze biologicky rozložitelný odpad vyprodukovaný na území města Vsetín při údržbě městské zeleně. Vyprodukovaný substrát bude použit výhradně k údržbě a obnově veřejné zeleně ve správě města Vsetín.... >>
Cílová skupina:
Obyvatelům města Vsetína

Předpokládaný rozpočet:
55000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
5,5 tis. Kč

Vloženo:
23.7.2009

Garant:
Baroň Ladislav

zlk/0007. Město Vsetín, obec: Vsetín - Výměna oken a zateplení ZŠ Vsetín Trávníky
Obsah projektu vychází ze zpracované projektové dokumentace. Stavba je rozdělena na 6 stavebních objektů. Přičemž pět stavebních objektů řeší jednotlivé budovy školy a šestý stavební objekt je barevné řešení fasády.  Rozdělení stavby na stavební objekty:  F.01 Hlavní budova školy – zateplení fasády a podlahy na půdě, výměna oken a vstupních dveří  F.... >>
Předpokládaný rozpočet:
18212 tis. Kč

Vloženo:
22.7.2009

Garant:
Indruchová Michaela

zlk/0006. Město Vsetín: Vsetín - Blíž k přírodě - blíž k sobě
Využitím zrekonstruovaného prostředí školních zahrad mateřských a základních škol na české i slovenské straně dojde k rozvoji výchovy, výuky i odpočinkové činnosti dětí i zaměstnanců, k prohlubování vztahů mězi materřskými a základními školami v socio-kulturní oblasti, v oblasti individuálního rozvoje dětí. Nové prostředí bude využíváno k setkávání se zahraničními partnery k udržování společných tradic, k porozumění příbuznému slovanskému jazyku.
Cílová skupina:
Děti, žáci a zaměstnanci mateřských a základních škol, rodiče s dětmi se sídlišť

Předpokládaný rozpočet:
23637 tis. Kč

Vloženo:
2.3.2010

puk/0047. Město Chrudim: Chrudim - Analýza rizik vlivů starých ekologických zátěží v městě Chrudim na podzemní vody a vod.tok Chrudimka
Analýza rizik vlivů starých ekologických zátěží v městě Chrudim na podzemní vody a vod.tok Chrudimka
Předpokládaný rozpočet:
4 463 tis. Kč

Vloženo:
4.4.2011

puk/0046. Město Chrudim: Chrudim - Dům na půl cesty
Dům na půl cesty přispěje k integraci skupin osob ohrožených sociální exkluzí, napomůže změnám v chování a postojích cílové skupiny - mladých lidí, kteří se ocitli v obtížné životní situaci tak, aby dokázali uspět v samostatném životě, aby tito lidé pocházející z nefunkčního životního prostředí byli schopni uspět v rámci pravidel přijímaných většinovou společností.
Předpokládaný rozpočet:
32 488 tis. Kč

Vloženo:
4.4.2011

puk/0040. Město Chrudim, obec: Chrudim - Integrovaný plán rozvoje města Chrudim
Cílem integrovaného plánu je celkově revitalizovat daná sídliště, tedy jak regenerovat panelové i cihlové bytové domy, tak zlepšit stav veřejných prostranství na těchto sídlištích. Město v současné době tvoří základ integrovaného plánu, který je nutno zpracovat v součinnosti s majiteli bytových domů, proto žádáme majitele bytových domů situovaných ve zmíněné oblasti, aby se zapojili do jeho přípravy.... >>
Cílová skupina:
obyvatelům města Chrudim

Předpokládaný rozpočet:
201672 tis. Kč

Vloženo:
16.3.2009

Garant:
Har

puk/0017. Město Chrudim: Chrudim - Rekonstrukce Klášterních zahrad a Zlaté stezky v Chrudimi
Jedná se rekonstrukci Klášterních zahrad a Zlaté stezky. Zahrady jsou součástí komplexu Kapucínského kláštera s kostelem svatého Josefa. Rekonstrukce klášterních zahrad vychází ze základních materiálů: "Koncept využití kostela sv. Josefa a kapucínských zahrad v Chrudimi" a "Program revitalizace historického centra města Chrudim". Hlavním úkolem je skloubit všechny funkce městského parku tak, aby byly v maximální možné míře naplněny potřeby všech jeho uživatelů.... >>
Předpokládaný rozpočet:
24200 tis. Kč

Vloženo:
16.1.2009

Garant:
Har

puk/0016. Město Chrudim: Chrudim - Muzeum barokních soch - rekonstrukce kostela sv. Josefa v Chrudimi
S pomocí evropských peněz se tak nyní začíná realizovat projekt Muzea barokních soch, které by mělo nabídnout expozici východočeského barokního sochařství, tedy expozici bezpochyby nadregionálního významu, složenou ze dvou až tří desítek kvalitních barokních soch, sousoší a drobných plastik, které reprezentativně zastoupí pestrý fenomén východočeského sochařství závěru 17. a první poloviny 18. století. Kostel sv.... >>
Předpokládaný rozpočet:
79700 tis. Kč

Vloženo:
16.1.2009

Garant:
Har

pha/0043. hl.m.Praha: Praha-Dolní Počernice - Odbahnění a rekonstrukce rybníka Martiňák
Při realizaci projektu dojde k rekonstrukci hráze rybníka, jeho odbahnění a úpravě zeleně okolí
Předpokládaný rozpočet:
15000 tis. Kč

Vloženo:
24.3.2009

pha/0034. MČ Praha-Dolní Počernice: Praha-Dolní Počernice - Revitalizace zámeckého parku
Tato akce probíhá etapovitě. PD obnáší 27 stavebních objektů, jejichž realizace je naplánována na několik let v návaznosti na finanční možnosti města i MČ. V současné době je tento park II. kategorie ve velmi dobrém stavu. Navržená opatření i jejich finanční ohodnocení se odvíjí od požadavků památkářů. Tyto požadavky při rekonstrukci parku musí MČ dodržovat nebo je nerealizovat. V roce 2009 je požadováno uvolnění částky 4 mil. Kč z rezervy pro MČ z rozpočtu HMP.
Cílová skupina:
široké veřejnosti

Předpokládaný rozpočet:
29000 tis. Kč

Vloženo:
12.3.2009

Garant:
Richter Zbyněk

pha/0032. MČ Praha-Dolní Počernice: Praha-Dolní Počernice - Rekonstrukce hájovny čp. 45
Strategický objekt v srdci Xaverovského háje, jehož rekonstrukce již byla zahájena. Vzhledem k tomu, že jde o rozsáhlý objekt s velkým pozemkem, bude k dokončení této stavby zapotřebí ještě 7 mil. Kč. Důvod k rekonstrukci objektů hájovny je jejich havarijní stav. MČ zde uvažuje o zřízení zázemí pro turisty, cyklisty, zookoutku a dalších aktivit, spojených s využíváním volného času a vzdělávání Pražanů.
Cílová skupina:
široká veřejnost

Předpokládaný rozpočet:
10000 tis. Kč

Vloženo:
12.3.2009

Garant:
Richter Zbyněk

pha/0030. MČ Praha-Dolní Počernice: Praha-Dolní Počernice - Technická vybavenost - rekonstrukce komunikací
Tato akce je pro Dolní Počernice prioritní. Přidělením finančních prostředků pro r. 2009 z rozpočtu hl. m. Prahy (OMI) se postupná rekonstrukce komunikací dostane do závěrečné fáze. Pokud bude zachován současný rozpočtový trend na TV Dolní Počernice bude do roku 2010 většina komunikací zrekonstruována. K celkovému dokončení stavby zůstane pouze několik menších lokalit a ulic, jejichž dokončení proběhne během dvou až tří let.
Cílová skupina:
občané MČ Praha-Dolní Počernice

Předpokládaný rozpočet:
83000 tis. Kč

Vloženo:
11.3.2009

Garant:
Richter Zbyněk

pha/0028. MČ Praha-Dolní Počernice: Praha-Dolní Počernice - Rozšíření místního hřbitova
Dlouhodobě rozestavěná stavba (od roku 2003), jejímž účelem je rozšíření a zlepšení podmínek pro pohřbívání. Zajištění finančních prostředků na dokončení této stavby ve výši 3,5 mil. se předpokládá z rezervy pro MČ v rozpočtu HMP pro rok 2009. MČ se bude podílet částkou v minimální výši 500tis. Kč. Veškeré podmínky k dokončení stavby jsou připraveny.
Cílová skupina:
občanům MČ Praha-Dolní Počernice a občanům z okolních MČ

Předpokládaný rozpočet:
10000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
500 tis. Kč

Vloženo:
11.3.2009

Garant:
Richter Zbyněk

pha/0013. Mateřská škola Mezi Domy: Praha-Libuš - Volný čas dětí a mládeže, MŠ Mezi Domy
Nástavba na budovu
- využití nových prostor pro zájmové činnosti dětí z mateřské školy
- přemístění Klubu Junior do těchto prostor - rozšíření možností a aktivit pro volný čas dětí a mládeže na Libuši a Písnici jak během školního roku, tak také o hlavních prázdninách ( zajištění Mimoškolní výchovy a vzdělávání o prázdninách pro předškolní děti, kdy MŠ jsou uzavřené)
- navrácení prostor Klubu pro děti z MŠ - otevření třídy
- zateplení budovy, výměna oken, fasáda
Cílová skupina:
Dětem předškolním i starším

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
30.4.2007

olk/0198. Město Šternberk: Šternberk - Smuteční síň - vzduchotechnika
Vzduchotechnika ve smuteční síni na městském hřbitově, řešící nevyhovující stav (zejména letní měsíce).
Předpokládaný rozpočet:
820 tis. Kč

Vloženo:
19.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0184. Město Šternberk: Šternberk - Prodloužení ulice Labutí
Úprava prostoru před novým bytovým domem Labutí, navazující na stávající ulici Labutí.
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0170. Město Šternberk: Šternberk - Mateřská škola U Dráhy
Opravy budovy dle požadavku vedení školky - zateplení fasády, výměna oken, přístavek
Předpokládaný rozpočet:
2300 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0159. Město Šternberk: Šternberk - Komunikace - projektová dokumentace
Náklady na projektovou dokumentaci na úseku dopravy - Komunikace Lhota (po kanalizaci, plynofikaci), Stavební úpravy Jívavská,...
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0132. Město Šternberk: Šternberk - Aktualizace územního plánu, územně analytické podklady
ÚAP - Povinnost úřadu územního plánování dle nového stavebního zákona, kryto dotací, náklady na ÚPD
Cílová skupina:
Odborníkům, veřejnosti, odborům MěÚ.

Předpokládaný rozpočet:
2 500 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

msk/0151. Město Krnov: Krnov - Podpora českopolské regionální literatury a propagace regionu - Regio Litera
Hlavním cílem projektu je zachování, zvýšení dostupnosti a propagace regionální literatury pro současnou i budoucí českou a polskou generaci obyvatel příhraničního regionu, ale i v rámci celé ČR a Polska. V rámci projektu dojde k vydání 4 českých a 4 polských titulů regionálních autorů, přičemž každému vydání budou předcházet křty daných titulů.
Cílová skupina:
1/ Obyvatelé českopolského přeshraničního regionu všech věkových skupin;
2/ Regionální autoři z českopolského příhraničí.

Předpokládaný rozpočet:
265 tis. Kč

Vloženo:
16.1.2013

msk/0135. Město Kopřivnice: Kopřivnice - Rekonstrukce zimního stadionu - I. etapa
Obsahem projektu je modernizace technologie chlazení zimního stadionu v Kopřivnici, modernizace okapů a svodů a instalace umělého povrchu na hrací plochu především v době mimo sezónu. Účelem takovéto modernizace stadionu je zvýšení kvality poskytovaných služeb zimního stadionu prostřednictvím tvorby kvalitnějšího ledu a rozšíření nabídky občanské vybavenosti i v letních měsících.... >>
Předpokládaný rozpočet:
12100 tis. Kč

Vloženo:
23.11.2010

msk/0080. Obec Bolatice: Bolatice - F.3.1.3 Výstavba startovacích bytů
Výstavba 6-7 bytů pro mladé rodiny formou novostavby nebo rekonstrukce stávajícího bytového domu.
Cílová skupina:
stávající i potenciální občané obce

Předpokládaný rozpočet:
10000 tis. Kč

Vloženo:
6.10.2008

Garant:
rh

msk/0077. Obec Bolatice: Bolatice - F.2.2.2 Pravidelné setkávání představitelů obce s místními podnikateli
Setkávání, konzultace problémů v podnikání, komunikace s podnikateli
Cílová skupina:
podnikatelé z obce, představitelé obce

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
6.10.2008

Garant:
rh

msk/0059. Obec Bolatice: Bolatice - F.1.6.5 Monitorování rychlosti na místních komunikacích
Umístění radarů pro měření rychlosti vozidel
Cílová skupina:
občané obce, účastníci silničního provozu

Předpokládaný rozpočet:
300 tis. Kč

Vloženo:
6.10.2008

Garant:
rh

msk/0041. Město Kopřivnice: Kopřivnice - Pokračování v Regeneraci sídliště „Sever“
Popis: Projekt regenerace panelového sídliště „Urbanistická, plošná a funkční regenerace sídliště SEVER“ v Kopřivnici navrhuje komplexní a systematické řešení problémů sídliště z hlediska realizace vegetačních úprav a napojení sídliště na okolní krajinu, řešení problematiky parkování a místních komunikací, vytipování vhodných lokalit k umístění dětských hřišť, vytvoření adekvátního prostředí pro pasivní i aktivní relaxaci a volnočasové aktivity všech věkových kategorií.... >>
Cílová skupina:
Obyvatelé sídliště Sever a blízkého okolí

Předpokládaný rozpočet:
200000 tis. Kč

Vloženo:
19.5.2008

Garant:
Miklas Ondřej

msk/0039. Město Kopřivnice: Kopřivnice - Bezbariérové město
Popis: Realizace 4 bezbariérových tras ve městě Kopřivnici na nichž se nacházejí budovy občanské vybavenosti. U navrhovaných tras bude řešeno: • povrchy dotčených komunikací (potřebné úpravy chodníků - předláždění), • návrhy na doplnění chybějících chodníků (úseky na ulici Záhumenní a Čs. armády) • návaznost chodníků na komunikace pro motorová vozidla (např.... >>
Cílová skupina:
Všichni občané města Kopřivnice, turisté, návštěvníci, osoby se sníženou schopností pohybu a orientace atd.

Předpokládaný rozpočet:
40 090 tis. Kč

Vloženo:
19.5.2008

Garant:
Miklas Ondřej

msk/0033. KDK, p. o. nebo Město Kopřivnice: Kopřivnice - Zvýšení kvality turistického informačního centra v Kopřivnice
Zajištění optimálního umístnění v odpovídajících prostorech a modernizace a zkvalitní vybavení kopřivnického informačního centra, které by se mělo stát kvalitním poskytovatelem informací, hlavním organizátorem cestovního ruchu a vůdčím partnerem pří zajištění spolupráce při rozvoji cestovního ruchu pod hlavičkou Lašské brány Beskyd.... >>
Cílová skupina:
Turisté - návštěvníci města, občané

Předpokládaný rozpočet:
1000 tis. Kč

Vloženo:
31.3.2008

msk/0012. Město Kopřivnice: Kopřivnice - Revitalizace městských bytových domů
V rámci regenerace dojde k výměně otvorových výplní panelových bytových domů v majetku města Kopřivnice včetně zateplení obvodového pláště a střechy. V případě realizace lze očekávat následující výstupy: - Snížení energetické náročnosti bytových domů a tím snížení ekologické zátěže v dané lokalitě - Zvýšení kvality bydlení - Snížení nákladů na bydlení - Prodloužení životnosti bytových domů - Přispěje k zkulturnění sídlištních celků ... >>
Cílová skupina:
Prvotně bude regenerace sloužit nájemcům a uživatelům bytů v předmětných domech. Druhotně lze předpokládat zlepšení vzhledu města a tím bude dopat na všechny jeho obyvatele.

Předpokládaný rozpočet:
120000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
12000 tis. Kč

Vloženo:
20.2.2007

Garant:
Žák Kamil

msk/0008. Město Kopřivnice: Kopřivnice - Průzkum veřejného mínění
V roce 2001 a v roce 2005 byly uskutečněny 2 průzkumy veřejného mínění. Jejich výsledky byly využity při zpracování strategického plánu pro období 2007 - 2022.

Výsledky opakovaného šetření z roku 2008 jsou uloženy http://www.koprivnice.cz/urad/infozradnice/dokumentyastudie/sociologicky_pruzkum_2008.pdf

Výsledky z roku 2010 jsou uloženy http://www.koprivnice.cz/urad/infozradnice/dokumentyastudie/vyzkum_verejneho_mineni_2010.pdf

Další opakované šetření předpokládáme v roce 2012.
Cílová skupina:
Obyvatelé města Kopřivnice.

Předpokládaný rozpočet:
250 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
75 tis. Kč

Vloženo:
19.2.2007

Garant:
Petříčková Lucie

lbk/0059. Město Jilemnice: Jilemnice - Revitalizace významných částí městské zeleně v Jilemnici
Předmětem projektu je provedení kompletní obnovy zeleně spočívající v ošetření a částečném odstranění stávajících vzrostlých stromů, výsadbě nových solitér, alejí a keřových ploch, založení novýchtrávníků a regeneraci stávajících trávníkových ploch v prostorách zámeckého parku, v areálu Masarykovy městské nemocnice a v aleji, která obě lokality spojuje.
Cílová skupina:
Místním obyvatelům i návštěvníkům města a nemocnice

Předpokládaný rozpočet:
8 700 tis. Kč

Vloženo:
23.11.2011

lbk/0057. MAS Přiďte pobejt!: Jilemnice - Přerozdělení dotace MAS Přiďte pobejt!
Přerozdělení dotace od Ministerstva zemědělství na podporu rozvoje Jilemnicka po dobu 6 let z Programu rozvoje venkova, osa IV - LEADER ve výši 70 milionů Kč. Tyto finance budou rozdělovány MASkou podle pravidel daného programu úspěšným žadatelům – autorům projektů, a to především v těchto tématických okruzích:Zemědělství, Drobní podnikatelé, Náš tradiční venkov, Spolkový život, Šetrný cestovní ruch.
Předpokládaný rozpočet:
70000 tis. Kč

Vloženo:
8.1.2009

Garant:
Šn

lbk/0055. Město Jilemnice: Jilemnice - Komunitní plán sociálních služeb - organizační zajištění
Organizační zajištění aktivit uvedených v Komunitním plánu sociálních služeb.
Předpokládaný rozpočet:
xy tis. Kč

Vloženo:
8.1.2009

Garant:
KaJ

lbk/0053. Město Jilemnice: Jilemnice - Naplňování strategického plánu
Aktualizace stávajícího strategického plánu města Jilemnice, naplňování rozvojových priorit strategického plánu.
Předpokládaný rozpočet:
xy tis. Kč

Vloženo:
8.1.2009

Garant:
KaJ

lbk/0051. Město Jilemnice: Jilemnice - Grantový program Zdravého města Jilemnice
Grantová podpora pro spolky a organizace města Jilemnice, podpora celosvětových kampaní a zavádění místní Agendy 21 - Den Země, Evropský týden mobility, Dny zdraví apod.
Předpokládaný rozpočet:
1500 tis. Kč

Vloženo:
8.1.2009

Garant:
KaJ

lbk/0038. Město Jilemnice: Jilemnice - Strategie prevence kriminality
Vypracování prevence kriminality na území města Jilemnice, řešení problémových míst ve městě, návrhy řešení, bezpečnostní opatření.
Předpokládaný rozpočet:
2000 tis. Kč

Vloženo:
7.1.2009

Garant:
KaJ

lbk/0037. Svazek obcí Jilemnicko: Jilemnice - Děti pozor, silnice!
Bezpečnost dětí na komunikacích je jednou z priorit v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Dopoledne děti tráví na Okresním ředitelství Policie ČR v Semilech, kde probíhá výuka - dopravní značky, výbava kola, řešení dopravních situací. Odpoledne si děti vyzkouší získané znalosti na dopravním hřišti v Košťálově. Všichni účastníci obdrží pamětní trička a drobné materiály s tématikou bezpečnosti silničního provozu.
Cílová skupina:
děti prvních tříd ORP Jilemnice

Předpokládaný rozpočet:
500 tis. Kč

Vloženo:
7.1.2009

Garant:
KaJ

lbk/0034. Město Jilemnice: Jilemnice - Zvýšení bezpečnosti chodců - chodník Čsl. legií
Projekt řeší realizaci pravostranného chodníku podél silnice II/293 v ul. Čsl. legií směrem z centra na Martinice v Krkonoších. Nový chodník bude začínat na hranici s ul. Nádražní před křižovatkou s ul. Strmá, která je pouze pro pěší a je na hlavní trase ze sídliště Spořilov k vlakovému nádraží. Předpokládaná délka chodníku je cca 500 m, šířka 2 m. Betonové obdruby, povrch chodníku z betonové dlažby. Součástí stavby bude též řešení odvodnění silnice, které je dnes v nevyhovujícím stavu.
Předpokládaný rozpočet:
4000 tis. Kč

Vloženo:
7.1.2009

Garant:
KaJ

lbk/0029. Město Jilemnice: Jilemnice - Informační centrum pro mládež
Vytvoření pracovního místa profesionálního pedagogicko-psychologického pracovníka, specialisty na volnočasové aktivity (zajištění zastupitelnosti např. prostředky a silami školských zařízení města Jilemnice).
Cílová skupina:
děti, mládež

Předpokládaný rozpočet:
5000 tis. Kč

Vloženo:
7.1.2009

Garant:
KaJ

lbk/0023. Město Jilemnice: Jilemnice - Rekonstrukce zámeckého parku v Jilemnici
Současný sadovnický, estetický, technický stav nevyhovuje potřebám zámeckého parku, který by měl být pro návštěvníka odpočinkem a měl by člověka duševně uspokojovat. Projekt řeší nové využití prostoru zámeckého parku s cílem přilákat sem co nejvíce veřejnosti. V přední části parku bude kladen důraz na zachování reprezentativního charakteru prostoru, tak jak byl koncipován při poslední velké přestavbě roku 1895. Reprezentativní část dává prostor především dominantní budově zámku.... >>
Cílová skupina:
místní občané a občané z ORP, návštěvníci kulturních akcí, návštěvníci muzea

Předpokládaný rozpočet:
10000 tis. Kč

Vloženo:
6.1.2009

Garant:
KaJ

kvk/0086. Místní akční skupina Krušné hory západ, o.s., Ostrov: Mikroregion Krušné hory-západ - Oživení obcí v pohraničí
Oživení obcí v pohraničí je výstižný název projektu pro obnovu zeleně a mobiliářů - vybavení a rekonstrukce dětských hřišť v malých obcíh do 4999 obyvatel, které jsou člečny Sdružení Krušné hory - západ
Cílová skupina:
Výsledek bude sloužit 10 obcím v regionu MA 21 Krušné hory - západ.

Předpokládaný rozpočet:
2 600 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
2,600 tis. Kč

Vloženo:
30.11.2010

kvk/0084. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 4.17 Generel cyklostezek Karlovy Vary
Jedná se o soubor projektů na území K. Varů, navazujících na páteřní cyklostezku podél Ohře (mimo území K. Varů) investovanou karlovarským krajem. V K. Varech se jedná o úseky: - Doubský most - Dvorský most - Interspar - Kaufland - Doubský most - hranice lesa (studánka)" - Drahovický most - hranice Dalovic" - Rozšíření cyklostezky mezi Tuhnickou lávkou a Chebským mostem" ... >>
Vloženo:
12.3.2010

Garant:
Odbor rozvoje a investic

kvk/0083. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 2.12. Výstavba krytého plaveckého bazénu
Projekt se součástí projektu 2.1.
Předpokládaný rozpočet:
220000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
66000 tis. Kč

Vloženo:
12.3.2010

kvk/0080. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 5. 12. Komunitní plánování sociálních služeb
Věcný obsah projektu (stručný popis): Posláním komunitního plánování je zabezpečení dostupnosti sociálních služeb pro všechny stávající i potenciální uživatele z řad občanů města. Prakticky se jedná o zajištění stavu poskytování sociálních služeb v místě, struktuře a čase, které si občané přejí. Principem komunitního plánování je zapojení co nejvyššího okruhu občanů (uživatelé, poskytovatelé, zadavatelé, veřejnost) do celého procesu.... >>
Vloženo:
12.3.2010

Garant:
Odbor sociálních věcí

kvk/0076. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 5.8 Pořízení nového Územního plánu města Karlovy Vary
Věcný obsah projektu (stručný popis): Město Karlovy Vary disponuje platným územním plánem, schváleným 14. října 1997. Do současnosti bylo zastupitelstvem města schváleno 45 změn tohoto územního plánu. S platností nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb. vyplývá povinnost města zajistit nejpozději do r. 2011 (do 5 let) pořízení nového územního plánu. Jeho pořízení zajišťuje v režimu státní správy Magistrát města, úřad územního plánování a stavební úřad.... >>
Předpokládaný rozpočet:
7000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
7000 tis. Kč

Vloženo:
12.3.2010

kvk/0073. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 5.4. "Program zapojení okrajových částí do řízení města Karlovy Vary"
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsahem projektu jsou organizační opatření zefektivňující správu města ve vztahu k jeho okrajovým částem a posilujících pocit sounáležitosti občanů těchto čtvrtí s Karlovými Vary. Konkrétně jde o: 1) Vytvoření komise rady města pro okrajově čtvrti města K.... >>
Předpokládaný rozpočet:
2000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
100 tis. Kč

Vloženo:
12.3.2010

Garant:
Město

kvk/0072. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 5.3. Program potlačování korupčních aktivit ve veřejné správě města
Bezprostředním obsahem projektu je pořízení vnitřního protikorupčního auditu na MMKV (periodicky se opakujícího). Z jeho výsledků vyplynou konkrétní doporučení, týkající se: § Porušování pravidel při poskytování veřejných služeb a veřejných prostředků (včetně dotací, rozdělování financí z evropských či jiných fondů ap.... >>
Vloženo:
12.3.2010

kvk/0071. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 5.2 Zdravé město a MA21 Karlovy Vary
Věcný obsah projektu (stručný popis): „Zdravé město“ je prestižní označení pro municipalitu, která je aktivně zapojena do mezinárodního Projektu Zdravé město WHO (od roku 1988, dnes v Evropě cca 1300 Zdravých měst ve 31 zemích). V rámci jednotlivých států se tato zájemci sdružují do národních sítí (v ČR od roku 1994 Národní síť Zdravých měst České republiky), v současné době vzniká síť celoevropská.... >>
Předpokládaný rozpočet:
1000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
500 tis. Kč

Vloženo:
12.3.2010

Garant:
Město

kvk/0067. Asociace „Záchranný kruh“, o.s.: Karlovy Vary - 4.18 : Program prevence v oblasti ochrany zdraví a životů občanů města a jejich majetku i životního
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsah projektu je nastolen Integrovaným projektem „Záchranný kruh“ (dále jen „Integrovaný projekt“) jehož nositelem je Asociace „Záchranný kruh“ (dále jen „Asociace“), a jeho postupnou realizací. Integrovaný projekt se skládá z aktivit investičního i neinvestičního charakteru.... >>
Předpokládaný rozpočet:
5000 tis. Kč

Vloženo:
12.3.2010

kvk/0061. Město Karlovy Vary, Správa lázeňských parků, spolupráce SLL: Karlovy Vary - 4.11. Rozvoj veřejné zeleně vč. ploch mimo lázeňskou zónu
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsahem projektu jsou jednotlivé aktivity k rozvoji rekreačního a estetického potenciálu veřejné zeleně ve městě. O cílené projekty revitalizace zeleně se jedná v těchto lokalitách: 1) Sokolský vrch („Sokolák“) 2) Rekreačně sportovní areál Rolava a okolí 3) Biokoridor řeky Ohře v celém průběhu toku na území K.... >>
Předpokládaný rozpočet:
41000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
25000 tis. Kč

Vloženo:
12.3.2010

kvk/0055. Karlovarský kraj (střední školství), Město Karlovy Vary (základní školství): Karlovy Vary - 4.5 Zateplení a úpravy budov středních a základních škol, středních odborných učilišť, Domova mládeže a DDM
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsahem projektu jsou tyto investiční akce : · Domov mládeže a školní jídelna Karlova Vary - Výměna oken a meziokenních výplní; zateplení budovy - komplex 5 budov · SOŠ Pedagogická, gymnázium a VOŠ Karlovy Vary - Výměna oken, zateplení budovy, termoregulace budovy – komplex 4 budov · OA, VOŠ cest.... >>
Předpokládaný rozpočet:
208000 tis. Kč

Vloženo:
11.3.2010

Garant:
Odbor rozvoje a investic

kvk/0054. Krajská nemocnice Karlovy Vary a.s.: Karlovy Vary - 4.4 Modernizace a dostavba (včetně zateplení budov) Krajské nemocnice Karlovy Vary
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsahem projektu je jednak vybudování pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu nemocnice v Karlových Varech, modernizace budova centrálního příjmu (emergency) a obnova zdravotnické techniky a přístrojového vybavení, jednak zateplení pavilónů 5. 6 a 24.... >>
Předpokládaný rozpočet:
798000 tis. Kč

Vloženo:
11.3.2010

kvk/0053. Investor - ELTODO Národní dům, s.r.o.: Karlovy Vary - 4.3 Rekonstrukce Národního domu
Věcný obsah projektu (stručný popis): V návaznosti na smlouvu o investici, uzavřenou dne 21.7.2005 mezi Městem Karlovy Vary jako vlastníkem historické budovy Národního domu a navazujících pozemků ve Varšavské ulici, a společností ELTODO Národní dům, s.r.o., jako kupujícím, provede tento investor kompletní rekonstrukci stávající budovy Národního domu a novou výstavbu na přilehlých volných pozemcích.... >>
Předpokládaný rozpočet:
300000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
300000 tis. Kč

Vloženo:
11.3.2010

kvk/0048. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 3.13 Program obnovy panelových sídlišť a revitalizace sídlištního prostředí
Věcný obsah projektu (stručný popis): V Karlových Varech je prakticky ukončena privatizace bytových domů z majetku města. Z toho více než 2/3 jsou v panelových domech na sídlištích, realizovaných 1960 – 1989. Vzhledem ke špatnému stavebně technickému stavu před privatizací téměř všechny domy potřebovaly investice do oprav a technického zhodnocení (minimálně zateplení a střechy), umožnilo město část kupní ceny (60 %) proinvestovat.... >>
Předpokládaný rozpočet:
250000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
50000 tis. Kč

Vloženo:
11.3.2010

kvk/0044. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 3.9. Program výstavby parkovacích míst
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsahem projektu je v prvé řadě zhodnocení stávajícího stavu potřeb parkovišť a odstavných ploch, zejména v centrální zńě města a na sídlištích a v návaznosti na to o stanovení priorit. Teprve poté přichází v úvahu vlastní projektová příprava a realizace konkrétních staveb.... >>
Předpokládaný rozpočet:
1000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
1000 tis. Kč

Vloženo:
5.3.2010

jmk/1212. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje: Hodonín - Realizace protihlukových opatření na zařízení "Cihelna Hodonín"
Realizace protihlukových opatření na zařízení "Cihelna Hodonín"
Cílová skupina:
Občané města Hodonín

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
1.9.2011

jmk/1211. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje; ČEZ, a.s., U Elektrárny 1/3030, Hodonín: Hodonín - Realizace protihlukových opatření na zařízení "Fluidní kotle FK1 a FK2" - provozovatel ČEZ, a. s.
Realizace protihlukových opatření na zařízení "Fluidní kotle FK1 a FK2" v areálu ČEZ, a.s., Teplárny Hodonín, Poříčí, Tisová a Vítkovice, lokalita Hodonín, U Elektrárny 1/3030, Hodonín
Cílová skupina:
Občané města Hodonín

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
5.8.2011

jmk/1210. Centrum pro rodinu Hodonín, občanské sdružení: Hodonín - Rodina, místo pro život
Projekt nabízí ucelené vzdělávací programy z oblasti manželských a partnerských vztahů. Je zaměřen na rozvoj kompetencí pro zvládnutí našich základních životních rolí: partner, rodič. Základním obsahem projektu jsou tyto programy: 1) Kurz přípravy na život v manželství pro mladé páry 2) Program Rodičovství je dar - příprava na rodičovství pro nastávající rodiče 3) Kurz Manželské večery - besedy s cílem obnovy a posílení manželských vztahů ... >>
Cílová skupina:
Mladé páry připravující se na manželství, rodiče, manželé a partneři, rodiny s dětmi

Předpokládaný rozpočet:
6250 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
800 tis. Kč

Vloženo:
8.9.2008

Garant:
Ambrozková Lucie

jmk/1205. Město Hodonín: Hodonín - protipovodňová opatření v nezastavěné části města
Protipovodňová opatření v nezastavěné části města (poldr na Očovských loukách vč. zemníku a nápustného výpustného objektu, úprava Skařinské hráze pod očovem). Návrh opatření vymezí plochy nutné k trvalým záborům ploch pro jejich realizaci (podklad pro pozemkové úpravy) a po realizaci zabezpečí ochranu města Hodonín před povodněmi (Q 100). "V období sucha" budou zařízení plnit funkce doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch (přístupové cesty, cyklistické stezky atd.)
Předpokládaný rozpočet:
200000 tis. Kč

Vloženo:
1.11.2007

Garant:
Janíková Martina

jmk/1204. Město Hodonín: Hodonín - protipovodňová opatření v JZ části města
Protipovodňová opatření v jihozápadní části města (LB i PB ochranné hráze, zpětné klapky na kanalizačních výustích a zabezpečení tzv. rozdělovacího objektu na jalové vpusti) na rameni řeky Moravy od ul. Bratislavská po most železnice Hodonín-Holíč. Realizí ochranných opatření dojde k ochraně průmyslových areálů i bytových domů v těsné blízkosti řeky, ale především k zamezení rozlivu vody z městského ramene do dalších navazujících zastavěných částí města (Pančava, nám.... >>
Předpokládaný rozpočet:
60000 tis. Kč

Vloženo:
1.11.2007

jmk/1203. Město Hodonín: Hodonín - Brněnská - Lučina
Přípravou území v podobě regulačního plánu je navržena lokalita pro bydlení (RD, bytové domy). Pozice města v projektu je pouze jako partner ve věci přípravy RP a koordinací v návaznosti na ostatní rozvojové aktivity. Vlastníkem pozemků v předmětné lokalitě je Ing. Nováček (Mutěnice).... >>
Cílová skupina:
občané

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
1.11.2007

Garant:
Novák Dalibor

jmk/1202. Město Hodonín, MěÚ - ORM: Hodonín - regenerace brownfieldů
Evidence a zmapování brownieldů vrámci ORP. Navržení jejich využití a zařazení do nabídky možných investičních příležitostí. Rozvíjející se ekonomika přináší rostoucí zájem tuzemských i zahraničních investorů o dlouhodobě nevyužívané areály, ale dosavadní majitelé většinou řeší jen jejich okamžité využití, nikoliv jejich dlouhodobější vizi.... >>
Cílová skupina:
městu, obcím, vlastníkům areálů, investorům

Předpokládaný rozpočet:
1000 tis. Kč

Vloženo:
1.11.2007

Garant:
Malát Jaroslav

jmk/1201. Město Hodonín: Hodonín - Výhon
Výstavbou technické infrastruktury dojde k podpoře rozvoje lokality sloužící dnes převážne pro zahrady. Územním plánem je zde navržena individuální zástavba, avšak absence sítí neumožňuje její další rozvoj. V současnosti je připravena PD pro TI DUR a probíhá majetkoprávní příprava, v návaznosti je řešení odvodu dešťových vod z území (stav k 2008).
Cílová skupina:
občané

Předpokládaný rozpočet:
180000 tis. Kč

Vloženo:
1.11.2007

Garant:
Janíková Martina

jmk/1199. Město Hodonín: Hodonín - Podnikatelský inkubátor
Prostory sloužící především pro nově vznikající firmy / živnostníky. Objekt v areálu bývalých Dukelských kasáren, ponechat v majektu Města Hodonín, dokončit jeho rekonsturkci a využít ho k přímé podpoře především vznikajících podnikatelksých subjektů formou zvýhodněných nájmů. Projekt na rekonsturkci zpracován, avšak koncepci funkčnosti takovéhoto zařízení je třeba zpřesnit.
Předpokládaný rozpočet:
20000 tis. Kč

Vloženo:
1.11.2007

Garant:
Malát Jaroslav

jmk/1198. Město Hodonín, MěÚ - ORM: Hodonín - Horní Plesová
Výstavba technické infrastruktury pro lokalitu Horní Plesová. V návaznosti na provedené výkupy RD a připravovanou demolici vznikne prostor, který bude možno využít opět pro bydlení. Realizací bytového domu dojde spolu se živnostenskými objekty na ul. Kolárova k dokončení tohoto prostoru. Vzniknou tu jak nová místa pro byldení tak pro komerční činnost. Probíhá majetkoprávní vypořádání, které brání v realizaci sítí (stav k 2008).
Předpokládaný rozpočet:
15000 tis. Kč

Vloženo:
1.11.2007

Garant:
Malát Jaroslav

jmk/1197. Město Hodonín, MěÚ - ORM: Hodonín - konverze kasáren
Dokončení konverze bývalých vojenských areálů (Dukelská kasárna, Velká kasárna). Prodej jednotlivých budov dokončen. Nutno dokončit TI (inženýrské sítě, komunikace a úpravu veřejných ploch), tak aby se oba areály definitivně propojily se zbývající částí města. Stav v 2008- V letošním roce bude zahájena, v příštím roce bude dokončena včetně třetí etapy, za rok 2008 50. mil. rok 2009 50 mil. HV panely
Předpokládaný rozpočet:
100000 tis. Kč

Vloženo:
1.11.2007

Garant:
Malát Jaroslav

jmk/1196. Město Hodonín, MěÚ - ORM: Hodonín - konverze vodního cvičiště
Konverze bývalého vojenského vodního cvičiště, které se nachází v nezastavěné části města Hodonín při řece Moravě. Právě poloha je výhodou k zapojení daného místa k využití cestovního ruchu (jak na řece Moravě tak pro cykloturistiku), ale současně i malého a středního podnikání. Vojenský areál byl předmětem převodu, avšak většina pozemků je v soukromém vlastnictví.... >>
Cílová skupina:
1) občanům města
2) turisům

Předpokládaný rozpočet:
20000 tis. Kč

Vloženo:
1.11.2007

Garant:
Malát Jaroslav

jmk/1195. Město Hodonín: Hodonín - Rybáře II - V etapa
Vybudování TI pro zkvalitnění stávajících podmínek bydlení v RD a možnost nové další výstavby RD.
Projekčně připravené, investice pozastavena (stav k 2008).
Cílová skupina:
občané

Předpokládaný rozpočet:
60000 tis. Kč

Vloženo:
1.11.2007

Garant:
Malát Jaroslav

jmk/1194. Město Hodonín: Hodonín - Hodonín - město oslav
Realizací oslav v roce 2008,780 let od první pís.zmínky o městě,zapojením veřejnosti prostřednictvím spolupořádajících organizací ve městě vzniká ojedinělý projekt s aktivním přispěním obyvatel k propagaci a zviditelnění města, jeho historie a současnosti, i mimo hranice regionu, a to v rozmanitých oblastech života - v kultuře,ve školách,ve sportu,v zapojení podnikatelských subjektů, řemeslníků,výrobců tradičních i netradičních upomínek ,...
Cílová skupina:
Propagace města i mimo hranice regionu, nabídka programů pro turisty, návštěvníky města i obyvatele, aktivní zapojení občanů do života města.

Předpokládaný rozpočet:
10000 tis. Kč

Vloženo:
31.10.2007

Garant:
Šimonová Hana

jmk/1193. Město Hodonín: Hodonín - Výstavní činnost v rámci oslav 780.výročí
Během roku 2008, rok 780. výročí první pís. zmínky o městě, bude realizována řada výstav s tematikou historie a vývoj města, život na hradě, významní rodáci města, výtvarná sympozia dětí a mládeže i profesionálních umělců, výstava k založení tradice ledního hokeje v Hodoníně, výstava přibližující život Alice Masarykové, tradiční výstava betlémů,... Přínosem bude uvědomění si rozmanitosti kulturního a společenského života v minulosti i pohled na současnost.
Cílová skupina:
Výstavy obohatí společenský život obyvatel i návštěvníků města, přispějí k uvědomění si významu města v minulosti i pro současnost, zvýší nabídku atraktivity pobytu návštěvníků.

Předpokládaný rozpočet:
500 tis. Kč

Vloženo:
31.10.2007

Garant:
Šimonová Hana

jmk/1190. Město Hodonín, MěÚ : Hodonín - PZ Pánov
Průmyslová zóna Pánov - 10 ha ploch pro výrobu. Nutné vybudování technické infratsruktury pro vytvoření nových investičních příležitostí = tvorba nových pracovních míst.
Cílová skupina:
Město Hodonín

Předpokládaný rozpočet:
60000 tis. Kč

Vloženo:
31.10.2007

Garant:
Malát Jaroslav

jmk/1188. Město Hodonín: Hodonín - Rekonstrukce Kina Svět
Jedná se o obnovu regionálního kina.Rekonstrukce je zaměřena na celkovou úpravu interiéru sálu,výměnu sedadel,podlahových kryti,čalounění na stěnách,doplnění světelné technologie,výměna zastaralého zvukového systému,dále pak vstupu u šaten,kavárny,vytápění,vzduchotechniky,zázemí kina,zbylého sociálního zařízení atd.
Cílová skupina:
Kino Svět ročně 30 tisíc lidí.Výsledek - zrekonstruované kino bude proto sloužit široké veřejnosti,všech věkových kategorií a to jak z Hodonína,tak z jeho blízkého i vzdálenějšího okolí.

Předpokládaný rozpočet:
8000 tis. Kč

Vloženo:
31.10.2007

Garant:
Grombiřík Zdeněk

jmk/1183. Město Hodonín: Hodonín - Okružní křižovatka Měšťanská - Purkyňova - Brandlova
Vybudováním nového kruhového objezdu s přeložkami inženýrských sítí, navazujícími chodníky a cyklostezkou dojde k vyřešení současného špatného dopravního stavu na frekventované komunikaci.
Cílová skupina:
projíždějící, obyvatelé města ...

Předpokládaný rozpočet:
10000 tis. Kč

Vloženo:
30.10.2007

jmk/1178. Město Hodonín: Hodonín - Horní Plesová (asanace, příprava území)
Dojde ke zboření stávajících starých rodinných domů, vznikne volná plocha, na které se bude následně projektovat a budovat bytový soubor. V současné době, mimo jednoho RD, jsou objekty v majetku města.
Cílová skupina:
obyvatelé Hodonína

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
29.10.2007

Garant:
Nováková Miroslava

jmk/1177. Město Hodonín: Hodonín - Rybáře I stavba III etapa
Vznikne nová zasíťovaná ulice, která umožní vybudování nových rodinných domů.
Cílová skupina:
obyvatelé města

Předpokládaný rozpočet:
15000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
15000 tis. Kč

Vloženo:
29.10.2007

Garant:
Tesaříková Libuše

jmk/1175. Město Hodonín, Lázně Hodonín: Hodonín - Lázně mimo lázně
Jedná se o realizaci stavby lázeňského objektu, ve kterém budou podávány lázeňské procedury.
Cílová skupina:
obyvatelé města, turisté ...

Předpokládaný rozpočet:
100000 tis. Kč

Vloženo:
29.10.2007

Garant:
Sýkora Milan

jmk/1174. Město Hodonín: Hodonín - V jakém městě chcete žít?
Pravidelné projednávání Plánu zdraví a kvality života města Hodonína - naformulování nejpalčivějších problémů v jednotlivých oblastech rozvoje města tak, jak je vnímají občané. Cíle: Kvalitní propagace a s tím zvýšená účast občanů na veřejných projednáváních. Získání sady velmi důležitých informací tvořících detajlnější obraz o potřebách obyvatel města. Výstupy: Zvýšená účast obyvatel na veřejných projednáváních.... >>
Cílová skupina:
široká veřejnost

Předpokládaný rozpočet:
30 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
30 tis. Kč

Vloženo:
27.10.2007

Garant:
Hajmanová Petra

jmk/1173. Město Hodonín: Hodonín - Aktivity ke zvýšené prevenci dle zpracované analýzy zdravotního stavu obyvatel města Hodonína
Dle zpracované analýzy zdravotního stavu města Hodonína vyplynuly priority zvýšené prevence(Zdravá výživa,podpora pohybu,úrazy, závislosti). Pracovní skupina pro tvorbu Zdravotního plánu zmapovala dosavadní aktivity na území Hodonína a navrhla další doplňující Tematiku Úrazů, závislostí a zdravého životního stylu – průřezově do výuky ZŠ a SŠ (MěÚ – OŠKM, ZŠ, SŠ) Zvýšení spolupráce s praktickými lékaři (KHS Jmk - ÚP Hodonín, Nemocnice TGM) ... >>
Cílová skupina:
široké veřejnosti i konkrétním cílovým skupiinám

Předpokládaný rozpočet:
300 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
0 tis. Kč

Vloženo:
27.10.2007

jmk/1169. TEZA Hodonín, příspěvková organizace: Hodonín - Plocha pro inline bruslení na zimním stadionu v Hodoníně
Pořízením umělé plochy pro inline bruslení na zimním stadionu v Hodoníně dojde k celoročnímu využití zimního stadionu. Plocha může sloužit nejen pro inline bruslení veřejnosti, inline hokej a hokejbal, ale také pro jiné sporty (míčové sporty).
Cílová skupina:
Veřejnost, sportovní oddíly, školy

Předpokládaný rozpočet:
850 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
300 tis. Kč

Vloženo:
26.10.2007

Garant:
Švandelka Pavel

jmk/1166. Město Hodonín: Hodonín - Sledování Evropských indikátorů udržitelného rozvoje
Proběhne sledování Evropských indikátorů,
Cílová skupina:
obyvatelé města

Předpokládaný rozpočet:
40 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
40 tis. Kč

Vloženo:
23.10.2007

Garant:
Nováková Miroslava

jmk/1165. Diecézní charita Brno - Oblastní charita Hodonín, církvení právnická osoba: Hodonín - Domov pro matky s dětmi
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi byly zaregistrovány od 1.6.2008 podle zákona č. 108/2006 Sb. Cíl: poskytovat doplňkovou službu navazující na odbornou pomoc rodinám s dětmi v obtížné sociální, resp. životní situaci a vytvořit tak možnosti pro dlouhodobou, cílenou pomoc při sanaci rodiny, obnově jejich základních funkcí a zachování přirozeného rodinného prostředí pro dítě.... >>
Cílová skupina:
Cílová skupina:

• rodiny, kde mají rodiče v důsledku zdravotního postižení, nemoci či snížené inteligence omezené schopnosti při péči o domácnost a výchovu dětí
• rodiny, kde péči o děti zajišťuje jen jeden z rodičů a nestačí na ni
• rodiny, které se ocitly v důsledku neočekávané události v krizové nebo mimořádné situaci
• rodiny, kde mají rodiče těžkosti s výchovou či přípravou na vyučování dětí
• rodiny, které mají nařízený soudní dohled
• rodiny, které mají finanční problémy, jejichž příčinou je především špatné plánování finančních výdajů
• rodiny, kde péči o děti a jejich výchovu zajišťují prarodiče nebo jiní příbuzní a je to pro ně obtížné

Předpokládaný rozpočet:
2781 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
50 tis. Kč

Vloženo:
22.10.2007

Garant:
Salajka Václav

jmk/1164. Diecézní charita Brno - Oblastní charita Hodonín, církvení právnická osoba: Hodonín - Centrum prevence drogových závislostí Hodonín
Na základě neustále se zvyšujícího počtu mládeže,která tráví svůj volný čas tzv.„zevlováním“ na ulici,vyplynula potřeba přijetí terénního sociálního pracovníka.Tento by kontaktoval skupiny mládeže přímo v jejich přirozeném prostředí a nabízel další služby.... >>
Cílová skupina:
starší děti 11-15 let
dorost 16-18 let
mladí dospělí 19-26 let

Předpokládaný rozpočet:
1354 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
15 tis. Kč

Vloženo:
19.10.2007

Garant:
Salajka Václav

jmk/1163. Diecézní charita Brno - Oblastní charita Hodonín, církvení právnická osoba: Hodonín - Noclehárna pro lidi bez přístřeší Hodonín
Noclehárna pro lidi bez přístřeší Hodonín Noclehárna je nízkoprahové zařízení poskytující základní hygienu a přespání lidem bez přístřeší. Cílem noclehárny je pomoci lidem bez přístřeší při zajištění jejich základních lidských potřeb – především bezpečí, tepla, tělesné očisty a spánku. Služby noclehárny mohou využít osoby starší 18ti let, i cizinci.... >>
Cílová skupina:
Cílová skupina:
Osoby bez přístřeší, cizinci, etnické menšiny.

Předpokládaný rozpočet:
1170 tis. Kč

Vloženo:
19.10.2007

Garant:
Salajka Václav

jmk/1162. Diecézní charita Brno - Oblastní charita Hodonín, církvení právnická osoba: Hodonín - Nízkoprahové denní centrum Hodonín
Nízkoprahové denní centrum Hodonín je zařízení, jehož účelem je poskytnout základní sociální pomoc a služby lidem v nepříznivé sociální situaci. Poskytované služby jsou následující: • Hygienický servis – sprcha, holení, praní prádla. • Potravinový servis - polévka a pečivo, káva, čaj. • Materiální pomoc – poskytnutí ošacení z charitního šatníku. • Možnost odpočinku ve společenské místnosti. • Poskytnutí zázemí. • Možnost přespání na noclehárně.... >>
Cílová skupina:
cílovou skupinou jsou především osoby bez přístřeší, dále osoby žijící v bytových podmínkách ohrožující zdraví či život, osoby ve stavu hmotné či sociální nouze., osoby bez zázemí, se špatným uspokojováním jejich základních potřeb.

Předpokládaný rozpočet:
1030 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
40 tis. Kč

Vloženo:
19.10.2007

Garant:
Salajka Václav

jmk/1161. Diecézní charita Brno - Oblastní charita Hodonín, církvení právnická osoba: Hodonín - Charitní poradna Hodonín
Posláním Charitní poradny Hodonín (dále jen poradny) je umožnit lidem, kteří se na ni obrátí, orientaci v sociálních a právních systémech, napomáhat jejich kompetenci, samostatnému řešení nepříznivé sociální situace a začlenění do společenských vazeb a sociální sítě. Cíle poskytované služby: - Pomoci lidem v nepříznivé sociální situaci při řešení jejich problémů prostřednictvím odborného, bezplatného, nestranného, diskrétního, sociálního a právního poradenství.... >>
Cílová skupina:
Cílová skupina:
- osoby v krizi, oběti domácího násilí a obchodu s lidmi, rodiny s dětmi, děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

Předpokládaný rozpočet:
708 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
14 tis. Kč

Vloženo:
19.10.2007

Garant:
Salajka Václav

jmk/1160. Diecézní charita Brno - Oblastní charita Hodonín, církvení právnická osoba: Hodonín - Kontaktní centrum Hodonín a terénní práce v rámci Harm reduction
Kontaktní centrum pro drogové závislosti je zařízení nabízející pomoc lidem, kteří mají problém se závislostí na drogách, rodinným příslušníkům těchto osob a jejich blízkým. Kontaktní centrum nabízí služby přímo v zařízení, i formou terénní sociální práce v Hodoníně a jeho spádových obcích. Hlavním cílem je naplňování programu Harm Reduction – což znamená minimalizace rizik spojených s užíváním drog.... >>
Cílová skupina:
Cílovou skupinu tvoří problémoví uživatelé nelegálních drog, alkoholu a lidé se závislostí na hazardních hrách starší 15 let, jejich rodinní příslušníci a partneři.

Předpokládaný rozpočet:
2129 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
34 tis. Kč

Vloženo:
19.10.2007

Garant:
Salajka Václav

jmk/1159. Město Hodonín: Hodonín - Parkovací plochy u koupaliště (včetně komunikací)
V rámci projektu je nutné provést rekonstrukce stávajících místních komunikací a parkovacích ploch.
Cílová skupina:
návštěvníci letního koupaliště a krytého plaveckého bazénu

Předpokládaný rozpočet:
18000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
0 tis. Kč

Vloženo:
17.10.2007

Garant:
Nováková Miroslava

jmk/1158. Město Hodonín: Hodonín - Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu
V rámci rekonstrukce je plánováno doplnění stávající plavecké části krytého bazénu
Cílová skupina:
obyvatelé města

Předpokládaný rozpočet:
145000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
0 tis. Kč

Vloženo:
17.10.2007

Garant:
Nováková Miroslava

jmk/1152. Město Hodonín: Hodonín - Vybudování areálu pro freestylové sporty
Vybudování areálu pro freestylové sporty v lokalitě „Cigánka“ o ploše 5500 m2.
Cílová skupina:
obyvatelé města, mládež

Předpokládaný rozpočet:
40 000 tis. Kč

Vloženo:
9.10.2007

Garant:
Janíková Martina

jmk/1150. Město Hodonín: Hodonín - Revitalizace historického centra města - Masarykovo náměstí, Hodonín
Projekt představuje ve své podstatě první etapu dlouhodobého (výhledově do roku 2015) rozvojového záměru nazvaného "Péče o historii města Hodonína"
Cílová skupina:
fyziské osoby - obyvatelé města, turisté, návštěvníci lázní (kulturní akce ...)
podnikatelská sféra - možnost vytvoření nových, alespoň sezónních, pracovních míst

Předpokládaný rozpočet:
69700 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
69700 tis. Kč

Vloženo:
9.10.2007

Garant:
Nováková Miroslava

jmk/1146. Dobrovolný svazek obcí - Obce pro Baťův kanál: Hodonín - Vybudování sociálních zařízení na přístavištích u Baťova kanálu a řeky Moravy
Záměr plánovaného projektu je vybudování sociálních zařízení na všech přístavištích Baťova kanálu a tím docílení větší návštěvnosti těchto přístavišť.
Cílová skupina:
bez omezení

Předpokládaný rozpočet:
1000 tis. Kč

Vloženo:
4.10.2007

Garant:
Bělochová Lucie

jmk/1144. Dobrovolný svazek obcí - Obce pro Baťův kanál: Hodonín - Cyklostezka Veselí nad Moravou - Hodonín
Cíl projektu je vybudovaní cyklostezky od města Veselí nad Moravou až do města Hodonín podél Baťova kanálu a řeky Moravy.
Cílová skupina:
Bez omezení.

Předpokládaný rozpočet:
180000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
18000 tis. Kč

Vloženo:
4.10.2007

Garant:
Bělochová Lucie

jmk/1138. Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Hodonínsko: Hodonín - Cyklostezky Mirkoregionu Hodonínsko
Vybudování sítě cyklostezek v mikroregionu.
Cílová skupina:
Bez omezení.

Předpokládaný rozpočet:
160000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
16000 tis. Kč

Vloženo:
3.10.2007

Garant:
Juráňová Patrícia

jmk/1132. Jihomoravská armaturka spol. s r.o.: Hodonín - Lokalita Bažantnice- minimalizace hlukové zátěže z provozu JMA na obytnou zástavbu
Realizace protihlukových opatření za účelem minimalizace negativních vlivů provozu v areálu JmA na stávající obytnou zástavbu.

Cílová skupina:
obyvatelé města, společnost Jihomoravská armaturka spol. s r.o.

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
21.9.2007

Garant:
Švarcová Jaroslava

jmk/1131. Město Hodonín: Hodonín - Přednádražní prostor - pátá etapa
Pátá etapa revitalizace přednádražního prostoru
Cílová skupina:
obyvatelé a návštěvníci města

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
21.9.2007

Garant:
Nováková Miroslava

jmk/1129. Develop Moravia Group s.r.o.: Hodonín - Protihluková opatření v lokalitě "Lučina" a lokalitě "Velká kasárna" v souvislosti s plánovanou bytovou výstavbou
Velká kasárna:
Realizace protihlukových opatření na pásovém dopravníku ve vlastnictví společnosti Cihelna Hodonín, s.r.o., Brněnská 59/A, Hodonín; následné ověření účinnosti protihlukových opatření. Projekt probíhá současně s realizací jednotlivých etap výstavby rodinných domů.

Lučina:
projekt na realizaci protihlukových opatření nebyl dosuz zahájen.
Cílová skupina:
Investoři bytových domů a objektů pro individuální bydlení, uživatelé chráněných prostor definovaných ust. § 30 odst. 3 z.č. 258/2000 Sb.

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
21.9.2007

Garant:
Švarcová Jaroslava

jmk/1065. Centrum pro rodinu Hodonín,o.s.: Hodonín - Komunitní centrum pro rodinu
Projekt nabízí širokou škálu volnočasových a vzdělávacích programů pro rodiny a jejich jednotlivé členy - pro ženy na mateřské a rodičovské dovolené a jejich děti programy pohybové, výtvarné a hudební rozdělené podle věku dětí od prvních týdnů života až do předškolního věku , programy pro předškolní děti, volnočasové programy pro celé rodiny, víkendové a prázdninové akce atd. Prostory centra jsou otevřené pro setkávání, navazování přátelství, vzájemnou podporu i mimo organizované programy.... >>
Cílová skupina:
Rodiny s dětmi v mnoha životních situacích - ženy na rodičovské dovolené, mladé rodiny s malými dětmi i rodiny s dětmi školními a dospívajícími, senioři.

Předpokládaný rozpočet:
12000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
2600 tis. Kč

Vloženo:
8.6.2006

Garant:
Ambrozková Lucie

jmk/1059. Město Hodonín: Hodonín - Revitalizace příhraničního turistického areálu lokality přístaviště U jezu na řece Moravě (221)
Jedná se o komplexní rozšíření areálu přístaviště U jezu a přilehlého veslařského klubu
Předpokládaný rozpočet:
150000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
112500 tis. Kč

Vloženo:
25.4.2006

Garant:
Nováková Miroslava

jmk/1057. Město Hodonín: Hodonín - Rekonstrukce a rozšíření ploch letního koupaliště
Kompletní rekonstrukce a rozšíření stávajících ploch areálu letního koupaliště v Hodoníně.
Cílová skupina:
obyvatelé města

Předpokládaný rozpočet:
189000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
28350 tis. Kč

Vloženo:
25.4.2006

Garant:
Nováková Miroslava

jmk/1052. Město Hodonín: Hodonín - Zvýšení úrovně životního prostředí na území města Hodonína (214)
Jedná se o kompletní revitalizace a úpravy životního prostředí, a to všech jeho složek a odvětví formou např. nové výsadby zelených ploch a rekonstrukce a rozšíření stávajících parkových ploch, protihluková opatření, odstraněných ekologických zátěží, revitalizace vodních ploch, zbudování oddechových zón, revitalizace území s vytěženou nerostnou surovinou atd.
Cíl: Zlepšení životního prostředí a kvality života ve městě pro občany i pro turisty
Předpokládaný rozpočet:
50000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
37500 tis. Kč

Vloženo:
25.4.2006

Garant:
Nováková Miroslava

jck/0062. Město Tábor: Tábor - Zavedení separovaného sběru biologicky rozložitelných odpadů
Eliminovat množství biologicky rozložitelných odpadů z domácností v popelnicích na směsný odpad.
Předpokládaný rozpočet:
738 tis. Kč

Vloženo:
13.2.2012

jck/0061. Město Tábor: Tábor - Obnova rybníka Jordán
Realizace stavby bude probíhat ve třech na sebe navazujícíh etapách více informací naleznete na http://www.taborcz.eu/obnova-rybnika-jordan/ds-1384/p1=9764.
Předpokládaný rozpočet:
463800 tis. Kč

Vloženo:
13.2.2012

jck/0052. Město Tábor: Tábor - Revitalizace Tismenického údolí - cyklistická stezka
Jedná se o aktraktivní lokalitu velmi dobře využitelnou k relaxaci a odpočinku. Z důvodu nedořešených majetkových vztahů v úseku kolem Housova mlýna se pokračuje v přípravě pouze I. části, tj. úsek od mostu pod Ptákem po most Pod Vodopádem. Bylo požádáno o stavební řízení.
Cílová skupina:
Veřejnosti, turistům, cyklistům.

Předpokládaný rozpočet:
4000 tis. Kč

Vloženo:
19.7.2010

jck/0049. Město Tábor: Tábor - Úprava Křižovatky na náměstí Fr. Křižíka
Jsou dopracovány projektové podklady k územnímu řízení s vazbou na konečné řešení dispozičního řešení ulice Budějovická.
Cílová skupina:
veřejnosti

Předpokládaný rozpočet:
13000 tis. Kč

Vloženo:
19.7.2010

Garant:
Odbor investic a strukturálních fondů

jck/0039. Správa NP a CHKO Šumava: (sú) Biosférická rezervace Šumava - Junior Rangers - podpora enviromentální výchovy a osvěty
Program Junior Rangers (Mladí strážci) je pilotním projektem organizace Europarc Federation, který od roku 2002 probíhá v mnoha státech Evropy. V současné době je do tohoto programu zapojeno 23 evropských zemí. Základní myšlenkou programu je vytvořit skupinu dětí a mladých lidí podílejících se na ochraně přírody v jejich okolí, přiblížit lidem žijícím v regionu činnost Správy NP a CHKO Šumava a zvýšit povědomí o přírodních, kulturních a sociálních hodnotách chráněného území Šumavy.
Cílová skupina:
děti a mládež

Předpokládaný rozpočet:
295 tis. Kč

Vloženo:
29.4.2008

Garant:
js

jck/0037. Správa NP a CHKO Šumava: (sú) Biosférická rezervace Šumava - Inovace trasy programu DOSTUPNÁ ŠUMAVA
Cílem je inovace stávající trasy zájezdu, která byla v platnosti od roku 2004 do roku 2007. Ostatní parametry (nástupní místa, období, dny v týdnu) zůstávají beze změny. Program DOSTUPNÁ ŠUMAVA je určen pro seniory a osoby se sníženou mobilitou a od roku 2008 nově i pro vozíčkáře. Ve vymezeném období mimo hlavní letní sezónu se konají zájezdy s průvodcem do vybraných míst v NPŠ. Rozsah aktivity je limitován kapacitou míst k sezení ve středně velkém autobuse a počtem vypsaných termínů.... >>
Cílová skupina:
turistická veřejnost

Předpokládaný rozpočet:
12 tis. Kč

Vloženo:
29.4.2008

Garant:
js

jck/0030. Správa NP a CHKO Šumava : (sú) Biosférická rezervace Šumava - Zelené autobusy
Cíl projektu:Umožnit především návštěvníkům území chráněné přírody mobilitu prostřednictvím veřejné autobusové dopravy místo dopravy osobními auty, aby se omezil její negativní dopad na životní prostředí včetně požadavků na parkování. Nevýznamný není ani současný objem požadavků na spolupřepravu jízdních kol.
Cílová skupina:
turistická veřejnost, místní obyvatelstvo

Předpokládaný rozpočet:
900000 tis. Kč

Vloženo:
24.3.2008

Garant:
js

jck/0027. Správa NP a CHKO Šumava : (sú) Biosférická rezervace Šumava - Zoologický program
Zoologický program
Cílová skupina:
turistická veřejnost, mládež, sekundárně bude projekt mít dopad i na místní obyvatelstvo vytvořením nových pracovních míst

Předpokládaný rozpočet:
200000 tis. Kč

Vloženo:
24.3.2008

Garant:
js

jck/0025. Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s.: (sú) Biosférická rezervace Šumava - Rok 2008 - rok Karla Klostermanna
Rok 2008 bude v jihozápadních Čechách věnován Karlu Klostermannovi, nazývanému básníkem Šumavy, neboť v tomto roce si připomeneme 160. výročí narození a 85. výročí jeho úmrtí.
Předpokládaný rozpočet:
10000 tis. Kč

Vloženo:
22.1.2008

. Město Litoměřice: Litoměřice - Miřejovická stráň
nové hřiště
Předpokládaný rozpočet:
3200 tis. Kč

Vloženo:
22.4.2014

Garant:
ŽP

. Město Litoměřice: Litoměřice - Podzemní kontejnery
1 kontejnerové hnízdo - 3 podzemní kontejnery (papír, sklo, plast)
Předpokládaný rozpočet:
1400 tis. Kč

Vloženo:
22.4.2014

Garant:
ŽP

. Město Litoměřice: Litoměřice - Bezbariérové přístupy
budování bezbariérových přístupů v Litoměřicích
Předpokládaný rozpočet:
500 tis. Kč

Vloženo:
22.4.2014

Garant:
ROZ

. Město Litoměřice: Litoměřice - Mostky, lávky
opravy dle revizí
Předpokládaný rozpočet:
450 tis. Kč

Vloženo:
22.4.2014

Garant:
ROZ

. Město Litoměřice: Litoměřice - Křižovatka u Severky
spolufinancování úpravy (zadavatel ŘSD)
Předpokládaný rozpočet:
1740 tis. Kč

Vloženo:
22.4.2014

Garant:
ROZ

. Město Litoměřice: Litoměřice - Dalimilova ul.
úprava přechodu
Předpokládaný rozpočet:
580 tis. Kč

Vloženo:
22.4.2014

Garant:
ROZ


projekt připraven

zlk/0040. Město Vsetín: Vsetín - Úpravy veřejných prostor - ulice Jiráskova a Poschla
Předmětem projektu jsou stavební úpravy stávajícího sportovního hřiště v lokalitě Poschla na pozemku par. č. 4480 a 4483, v k.ú. Vsetín spočívající v realizaci nové sportovní plochy, úpravách stávajícího oplocení a doplnění herního mobiliáře a dále pak úprava plochy na parcele č. 2093/1 a 2093/2 k domu č. p. 409 spočívající v obnově povrchu a osazení mobiliáře.
Cílová skupina:
Obyvatelé bytových domů v dotčených lokalitách (ulicích)

Předpokládaný rozpočet:
1814 tis. Kč

Vloženo:
23.1.2012

zlk/0009. Město Vsetín, obec: Vsetín - Hřiště ZŠ Vsetín Ohrada
Rekonstruovaný sportovní areál u ZŠ Ohrada a u ZŠ v Treančianských Tepliciach, který bude sloužit především pro vzájemné střetávání dětí ze škol působících v obou partnerských městech, pro pořádání různých sportovních soutěží dětí apod. Partner projektu bude řešit zrcadlový projekt na Slovensku.
Cílová skupina:
Organizace zřízení veřejnou správou,spolky,sdružení,veřejná správa a samospráva

Předpokládaný rozpočet:
10,06 mil.Kč tis. Kč

Vloženo:
22.7.2009

Garant:
Kovářová Jana

zlk/0005. Město Vsetín: Vsetín - Integrovaný plán rozvoje měst aVsetín
a) Revitalizace veřejných prostranství Projekty realizované v rámci IPRM vybrané problémové zóny Rybníky, Trávníky, Poschla, střed města zahrnou zejména následující položky: úpravy sídlištního prostoru – např. úprava, obnova či výsadba veřejné zeleně, zvýšení podílu nezpevněných travnatých ploch, parkové úpravy včetně pořízení a obnovy městského mobiliáře (lavičky apod.), výstavba, rekonstrukce a sanace dopravní infrastruktury, např.... >>
Cílová skupina:
Obyvatelé deprivované zóny IPRM (základní sídelní jednotky Trávníky, Rybníky, Pod Tataláky, Rybníky-jih, Vsetín - střed, U nádraží) a obyvatelé města Vsetín

Předpokládaný rozpočet:
205144 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
87000 tis. Kč

Vloženo:
21.7.2009

Garant:
Baroň Ladislav

vys/9968. Město Bystřice nad Pernštejnem: (ORP) správní obvod Bystřice nad Pernštejnem - Revitalizace Masarykova nám. v Bystřici n.P.
Dle zpracované projektové dokumentace dojde k celkové úpravě povrchů na Masarykově náměstí, včetně řešení bezbariérovosti pohybu pro občany, veřjeného osvětlení, zastávky MHD.
Cílová skupina:
Občané a návštěvnící města.

Předpokládaný rozpočet:
65 000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
9 750 tis. Kč

Vloženo:
6.11.2006

vys/9948. MOLAT s.r.o.: (ORP) správní obvod Bystřice nad Pernštejnem - Obnova historické zeleně v areálu státního hradu Perštejn
Cíle:
a) rozvoj turistického ruchu
b) zlepšení dostupnosti turistických zajímavostí
c) podpora alternativní dopravy
d) podpora rozvoje volnočasových aktivit
e) zvýšení atraktivnosti území
f) zlepšení podmínek pro rozvoj služeb v cestovním ruchu
g) zvýšit povědomí veřejnosti o historii, tradicích a historické výpovědi krajiny
h) záchrana mimořádně hodnotného, nenapodobitelného a nenahraditelného kulturního dědictví minulosti
Cílová skupina:
Cílová skupina: Občanům regionů, okolních obcí a měst, turistům a návštěvníkům regionů, studentům a odborné veřejnosti.

Předpokládaný rozpočet:
160000 tis. Kč

Vloženo:
8.3.2006

vys/1796. Obec Jiřice: (ORP) správní obvod Humpolec - Motorest Speřice - DUO
Motorest Speřice DUO - D1 83,5 km - hotelové a kongresové centrum. V současné době je zpracována projektová dokumentace k územnímu řízení ve spolupráci si firmou Motorest Speřice s.r.o. Obec Jiřice obdržela v roce 2005 rozhodnutí o účasti státního rozpočtu - dotaci na zpracování dokumentace pro realizaci výše uvedeného projektu ve výši 3.500 tis. Kč. Celkové předpokládané investiční náklady činí cca 551 mil. Kč.... >>
Cílová skupina:
motoristé, občané obce atd.

Předpokládaný rozpočet:
551000 tis. Kč

Vloženo:
15.1.2007

vys/1791. Obec Jiřice: (ORP) správní obvod Humpolec - Výstavba splaškové kanalizace - V. etapa
Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace v celkové délce cca 2 430 m, potrubí PVC o průměru 200 mm. Jedná se o víceetapový projekt s dobou realizace cca 2007 - 2011.
Cílová skupina:
Obyvatelé obce, podnikající subjekty

Předpokládaný rozpočet:
9 900 tis. Kč

Vloženo:
15.1.2007

vys/1781. Obec Panenská Rozsíčka: (ORP) správní obvod Telč - Inženýrské sítě pro 8 RD - II. etapa
Cílová skupina:
obyvatelé obce

Předpokládaný rozpočet:
2000 tis. Kč

Vloženo:
14.12.2006

ulk/0028. Město Varnsdorf: Varnsdorf - Rekonstrukce stravovacího provozu a distribuce jídel pro Nemocnici Varnsdorf
Jedná se o stavební úpravy ve stávajícím objektu nemocnice Varnsdorf v rozsahu jeho 1.P.P.. Jde o úpravy kuchyně a přilehlých provozů, před objekt bude osazen odlučovač tuků z provozu kuchyně. V rámci rekonstrukce kuchyně bude sanován celý půdorys proti zemní vlhkosti. Dále se jedná o stavební úpravy a modernizaci výtahů. Bude provedena rekonstrukce ležaté kanalizace a svislé části stoupacích potrubí.... >>
Cílová skupina:
Pacienti, zaměstnanci nemocnice.

Předpokládaný rozpočet:
13000 tis. Kč

Vloženo:
4.4.2007

ulk/0025. Město Varnsdorf: Varnsdorf - Dětský koutek ve Varnsdorfu
Pro umístění dětského koutku bylo vybráno území, které se rozkládá na městských pozemcích a zahrnuje část plochy městského parku a školní zahrady u mateřské školy. Dětskému koutku připadne také část bývalého školního dvora u budovy č.p. 1260, která se v současné době rekonstruuje na multikulturní vzdělávací centrum včetně městské knihovny. Hlavní vstup do areálu dětského koutku je naproti hlavnímu vchodu budoucího centra.... >>
Cílová skupina:
obyvatelé a návštěvníci města

Předpokládaný rozpočet:
18000 tis. Kč

Vloženo:
3.4.2007

ulk/0024. Město Varnsdorf: Varnsdorf - Rekonstrukce č.p. 1260, ul. Otáhalova na multikulturní vzdělávací centrum
V současné době se dokončuje první etapa rozsáhlé rekonstrukce objektu č.p. 1260, do které jsou zahrnuty objekty nebo jejich části a stavební práce, jejichž provedením je podmíněno uvedení nových prostor městské knihovny do provozu (knihovna je dočasně umístěna v provizoriu v náhradních prostorách budovy Městského úřadu č.p. 1838). Druhou etapou bude dokončena přestavba prostor, jejichž využití nesouvisí bezprostředně s provozem knihovny.... >>
Cílová skupina:
Obyvatelé města, lidé pracující a podnikající ve městě, turisté.

Předpokládaný rozpočet:
10000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
10000 tis. Kč

Vloženo:
27.3.2007

ulk/0023. Město Varnsdorf: Varnsdorf - Rekonstrukce Hrádku - hlavní budova
Stěžejním cílem realizace projektu obnovy kulturní památky Hrádek Varnsdorf bylo zamezení dalšího chátrání a obnovení Hrádku jako významné krajinné dominanty a znovuobnovení jeho původní funkce přeshraničního kulturního a společenského centra. Jeho rekonstrukcí zůstane zachována důležitá součást kulturně-historického dědictví města Varnsdorf a dojde k vytvoření nové turistické destinace pro domácí i zahraniční turisty. V minulých letech byla zrekonstruována vyhlídková věž (r.... >>
Cílová skupina:
Obyvatelé města, lidé pracující a podnikající ve městě, turisté.

Předpokládaný rozpočet:
40000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
10000 tis. Kč

Vloženo:
27.3.2007

sck/0052. Město Slaný : Slaný - Ozelenění stezky ke kostelíku sv. Václava v Ovčárech
Projekt předpokládá ozelenění obnovené stezky ke kostelíku Sv. Václava v Ovčárech původními druhy stromů a keřů, vznik nové aleje. Cílem výsadeb je zvýšení estetické a užitné hodnoty turistické trasy, kterou město buduje jako součást regionální turistiky a dále zvýšení ekologické stability daného území. Logickým dopadem by měla být obnova krajiny, zpřístupnění krajiny veřejnosti včetně seznámení se zajímavou drobnou architekturou.
Cílová skupina:
Především obyvatelé regionu Slánska.

Předpokládaný rozpočet:
250 tis. Kč

Vloženo:
5.6.2006

sck/0051. Město Slaný : Slaný - Ekokoutek v Knihovně Václava Štecha
Cíl projektu: Rozvoj environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) předškolní a školní mládeže ve Slánském regionu Realizace projektu: Podstatou projektu je nakoupení metodických pomůcek z REZEKVÍTKU – sdružení pro ekologickou výchovu a ochranu přírody v Brně. Jedná se o tak zvané „krabice“, což jsou metodické pomůcky pro výukovou i mimoškolní práci se skupinkami dětí.... >>
Cílová skupina:
Předškolní a školní děti.

Předpokládaný rozpočet:
72 tis. Kč

Vloženo:
5.6.2006

sck/0007. 3.ZŠ Slaný: Slaný - TVOŘIVÉ DÍLNY
Na naší škole je velmi dobrá podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže. Projekt "Tvořivé dílny" mají za sebou již 1.rok života. Jedná se o pravidelné setkávání dětí ze ZŠ a jejich rodičů. Příští školní rok připravujeme spolupráci s mateřskou školou. Cílem těchto dílen je praktické seznamování dětí s různými výtvarnými technikami, vytváření podmínek pro rozvoj nadání, rozvoj osobnosti a individuality, podpora komunikace a spolupráce, otevření školy veřejnosti.... >>
Cílová skupina:
Projekt je určen dětem a mládeži 5 - 15 let.

Předpokládaný rozpočet:
30 000 tis. Kč

Vloženo:
1.6.2006

pzk/0002. obec: Přeštice - Inundační průlehové koryto v lukách u Příchovic a úpravy koryta řeky Úhlavy ve městě Přeštice
Jde o souhrný komplex protipovodňových opatření, který se skládá z vybudování průlehového koryta v lukách u Příchovic - souběžné koryto s nynějším korytem řeky Úhlavy, které umožní rozliv záplavové vody do oblasti luk, kde nebudou ohroženy životy ani majetky obyvatel a podnikatelů. Dále bude vybudována ochranná hráz a regulační práh v korytě řeky.... >>
Cílová skupina:
Občanům a podnikatelům, kteří bydlí nebo provozují své aktivity v částech města ohrožených povodněmi.

Předpokládaný rozpočet:
20000 tis. Kč

Vloženo:
6.4.2007

puk/0045. Město Chrudim: Chrudim - Řešení staré ekologické zátěže v lokalitě bývalého s.p. Transporta Chrudim
Likvidace ekologické zátěže
Předpokládaný rozpočet:
176327 tis. Kč

Vloženo:
4.4.2011

puk/0044. Město Chrudim: Chrudim - Rozšíření lanového centra Podhůra
Projekt lanového centra navazuje na projekt Rekreační lesy Podhůra financovaného z ROP NUTS II Severovýchod. Jedná se o rozšíření dětského lanového parku, který v současné době obsahuje 5 překážek o délce 23 m a je určený pro děti od 3 do 10-ti let. Z důvodu velké poptávky a návštěvnosti bylo navrženo jeho rozšíření. Lanový park bude i nadále návštěvníkům sloužit jako sportovně-zábavné zařízení pro trávení volného času.... >>
Předpokládaný rozpočet:
225 tis. Kč

Vloženo:
4.4.2011

puk/0039. město Chrudim: Chrudim - Kanalizace a plynofikace obce Vestec
Kanalizace a plynofikace obce Vestec
Cílová skupina:
obyvatelé místní části Vestec

Předpokládaný rozpočet:
23000 tis. Kč

Vloženo:
4.3.2009

Garant:
Pk

puk/0036. město Chrudim: Chrudim - Cyklosová dráha BMX Medlešice
Cyklosová dráha BMX Medlešice
Cílová skupina:
veřejnost, obyvatelé místní části Medlešice

Předpokládaný rozpočet:
800 tis. Kč

Vloženo:
4.3.2009

Garant:
Pk

puk/0035. město Chrudim: Chrudim - Rekonstrukce hřiště v ulici Dr.J.Malíka
Rekonstrukce hřiště v ulici Dr.J.Malíka
Cílová skupina:
veřejnost, obyvatelé žijící v lokalitě Dr.J.Malíka

Předpokládaný rozpočet:
600 tis. Kč

Vloženo:
4.3.2009

Garant:
Pk

puk/0031. město Chrudim: Chrudim - Výstavba domu seniorů a domu se zvláštním určením Chrudim
Výstavba domu seniorů a domu se zvláštním určením Chrudim
Cílová skupina:
senioři města Chrudim

Předpokládaný rozpočet:
65000 tis. Kč

Vloženo:
4.3.2009

Garant:
Pk

puk/0030. město Chrudim: Chrudim - Stavební úpravy objektu Klobásov - Sporthotel
Stavební úpravy objektu Klobásov - Sporthotel
Předpokládaný rozpočet:
25000 tis. Kč

Vloženo:
4.3.2009

Garant:
Pk

puk/0029. město Chrudim: Chrudim - Výstavba hřiště Bike park
Výstavba hřiště Bike park v ulici v Průhonech
Předpokládaný rozpočet:
900 tis. Kč

Vloženo:
4.3.2009

Garant:
Pk

puk/0028. město Chrudim: Chrudim - Oprava Klubu Agora
oprava fasády, krovů, výměna střešní krytiny a oprava oken
Předpokládaný rozpočet:
1300 tis. Kč

Vloženo:
4.3.2009

Garant:
Pk

puk/0024. město Chrudim: Chrudim - Výstavba domů na půli cesty
Výstavbou domu na půli cesty vznikne cca 21 sociálních bytů, které budou sloužit pro matky s dětmi a děti z dětských domovů.
Předpokládaný rozpočet:
32000 tis. Kč

Vloženo:
4.3.2009

Garant:
Pk

puk/0023. město Chrudim: Chrudim - Zateplení objektu ZŠ Dr.J.Malíka
V rámci zateplení objektu ZŠ Dr.J.Malíka bude provedena výměna oken a dveří, zateplení budovy a střechy, instalace nového topení.
Cílová skupina:
Žáci a pedagogové navštěvující školu, veřejnost

Předpokládaný rozpočet:
30000 tis. Kč

Vloženo:
4.3.2009

Garant:
Pk

puk/0022. město Chrudim: Chrudim - Revitalizace starého náhona řeky Chrudimky
Revitalizace náhona starého ramene řeky Chrudimky
Cílová skupina:
veřejnosti

Předpokládaný rozpočet:
4000 tis. Kč

Vloženo:
4.3.2009

Garant:
Pk

puk/0021. město Chrudim: Chrudim - Rekonstrukce hokejbalového hřiště - 2.etapa
Tato etapa je zaměřena na vybudování zázemí hokejbalového hřiště - šatny pro hráče, rozhodčí, sociální zázemí apod.
Zázemí bude vybudováno jako přístavba stávající budovy.
Cílová skupina:
organizovaným sportovcům i veřejnosti

Předpokládaný rozpočet:
7500 tis. Kč

Vloženo:
4.3.2009

Garant:
Pk

puk/0020. město Chrudim: Chrudim - Zateplení objektu denního stacionáře v Městském parku Chrudim
Zateplení stávající budovy denního stacionáře - (Jitřenka, Pohoda)
Cílová skupina:
klienti stávajícího zařízení

Předpokládaný rozpočet:
7800 tis. Kč

Vloženo:
4.3.2009

Garant:
Pk

puk/0004. Oblastní charita M. Třebová, církevní nezisková organizace: Moravská Třebová - Posílení ekonomiky v organizaci
Vznikne nová pozice finančního manažera, který bude zabezpečovat finanční řízení v organizaci. Dále bude proveden vstupní a výstupní finanční audit, vytvoří se nové směrnice organizace, případně se stávající směrnice upraví a bude podpora při tvorbě standardů kvality soc. služeb. Také se prostřednictvím projektu zlepší kontakt s účetní - plánuje se přijmout vlastní účetní organizace, která bude kdykoli k dispozici přímo v místě stacionáře. Plánujeme zakoupení PC a účetního programu.... >>
Cílová skupina:
Projekt bude sloužit zhruba 5 pracovníkům:
odborný personál - 2 sociální asistentky - vzdělávání
vedoucí stac. - koordinátor projektu - vzdělávání
účetní
finanční manažer - řízení, projekty

Předpokládaný rozpočet:
500 tis. Kč

Vloženo:
18.4.2007

pha/0052. Újezdský STROM, o.s.: Praha 21 - Lesní galerie II
Realizací projektu dojde k rozšíření naučné stezky Lesní galerie I v klánovickém lese. Na stávajících lesních cestách budou umístěny infotabule s obrázky žáků základní školy s QR kódy. Budou vytvořena odpočinková místa s lavičkami a odpadkovými koši, vše z přírodního materiálu.
Cílová skupina:
Občanům MČ a jejích návštěvníkům.

Předpokládaný rozpočet:
750 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
75 tis. Kč

Vloženo:
24.8.2012

pha/0051. MČ Praha 21: Praha 21 - Zavedení principů projektového řízení a strategického plánování na Úřadu MČ Praha 21
MČ Praha 21 schválila v červnu 2012 Strategický plán rozvoje MČ do roku 2012. Projektem by došlo k zavedení strategického řízení na úřadu, vyvtoření projektového týmu, vytvoření některých dílčích koncepcí a procesního řízení.
Cílová skupina:
Zaměstnanci ÚMČ Praha 21, zastupitelé MČ Praha 21.

Předpokládaný rozpočet:
6049 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
907 tis. Kč

Vloženo:
24.8.2012

pha/0050. ÚMČ Praha 21: Praha 21 - Zateplení a rekontrukce Mateřské školy Sedmikráska, Lišická ul.
Objekt, ze kterého se vystěhuje Policie ČR bude zrekonstruován na dvě třídy mateřské školy. Všechny budovy mateřské školy by měly být zatepleny.
Cílová skupina:
Dětem z Újezda nad Lesy

Předpokládaný rozpočet:
8000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
4000 tis. Kč

Vloženo:
6.5.2012

pha/0046. hll.m.Praha: Praha-Dolní Počernice - Rekonstrukce mostu přes Rokytku
Odstranění havarijního stavu strategického silničního mostu na ulici Národních hrdinů přes říčku Rokytku, který je jediným dopravním propojením jižní a severní části Dolních Počernic. Realizace této akce je odvislá od zařazení této akce do rozpočtu hl. m. Prahy (OMI). Most je ve správě TSK. PD a SP jsou připraveny.
Předpokládaný rozpočet:
15000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
15000 tis. Kč

Vloženo:
24.3.2009

Garant:
Richter Zbyněk

pha/0045. MČ Praha-Dolní Počernice: Praha-Dolní Počernice - Provedení výsadeb v nově zrekonstruovaných komunikacích
V průběhu roku 2009 dojde k rekonstrukci komunikací ulic Kněžická, Záblatská, Vlčická a Jana Bílka. Tato stavba je zařazena do tzv. Technické vybavenosti MČ a je vedena pod číslem 0134. Investorem stavby je hl. m. Praha – Odbor městského investora, který však v rámci těchto staveb neřeší novou zeleň. Nové výsadby pak zajišťuje MČ buď z vlastních finančních prostředků nebo formou grantů hl. m. Prahy.... >>
Cílová skupina:
občané MČ Praha-Dolní Počernice

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.3.2009

Garant:
Richter Zbyněk

pha/0042. hl.m.Praha: Praha-Dolní Počernice - Nádvoří zámku čp. 1
Jedná se o dotvoření celého zámeckého areálu, a to v jeho hlavní části zámku čp. 1, který je ve vlastnictví hl. m. Prahy a ve kterém je umístěno sídlo Dětského domova Dolní Počernice. Celé nádvoří a další přilehlé venkovní prostory jsou v zuboženém stavu. Odbor správy majetku Magistrátu hl.m.Prahy připravuje žádost na realizaci tohoto projektu ve 2.výzvě OPPK. Společnou snahou MČ Praha – Dolní Počernice a hl. m.... >>
Předpokládaný rozpočet:
50000 tis. Kč

Vloženo:
24.3.2009

Garant:
Richter Zbyněk

pha/0041. hl.m.Praha: Praha-Dolní Počernice - Kanalizační sběrač "H"
Strategická stavba umožní zrušení ČOV Běchovice, která je v havarijním stavu. Výstavbou sběrače "H" by měly být ochráněny od znečištění jak Velký počernický rybník, tak dolní tok Rokytky.
Předpokládaný rozpočet:
150000 tis. Kč

Vloženo:
23.3.2009

Garant:
Richter Zbyněk

pha/0040. MČ Praha-Dolní Počernice: Praha-Dolní Počernice - Rozšíření sítě povrchové kanalizace
Stavba by měla zajistit kapacitní odvod dešťových vod z ulic Českobrodská a Národních hrdinů, které jsou též svodnicemi dešťových vod z části ulic bytové zástavby Dolních Počernic. Zbudování této nové sítě je podmínkou pro realizaci bytové zástavby (cca 310 byt.jednotek) v jižní části obce.
Předpokládaný rozpočet:
18000 tis. Kč

Vloženo:
23.3.2009

Garant:
Richter Zbyněk

pha/0039. hl.m.Praha: Praha-Dolní Počernice - Rekreační park Na Čeňku
Jedná se o zbudování rekreačního parku na rozlehlém území na rozhraní dvou městských částí Praha-Dolní Počernice a Praha 14, těsně přiléhající k panelové zástavbě MČ Praha 14
Cílová skupina:
převážně obyvatelé MČ Praha 14 a MČ Praha-Dolní Počernice

Předpokládaný rozpočet:
170000 tis. Kč

Vloženo:
16.3.2009

pha/0033. MČ Praha-Dolní Počernice: Praha-Dolní Počernice - Rekonstrukce mlýna v zámeckém areálu - zbudování environmentálního centra
MČ zahájila v roce 2002 rekonstrukci památkově chráněného zámeckého areálu. Od r. 2004 se vzhled tohoto areálu zcela změnil díky podpoře SF EU programu JPD2. V současné době MČ usiluje o získání finančních prostředků ve 2.výzvě OPPK na rekonstrukci vnitřních prostor budov se záměrem vybudování centra environmentálního vzdělávání (konferenční a vzdělávací centrum, muzeum obnovitelných zdrojů energie, odborná knihovna). Na rekonstrukci unikátního souboru budov obdržela naše MČ pro r.... >>
Cílová skupina:
široké veřejnosti

Předpokládaný rozpočet:
55000 tis. Kč

Vloženo:
12.3.2009

Garant:
Richter Zbyněk

pha/0029. MČ Praha-Dolní Počernice: Praha-Dolní Počernice - Rekonstrukce kuchyně základní školy
Akce je součástí projektu ZŠ – modernizace a vestavba, kterým naše MČ hodlá výhledově vyřešit podmínky pro základní školství v souvislosti s novou bytovou výstavbou v Dolních Počernicích. Rekonstrukce kuchyně je nutná na základě výsledků hygienických kontrol. Financování akce by mělo být zajištěno z rezervy pro MČ v rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2009. Veškeré podmínky pro realizaci jsou připraveny.
Cílová skupina:
občanům MČ

Předpokládaný rozpočet:
4000 tis. Kč

Vloženo:
11.3.2009

Garant:
Richter Zbyněk

pha/0006. Mateřská škola K Lukám , příspěvková org.: Praha-Libuš - Zahrada a dopravní hřiště pro předškolní děti, MŠ K Lukám
Co nového vznikne: Rekonstrukce školní zahrady
Dětské hřiště pro předškolní děti odpovídfající požadovaným normám EU. Práce byly již započaty. Projekt a výběrové řízení je uloženo na škole.
Havarijní prvky byly již z bezpečnostního důvodu odstraněny.
Realizace dle vyhotoveného projektu.
Cílová skupina:
Děti předškolního věku MŠ popř.i dětem z ostatních MŠ Praha - Libuš

Předpokládaný rozpočet:
500 tis. Kč

Vloženo:
29.6.2007

olk/0215. Město Šternberk: Šternberk - ZUŠ Úpravy budovy Olomoucká
Součástí akce je kompletní rekonstrukce prostorů ZUŠ v budově Olomoucká a Příkopy
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
19.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0214. Město Šternberk: Šternberk - ZŠ Svobody - sportoviště
Úpravy školního dvora s vybudováním nutného zázemí pro tělesnou výchovu (dle zpracovaného projektu)
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
19.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0213. Město Šternberk: Šternberk - ZŠ Svatoplukova - výměna oken, termoomítky, rekonstrukce otopné soustavy
Úpravy dle výsledků energetického auditu a požadavků školského zařízení. Rekonstrukce otopné soustavy.
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
19.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0212. Město Šternberk: Šternberk - ZŠ Svatoplukova - spojovací most
Oprava havarijního stavu spojovacího mostu a navazujících částí školy (klempířské výrobky, zastřešení, luxfery)
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
19.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0211. Město Šternberk: Šternberk - ZŠ Svatoplukova - oplocení Sadová
Kompletace úprav ZŠ Svatoplukova - budova Sadová
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
19.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0210. Město Šternberk: Šternberk - ZŠ Nám. Svobody - výměna oken, zateplení, rekonstrukce otopné soustavy
Výměna oken a zateplení budov - dle výsledků energetického auditu a požadavků školského zařízení. Rekontrukce otopné soustavy.
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
19.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0209. Město Šternberk: Šternberk - ZŠ Dr. Hrubého - zateplení, oprava fasády
Stavební úpravy dle požadavků škol. zařízení
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
19.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0208. Město Šternberk: Šternberk - ZŠ Dr. Hrubého - úpravy dvora
Stavební úpravy dle požadavků škol. zařízení
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
19.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0207. Město Šternberk: Šternberk - ZŠ Dr. Hrubého - rekonstrukce WC
Stavební úpravy dle požadavků škol. zařízení
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
19.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0206. Město Šternberk: Šternberk - WC na ulici Dvorská
Vybavení autobusového stanoviště Dvorská nutným sociálním zařízením
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
19.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0205. Město Šternberk: Šternberk - Vodovodní řád "Nad nemocnici"
Rekonstrukce vodovodního řádů pro lokalitu bydlení "Nad nemocnicí" (rekonstrukce vedení z ul. Puškinova)
Předpokládaný rozpočet:
3000 tis. Kč

Vloženo:
19.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0204. Město Šternberk: Šternberk - Veřejná dětská hřiště
Úpravy veřejných hřišť pro děti mimo sídliště (tam souvisí s regenerací sídlišť). Zajištěním občanské vybavenosti.
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
19.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0203. Město Šternberk: Šternberk - Územě plánovací dokumentace
Plánovaná částka na zpracování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů (případně změny územního plánu, rozvojové studie,...)
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
19.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0202. Město Šternberk: Šternberk - Účelová komunikace kaskády - Babická
Spodní stavba komunikace v lokalitě Vinný vrch, budovaná stavebníkem akce "Kaskády Babická" (příspěvek města)
Předpokládaný rozpočet:
1000 tis. Kč

Vloženo:
19.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0201. Město Šternberk: Šternberk - Školní jídelna Opavská - vduchotechnika
Stavební úpravy dle požadavků zařízení
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
19.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0200. Město Šternberk: Šternberk - Školní jídelna Komenského
Dovybavení školní jídelny dle požadavků zařízení (konvektomat, myčka, sporáky, hnětací stroj,...)
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
19.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0199. Město Šternberk: Šternberk - Sportovní hala - podmiňující investice
Investice, související s výstavbou sportovní haly gymnázia a předpokládaná spoluúčast města. ZM dosud schválena částka 4 832 tis. Kč (Usnesení ZM 304/14 z 15.9.04). Uvedená částka zohledňuje celkovou požadovanou spoluúčast a týká se především podmiňujících investic v oblasti technických sítí.
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
19.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0197. Město Šternberk: Šternberk - Skládka Tankodrom rekultivace
Skládka Tankodrom je v současnosti zcela zaplněna a je zpracován projekt rekultivace. Dle provozního řádu skládky na konci roku 2004 ukončeno skládkování. Na základě rozhodnutí KÚ Olomouckého kraje nutná následná rekultivace.
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
19.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0196. Město Šternberk: Šternberk - Síť rozhleden
4 rozhledny v okolí města propojené cyklotrasami a trasami pro pěší
Předpokládaný rozpočet:
10000 tis. Kč

Vloženo:
19.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0195. Město Šternberk: Šternberk - Rýmařovská ulice - pojížděný chodník
Zřízení pojížděného chodníku pro obsluhu uvedených nemovitostí (dosud stavebně neupraveno po realizaci kanalizace v lokalitě), projekčně připraveno.
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
19.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0194. Město Šternberk: Šternberk - Rozšíření a obnova infrastruktury Lokalita Opavská
Akce zahrnuje jednak opatření, související s bezpečností chodců - přechody ulice Opavská v prostoru u startu, vybudování chodníku v úseku od autobus. zastávky ÚSP Vincentinum po ulici Na Stráni, jednak dobudování infrastruktury v dotčeném úseku (dešťová a splašková kanalizace, veřejné osvětlení,...)
Předpokládaný rozpočet:
14660 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0193. Město Šternberk: Šternberk - Restaurátorské práce - kláštěr
realizace restaurátorského záměru v August. klášteře
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0192. Město Šternberk: Šternberk - Rekultivace skládky Dalov
Odstanění stávající ekologické zátěže - nepovolené skládky odpadů míst části Dalov, která zčásti zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje.
Předpokládaný rozpočet:
10000 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0191. Město Šternberk: Šternberk - Rekonstrukce ulic - U Horní brány, Vodní
Rekonstrukce a stavební úpravy komunikací v ulicích U Horní brány, Vodní, Jaroslavova - akce je podmíněna součinnosti se správci sítí (zejména nutná rekonstrukce vodovodu a kanalizace - VHS Sitka).
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0190. Město Šternberk: Šternberk - Rekonstrukce DPS - Komenského, Paloukova
Kompletní rekonstrukce objektů, zařazených do sítě domů s pečovatelskou službou. Součástí stavetních úprav jsou nové byty v podkroví nemovitostí.
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0189. Město Šternberk: Šternberk - Rekonstrukce ČOV Šternberk
Nutná rekonstrukce, vyplývající z rozšíření technologie ČOV, tak aby plnila nároky současných předpisů. Usnesením č. 1256/50 ze dne 4.10.2004 doporučila rada města Šternberka zařazení akce "Rekonstrukce ČOV Šternberk" jako prioritní akce do rozpočtu investic v příslušných letech s tím, že město zajistí nutné spolufinancování.
Předpokládaný rozpočet:
93500 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0188. Město Šternberk: Šternberk - Rekonstrukce budov MěÚ
Nutná rekonstrukce objektu budov Městského úřadu, jak objektu Horní náměstí 9 (nájezdová plošina, sociální zařízení), tak Horní náměstí 16 (opravy omítek, klempířské výrobky, výměna oken, kotelna,...)
Předpokládaný rozpočet:
8700 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0187. Město Šternberk: Šternberk - Regenerace sídliště Uničovská I. Etapa
Úpravy sídliště, představující regeneraci veřejných prostorů sídliště. Náklady, navržené na rok 2007 představují I. Etapu prací, stanovenou na základě veřejného projednání.
Předpokládaný rozpočet:
8200 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0186. Město Šternberk: Šternberk - Regenerace sídliště Nádražní I. Etapa
Úpravy sídliště, představující regeneraci veřejných prostorů sídliště. Náklady, navržené na rok 2007 představují I. Etapu prací, stanovenou na základě veřejného projednání.
Předpokládaný rozpočet:
15460 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0185. Město Šternberk: Šternberk - Regenerace sídliště Jiráskova
Úpravy sídliště, představující regeneraci veřejných prostorů sídliště. Náklady, navržené na rok 2007 představují 1. etapu prací, stanovenou na základě veřejného projednání.
Předpokládaný rozpočet:
3280 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0183. Město Šternberk: Šternberk - Požární nádrž Chabičov
Požární nádrž Chabičov
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0182. Město Šternberk: Šternberk - Plavecký bazén - realizace
Akce dlouhodobého výhledu. Dosud prověřovány možnosti umístění (zpracovávána urbanistická studie části území "Pod kopcem" a "Nad nemocnici"). S realizací se uvažuje za podmínky účasti dalších finančních zdrojů mimo rozpočet města.
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0181. Město Šternberk: Šternberk - Plavecký bazén - příprava
Náklady na přípravné práce na investici - studie, zahájení, projektové přípravy.
Předpokládaný rozpočet:
2750 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0180. Město Šternberk: Šternberk - Osvětlovací technika Městského klubu
náhrada za uzavřené Tylovo divadlo - nový námět komise kulturní
Předpokládaný rozpočet:
500 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0179. Město Šternberk: Šternberk - Oddechové centrum (parčík Uničovská)
Oddechové centrum (parčík Uničovská)
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0178. Město Šternberk: Šternberk - Nákupy pozemků a nemovitostí
Řeší nutné nákupy, vyplývající ze závazků města, případně související s rozvojovými záměry města. Uvedená částka představuje naprosté minimum krytí požadavků, může být upřesněna v průběhu roku.
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0177. Město Šternberk: Šternberk - Nákupy nemovitostí
Částka na krytí nákladů na výkup pozemků, nutných v souvislosti s rozvojovými projekty města (pozemky včetně budovy v přednádražním prostoru, pozemky pro sjezdovku).
Předpokládaný rozpočet:
5000 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0176. Město Šternberk: Šternberk - Nákup separačních nádob na odpad
Nákup separačních nádob dle potřeb, požadavků a v souladu s plánem odpadového hospodářství.
Předpokládaný rozpočet:
500 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0175. Město Šternberk: Šternberk - Multifunkční kulturní zařízení
Rekonstrukce a dostavba Městského klubu Masarykova 20
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0174. Město Šternberk: Šternberk - MŠ Nádražní - generální oprava
Stavební úpravy, nárokované uvedeným školským zařízením.
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0173. Město Šternberk: Šternberk - MŠ Komenského - úpravy spojovacího koridoru
Řešení statických závad, havarijního stavu
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0172. Město Šternberk: Šternberk - Most u kina
Úplná náhrada stávajícího uzavřeného mostu v havarijním technickém stavu. Nový most současně pomáhá v řešení navrženého dopravního systému v lokalitě (zjednosměrnění ulice Bojovníků za svobodu,...)
Předpokládaný rozpočet:
7500 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0171. Město Šternberk: Šternberk - Mobiliář pro pořadatele společenských akcí
Podium, stoly, lavice, mobiliář pro letní kino - připravuje se zadání pro realizaci v roce 2008.
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0169. Město Šternberk: Šternberk - Mateřská škola U Dráhy - opatření k energetickým úsporám
Mateřská škola u Dráhy - opatření k energetickým úsporám.
Předpokládaný rozpočet:
1600 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0168. Město Šternberk: Šternberk - Mateřská škola U Dráhy - generální oprava
Mateřská škola u Dráhy - generální oprava.

Předpokládaný rozpočet:
5000 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0167. Město Šternberk: Šternberk - Lyžařská sjezdovka - Lipina
Sjezdovka v lokapitě Lipina - podmiňující investice k zajištění lokality (nákupy pozemků, komunikace). Vlastní investice soukromý investor.
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0165. Město Šternberk: Šternberk - Komunikace Rýmařovský kopec
V případě realizace akce Kanalizace Rýmařovský kopec - 3.A (viz C) - nutné následné úpravy a rekonstrukce komunikací.
Předpokládaný rozpočet:
28000 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0164. Město Šternberk: Šternberk - Komunikace Příkopy, Oblouková
Dokončení úprav komunikace v ulicích Oblouková, Příkopy,... včetně prostoru na budovou Policie ČR a ZUŠ.
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0163. Město Šternberk: Šternberk - Komunikace proj. dokumentace
Nároky na projektovou dokumentaci - doprava (centrum města - Potoční, Jaroslavova, Vodní, Pekařská, Olomoucká, Oblouková, Příkopy, ..... Věžní, Olomoucká, Jívavská, Rýmařovský kopec - po kanalizaci).
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0162. Město Šternberk: Šternberk - Komunikace lokality Pod Kopcem, Kiosk
Nutné řešení technického stavu komunikací v lokalitě - podmíněno majetkovým převodem na město a součinností se správci sítí (zejména stav kanalizace).
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0161. Město Šternberk: Šternberk - Komunikace - Zámecký kopec, Na Valech
Rekonstrukce komunikace Na Valech (zpracována projektová dokumentace - akce vázána na další inženýrské sítě a kompletace komunikací v lokalitě (ulice U Startu, dokončení ulice Ořechová)
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0160. Město Šternberk: Šternberk - Komunikace - Strmá, Úzká, Besední
Nutné řešení technického stavu komunikaci v lokalitě. Vhodné řešit po kanalizaci.
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0158. Město Šternberk: Šternberk - Kompletace kanalizace Šternberk
Kompletace kanalizační sítě ve městě a některých městských částech.
Předpokládaný rozpočet:
240000 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0157. Město Šternberk: Šternberk - Kanalizace Rýmařovský kopec
Kanalizace "Rýmařovský kopec - etapa 3A" je v akcí, financovanou částečně z dotace a půjčky SFŽP. Zahrnuje kanalizaci v ulicích Tolského, Březinova, Babická, Okrajová, Rostislavova, Přikrylova,...
Předpokládaný rozpočet:
25840 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0156. Město Šternberk: Šternberk - Jívavská 65 - byty
Vybudování nových bytů v půdní vestavbě objektu. Nerealizováno dům určen k odprodeji.
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0155. Město Šternberk: Šternberk - Jívavská - úpravy komunikace
Stavební úpravy chodníků, přechodů,... V součinnosti s ŘSD uvažovanou rekonstrukci komunikace Jívavská v úseku křižovatka u Eutechu - koupaliště. Rozpočet zahrnuje pouze podíl Města Šternberka.
Předpokládaný rozpočet:
12000 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0154. Město Šternberk: Šternberk - Infrastruktura lokalit Jiráskova, Jívavská
Kompletní rekonstrukce technické infrastruktury, včetně komunikací v lokalitě bývalé stavební uzávěry "Jívavská".
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0153. Město Šternberk: Šternberk - Infrastruktura Lhota - plynofikace
Náklady na kompletaci inženýrských sítí místní části - plynofikace. Nutno jednat se Severomoravskou plynárenskou a.s. o možné finanční spoluúčasti.
Předpokládaný rozpočet:
8300 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0152. Město Šternberk: Šternberk - Infrastruktura Lhota
Požadavky na další akce infrastruktury Lhoty, vyvolané případnou realizací akce plynofikace - stavební úpravy a rekonstrukce komunikace, veřejné osvětlení ...
Předpokládaný rozpočet:
30000 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0151. Město Šternberk: Šternberk - Chráněné bydlení
Projekt výstavby chráněného bydlení v lokalitě u Tyršových sadů je jedním z výstupů komunitního plánování sociálních služeb ve Šternberku. Součástí chráněného bydlení bude chráněná dílna a bude sloužit pro občany města Šternberka se zdravotním postižením. Vybudování chráněného bydlení a jeho provoz bude společným pilotním projektem Města Šternberka. Krajského úřadu Olomouckého kraje a poskytovatelů sociálních služeb na území města.
Předpokládaný rozpočet:
20000 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0150. Město Šternberk: Šternberk - Charita - stavební úpravy
Stavební úpravy domu v majteku Města Šternberka
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0149. Město Šternberk: Šternberk - Hřbitov - rekonstrukce
Kompletní rekonstrukce městského hřbitova - úpravy a obnova zeleně, úpravy komunikací,...
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0147. Město Šternberk: Šternberk - Informační systém Mětské pamatkové zóny
Jedná se o pořízení informačních tabulí k významným objektům MPZ, popis turistické trasy městem a MPZ.
Předpokládaný rozpočet:
1500 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0146. Město Šternberk: Šternberk - Hřbitov - kolumbárium
Částka představuje náklady na III. a IV. etapu výstavby kolumbária na městském hřbitově.
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0145. Město Šternberk: Šternberk - Horní náměstí 2 - fasáda Dvorská
Dokončení celkové rekonstrukce objektu
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0144. Město Šternberk: Šternberk - Generel zeleně
Zpracování generelu zeleně Města Šternberka
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0142. Město Šternberk: Šternberk - Expozice času
Stavební náklady na dokončení objektu. Město vyhledává dotační zdroje ke stavebnímu dokončení.
Předpokládaný rozpočet:
65728 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0141. Město Šternberk: Šternberk - Dům pro matky (otce) s dětmi
Projekt domu pro matky nebo otce s dětmi v tísni je jedním z výstupů komunitního plánování sociálních služeb ve Šternberku. Dům pro matky (otce) s dětmi v tísni bude určen pro přechodné ubytování matek nebo otců s dětmi v tísni způsobené rozpadem rodiny, týráním matky, dětí, apod.
Předpokládaný rozpočet:
15000 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0140. Město Šternberk: Šternberk - Dům dětí a mládeže - rekonstrukce topení
Termoregulační (dále jen TR) ventily a nutná rekonstrukce topení v budově. Problémem je jak stav topného systému, tak technický stav samotné kotelny a jejího měření a regulace.
Předpokládaný rozpočet:
1800 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0139. Město Šternberk: Šternberk - Dům dětí a mládeže - fasáda
Stavební úpravy, nárokované uvedeným zařízením, vyplývající ze současného stavebně technického stavu, ohrožujícího bezpečnost a zdraví návštěvníků.
Předpokládaný rozpočet:
1500 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0138. Město Šternberk: Šternberk - Dopravní hřiště rekonstrukce
Oprava stávajícího zařízení, včetně částečné obnovy (značení) a dovybavení (terasa a přístřešek pro návštěvníky).
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0137. Město Šternberk: Šternberk - DDM vnitřní úpravy
Stavební úpravy dle požadavků škol. zařízení
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0136. Město Šternberk: Šternberk - DDM venkovní úpravy
Stavební úpravy dle požadavků škol. zařízení
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0135. Město Šternberk: Šternberk - ČSA 30 Dvorní trakt
Akce řeší kompletní rekonstrukci dvorního traktu budovy Městské policie - odstranění již havarijního stavu terasy,... Akce dlouhodobě nárokována.
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0134. Město Šternberk: Šternberk - Čekárna BUS Dolní Žleb
Stavební úpravy zastávky, včetně vybudování čekárny v místní části Dolní Žleb. Požadavek občanů podpořila rada města na svém zasedání dne 11.7.2005. Stávající čekárna umístěna na pozemku, který není v majetku města, majitel požaduje odstranění. Bude třeba vyřešit nové umístění a související úpravy.
Předpokládaný rozpočet:
1368 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0133. Město Šternberk: Šternberk - Bezbariérové vzdělávací a kulturní multifunkční centrum - Městský klub
xxx
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0131. ADP-SANCO s.r.o. ,Vrahovická 721/109,Prostějov 798 11: Prostějov - Respitní péče
Vznikla respitní péče což je komplex služeb směřovaný výhradně tam,kde jde o osobu blízkou se zdravotním postižením,nemocnou nebo o seniora.Respitní péče je nedílnou součástí pomoci rodinám kteří chtějí plnit vícegenerační roli a starat se o své blízké ve svém vlastním sociálním prostředí a po určitou dobu si potřebují oddechnout a nabrat znovu sílu aby mohli pokračovat v roli pečovatele o své nejblížší.... >>
Cílová skupina:
Adresátem služby je pečovatel,ten kdo pečuje.Smyslem služby je poskytnout pečovateli čas k odpočinku, k dovolené a regeneraci sil.V praxi je totiž dokázáno že, nejužitečnější pečující je ten,kdo je zdráv , spokojený a živý.Není jisté zda je tak úplně moudré položit na oltář péče všechny ostatní hodnoty lidského života .Depresivní,rozvedení a vyhořelí pečující se pravděpodobně příliš nebudou moci starat a plnit vícegenerační roli ale začnou hledat náhradní formy péče ,jako je hospitalizace na LDN a nebo ústavní hospitalizace.Což je pro nás všechny finančně daleko náročnější než když je klient ve vlastním sociálním prostředí a má jeho pečující možnost alternativního odpočinku.

Předpokládaný rozpočet:
250000 tis. Kč

Vloženo:
3.11.2006

olk/0125. Obec Ptení: Prostějov - Chodník pro pěší ke hřbitovu, úpravy hřbitova
Vybudování chodníku vedle silnice ke hřbitovu. V současné době se chodí po silnici, kde je velká dopravní frekvence.
Oprava parkoviště před hřbitovem, oprava zídky kolem hřbitova, vybudování kolumbaria a smuteční místnosti.
Bude vybudováno osvětlení chodníku a osvětlení hřbitova.
Cílová skupina:
Především pro občany Ptení, Ptenského Dvorku a Holubic.

Předpokládaný rozpočet:
15000 tis. Kč

Vloženo:
18.10.2006

olk/0124. ADRA občanské sdružení: Prostějov - Vybudování dobrovolnického centra ADRA (pobočka o.s. ADRA) v Prostějově
Vybudování dobrovolnického centra ADRA (pobočka o.s. ADRA) v Prostějově 1. Cíl projektu: Cílem projektu je vybudovat v Prostějově Dobrovolnické centrum (dále jenom DC), které zde v současné době neexistuje, se zaměřením na dlouhodobé poskytování odborné činnosti ve vztahu k dobrovolníkům spojené s jejich koordinací a spoluprací s přijímajícími organizacemi.... >>
Cílová skupina:
Cílovou skupinou, které budou poskytovány služby DC jsou senioři, osoby zdravotně a mentálně postižené, hospitalizované děti a sociálně slabí.
V oblasti primární sociální prevence jsou cílovou skupinou žáci základních škol a studenti středních škol.

Předpokládaný rozpočet:
514 tis. Kč

Vloženo:
17.10.2006

olk/0123. Obec Ptení: Prostějov - Oprava obrusných vrstev komunikací - Ptení, Holubice a Ptenský Dvorek
Oprava komunikací místních a III. tříd - po vybudování kanalizace. Budou opraveny všechny komunikace ve všech částech obce Ptení.
Cílová skupina:
Občanům obce Ptení, Holubic a Ptenského Dvorku.

Předpokládaný rozpočet:
42000 tis. Kč

Vloženo:
17.10.2006

olk/0122. Český svaz ochránců přírody, Regionální sdružení Iris, občanské sdružení: Prostějov - Naučná stezka Velký Kosíř a vydání Průvodce naučnou stezkou
Vznikne zcela nová aktualizovaná naučná stezka v Přírodním parku Velký Kosíř. Původní stezka, kterou ještě vybudoval okresní úřad v Prostějově, je z poloviny zcela zdevastovaná (rozbité, popálené, pomalované a vybledlé, nečitelné informační panely)a většina stojanů nnení upevněna v zemi (vyvrácené, zlomené, uhnilé). Plánujeme vytvořit 12 zastavení na trase dlouhé asi 10 km, vedené po turistických značkách.... >>
Cílová skupina:
Široké laické i odborné veřejnosti Olomouckého kraje. Mimo jiné turistům (V.Kosíř je oblíbeným výletním místem občanů Olomouckého kraje), sportovcům, cyklistům, zájmovým kolektivům, školní mládeži a studentům (odborné geologické a přírodovědné exkurze základních, středních škol i studentům Univerzity Palackého v Olomouci), obyvatelům okolních obcí i místním chatařům.

Předpokládaný rozpočet:
260 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
20 tis. Kč

Vloženo:
17.10.2006

olk/0121. Střední škola,základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s.: Prostějov - Zabezpečení středního vdělání pro handicapovanou mládež
Cílem projektu je zřídit střední školu pro zdravotně postiženou mládež.V okrese Prostějov není bezbarierová střední škola, která by umožnila těžce zdravotně postiženým žákům a současně i vozíčkářům pokračovat ve vzdělání.Chceme umožnit i těmto žákům zařadit se do společnosti.Chceme zřídit Praktickou školu jednoletou a Praktickou školu dvouletou. Tyto typy škol jsou určeny žákům se speciálními vzdělávacími potřebami- u nás se jedná o žáky s více vadami.... >>
Cílová skupina:
Jedná se o mládež se speciálními vzdělávacími potřebami, žáky s více vadami, část žáků je na vozíčcích.

Předpokládaný rozpočet:
700 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
100 tis. Kč

Vloženo:
16.10.2006

olk/0114. Okresní organizace ČSCH Prostějov - Nezisková organizace - chovatelská a výstavní činnost: Prostějov - Stavba výstavní haly a klubovna pro Mladé chovatele okresu Prostějov.
Nadstavbou domu Plumlovská 50 v Prostějově vznikne místnost v I.patře o půdorysu 25x 8 m , ve které bude klubovna pro Mladé chovatele okresu Prostějova . Montáží typové haly o půdorysu 12 x 24 m vznikne výstavní hala ve dvorní části domu Plumlovská 50 v Prostějově . Získáním klubovny bude možné získat mládež pro chovatelkou činnost ve městě Prostějově a z obcí okresu Prostějov.... >>
Cílová skupina:
Propagace chovatelství , udržení genofondu v chovech drobného zvířectva -(králíci,drůbež,okrasné ptactvo,akvarijní a terarijní zvířata.
Získání mládeže pro chovatelskou činnost.

Předpokládaný rozpočet:
2.400, tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
1.200, tis. Kč

Vloženo:
11.10.2006

olk/0012. Město Plumlov: Prostějov - Úprava náměstí v Plumlově
Realizací projektu dojde k úpravě Tyršova a Hlavního náměstí v Plumlově, navržené úpravy na Tyršově náměstí (realizace kamenné dlažby, úprava veřejné zeleně a objektů drobné architektury, atd.)
i na Hlavním náměstí (úpravy komunikací, parkoviště a dalších zpevněných ploch, redukce zeleně, atd.) směřují ke zkvalitnění a prostorovému sjednocení území.

Cíl projektu:
- zlepšení estetického vzhledu města
- zkvalitnění a prostorové sjednocení ploch města, včetně městského mobiliáře
Cílová skupina:
občané a návšěvníci města

Předpokládaný rozpočet:
18000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
1.000 tis. Kč

Vloženo:
10.10.2006

olk/0011. Město Plumlov: Prostějov - Výstavba dětského hřiště - Plumlov, Soběsuky
Záměrem projektu je vystavět za školou ve městě Plumlov hřiště (s různými atrakcemi, prolézačkami, pískovištěm, stolem na ping – pong, atd.) pro menší děti (do 12 let), jenž bude zároveň sloužit i jako odpočinková zóna pro matky s dětmi. Dětské hřiště, v menším provedení chceme realizovat v místní části Plumlov-obci Soběsuky, kde současně chceme instalovat házenkářské branky na existující fotbalové hřiště + zrekonstuovat existující kurt na volejbal ( nové sítě + vybavení).... >>
Cílová skupina:
mládež, děti, jejich rodiče, občané Plumlova a Soběsuk

Předpokládaný rozpočet:
1.500 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
300 tis. Kč

Vloženo:
10.10.2006

olk/0009. Společenství Romů na Moravě o.p.s., expozitura ©ternberk: Šternberk - Podpora a realizace Romského komunitního centra ve ©ternberku
Prioritou tohoto projektu je kompletní dokončení rekonstrukce objektu Romského komunitního centra ve ©ternberku a podpora realizací jeho aktivit. Předpokládáme vznik podkrovní chráněné dílny pro děti i dospělé, pracovny terénního sociálního pracovníka včetně správce objektu, zřízení sociálního zařízení, rekonstrukce sklepů a kompletních omítek a střeąní krytiny objektu.... >>
Cílová skupina:
Romská komunita ve městě ©ternberk - děti, mládeľ, dospělí, senioři.

Vloženo:
9.10.2006

olk/0008. Obec Protivanov: Prostějov - Obnova centra obce a veřejných prostranství v obci Protivanov
Dojde k celkovému uspořádání a obnově centra obce a veřejných prostranstvíu základní školy,mateřské školy, sportovního hřiště, hřbitova a prostranství před zdravotním střediskem a bývalkou školou. Bude se realizovat nové uspodřádání centra obce a veřejných prostranství
Cílová skupina:
občanům a návštěvníkům naší obce

Předpokládaný rozpočet:
3,5 tis. Kč

Vloženo:
3.10.2006

olk/0007. Obec Protivanov: Prostějov - Oprava místních komunikací a chodníků
Navrhujeme provést celkovou opravu komunikací a chodníků v naší obci. Dojde tak k provedešní a úpavě všech místních vozovek v obci a bude provedena oprava a výstavba nových chodníků kolem svozovek vedoucích přes obec. Tím dojde k větší bezpečnosri jak řidičů tak i chodců
Cílová skupina:
bude sloužit všem občabnům obce a všem kdo bude obcí projíždět

Předpokládaný rozpočet:
18 110 tis. Kč

Vloženo:
3.10.2006

olk/0005. Luboš Mader: Prostějov - Výstavba oddechového parku areálu a muzea historických kočárů a muzea historické hasičské techniky
Zamýšleným záměrem je vybudování oddechové a kulturně-společenského prostoru s muzeem historických kočárů, parkem, parkovišti pro autobusy a os. vozidla včetně vybudování pěších komunikací a přístupové cesty k novému muzeu. Spolu se stávajícím přírodně-krajinářským anglickým parkem, zámeckým areálem a muzeem historické hasičské techniky bude vytvořen nenapodobitelný výstavní komplex který bude sloužit široké veřejnosti všech věkových kategorií včetně tělesně handicapovaných a stane se ... >>
Cílová skupina:
Realizací zamýšleného projektu bude dosaženo dalšího zvýšení turistického zatraktivnění obce, která je již v současnosti svým kulturním a historickým dědictvím významnou lokalitou Olomouckého kraje. K historickým místům a památným objektům, kterými jsou ojedinělý anglický park s empírovým zámkem, Ulmanovým pavilonem, zahradním saletem, pseudogotickou věží, vodními kanály s dvěma rybníky a muzeem historické hasičské techniky, přibude další ojedinělý výstavní areál muzea historických kočárů na ploše cca 700m2 s přilehlým oddechovým parkem cca 2000m2.
Projekt je zaměřen na zbudování muzea - stálé expozice - kočárů z 18. a 19. století a jejich doplňků.Tento záměr má celorepublikový až evropský význam z těchto důvodů:
Množstvím vystavovaných exponátů, až 40 různých druhů kočárů a saní tažených koňmi.
Výjimečné typy kočárů, jak zrestaurovaných, tak i v původním stavu včetně dobové dokumentace, které jsou k vidění pouze v některých zahraničních muzeích.
Největší a jediná sbírka kočárových luceren v ČR v široké paletě různých druhů zrestaurovaných i původních lamp.
Živé ukázky mechanických částí kočárů tak, jak dříve fungovaly s odkazem řemeslné práce našich předků a dnes již zašlých řemesel.
Konání různých doprovodných akcí pro širokou veřejnost (školky, školy, tělesně postižení, senioři, zahraniční zájezdy z evropských galerií kočárů).
Konání seminářů a přednášek na téma - kočáry, jejich výroba a rozvoj dopravy v 18. a 19. století.
Projížďky různými typy zrestaurovaných kočárů po pamětihodných místech blízkého okolí, umožněné pro návštěvníky muzea.

Předpokládaný rozpočet:
730 tis. Kč

Vloženo:
29.9.2006

olk/0004. obec Mořice: Prostějov - STATEK HANÁCKÝCH TRADIC / Muzeum mořické Hanácké výšivky mistrině lid.výš. B.Buriánové
Bude provedena oprava vnitřních prostor starého hanáckého stavení v mořicích( venkovní část byla opravena nákladem 500 000.- kč v roce2005) a bude sloužit jako muzeum života na hanáckém selském gruntu a současně jako expozice nádherných hanáckých výšivek naší rodačky paní Bohumily Buriánové. Další část statku(chlévy) jsou již velké části brigádnicky opraveny a slouží jako výstavní plocha při různých výstavách.... >>
Cílová skupina:
Obyvatelům regionu, mikroregionu "Němčicko", cykloturistům, turistům, školám, školkám(tématické akce pro mládež).

Předpokládaný rozpočet:
4 000 tis. Kč

Vloženo:
27.9.2006

olk/0003. Písničkou ke slunci (občanské sdružení): Prostějov - Mezinárodní hudební festival pro děti a mládež se zdravotním postižením
Mezinárodní hudební festival pro děti a mládež se zdravotním postižením umožňuje předvést široké veřejnosti práci handicapovanými lidmi. Během dvou festivalových dnů mohou školy, školská zařízení, ústavy sociální péče a jiná zařízení pracující s postiženými předvést to, co se svými svěřenci naučili (hudební, taneční, pěvecká a jiná vystoupení). Samozřejmá je i možnost navazování nových kontaktů a přátelství mezi zúčastněnými nebo vzájemná výměna zkušeností a dobrá zábava.
Cílová skupina:
Několka tisícům účastníků akce, mezi které patří jak handicapovaní, tak široká veřejnost.

Předpokládaný rozpočet:
850 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
300 tis. Kč

Vloženo:
2.4.2006

olk/0002. Duha, kulturní klub u hradeb v Prostějově, příspěvková organizace: Prostějov - DISKODROM - Mistrovství Evropy a světa v moderních tanečních disciplínách
Cílová skupina:
Děti, junioři, mládež

Předpokládaný rozpočet:
1600 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
500 tis. Kč

Vloženo:
29.3.2006

msk/0130. Město Kopřivnice: Kopřivnice - Domov pro seniory - II. etapa - ubytovací část
Objekt zahrnuje výstavbu nové čtyřpodlažní budovy s 60 lůžky (18 jednolůžkových a 21 dvoulůžkových pokojů). Objekt bude stavebně i provozně propojen v 1. PP a 1. NP s objektem stravovny. Hlavní vstup a zásobovací vstup do objektu je navržen z ulice Příčná. V přízemí objektu bude umístěna vrátnice, návštěvní místnost, kanceláře provozovatele a ordinace lékaře. Na každém podlaží bude kromě pokojů pro klienty také společenská místnost, umývárna, kuchyňka, ošetřovna a sklady.... >>
Předpokládaný rozpočet:
100000 tis. Kč

Vloženo:
23.11.2010

msk/0127. Obec Bolatice: Bolatice - L.3.1.6 Dokončení areálu FK
Vybavení areálu potřebným vybavením, lavičkami, vybudování malých dětských hřišť a sportovišť (další malé sportoviště)
Cílová skupina:
obyvatelé obce i blízkého okolí, spolky a organizace v obci

Předpokládaný rozpočet:
3000 tis. Kč

Vloženo:
6.10.2008

Garant:
rh

msk/0124. Obec Bolatice: Bolatice - L.3.1.3 Výstavba víceúčelového sportoviště
Výstavba hřiště včetně oplocení a vybavení, určeného pro více sportů (cca 12) s umělým povrchem, umístěného do areálu FK Bolatice.
Cílová skupina:
obyvatelé obce i blízkého okolí, spolky a organizace v obci

Předpokládaný rozpočet:
3000 tis. Kč

Vloženo:
6.10.2008

Garant:
rh

msk/0120. Obec Bolatice: Bolatice - L.2.2.1 Rekonstrukce, přístavba a nadstavba zdravotního střediska
Rekonstrukce zdravotního střediska na ul. Opavské, představující kompletní stavební úpravy stavby - izolace, výplně otvorů, podlahy současně s rozšířením budovy za účelem zvýšení kapacity a prostor pro nové lékaře, ordinace, více pacientů. Součástí bude i zřízení gynekologické ordinace.
Cílová skupina:
obyvatelé obce i blízkého okolí

Předpokládaný rozpočet:
7000 tis. Kč

Vloženo:
6.10.2008

Garant:
rh

msk/0116. Obec Bolatice: Bolatice - L.1.3.1 Rekonstrukce budov ZŠ Bolatice
Předmětem projektu je kompletní rekonstrukce budov ZŠ Bolatice, jejichž stav je již v současné době z provozního, technického i hygienického hlediska nevyhovující. V rámci projektu bude rekonstruována střecha, zateplení budov, výměna oken, rekonstrukce elektroinstalace, podlah, ÚT, kotelny atd. Realizace finančně náročného projektu je podmíněna získáním dotace (75-85%).
Cílová skupina:
žáci a učitelé ZŠ, účastníci vzdělávacích kurzů a seminářů

Předpokládaný rozpočet:
60000 tis. Kč

Vloženo:
6.10.2008

Garant:
rh

msk/0098. Obec Bolatice: Bolatice - I.1.2.11 Výstavba chodníku na Borovou
Výstavba chodníku podél hlavní komunikace na Borovou v délce cca 500 m
Cílová skupina:
občané a návštěvníci obce, účastnící silničního provozu

Předpokládaný rozpočet:
2000 tis. Kč

Vloženo:
6.10.2008

Garant:
rh

msk/0094. Obec Bolatice: Bolatice - I.1.2.7 Výstavba parkoviště u hřiště
Realizace cca 20 parkovacích míst pro osobní automobily a 2 autobusy u sportovního areálu FK Bolatice
Cílová skupina:
občané a návštěvníci obce

Předpokládaný rozpočet:
1500 tis. Kč

Vloženo:
6.10.2008

Garant:
rh

msk/0075. Obec Bolatice: Bolatice - F.2.1.1 Dokončení infrastruktury v PZ
Dokončení potřebné infrastruktury v průmyslové zóně Bolatice dle zájmu investorů, umožňující zahájení a rozvoj podnikatelských aktivit nově příchozím subjektům. Dle připravované PD.
Cílová skupina:
investoři v PZ, z obce i okolí

Předpokládaný rozpočet:
6000 tis. Kč

Vloženo:
6.10.2008

Garant:
rh

msk/0063. Obec Bolatice: Bolatice - F.1.1.1 Vzdělávání představitelů obce a určených zaměstnanců v oblasti řízení obce
Účast na vybraných vzdělávacích seminářích, v rámci členství v NSZM ČR, SOM ČR, SOH
Cílová skupina:
představitelé obce, zastupitelstva, zaměstnanci OÚ

Předpokládaný rozpočet:
40 tis. Kč

Vloženo:
6.10.2008

Garant:
rh

msk/0061. Obec Bolatice: Bolatice - F.1.7.1 Podpora tradičních akcí v obci, zachování tradic
Finanční zajištění pořádání tradičních kulturních a společenských akcí v obci (stavění, kácení máje, dožínky…)
Cílová skupina:
občané obce a okolí, návštěvníci obce, turisté

Předpokládaný rozpočet:
500 tis. Kč

Vloženo:
6.10.2008

Garant:
rh

msk/0055. Obec Bolatice: Bolatice - F.1.6.1 Výstavba dvou poldrů a oprava dalších dvou poldrů
Realizace další fáze protipovodňových opatření v obci, rekonstrukce hráze č. I a II a výstavba hrází IX a X.
Cílová skupina:
občané a firmy obce Bolatice

Předpokládaný rozpočet:
3500 tis. Kč

Vloženo:
6.10.2008

Garant:
hp

msk/0047. Statutární město Frýdek-Místek: Frýdek-Místek - Cyklostezka kolem Olešné
Popis: Již od roku 2002 statutární město Frýdek-Místek investuje finanční prostředky do propojení cyklistických stezek. V roce 2008 došlo k vybudování cyklostezky „Cyklostezka kolem Olešné" ve Frýdku-Místku. Budoucí cyklostezka se nachází v katastrálním území Místek podél přehrady Olešná a je potřebná, neboť: -stávající povrch není přizpůsoben pro bezpečnou jízdu cyklistů -pohyb cyklistů po silnici č. I/48 je životu nebezpečný.... >>
Cílová skupina:
Obyvatelé města Frýdku-Místku a přilehlých obcí a návštěvníci Beskyd.

Předpokládaný rozpočet:
9600 tis. Kč

Vloženo:
19.6.2008

msk/0042. Město Kopřivnice: Kopřivnice - Modernizace a rekonstrukce sportovních a dětských hřišť v Kopřivnici a místních částech
Popis: Modernizace hřišť, oplocení, modernizace a rozvoj vybavení, modernizace a rozvoj doprovodných služeb.

Cíle: Současný stav hřišť zastaralý a nevyhovující po stránce hygienických předpisů a bezpečnosti. Cílem je vybudovat moderní hřiště s pozitivním dopadem jak do oblasti rozvoje vzdělávání, kvalitního
trávení volného času ve prospěch posilování zdraví a zdravého životního stylu, tak posílení možností rozvoje cestovního ruchu.
Cílová skupina:
Obyvatelé města Kopřivnice a turisté.

Předpokládaný rozpočet:
50 000 tis. Kč

Vloženo:
19.5.2008

Garant:
Miklas Ondřej

msk/0032. Město Kopřivnice: Kopřivnice - Rekonstrukce objektu č. p. 225/47- vily MUDr. Ignace Böenische
Cíl: Zkvalitnění a rozšíření občanské vybavenosti v oblasti kulturního a volnočasového zázemí a podmínek, podpora zdravého způsobu života Specifické cíle: ---------------- Cíl 1: Rekonstrukce jednoho z nejcennějších objektů ve městě historického charakteru situovaného na severovýchodě Kopřivnice, v hustě osídlené části. Objekt má výbornou polohu s ideální dostupností. Cíl 2: Vytvoření podmínek pro realizaci volnočasových aktivit v objektu.... >>
Cílová skupina:
Cílové skupiny:
• zájmová sdružení a spolky - amatérské divadelní soubory (preferovaná věková katego-rie 6- 19 let, kopřivnické hudební skupiny,
• žáci mateřských a základních škol,
• rodiče na rodičovské dovolené, rodiče s malými dětmi,
• veřejnost navštěvující jednotlivá představení a vystoupení.

Předpokládaný rozpočet:
50000 tis. Kč

Vloženo:
26.3.2008

msk/0027. Nezisková organizace: Junák – svaz skautů a skautek ČR: Kopřivnice - Školící akademie Leadershipu v rámci Regionálního programu podpory rozvoje MS regionu
Naše organizace plánuje vybudování školícího střediska a místa pro využití volného času. Budova je navržena jako bezbarierová s místnostmi pro využití volného času jak v zájmových aktivitách, tak rovněž i pro školící potřeby různých organizací. Kapacita: 45 míst ve 3 společných místnostech s možností ubytování. Školící vybavení: počítačová místnost napojená na internet, školící prostory jednoduše upravitelné pro různé zájmové činnosti či pohybové aktivity.... >>
Cílová skupina:
Školící akademie Leadershipu v rámci Regionálního programu podpory rozvoje MS regionu bude sloužit všem neziskovým organizacím v Kopřivnici a okolí. Využití střediska je v současné době zjišťováno pomocí dotazníku.

Předpokládaný rozpočet:
16000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
? tis. Kč

Vloženo:
28.11.2007

msk/0015. TPK RENARKON, o.p.s.: Kopřivnice - Terénní práce pro drogově závislé na území novojičínska
• zajistit možnost využít službu pro široký okruh lidí zasažených drogovým problémem, a to větší časovou i místní dostupností terénního programu • informování o návaznosti drogových služeb- např.motivované k léčbě, rodinné příslušníky a blízké drogově závislých.... >>
Cílová skupina:
Osoby experimentující s návykovými látkami, problémoví uživatelé návykových látek a závislí na návykových látkách, dále jejich rodinní příslušníci, partneři a jiné důležité osoby ve věku od 15 let.

Jde o klientelu obtížně dosažitelnou (tzv. skrytá populace), s minimální motivací službu vyhledat a řešit často závažné problémy zdravotní, sociální psychologické či právní povahy.

Předpokládaný rozpočet:
500 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
400 tis. Kč

Vloženo:
5.4.2007

Garant:
Petr Richard

lbk/0044. Norma + Liberecký kraj: Jilemnice - Kruhový objezd u Normy
Vybudování kruhového objezdu u nové budovy marketu Norma.
Předpokládaný rozpočet:
4000 tis. Kč

Vloženo:
8.1.2009

Garant:
KaJ

lbk/0041. Město Jilemnice: Jilemnice - Regenerace panelového sídliště Spořilov
Etapový projekt, řeší modernizaci původní zástavby panelového sídliště Spořilov - nové chodníky, úprava komunikací, řešení parkovacích stání, odpočinkové zóny.
Předpokládaný rozpočet:
9000 tis. Kč

Vloženo:
7.1.2009

Garant:
KaJ

lbk/0039. Město Jilemnice: Jilemnice - Regenerace památkové budovy 1. ZŠ
Budova I. ZŠ leží v památkové zóně a je památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Stav omítky je v havarijním stavu. Bude provedena oprava vnějších fasád na průčelích směřujících do ulic Komenského a Metyšova, včetně jižního a západního štítu. Pokud práce nebudou v nejbližší době započaty, hrozí nevratná ztráta architektonických prvků. Oprava je zařazena jako jedna z akcí Programu regenerace památkové zóny ministerstva kultury.
Předpokládaný rozpočet:
6000 tis. Kč

Vloženo:
7.1.2009

Garant:
KaJ

lbk/0035. Město Jilemnice: Jilemnice - TRANS Krkonoše II
Přeshraniční projekt v oblasti turistiky. Jilemnice v rámci projektu opraví tenisové kurty vč. oplocení a uspořádá v letech 2009-2011 tenisový turnaj.
Předpokládaný rozpočet:
1906 tis. Kč

Vloženo:
7.1.2009

Garant:
KaJ

lbk/0017. Město Jilemnice: Jilemnice - Přístavba Dětského centra
Nevyhovující prostory Dětského centra neumožňují naplnění hlavního účelu - tedy ozdravného pobytu dětí. Současný stav je na samém konci svých možností, ať už se týče kapacity nebo vybavení. Část přístavby je již realizována, je nutné dokončit rekonstrukci objektu, tím dojde ke zlepšení podmínek pro pobyt dětí i personálu. Kromě nutných oprav bude provedena i výstavba nového patra. Cíle: zkvalitnění podmínek pro pobyt dětí i personálu; vybudování kvalitního zázemí pro ozdravný pobyt dětí.... >>
Cílová skupina:
Děti, rodiče a personál Dětského centra.

Předpokládaný rozpočet:
8000 tis. Kč

Vloženo:
9.5.2007

lbk/0005. Město Desná: Desná - Bezbariérová Desná
Bezbariérový pravostranný chodník podél mezinárodní komunikace I/10 a podél komunikace III. třídy, který bude spojovat tyto objekty: Městské kino, Městský úřad a Riedlovu vilu. Tyto objekty jsou součástí tohoto projektu a budou též upraveny jako bezbariérové (vstupy, výtahy, WC ).
Cílová skupina:
Občanům a návštěvníkům města.

Vloženo:
28.3.2007

lbk/0003. Město Desná: Desná - Vybudování muzea a malé vodní elektrárny
V objektu bývalé úpravny vody plánuje město vybudovat muzeum enviromentálního významu s malou vodní elektrárnou a s modelem větrné elektrárny. Součástí projektu bude půjčovna kol, občerstvení a další. V půdním prostoru by mohla být vybudována ubytovna.
Cílová skupina:
obyvatelům a návštěvníkům města Desné, mikroregionu Tanvaldska, Libereckckého kraje a turistům.

Vloženo:
26.2.2007

Garant:
mb

lbk/0001. Město Desná: Desná - Celková rekonstrukce Základní školy
Základní škola zde stojí od roku 1980.Budova školy je v havarijním stavu. Do této doby se prováděly pouze nutné opravy střechy.
V současné době navštěvuje školu 300 žáků. Součástí školy jsou dvě tělocvičny, školní kuchyně, jídelna a družina. Do budovy školy se po její rekonstrukci přesune mateřská škola s počtem 55 dětí.
Cílová skupina:
Žákům od 1 -9 třídy ZŠ, dětem MŠ, učitelům z Desné a celé spádové oblasti

Předpokládaný rozpočet:
100000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
10000 tis. Kč

Vloženo:
7.2.2007

Garant:
mb

kvk/0085. Sdružení Krušné hory - západ, d.s.o.: Mikroregion Krušné hory-západ - Místní agenda 21 v regionu Krušné hory - západ
Sdružení Krušné hory - západ realizovalo 5 setkání s občany při komuntním plánování ve 2 malých, ve 2 středních obcích a 1 město do 5 tis. obyvatel. Vzniklo 5 výstupů Anketního šetření s celkovým rozborem potřeb v obcích, l výstup zhodnocení potřebné relauzace projektu v obci Pernink - Kontribučenská sýpka, na kterou obec bude žádat dotaci z ROPu NUTS 2, výstup sociologické šetření MA 21 v regionu Krušné hory -západ.
Cílová skupina:
Výstup bude sloužit jako podklad pro realizace konkrétních projektů jednotlivých obcí v rámci Regionálního operačníhoi programu NUTS Severozápad. Obnova obcí, úprava parků, čistírna odpadních vod, rekonstrukce a obnova venkovských památek, technická infrastruktura obcí a měst, dopravní obslužnost, zateplení veřejných budov, sportoviště a další potřebné projekty.

Předpokládaný rozpočet:
4900 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
15% tis. Kč

Vloženo:
19.10.2010

kvk/0081. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 5.13. Ekocentrum pro environmentální výchovu, vzdělání a osvětu (EVVO)
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsahem projektu je vybudování a následný provoz Ekocentra pro environmentální výchovu, vzdělání a osvětu (EVVO), určeného pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací.... >>
Předpokládaný rozpočet:
51600 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
7740 tis. Kč

Vloženo:
12.3.2010

kvk/0005. Město Aš: Mikroregion Sdružení Ašsko - Dům česko-německého přátelství a porozumění
Projekt Dům česko-německého přátelství a porozumění je reakcí na dlouhodobou potřebu multifunkčního, kulturního a společenského stánku, který by podporoval znovuobnovení přeshraničních kontaktů a vztahů, pozvedl úroveň kulturního a společenského života ve městě, přilákal více návštěvníků do této oblasti a v konečném důsledku tak ovlivnil i rozvoj malého a středního podnikání v oblasti cestovního ruchu a s tím souvisejících služeb.... >>
Cílová skupina:
- široké veřejnosti,
- zájmovým spolkům, které působí na území Ašska a Euregia Egrensis.

Předpokládaný rozpočet:
100000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
15000 tis. Kč

Vloženo:
19.3.2007

jmk/1209. Mikroregion Hodonínsko - d.s.o.: Hodonín - Obnova oddechových zón v mikroregionu
Cílem projektu je vybudovat plochy pro volnočasové aktivity, místa k odpočinku, místa pro dětské hry, chodníky a cyklostezky, amfiteátr aj. logicky na sebe navazující. Vybrané lokality navazují např. v Rohatci na ZŠ, proto areál bude obsahovat multifunkční hřiště, běžeckou dráhu, doskočiště a hřiště. Např. v Prušánkách areál navazuje na vinařskou lokalitu Nechory, proto bude využíván převážně ke kulturně společenským akcím. Součástí projektu bude vybudování amfiteátru a informačního centra.
Cílová skupina:
bez omezení

Předpokládaný rozpočet:
400000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
8000 tis. Kč

Vloženo:
29.8.2008

Garant:
Juráňová Patrícia

jmk/1187. Region Slovácko, z. s. p. o.: Hodonín - REALIZACE PROPAGAČNÍ KAMPANĚ
Realizace systémových aktivit vedoucích k (1) posílení značky Slovácko, (2) vytvoření konkurenceschopných regionálních turistických produktů, (3) zkvalitnění turistického portálu a (4) zkvalitnění služeb TIC na území TO Slovácko. Hlavní aktivity: (1) posílení značky „Slovácko“ prostřednictvím nových marketingových témat (2) tvorba a marketing nových regionálních turistických produktů TO Slovácko ... >>
Cílová skupina:

Projekt bude mít dopady na přínosy na 3 základní cílové skupiny zákazníků:

A) zahraniční a domácí turisté a návštěvníci TO Slovácko
B) zahraniční a domácí podnikatelé v cestovním ruchu (nejen) v TO Slovácko
C) stát, JMK, města, obce, obyvatelé a podnikatelé v TO Slovácko

Předpokládaný rozpočet:
10000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
300 tis. Kč

Vloženo:
31.10.2007

Garant:
Švagerka Michal

jmk/1151. Město Hodonín: Hodonín - Vybudování golfového hřiště
Jedná se o vybudování golfového hřiště v území bývalého vojenského cvičiště Pánov.
Cílová skupina:
Turisté, široká veřejnost

Předpokládaný rozpočet:
50000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
1000 tis. Kč

Vloženo:
9.10.2007

Garant:
Nováková Miroslava

jmk/1149. Město Hodonín: Hodonín - Památková obnova komplexu historických budov hřbitova Hodonín
Jedná se o památkovou obnovu komplexu historických budov hřbitova Hodonín.
Cílová skupina:
obyvatelé města, turisté

Předpokládaný rozpočet:
13923 tis. Kč

Vloženo:
8.10.2007

Garant:
Nováková Miroslava

jmk/1111. Obec Luleč: Mikroregion Drahanská vrchovina - Výstavba chodníku Luleč - Nemojany
Bezpečný pohyb osob mimo okresní silnici spojující Luleč a Nemojany, především dětí navštěvující základní školu v Nemojanech a docházející na autobusovou zastávku u nádraží.Dále potom bezpečný pohyb rodičů s dětmi navštěvující dětskou lékařku.
Cílová skupina:
Občanům a dětem.

Předpokládaný rozpočet:
600 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
100 tis. Kč

Vloženo:
9.5.2007

jmk/1109. Obec Olšany: Mikroregion Drahanská vrchovina - Zbudování chodníku kolem Zahrádkové cesty
Zbudování chodníku pro pěší a cyklisty kolem místní komunikace, která spojuje obec Olšany a Habrovany, vede kolem Farmy B. Polívky a je na ní značena cyklostezka.
Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti na této komunikaci pro pěší a cyklisty, případně návštěvníky areálu B. Polívky.
Cílová skupina:
Občanům a návštěvníkům obou obcí, cyklistům.

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
700 tis. Kč

Vloženo:
9.5.2007

jmk/1103. Obec Krásensko: Mikroregion Drahanská vrchovina - Zbudování zázemí sportovního areálu v Krásensku
V roce 2004 se sportovní areál, jehož součástí je travnaté fotbalové hřiště rozšířil o víceúčelové hřiště s umělým povrchem. Obliba a návštěvnost tohoto areálu se podstatně zvýšila. Hřiště s umělým povrchem je maximálně využíváno a jeho provoz je zvláště o víkendech a o prázdninách skoro celý den. Protože pronájem je poměrně nízký, získalo si oblibu i u sportovců z širokého okolí.... >>
Cílová skupina:
Děti a mládež /tenisová škola, Futsalový klub - dorost/, sportovní kluby (futsal, volejbal, nohejbal, tenis, petanque), Středisko ekologické výchovy Krásensko, ostatní veřejnost.
Samozřejně, že kolektivní sporty ajko např. futsal, volejbal, nohejbal se nehrají jen pro pár hráčů v jedné obci. Tradičně se organizují turnaje, ve kterých se zapojují hráči z různých obcí regionu a tyto turnaje do obce přitahuje i diváky z širokého okolí. Zmíněný futsalový klub přivádí do naší obce sportovce z celého kresu a dle jejich informací jezdí do Krásenska rádi. Důvodem je jednak vysoká účast diváků a tím velmi dobrá sportovní atmosféra.

Předpokládaný rozpočet:
1000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
200 tis. Kč

Vloženo:
9.5.2007

jmk/1093. Obec Račice-Pístovice: Mikroregion Drahanská vrchovina - Odkanalizování části obce Račice - Chaloupky
Obec Račice-Pístovice má svou čističku. V některých částech obce však nebyl vybudován kanalizační řad a občané se tedy na čističku nemohou připojit.
Cílová skupina:
Na vybudovaný kanalizační řad se připojí přes 30 obytných domů v části obce Račice-Chaloupky

Předpokládaný rozpočet:
6000 tis. Kč

Vloženo:
8.5.2007

jmk/1085. Mikroregion Rakovec: Mikroregion Drahanská vrchovina - Výstavba vyhlídkové věže Olšany
Výstavba dřevěné rozhledny na nejvyšším vrchu v okolí, kde původně stála pyramida již v r. 1876.
Cílem projektu je zvýšení turistického ruchu, možnost vycházkové trasy pro občany okolních obcí.
Cílová skupina:
Občanům obcí svazku Rakovec a turistům, cyklistům v našem regionu.

Předpokládaný rozpočet:
1800 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
300 tis. Kč

Vloženo:
3.5.2007

jmk/1084. ViLiAn Brno s.r.o.: Mikroregion Drahanská vrchovina - Centrum služeb a relaxace v obci Olšany
V přestavěné budově budou základní služby pro občany - kadeřnictví, kosmetika, prodejna zdravé výživy, prostor k tělesné kultuře a malá dílna pro údržbu kol, invalidních vozíků, lyží.
Cílem projektu je zlepšení služeb pro občany a návštěvníky obce, což zvýší atraktivitu stávajících ubytovacích a stravovacích zařízení.
Cílová skupina:
občanům a návštěvníkům obce

Předpokládaný rozpočet:
3490 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
790 tis. Kč

Vloženo:
3.5.2007

jmk/1063. Centrum pro rodinu Hodonín,o.s.: Hodonín - Rozšíření kapacity Centra pro rodinu Hodonín
Jedná se o investiční projekt, který má za cíl zvýšit kapacitu a celkové možnosti využití prostor Centra pro rodinu Hodonín v objektu Katolického spolku na Štefánikově ulici č.15. O.s. Centrum pro rodinu Hodonín velmi dynamicky rozvíjí svou činnost a zmíněné prostory jej limitují v mnoha dalších aktivitách.... >>
Cílová skupina:
Nově přestavěné a dobudované prostory CPR budou sloužit široké veřejnosti všech věkových kategorií, pro které ve větších a lépe vyhovujících prostorách bude sdružení nabízet ještě pestřejší škálu programů. Stávající zaměření na mladé rodiny s malými dětmi včetně dětí postižených bude rozšířeno na mládež, rodiny se staršími dětmi a seniory.

Předpokládaný rozpočet:
30000 tis. Kč

Vloženo:
8.6.2006

Garant:
Ambrozková Lucie

jmk/1051. Sbor dobrovolných hasičů Boskovice - II. Mazurie: Boskovice - Zajištění provozuschopnosti SDH Boskovice II. Mazurie
Výstavba hasičské klubovny, zbrojnice a zakoupení cisterny Klubovna: Sbor dobrovolných hasičů Boskovice II. - Mazurie má v současné době 36 činných členů a 25 mladých hasičů. V roce 2005 mu byla MěÚ Boskovice odebrána klubovna, kde se konala jak školení a teoretický výcvik mužstva tak se zde scházeli i mladí hasiči, kde se připravovali na svoji činnost.... >>
Cílová skupina:
Klubovna - zajištění pravidelného školení a výcviku mužstva, a mladých hasičů
Garáž a cisterna - ochrana obyvatelstva a majetku

Předpokládaný rozpočet:
8.000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
300 tis. Kč

Vloženo:
12.4.2006

jmk/1048. MUDr. Danuše Jarošová, IČ 68635265: Kuřim - Rehabilitace a hipoterapie pacientům s DMO, rehabilitace dětí i dospělých s ortopedickým onemocněním
Budova s rehabilitačním vybavením (rehabilitační nářadím, bazénem apod.), stáj s koněm na hipoterapii. Rehabilitace budou vedeny pod dohledem: neurologa, ortopeda, rehabilitačních pracovníků, pediatra, psychologa a hipoterapeuta.
Cílová skupina:
Dětem s dětskou mozkovou obrnou, dětským i dospělým pacientům s ortopedickým, vrozeným či získaným oněmocněním, po operacích, úrazech atp. Hipoterapie by sloužila i dětem s psychickým postiženým.

Předpokládaný rozpočet:
5000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
3000 tis. Kč

Vloženo:
31.3.2006

jmk/1036. obec Křetín: Letovice - Rekonstrukce kulturního domu
Přístavbou kulturního domu vzniknou šatny a nový vstup do kult. domu. Dále bude provedena celková oprava fasády, vydudováno stanoviště pro požárnické zásahové vozidlo CAS 25. Bude opraveno sociální zařízení.
Cílová skupina:
Občanům Křetína, okolních obcí a turistům.

Předpokládaný rozpočet:
5000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
500 tis. Kč

Vloženo:
12.3.2006

jmk/1033. město Velké Opatovice: Boskovice - ČOV Velké Opatovice
Intenzifikace ČOV s ohledem na platnou legislativu.
Cílem projektu je zvýšení kvality vypouštěných vod z ČOV a z toho plynoucí zlepšení kvality vody v toku Jevíčka.
Cílová skupina:
Zlepšení životního prostředí dané oblasti má přímý vliv na všechny obyvatele nejen nejbližšího okolí, ale i celého regionu.

Předpokládaný rozpočet:
85000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
10000 tis. Kč

Vloženo:
9.3.2006

jmk/1027. Město Boskovice: Boskovice - Regenerace budovy staré radnice
Cílem je kompletní rekonstrukce kulturní památky - budovy staré radnice, jejíž základy a nižší část pochází již ze 13. - 14. století. Sídlí zde mimo jiné i Městské informační středisko. Tato rekonstrukce by umožnila zpřístupnění věže radnice pro návštěvníky Boskovic, kteří se na tuto možnost dotazují a bohužel musí být kvůli havarijnímu stavu schodiště odmítáni. Rekonstrukce spočívá v obnově střešní krytiny, obnově fasády, obnově kamenného schodiště a obnově interiéru.... >>
Cílová skupina:
obyvatelé i návštěvníci města Boskovice

Předpokládaný rozpočet:
12000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
2000 tis. Kč

Vloženo:
9.3.2006

jmk/0996. PYTHAGOR,a.s.: Boskovice - MORAVSKÉ MULTIFUNKČNÍ CENTRUM KOŘENEC
Projekt přispívá k rozvoji infrastruktury cestovního ruchu. Spočívá v tvorbě multifunkčního volnočasového centra s ubytovací kapacitou. Jde o vybudování vesničky kde vznikne ubytování pro hosty a zaměstnance, stravovací zázemí a relaxační centrum s kompletní rehabilitací, veřejné golfové hřiště. Centrum je orientované na všestranně zaměřené návštěvníky všech věkových kategorií.... >>
Cílová skupina:
Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu pro jednotlivce, rodiny s dětmi, profesní skupiny zájemců atd.

Předpokládaný rozpočet:
127000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
40000 tis. Kč

Vloženo:
28.2.2006

jmk/0976. obec MALHOSTOVICE: Kuřim - Revitalizace vodního toku LUBÉ a protipovodňová opatření
Neudržované přírodní koryto potoka Lubě potřebuje odbahnění a řádnou stromovou probírku, dále celkovou rekonstrukci jezu zvaného "Ve STRŽI", dále opravu mostu v lokalitě "U Bučků" a v úseku nad obcí protipovodňovou hráz bránící velkému průtoku vody proudící na obec.
Cílová skupina:
Snad všem občanům obce. Protipovodňová opatření se týkají jak obyvatelů, tak obce samotné, která vlastní pozemky toku, stejně jako vlastníkům sousedních nemovitostí nepravidelně zaplavovaných vodou.

Předpokládaný rozpočet:
10000 tis. Kč

Vloženo:
23.2.2006

jmk/0970. Obec - Knínice u Boskovic: Boskovice - Výstavba ČOV a kanalizace
Výstavbou splaškové kanalizace a ČOV chceme docílit zlepšení čistoty vod na potoku Semíč.SZP Šebetov a obec Šebetov mají čistírny vybudované.
Zbývá vybudovat ČOV v obci Knínice u Boskovic a Vážanech.Tím by se podstatně zlepšila kvalita vody v uvedeném potoce. Jedná se o jediný potok, kde se přirozenou cestou třou pstruzi. (U Svitávky )
Cílová skupina:
Celé společnosti.

Předpokládaný rozpočet:
40000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
10000 tis. Kč

Vloženo:
17.2.2006

jmk/0969. LEMUR, o.s. : Boskovice - Zvyšování vzdělanosti mladistvých, zejména ohrožených sociálním vyloučením, v Boskovicích.
Našim projektem bychom chtěly získat finance na zakoupení PC vybavení,jeho příslušenství a programů Windows XP aj., pomůcek-nábytek k počítači. Dále potřebujeme zakoupit vzdělávací literaturu. V současné době máme v našem zařízení pouze jeden funkční počítač, umístěný v kanceláři pracovníků, který slouží pro jejich práci.... >>
Cílová skupina:
Našim projektem bychom chtěli pomoci mladým lidem, kteří navštěvují naše zařízení a nemohou nebo nechtějí získat dovednosti a znalosti ve svém přirozeném prostředí(rodina,škola), ať už z jakýchkoliv důvodů. Naším cílem je, aby se tito lidé nestali sociálně vyloučenými, získaly dovednosti a znalosti. Pracovníci usilují o to, aby se klienti stali samostatnými, odpovědnými a nezůstali na okraji společnosti a nevystavovali se tak nepříznivým sociálním vlivům- kriminalita,drogy, agresivita).
Pracujeme s mladými lidmi od 13-26let, jedná se o tuto cílovou skupinu: - rizikové skupiny dětí a mládeže ( tito klienti se nemohou nebo nechtějí zapojit do standardních volnočacových aktivit, dostávají se často do konfliktních situací- drobná kriminalita, problémy s rodiči, ve škole,aj. Mají vyhraněny životní styl- převážně hip-hop, dávají přednost trávení volného času na ulici)
- mladí lidé v nepříznivé sociální situaci ( jedná se o klienty, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, mezi takové situace převážně patří – problémy ve škole, nezaměstnanost, problémy v rodině, partnerské problémy, sexuální starosti)
- mladí lidé experimentující s drogami nebo na drogách závislé ( klienti, kteří experimentují převážně s marihuanou, pervitinem. Dále jsou to klienti, kteří pravidelně užívají marihuanu. Často přicházejí do našeho zařízení s prosbou o pomoc, o radu v souvislosti se začínající závislostí, rozebrat rizika a možná řešení jejich problému, které oni sami nevidí nebo nechtějí vidět).

Vloženo:
16.2.2006

jmk/0964. Obec Benešov: Boskovice - Vybudování venkovních sportovišť u ZŠ Benešov
Cílem projektu je vybudování venkovních hřišť a to fotbalové, jedno hřiště na tenis, jedno víceůčelové hřiště na míčové hry, stometrová atletická dráha, sektor pro skok daleký.
Cílová skupina:
Žákům ZŠ Benešov a školám přilehlého regionu. Návštěvníkům Boskovického regionu.

Předpokládaný rozpočet:
10000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
1000 tis. Kč

Vloženo:
16.2.2006

jmk/0946. obec MALHOSTOVICE: Kuřim - Rekonstrukce požární nádrže MALHOSTOVICE
Oprava stávající požární nádrže, která může i v budoucnu sloužit jako přírodní sezónní koupaliště
Cílová skupina:
Především mládež obou částí obce a široké veřejnosti

Předpokládaný rozpočet:
5000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
300 tis. Kč

Vloženo:
13.2.2006

jmk/0942. obec MALHOSTOVICE: Kuřim - Přemostění potoka LUBĚ
Vybudování mostu přes potok LUBĚ procházející zastavěnou částí obce. Most bude přímo navazovat na stávající zpevněnou místní komunikaci ve vlastnictví obce. Dosáhneme tím propojení obce řádným dopravním způsobem a odstraníme stávající absurdní stav, kdy občané překonávají vodní tok brodem!!
Cílová skupina:
Občanům MALHOSTOVIC, majitelům a nájemcům pozemků, turistika,

Předpokládaný rozpočet:
2000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
20 tis. Kč

Vloženo:
13.2.2006

jmk/0941. DSO "Mikroregion ČEBÍNKA": Kuřim - Zpevnění polních a účelových cest, případně cyklostezek mikroregionu ČEBÍNKA
Po skončených pozemkových reformách, případně vypořádaných vlastnických vztazích zpevnění páteřních polních komunikací v extravilánech členských obcí mikroregionu. Každá cesta musí být zároveň registrovanou trasou cyklostezky.
Cílová skupina:
Vlastníkům a uživatelům zemědělských pozemků, občanům členských obcí a široké veřejnosti k využití volnočasových aktivit, tedy cykloturistiky.

Předpokládaný rozpočet:
20000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
2000 tis. Kč

Vloženo:
13.2.2006

jmk/0939. DSO "ČOV DRÁSOV-MALHOSTOVICE": Kuřim - ČOV a kanalizační sběrače DRÁSOV-MALHOSTOVICE
Odkanalizování územních sídel MALHOSTOVICE, DRÁSOV a místní části NUZÍŘOV
Cílová skupina:
Občanům obcí sdružených v projektu

Předpokládaný rozpočet:
100000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
10000 tis. Kč

Vloženo:
13.2.2006

jmk/0929. Město Boskovice: Boskovice - Výstavba průmyslové zóny (jmk/0054)
Cílem projektu je snížení nezaměstnanosti, vybudováním průmyslové zóny vzniknou pracovní místa pro celý region Boskovicko. Mohou se tak uplatnit i lidé, kteří jsou nuceni za prací dojíždět do jiných regionů /Brněnská městská aglomerace/. Tím dojde ke změně alokace finančních prostředků z jiných regionů /lidé utrácejí v místě zaměstnání/ do regionu Boskovicko.... >>
Cílová skupina:
obyvatelé a podnikatelé regionu Boskovicko

Předpokládaný rozpočet:
60000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
15000 tis. Kč

Vloženo:
7.2.2006

jmk/0903. Obec Benešov: Boskovice - Výstavba venkovních sportovišť
Při výstavbě venkovních sportovišť vznikne jedno fotbalové hřiště, jedno tenisové hřiště a jedno hřiště na míčové hry, dále nové sociální zázemí se šatnami a občerstvením.Při výstavbě venkovních sportovišť dojde k rozvoji cestovního ruchu v dané lokalitě, zajištění sportovního a kulturního vyžití návštěvníků a obyvatel mikroregionu. Dojde ke snížení nezaměstnanosti v
daném regionu.
Cílová skupina:
Občanům obce, mikroregionu a potažmo všem návštěvníkům kraje a zahraničním turistům.

Předpokládaný rozpočet:
10000 tis. Kč

Vloženo:
27.1.2006

jmk/0901. COLORprofi spol, s r. o. : Boskovice - Robotizovaná mokrá lakovna
Startem cekého projektu je denolice stávajících budov na ulici Chrudichromská 1376/16 (areál bývalých uhelných skladů) Výstavbou montované haly o rozměrech - š.32m. x d.62m. x v.10m. ve které bude středem umístněna expedice a sklad barev. Po obou stanách budou situovány lakovací linky. A/ Lakovací linka pro sériévé mokré lalkování z výkonem 140m2 /hod. B/ Lakovácí linka pro prvovýrobu lakování plastových dílů do automobilového a alektro průmyslu.... >>
Cílová skupina:
Realizace a výroba je zaměřena do sféry prvovýroby.
Bude sloužit výrobním firmám,které nedisponují vlastní lakovnou a povrchovou úpravu nakupují.

Předpokládaný rozpočet:
80 mil tis. Kč

Vloženo:
2.2.2006

jck/0064. Město Prachatice: Prachatice - Zpracování PD pro vybrané památné stromy ORP Prachatice
Zpracování projektů na ošetření 28 památných stromů, na jejichž základě bude v následujících letech realizována komplexní odborná péče o tyto stromy
Předpokládaný rozpočet:
56 tis. Kč

Vloženo:
29.2.2012

jck/0063. Město Prachatice: Prachatice - Zajištění péče o PP Žižkova skalka v Prachaticích
Odstranění náletových dřevin a křovim, odborná prořezávka.
Předpokládaný rozpočet:
32 tis. Kč

Vloženo:
29.2.2012

jck/0062. Město Prachatice: Prachatice - Prakticky-ekologicky
Cyklus 5 seminářů zaměřených na praktické a ekologické využití bylin.Navazuje na velmi úspěšný cyklus realizovaný v loňském roce za podpory z Revolvingového fondu MŽP. Účast nabídneme celým rodičům s dětmi. Zaměříme se na „domácí“ netradiční využití bylinek, nejen k tomu, jak je obvyklé – na čaj, do krému, ale ukážeme výrobu ekologických čisticích prostředků a zaměříme se zejména na praktickou část.
Cílová skupina:
Občané města, rodiny s dětmi

Předpokládaný rozpočet:
36 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
9 tis. Kč

Vloženo:
24.2.2012

jck/0060. Město Tábor: Tábor - Expozice živá příroda
Tento environmentální prvek by měl obsahovat interakční prvky. Patří do nich čtyři otáčivé sloupy, kde je úkolem na každém sloupu přiřazení určitého stromu, keře, hmyzu či ptáka ke svému typickému biotopu. Ústředním prvkem je potravní pyramida, kterou si opět mohou návštěvníci poskládat ze dvou možností.
Celková stavba je dřevěného charakteru sestavěná z dřevěných kulatin, která může sloužit i jako herní prvek.
Cílová skupina:
veřejnost

Předpokládaný rozpočet:
815 tis. Kč

Vloženo:
20.8.2010

jck/0059. Město Tábor: Tábor - Bludiště u Mlýna
Jedná se o dřevěnou stavbu z dubových kulatin ve tvaru osmičky sloužící k účelů environmentálního vzdělávání. Bludiště bude rozděleno na 4 rybí pásma, která budou rozlišena barevně. Tato pásma jsou: 1- pásmo cejnové 2 – pásmo parmové 3 – pásmo lipanové 4 – pásmo pstruhové. U vstupní části začíná pásmo cejnové, což je pásmo pomale tekoucích vod a ke konci bludiště pásma postupují k nejrychleji tekoucím vodám, což je pásmo pstruhové.... >>
Cílová skupina:
veřejnost

Předpokládaný rozpočet:
2702 tis. Kč

Vloženo:
20.8.2010

jck/0046. Správa NP a CHKO Šumava: (sú) Biosférická rezervace Šumava - Demolice bývalé roty PS Černé jezero
Jde o odstranění nevyužívaných staveb ve zvláště chráněném území a území zařazených do soustavy Natura 2000. Bývalá rota je situována cca 4 km od osady Špičák a cca 200 m severně od Černého jezera. Do areálu roty vede asfaltová komunikace ze Špičáku, která je v majetku Lesů České republiky. Rota je cca 10 let opuštěna. Všechny objekty jsou značně zchátralé kromě hlavní budovy, která je v relativně dobrém stavu. Areál je částečně oplocen dřevěným plotem.... >>
Cílová skupina:
Cíle projektu:Areál bývalé vojenské roty leží v I. a II. zóně Chráněné krajinné oblasti Šumava, v centrální části Šumavy, která je z hlediska ochrany přírody velmi cenná, velmi turisticky atraktivní a navštěvovaná. Cílem projektu je odstranění nevyužívaných staveb ve zvláště chráněném území a uvedení areálu do stavu odpovídajícímu této skutečnosti. Strategickým cílem je posílení přírodnosti území postupným snižováním lidské intervence (PP, 3.3. str. 30)

Předpokládaný rozpočet:
2373 tis. Kč

Vloženo:
18.11.2008

jck/0038. Správa NP a CHKO Šumava: (sú) Biosférická rezervace Šumava - Zachování krajinného rázu NP a CHKO Šumava, enviromentální vzdělávání a osvěta
K cíli zachování krajinného rázu CHKO a NP Šumava jsou samozřejmě nutná v oblasti urbanistiky a architektury jistá omezení. K jejich úspěšné implementaci je však třeba vést neustálý dialog mezi úřady a lidmi žijícími v oblasti. Jelikož je ale tvorba a aplikace regulativů na celém území NP a CHKO Šumava vzhledem k velké rozmanitosti území velmi problematická, je třeba zaměřit se vždy na jednotlivé obce a lokality, kterým se regulativy „ušijí přímo na míru“.... >>
Cílová skupina:
investoři, běžná veřejnost

Předpokládaný rozpočet:
5500 tis. Kč

Vloženo:
29.4.2008

Garant:
js

jck/0036. Správa NP a CHKO Šumava: (sú) Biosférická rezervace Šumava - Repatriace puštíka bělavého (Strix uralensis) na území Šumavy
Cíl projektu: · Repatriovat a stabilizovat populaci puštíka bělavého (Strix uralensis) jakožto původní druh fauny Šumavy · Získat data o mortalitě, disperzi, topické preferenci, denní a sezónní aktivitě telemetricky sledovaných jedinců. Popis projektu:Puštík bělavý patří na Šumavě k původnímu druhu sovy. Na přelomu 19. a 2O. století se na české i německé straně Šumavy a v jejím podhůří puštík bělavý pravidelně vyskytoval. Od počátku 20.... >>
Cílová skupina:
Podklad pro rozhodování státní správy, podklad pro tvorbu managementů (plán péče), data pro zoologický monitoring, odborná i laická veřejnost

Předpokládaný rozpočet:
280 tis. Kč

Vloženo:
29.4.2008

Garant:
js

jck/0035. Správa NP a CHKO Šumava: (sú) Biosférická rezervace Šumava - Revitalizace šumavských rašelinišť
Obsahem projektu je revitalizace silně odvodněných rašelinišť na lokalitách Schachtenfilz a Nad Rybárnou podléhajících degradaci v důsledku narušení vodního režimu. Hlavním cílem projektu je: I/ obnova stabilizovaného vodního režimu odpovídajícího přirozeným podmínkám II/ zastavení degradace rašelinišť ... >>
Předpokládaný rozpočet:
1300 tis. Kč

Vloženo:
29.4.2008

Garant:
js

jck/0022. obec Želnava: (sú) Biosférická rezervace Šumava - Multifunkční budova - brána na Šumavu a na Lipno
Vznikne důstojná brána do národního parku a současně brána pro oblast Lipna s možností příjemného získání informací, například u šálku kávy. Informací o tom, co vše se dá v této části Šumavy dělat, kde se zastavit, kde se dobře najíst a kde se ubytovat a také o historii a přírodních zajímavostech. Multifunkční budova v sobě propojí informační středisko, galerii, posezení s občerstvením, obecní úřad, školicí místnost, veřejně přístuný internet a další.... >>
Cílová skupina:
návštěvníkům Šumavy
místním občanům
zájmovým skupinám

Předpokládaný rozpočet:
30000 tis. Kč

Vloženo:
21.1.2008

jck/0020. Správa NP a CHKO Šumava: (sú) Biosférická rezervace Šumava - Revitalizace vojenského areálu Zhůří
Jde o likvidaci objektů a úpravu okolí bývalého vojenského areálu Zhůří u Rejštejna
Cílová skupina:
ochrana přírody, z estetického hlediska místním obyvatelům i návštěvnické veřejnosti

Předpokládaný rozpočet:
7000 tis. Kč

Vloženo:
22.11.2007

Garant:
js

jck/0019. Správa NP a CHKO Šumava: (sú) Biosférická rezervace Šumava - Cyklostezka Gerlova Huť - Modrava
Na již realizovaný I. úsek Gerlova Huť - Nová Hůrka bude navazovat převážně podél silnice III. úsek Vysoké lávky - Velký Bor (odkud pokračuje Otavská cyklotrasa do Hartmanic), a dále IV. úsek Velký Bor - Srní Mechov (Pěší, cyklisté a lyžaři mohou pokračovat po Vchynicko-Tetovském kanále na Rechle a dále na Modravu).
Cílová skupina:
turistická veřejnost,
místní obyvatelstvo
mládež, rodiny s dětmi, senioři

Předpokládaný rozpočet:
40000 tis. Kč

Vloženo:
12.11.2007

jck/0017. obec: Borovany - Víceúčelové hřiště
Hřiště k využití na: softball, trénink fotbalu, TV pro ZŠ, hasičský sport,...
Cílová skupina:
Mládež a sportovci z obce a obcí Mikroregionu Sdružení Růže.

Předpokládaný rozpočet:
5 000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
500 tis. Kč

Vloženo:
9.10.2006

jck/0016. obec: Borovany - Retenční nádrž - protipovodňová ochrana obce.
Součást protipovodňové ochrany obce. Jedná se o vybudování nové hráze a bezpečnostního přelivu na Hradském rybníku. Hráz je projektována tak, aby stávající rybník sloužil jako poldr. Při přívalových deštích se bude zaplavovat relativně rozsáhlé údolí, které je zarostlé náletem.
Cílová skupina:
Občanům a vlastníkům domů zvláště v Lazenké ulici.

Předpokládaný rozpočet:
6 000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
1 000 tis. Kč

Vloženo:
6.10.2006

jck/0015. obec: Borovany - Prodloužení chodníku v Budějovické ulici
Výrazné zvýšení bezpečnosti chodců na silnici II tř.
Cílová skupina:
Občanům obce a projíždějícím řidičům.

Předpokládaný rozpočet:
3 000 tis. Kč

Vloženo:
6.10.2006

jck/0014. obec: Borovany - Prodloužení chodníku v Budějovické ulici
Výrazné zvýšení bezpečnosti chodců na silnici II tř.
Cílová skupina:
Občanům obce a projíždějícím řidičům.

Předpokládaný rozpočet:
3 000 tis. Kč

Vloženo:
6.10.2006

jck/0013. obec: Borovany - Výstavba chodníku u silnice III tř.
Výrazně se sníží ohrožení chodců v nepřehledném úseku silnice III tř. kde je značný provoz těžkých nákladních aut (Suchdol, Třeboň - Krumlov, Č.Budějovice)
Cílová skupina:
Občané části obce a návštěvníci hřbitova.

Předpokládaný rozpočet:
2 000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
500 tis. Kč

Vloženo:
6.10.2006

jck/0012. obec: Borovany - Multifunkční sportovní hala
Realizací projektu obec získá prostor pro celoroční provozování míčových her ) sálová kopaná, házená, tenis, bedminton, volejbal) a pro TV ZŠ.
Cílová skupina:
Školním dětem, mládeži a sportovcům z Ledenic a okolí.

Předpokládaný rozpočet:
7 000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
1 000 tis. Kč

Vloženo:
6.10.2006

jck/0010. Sdružení Růže, sdružení obcí a právnických osob: Borovany - Mateřská centra regionu Sdružení Růže
Ve větších sídlech vzniknou mateřská centra/kluby maminek/, kde se mohou matky na mateřské dovolené setkávat, vzdělávat, a společně se svými dětmi trávit volný čas. K tomu je potřeba vytvořit vhodné prostory, vybavit je a a zajistit potřebné provozní náklady /materiálové i mzdové/. Kooperací center dojde k vzájemné inspiraci, soutěživotsti i předávání si programů.... >>
Cílová skupina:

Určeno pro matky na mateřské dovolené.

Předpokládaný rozpočet:
7.OOO tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
1.OOO tis. Kč

Vloženo:
22.8.2006

jck/0008. Sdružení Růže, sdružení měst a obcí a několika právnických osob : Borovany - Obrazová publikace Krajinou Sdružení Růže
Obrazová publikace Krajinou Sdružení Růže by měla veřejnosti představit mikroregion Sdružení Růže v plné šíři a v časově vymezeném období (cca 2000-2006). Obce a osady v mikroregionu, z velké části narušeném vysídlením německého obyvatelstva po roce 1945, prodělaly od roku 1989 dosti výrazné změny (ve směru k lepšímu).... >>
Cílová skupina:
Předpokládáme, že o publikaci budou mít zájem převážně místní obyvatelé, kteří slovem i obrazem získají nejzajímavější, nejpodstatnější a nejucelenější informace o svém kraji, který je jejich domovem a o jehož zvelebení a udržení přírodních hodnot budou nepochybně nadále pečovat. Kromě toho by o ni mohli mít zájem i turisté ze všech koutů republiky, pro něž jsou jižní Čechy turisticky vítaným a zajímavým prostředím. Vzhledem k plánované dvojjazyčnosti publikace (český text se stručným německým výtahem po stranách každé jednotlivé stránky publikace a s dvojjazyčnými popiskami u obrázků) by mohla vzbudit zájem i u části německy mluvících návštěvníků a bývalých obyvatel mikroregionu.

Předpokládaný rozpočet:
650 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
150 tis. Kč

Vloženo:
15.8.2006

jck/0006. Obec Horní Stropnice: Borovany - Rekonstrukce koupaliště a výstavba Novohradského turistického kempu v Horní Stropnici
Využití turistického potenciálu v mikroregionu a obci rozšíření ubytovací kapacity pro CR o 30 lůžek zlepšení standartu kvality turistického kempu vytvořením 35 stání pro karavany zlepšení kvality stravovacích služeb v obci a rozšířením provozu na celoroční rozšíření poskytovaných služeb i pro osoby s tělesným postižením (bezbarier.... >>
Cílová skupina:
mikroregion (novohradské části); turisté a návštěvníci Novohradských hor a Jižních Čech; obyvatelé obce

Předpokládaný rozpočet:
15.000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
1.500 tis. Kč

Vloženo:
14.6.2006


projekt hotová studie

vys/9970. Město Bystřice nad Pernštejnem: (ORP) správní obvod Bystřice nad Pernštejnem - Revitalizace budov MÚ v Bystřici nad Pernštejnem
Městský úřad v Bystřici n. P. je rozmístěn do několika budov ve městě. V rámci projektu dojde k celkové rekonstrukci budovy bývalého zemědělského učiliště, ve které již některé prostory využívá MěÚ, a následovnému přestěhování ostatních agend státní správy a samosprávy z nevyhovujících prostor na Masarykově náměstí do této budovy.
Cílová skupina:
Občané města.

Předpokládaný rozpočet:
80 000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
12 000 tis. Kč

Vloženo:
6.11.2006

vys/9966. Město Bystřice nad Pernštejnem: (ORP) správní obvod Bystřice nad Pernštejnem - Bezbariérová Bystřice nad Pernštejnem
Dle Generelu bezbariérové dopravy a bezbariérových tras na území města Bystřice nad Pernštejnem vytvořit ucelené bezbariérové řetezce tras, které umožní všem skupinám obyvatelstva svobodný a bezpečný pohyb všemi dopravními prostředky, bezbariérovou dostupnost služeb veřejné a státní správy, zdravotnických a sociálních služeb a pracovních a vzdělávacích přípežitostí.
Cílová skupina:
Občané a návštěvnící města.

Předpokládaný rozpočet:
40 000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
6 000 tis. Kč

Vloženo:
6.11.2006

vys/9965. Westar, s.r.o.: (ORP) správní obvod Bystřice nad Pernštejnem - Výstavba nového protektorovacího závodu
Nový závod na protektorování nákladních pneumatik za studena. Jedná se o moderní progresivní metodu obnovování pneumatik. Při této metodě dochází k nahrazení opotřebovaného běhounu běhounem novým při zachování stávající kostry pneumatiky. Přínos studeného protektorování je zejména: -v rovině ekonomické - cena studeného protektoru se pohybuje na polovině nákladů na novou pneumatiku při zachování stejných užitných vlastností jako u nové pneumatiky.... >>
Cílová skupina:
Provozovatelé nákladních automobilů.

Předpokládaný rozpočet:
20 000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
10 000 tis. Kč

Vloženo:
6.11.2006

vys/9964. (ORP) správní obvod Žďár nad Sázavou - Výstavba ubytovací kapacity
Cílová skupina:
turisté

Předpokládaný rozpočet:
9 000 tis. Kč

Vloženo:
20.9.2006

vys/9939. Obec Křižánky: Nové Město na Moravě - Kanalizace a čistírna odpadních vod v obci Křižánky
Projekt předpokládá výstavbu kanalizace a ČOV. Realizací projektu dojde k odkanalizování centrální části obce a vyčištěním většiny odpodních vod v lokalitě, která se nachází v povodí významné vodní nádrže Vír.
Cílová skupina:
Cílové skupiny:
1. občané obce
2. vlastníci nemovitostí sloužící k drobné rekreaci
3. drobní podnikatelé - vyčištění odpadních vod vznikajících v provozovnách (pensiony atd.)

Předpokládaný rozpočet:
30000 tis. Kč

Vloženo:
10.2.2006

test2. 1: Chrudim - 4
5
Cílová skupina:
8

Předpokládaný rozpočet:
19 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
40 tis. Kč

Vloženo:
21.5.2014

Garant:

sck/0002. Občanské sdružení Consortium Camerale Slanense: Slaný - Vytvoření centra pro podporu začlenění skupiny matek (rodičů) s dětmi ohrožené sociální exkluzí
Vznik centra poskytujícího zázemí aktivitám zaměřeným přednostně na matky (rodiče) s dětmi (zejména pro matky/otce na MD a pro rodiče menších dětí a jejich děti). Centum by mělo nabízet jednak vzdělávací a tvořivé aktivity, jednak sloužit jako místo k setkávání a nabídnout zajímavý program pro volný čas výše uvedené cílové skupině. Centrum bude svým vybavením (oddělená dětská herna od hlavní výukové místnosti) poskytovat možnost segmentace aktivit rodičů a dětí. Tzn.... >>
Cílová skupina:
Matky/otcové na MD a jejich děti a rodiče s menšími dětmi

Předpokládaný rozpočet:
850 tis. Kč

Vloženo:
21.3.2006

puk/0034. město Chrudim: Chrudim - Rekonstrukce hřiště v sídlišti Palackého
Rekonstrukce hřiště v sídlišti Palackého
Cílová skupina:
veřejnost, obyvatelé žijící v sídlišti

Předpokládaný rozpočet:
300 tis. Kč

Vloženo:
4.3.2009

Garant:
Pk

puk/0033. město Chrudim: Chrudim - Výstavba lanovky na dětském hřišti v sídlišti Rozhledna II.
Výstavba lanovky na dětském hřišti v sídlišti Rozhledna II.
Cílová skupina:
veřejnost, obyvatelé sídliště

Předpokládaný rozpočet:
600 tis. Kč

Vloženo:
4.3.2009

Garant:
Pk

puk/0032. město Chrudim: Chrudim - Oprava fasády budovy ZŠ Školní náměstí
Budova se nachází v Městské památkové zóně, proto je připravena realizace opravy fasády včtně kamenných portálů.
Cílová skupina:
veřejnost, žáci a pedagogové školy, návštěvníci města

Předpokládaný rozpočet:
4000 tis. Kč

Vloženo:
4.3.2009

Garant:
Pk

puk/0027. město Chrudim: Chrudim - Rekonstrukce a dostavba tribuny Centrum Rohlík
Rekonstrukce a dostavba tribuny Centrum Rohlík
Cílová skupina:
veřejnost a sportovci navštěvující areál AFK

Předpokládaný rozpočet:
31000 tis. Kč

Vloženo:
4.3.2009

Garant:
Pk

puk/0005. Moravská Třebová: Moravská Třebová - víceúčelový sportovní areál v Moravské Třebové
Nově navrhovaný víceúčelový areál je umístěn v blízkosti centra města Moravská Třebová na jižní straně pod ulicí Jevíčskou. Dle územního plánu města je lokalita přímo určena ke sportovním aktivitám a rekreaci. Realizací navrhovaného víceúčelového areálu dojde jednak k doplnění stávajících dvou sportovních lokalit (areál TJ Slovan a areál Nová škola) a dále k celkovému rovnoměrnému vyvážení sportovního vyžití ve městě.
Cílová skupina:
Výběrem této lokality byl sledován záměr nabídnout občanům centra a jeho okolí maximální možné sportovní využití, které doposud ve středu města chybí nebo je nedostatečné. Areál bude sloužit rovněž oběma základním školám, jejichž sportovní zázemí je v současné době nevyhovující.

Vloženo:
18.4.2007

puk/0003. Základní škola Moravská Třebová, Čs.armády 179, okres Svitavy, příspěvková organizace: Moravská Třebová - Zdravá škola na zeleném dvoře
Jedná se o úpravu školního dvora, rozšíření prostoru pro sezení - možnost výuky přírodovědných a výchovných předmětů venku. Předpokládané vybavení houpačkami, ruským i kuželkami umožní lépe trávit čas o přestávkách, pobytu v družině i ve volném čase.
Umístění kontejnerů osázených rostlinami, typickými pro oblast Moravskotřebovska, s popiskami vytvoří prostor pro výuku i poučení.
Vznikne naučně - odpočinková zóna.
Cílová skupina:
6áci základní školy, děti z mateřských škol, žáci speciální školy, veřejnost procházející zadním vchodem do tělocvičny

Předpokládaný rozpočet:
58 tis. Kč

Vloženo:
18.4.2007

puk/0002. Základní škola Moravská Třebová, Čs.armády 179, okres Svitavy: Moravská Třebová - Rekonstrukce veřejně přístupného víceúčelového hřiště
Rekostrukce nevyhovujícího hřiště u základní školy, situované v centru města, kde je nedostatek volně přístupných kvalitních sportovišť. Stav hřiště je neustále vytýkán v inspekčních zprávách, prověrkách bezpečnosti a ochrany zdraví. Kvalitní sportovní vyžití je zakotveno i v projektu školy, která je zařazena v síti škol podporujících zdraví. Vytvoření hřišť na míčové hry - basketbal, volejbal, nohejbal, házená, tenis, florbal,malá kopaná.... >>
Cílová skupina:
ýáci základní školy, žáci blízkých mateřských škol, žáci speciální školy, Centrum volného času, sportovní oddíly Slovanu, Zájemci z řad seniorů - Domov důchodců, široká veřejnost - prevence sociálně -patologických jevů

Předpokládaný rozpočet:
3 300 tis. Kč

Vloženo:
18.4.2007

pha/0002. Mateřská škola Lojovická 557/12, Praha 4 Libuš: Praha-Libuš - Dopravní hřiště, MŠ Lojovická
Dopravní hřiště na školní zahradě MŠ Lojovické. Cílem je zkvalitnění dopravní výchovy pro předškolní děti
Cílová skupina:
Dětem z MŠ Lojovické a předškoním dětem z ostatních MŠ - Libuš

Předpokládaný rozpočet:
1200 tis. Kč

Vloženo:
12.4.2007

olk/0113. Obec Čechy pod Kosířem: Prostějov - Výstavba oddechového parku v Čechách pod Kosířem
Záměrem je vytvořit oddechový a kulturně-společenský prostor s parkem, který bude navazovat na stávající muzeum hasičské techniky. V těsné blízkosti připravovaného parku se bude také nacházet nově budované muzeum historických kočárů. Takto bude vytvořen rozsáhlý výstavní komplex s napojením na zámecký areál Čechy pod Kosířem. Areál bude otevřen široké veřejnosti a stane se ojedinělým svého druhu v celé ČR.... >>
Cílová skupina:
Realizace zamýšleného projektu bude mít přínosný vliv pro zahraniční a domácí turisty, obyvatele Olomouckého kraje, odbornou veřejnost a studenty škol a bude mít příznivý vliv na podnikatelské aktivity v regionu.

Předpokládaný rozpočet:
2000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
300 tis. Kč

Vloženo:
12.10.2006

olk/0032. Město Prostějov: Prostějov - Výstavba teplárny na biomasu
Výstavba teplárny na biomasu za účelem stabilizace cen odebíraného tepla.
Cílová skupina:
Obyvatelé Prostějova.

Vloženo:
10.10.2006

olk/0028. Město Prostějov: Prostějov - Pokračování ve výstavbě bytů v areálu Jezdeckých kasáren
Výstavba bytů v areálu Jezdeckých kasáren - vstupní byty, byty pro nízkopříjmové rodiny.
Vloženo:
10.10.2006

olk/0023. Město Prostějov: Prostějov - Projekt mobility
Realizací Projektu mobility vzniknou ve městě bezbariérové trasy.
Vloženo:
10.10.2006

msk/0048. Statutární město Frýdek-Místek: Frýdek-Místek - Obnova Zámeckého parku a nový park Jižní svahy
Popis: Projekt Obnova Zámeckého parku a nový park Jižní svahy se připravuje ve dvou etapách: 1. mobiliář parku včetně cestní sítě 2. doplnění, založení a údržba parkové zeleně Budou odstraněny stávající chodníky a zpevněné plochy s živičným povrchem, plochy nevyhovujících dětských hřišť, betonové prefabrikované zídky, betonové obruby pískovišť s dřevěným obložením, nevyhovující herní a parkový mobiliář, dojde ke zrušení stávající narušené opěrné kamenné zdi, u zámku bude ... >>
Cílová skupina:
Všichni obyvatelé a návštěvníci Frýdku-Místku i osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Předpokládaný rozpočet:
26000 tis. Kč

Vloženo:
19.6.2008

msk/0045. Město Kopřivnice: Kopřivnice - Postupná reprezentativní úprava centra města včetně ozelenění
Předmětem projektu je postupná estetizace centrální části města v souvislosti s architektonickým návrhem firmy Atelier Simona s.r.o. z Ostravy pod vedením architekta Romana Kuby. Centrální část města je definována pomyslnými hranicemi železniční trati ČD, ulicí Záhumenní resp. Štamberskou, dále ulicí Husovou a prodlouženou ulicí Obránců míru. Území je rozděleno na VI. realizačních etap a je klasifikováno jako: Etapa č.I. - prostor kolem správní budovy ........náklady 38, 1 mil.... >>
Cílová skupina:
občané města, návštěvníci a turisté

Předpokládaný rozpočet:
68000 tis. Kč

Vloženo:
21.5.2008

Garant:
Fabiánová Šárka

msk/0040. Město Kopřivnice: Kopřivnice - Zlepšení podmínek pro pěší a cyklistický provoz
Popis: Rekonstrukce a doplnění stávajících smíšených stezek pro pěší a cyklistický provoz ve městě a změnu na dělený provoz (tzn. samostatný prostor pro chodce a cyklisty). Mělo by dojít k odstranění a náhradě stávajících nevyhovujících povrchů a rozšíření na noremní šířku pro dělený provoz + logické doplnění chybějících úseků. Úpravu přejezdů přes komunikace (tzn. bezbariérová úprava, zřízení přejezdů pro cyklisty atd.), úpravě a doplnění dopravního značení dle platných norem.... >>
Cílová skupina:
Všichni obyvatelé města Kopřivnice včetně místních částí, turisté, návštěvníci atd.

Předpokládaný rozpočet:
80 000 tis. Kč

Vloženo:
19.5.2008

Garant:
Miklas Ondřej

msk/0036. Základní škola svaté Zdislavy Kopřivnice: Kopřivnice - Komunitní škola
Jde o první etapu, která má za cíl modernizaci a rekonstukci součástí školy:

1) Bude vybudován elektronický systém objednávání, výběr a rušení obědů včetně objednávkového terminálu a čipových karet,
2) Školní jídelna bude vybavena novým nábytkem (jidelní sety, stoly, žídle) podle zpracovaného návrhu,
3) Bede provedena rekonstrukce elektroinstalace v prostorách školy podle projektu a požedavků KHS
Cílová skupina:
- žáci města Kopřivnice,
- zaměstnanci školy,
- mateřské centrum,
- děti mateřské školy vrámci pravidelné výuky informatiky a tělocviku

Předpokládaný rozpočet:
2100 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
100 tis. Kč

Vloženo:
30.4.2008

msk/0025. Mateřské školy Kopřivnice, příspěvková organizace: Kopřivnice - Modernizace stávajících školních jídelen v mateřských školách
Modernizace stávajících školních kuchyní, provedení nutných základních stavebních úprav, které by splňovaly hygienické požadavky.
Cílem je využít vlastní školní kuchyně v budovách mateřských škol pro vaření a přípravu pokrmů, podávát dětem kvalitní čerstvou stravu s vysokou nutriční hodnotou, umožnit podávat dětem se zdravotními obtížemi stravu dietní, zamezit riziku hromadné nákazy.
Cílová skupina:
640 dětí předškolního věku v mateřských školách.

Předpokládaný rozpočet:
9 000 tis. Kč

Vloženo:
15.11.2007

lbk/0058. Svazek obcí Jilemnicko: Jilemnice - Systém zpracování bioodpadu v místě zdroje
Projekt řeší systém třídění, sběru a zpracování bioodpadu ze zeleně společně pro obce sdružené ve svazku a pro Rokytnici nad Jizerou, a to kompostováním na volné ploše (síť několika kompostérem v regionu).
Cílová skupina:
Obyvatelé mikroregionu Jilemnicko.

Předpokládaný rozpočet:
6000 tis. Kč

Vloženo:
31.3.2010

lbk/0024. Masarykova městská nemocnice Jilemnice: Jilemnice - Oprava podhledů a nátěr fasády I.etapy - ARO
Bude odstraněn nebezpečný stav padajících podhledů v blízkosti přístupu pacientů
Předpokládaný rozpočet:
280 tis. Kč

Vloženo:
6.1.2009

Garant:
Šn

lbk/0021. Město Jilemnice: Jilemnice - Dokončení rekonstrukce plaveckého bazénu
Plavecký bazén v Jilemnici má nevyhovující stav ocelové vany. Absence vodních atrakcí výrazně snižuje návštěvnost bazénu ze strany místních obyvatel, ale i turistů. Část vnitřních prostor vstupního objektu nelze využívat. Projekt je zaměřen na výměnu stávající ocelové vany, úpravy vnitřních prostor vstupního objektu, přístavbu technického zázemí s vodními atrakcemi včetně tobogánu.... >>
Cílová skupina:
Občané Jilemnice a spádového okolí, plavecké kurzy, školy a školky, dětské tábory...

Předpokládaný rozpočet:
25000 tis. Kč

Vloženo:
9.5.2007

lbk/0015. Město Jilemnice: Jilemnice - Úprava Tyršova náměstí
Tyršovo náměstí je součástí památkové zóny a je ve špatném stavu - špatný technický stav povrchů vozovky i chodníků. Projekt řeší rekonstrukci povrchů náměstí a chodníků včetně podkladů a přesunutí veřejného osvětlení, dále provedení žulové dlažby na místo stávajících dožilých asfaltových ploch. Cíle: zkvalitnění území městské památkové zóny; zlepšení vzhledu náměstí; celková revitalizace veřejného prostoru. Výstup: náhrada poškozených povrchů v souladu s požadavky ochrany památkové péče.
Cílová skupina:
Občané Jilemnice, návštěvníci z okolí, zahraniční turisté, náhodní procházející či projíždějící.

Předpokládaný rozpočet:
2500 tis. Kč

Vloženo:
9.5.2007

lbk/0004. Město Desná: Desná - Regenerace Riedlova parku, Riedlovy vily, Riedlovy hrobky
Riedlova vila, Riedlova hrobka a Riedlův park jsou objekty, které jsou dědictvím skláře Josefa Riedla, který zde v první polovině minulého století vybudoval sklářský průmysl. Výše zmíněné objekty jsou ve špatném stavu. Město každoročně usiluje o získání finančních prostředků na jejich obnovu. Riedlovova vila slouží v současné době a bude sloužit i nadále jako kulturní středisko, knihovna a muzeum. V prvním patře je umístěna Mateřská škola, která má být v budoucnu přemístěna do ZŠ.... >>
Cílová skupina:
obyvatelům a návštěvníkům města, širokému okolí.

Vloženo:
26.2.2007

Garant:
mb

kvk/0077. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 5.9. Zpracování koncepce enviromentální výchovy, a krajský program EVVO) a její realizace
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsahem projektu je v prvé fázi zpracování koncepce EVVO, včetně systémového zabezpečení její pravidelnou aktualizaci. V návaznosti na tuto fázi jde dále v projektu o to: · vytvořit poradní orgán (pracovní skupinu) pro spolupráci s při realizaci státního programu EVVO · zabezpečit doškolování pracovníků pro EVVO · zabezpečit aktivní spolupráci mezi státní správou, samosprávou, nestátními ... >>
Předpokládaný rozpočet:
1600 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
160 tis. Kč

Vloženo:
12.3.2010

kvk/0069. Asociace „Záchranný kruh“, o.s.: Karlovy Vary - 4.20 Centrum zdraví a bezpečí
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsah projektu je vybudování „Centra zdraví a bezpečí“ za podpory Statutárního města Karlovy Vary. Jeho základem je koncepce dětských vesniček bezpečí, které úspěšně fungují především v Kanadě,USA a Spojeném království Jedná se o areál sestávající z těchto objektů: Hlavní budova · Multifunkční sál (akce pro děti a mládež a pro další cílové skupiny, využití jako kinosál).... >>
Předpokládaný rozpočet:
100000 tis. Kč

Vloženo:
12.3.2010

kvk/0014. Eden Group, a.s.: Karlovy Vary - 1.9. Využití proluky u Vřídla na stavbu lázeňského hotelu
Věcný obsah projektu (stručný popis): Projekt využití proluky u Vřídla na stavbu nového lázeňského hotelu je záležitostí společnosti Eden Group, a.s.. Kapacita hotelu bude činit cca 300 lůžek. Na tuto kapacitu provedena analýza proveditelnosti záměru s uspokojivým výsledkem. Financování stavby se předpokládá investičním leasingem (rakouská Reiffeisenbank).... >>
Předpokládaný rozpočet:
500000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
500000 tis. Kč

Vloženo:
4.3.2010

kvk/0007. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 1.2 Ochrana lázeňské zóny před rozvojem nelázeňských aktivit
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsahem projektu je jednak příprava a následná realizace návrhu řešení dopravy v lázeňské zóně, jednak ochrana termálních pramenů před neuváženými zásahy, jednak dopracování návrhu nového Statutu lázeňského místa. Statut jako základní právní předpis by měl řešit obecná pravidla každodenního života v lázeňské zóně.... >>
Předpokládaný rozpočet:
3000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
3000 tis. Kč

Vloženo:
3.2.2010

kvk/0002. Sdružení Ašsko: Mikroregion Sdružení Ašsko - Cyklostezka Trojmezí - Libá
Bude realizována nová cyklostezka po bývalé signální cestě v úseku Trojmezí Libá. Bude vyznačena trasa a bude vybudována potřebná "infrastruktua" k cyklostezce /odpočívadla, informační tabule ..../ Součástí cyklostezky by měla být též tématická zastavení /replika staré "špačkárny, úsek, kde bude možno vidět jak vypadala hranice v době totality/. Cyklostezka by měla být napojena na hraniční přechody a zajišťovat propojení mezi stezky včeskými, bavorskými a saskými.
Cílová skupina:
Výsledekem projektu by měla být propagace regionu, získání nových návštěvníků, turistů a cykloturistů. Dále by měl sekunderně přinést rozvoj ubytovacích kapacit.

Vloženo:
19.3.2007

kvk/0001. Sdružení Ašsko: Mikroregion Sdružení Ašsko - Varovný a informační systém obyvatelstva
Cílem projektu je ozvučení mikroregionu Ašsko pomocí vyrozumívacích prvků systému VISO 2002. Systém VISO (Varovný a informační systém obyvatelstva) slouží k zvukovému vyrozumění obyvatelstva dané lokality. Hlavní částí systému je vysílač umístěný většinou na Obecním úřadě a několik vyrozumívacích prvků v dané lokalitě. K přenosu signálu se používá jeden ze čtyř kmitočtů v pásmu 80 MHz, na který udělil Český telekomunikační ústav generální licenci.... >>
Cílová skupina:
Výsledek by sloužil všem městům a obcím, HZS Karlovasrského kraje, jednotkám IZS a sborům dobrovolných hasičů a všem občanům mikroregionu.

Předpokládaný rozpočet:
5000 tis. Kč

Vloženo:
16.3.2007

jmk/1172. TEZA Hodonín, příspěvková orgasnizace: Hodonín - Tréninková hokejová hala
Vybudováním přístavby zimního stadionu vznikne druhá umělá ledová plocha, kuželna a ubytovna.
Cílová skupina:
hokejové oddíly, krasobruslení, veřejnost, školy

Předpokládaný rozpočet:
50000 tis. Kč

Vloženo:
26.10.2007

Garant:
Švandelka Pavel

jmk/1168. Město Hodonín: Hodonín - Ekologické parkování na sídlišti Jihovýchod ve městě Hodonín
Jedná se o možnost výstavby parkovacích domů na sídlišti JV. Důvodem je nedostatek parkovacích stání jak pro obyvatele na sídlišti, tak pro návštěvníky Kulturního domu.

Bude se jednat o 1 zavážecí parkovací dům Quattro Palis 10 pro celkem 107 parkovacích míst.
Cílová skupina:
obyvatelé města

Předpokládaný rozpočet:
38000 tis. Kč

Vloženo:
24.10.2007

Garant:
Novák Dalibor

jmk/1167. Město Hodonín: Hodonín - Řešení statické dopravy v centru města Hodonína
Jedná se o možnost výstavby parkovacích domů v lokalitě centra města Hodonín. Důvodem je nedostatek parkovacích stání. V roce 2008 bude zadáno vypracování PD k ÚŘ na tuto lokalitu. Bude se jednat o 4 zavážecí parkovací domy Quattro Palis 8 pro celkem 272 parkovacích míst. Cena dokumentace není zatím známa. Celkové náklady na případnou realizaci těchto objektů jsou cca 116.000.000,- Kč. Realizace je podmíněna ziskem dotací.... >>
Cílová skupina:
obyvatelé města, blízkého okolí, turisté

Předpokládaný rozpočet:
116000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.10.2007

jmk/1157. Město Hodonín: Hodonín - Zahrada zdraví v Hodoníně
Bude provedena komplexní úprava části původního areálu nemocnice, který je v současné době neudržovaný.
Cílová skupina:
Bude vytvořen víceúčelový rekreační prostor s atraktivními prvky, který bude sloužit nejen pacientům a lázeňským hostům, ale všem obyvatelům a návštěvníkům města.

Předpokládaný rozpočet:
12700 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
1950 tis. Kč

Vloženo:
10.10.2007

Garant:
Nováková Miroslava

jmk/1143. Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Hodonínsko: Hodonín - Jak správně nasednout a řídit bicykl.
Příručka pro správné použítí jízdního kola - tzv. kološkola, vydání publikace, apod.
Cílová skupina:
Bez omezení.

Předpokládaný rozpočet:
1000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
100 tis. Kč

Vloženo:
4.10.2007

Garant:
Juráňová Patrícia

jmk/1133. Město Hodonín: Hodonín - Výstavba garáží v lokalitě u Očovského járku - sídl. Jihovýchod
Situace související s parkování automobilů v těsné blízkosti bytových domů má jednoznačně negativní dopad pro obyvatele sídliště. Vzhledem k růstu životní úrovně je nutno očekávat navýšení počtu automobilů v lokalitě.

Zpracovaná architektonická studie (06/2007)
Cílová skupina:
obyvatelé sídliště

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
21.9.2007

Garant:
Švarcová Jaroslava

jmk/1098. Obec Račice-Pístovice: Mikroregion Drahanská vrchovina - Vybudovat komunikaci v části obce Pístovice - kolem Fričů, Strejtů,Stromeckého atd
Jedná se o komunikaci v délce asi 800 metrů, která je velice úzká, místy nezpevněná a má spíše charakter polní cesty. V posledních 5 letech došlo k výstavbě asi 4 rod.domků, připravuje se výstavba rod.domků dalších a je třeba aby komunikace měla potřebné parametry.
Cílová skupina:
Komunikace bude sloužit nejen občanům, kteří obývají anebo budou obývat asi 20 rod.domků u této komunikace, ale také dopravní obsluze ( svoz odpadů, pošta, sanitky atd)

Předpokládaný rozpočet:
4000 tis. Kč

Vloženo:
8.5.2007

jmk/1081. Obec Olšany: Mikroregion Drahanská vrchovina - Odkanalizování obce Olšany
Dobudování kanalizační sítě v obci. Cílem projektu je celkové odkanalizování Olšan s napojením na kanalizační síť obce Habrovany a společnou ČOV.
Na tento kanalizační řád bude napojena i Farma B. Polívky.
Cílem akce je zlepšení životního prostředí v obci a podpora nové výstavby.
Cílová skupina:
Občanům a podnikatelským subjektům v obci.

Předpokládaný rozpočet:
32000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
3000 tis. Kč

Vloženo:
3.5.2007

jmk/1061. Město Hodonín: Hodonín - Ochrana životního prostředí – protipovodňová opatření (223)
Jedná se o komplex protipovodňových opatření na území města a nejbližšího okolí v návaznosti na tok řeky Moravy, Kyjovky a polohy města vůči těmto řekám.
Předpokládaný rozpočet:
200000 tis. Kč

Vloženo:
25.4.2006

Garant:
Novák Dalibor

jmk/1041. Obec Křetín: Letovice - Čistírna odpadních vod
Vybudování čistírny odpadních vod a kanalizačních přípojek v obci Křetín
Cílová skupina:
Občanům Křetína

Předpokládaný rozpočet:
25000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
500 tis. Kč

Vloženo:
12.2.2006

jmk/1010. Obec Cetkovice: Boskovice - Rekonstrukce a rozšíření chodníků a místních komunikací
Cílem je zlepšení dopravní dostupnosti ve všech částech obce,rekonstrukce stávajících komunikací a chodníků po vybudování inženýrských sítí a vybudování nové komunikace a chodníků v části výstavby nových RD.
Dosavadní technický stav sítě místních komunikací až na některé vyjímky, je neuspokojivý a ohrožuje bezpečnost provozu.
Cílová skupina:
Občanům obce, drobným podnikatelům a turistům.

Vloženo:
3.3.2006

jmk/1009. Obec Cetkovice: Boskovice - Dostavba venkovního sportoviště a kabin se sociálním zařízením
Dobudování sociálního zařízení,kabin a tribuny u sport.fotbalového hřiště
Cílová skupina:
Sportovcům ,žákům škol Cetkovic, občanů a návštěvníkům.

Vloženo:
3.3.2006

jmk/1008. Obec Cetkovice: Boskovice - Výstavba koupaliště a turistické ubytovny
Cilem projektu je zlepšit vybavenost pro cestovní ruch a přispět tak , k možnosti rekreace. Zkvalitnění nabídky využití volného času a uspokojení sportovního a rekreačního vyžití občanů a návštěvníků obce.Vybudování jednoho objektu se šatnami, sociálním zařízením a ubytovnou.
Cílová skupina:
Obyvatelům obce,spolkům,základním a mateřským školám, návštěvníkům obce,občanům regionu a turistům.

Vloženo:
3.3.2006

jmk/1007. Obec Cetkovice: Boskovice - Výstavba inženýrských sítí k zamýšlené výstavbě 30-ti RD
Cílem tohoto projektu je zajistit nabídku stavebních pozemků pro žadatele na trvalé bydlení a pro další rozvoj obce. V současné době probíhá již v této lokalitě výstavba na soukromém pozemku , v jehož blízkosti jsou podle schváleného územního plánu pozemky pro výstavbu 30-ti RD.
Cílová skupina:
Výstavbou inženýrských sítí a zřízením stavebních míst budou vytvořeny podmínky pro mládé lidi , kteří chtějí v naší obci žít.

Vloženo:
3.3.2006

jmk/0990. Město Boskovice: Boskovice - Modernizace příméno železničního propojení Brno-Boskovice (Boskovická spojka tratí č.260 a 262)
Cílem projektu je zpracování projektové dokumentace pro realizaci akce a následná realizace investiční akce Popis: Vybudování spojky železní trati č. 260 a 262 pro možnost vedení přímých vlaků z Brna do Boskovic vč. vybudování nové zastávky Lhota Rapotina. Délka nově vybudovaného propojení je 1,1 km. Modernizace vč. elektrizace stávající úseku tratě v délce 7km úseku Skalice - Boskovice.... >>
Cílová skupina:
cestující veřejnost regionu Boskovicka, podnikatelské subjekty,turisté mířící do regionu
dopravce v železniční dopravy,Jihomoravský kraj.

Předpokládaný rozpočet:
120000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
18000 tis. Kč

Vloženo:
27.2.2006

jmk/0989. podnikatel: Letovice - Sportovně rekreační areál Křetínka
Využití atraktivní plochy u přehrady ke sportovně rekreačním účelům.
Vznikne areál s restaurací, hřištěm, tábořištěm, autocapem, sociálním zařízením a 5ti bungalovy.
Cílová skupina:
Občanům mikroregionu Letovicko
Zájemcům o rekreaci z ČR i zahraničí
Turistům a cykloturistům

Předpokládaný rozpočet:
8000 tis. Kč

Vloženo:
25.2.2006

jmk/0968. Základní škola Boskovice, okres Blansko, příspěvková organizace Města Boskovice: Boskovice - Sportovní areál při ZŠ Boskovice - pracoviště Sušilova 28
V areálu školy se v současné době nachází asfaltové hřiště, antuková běžecká dráha s doskočištěm, oplocené hřiště na plážový volejbal a nevyužité zatravněné a vydlážděné plochy. Cílem projektu je přebudovat asfaltové hřiště a nevyužité plochy na tři hřiště s umělou plochou pro různé sporty (florbal, malá kopaná, volejbal, tenis, basketbal)ve třech úrovních.... >>
Cílová skupina:
Využití bude v souladu s koncepcí Zdravého města Boskovice, areál bude sloužit především mládeži.

Předpokládaný rozpočet:
4500 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
500 tis. Kč

Vloženo:
16.2.2006

jmk/0952. Obec Moravské Knínice: Kuřim - Rekonstrukce Základní školy Moravské Knínice
Celková rekonstrukce základní školy s využitím půdních prostor pro výuku.
Vybudování nových sociálních zařízení a stravovacích prostor odpovídajících hygienickým normám a požadavkům.
Snížení energetické náročnosti na provoz budovy s využitím alternativních zdrojů energie.
Cílová skupina:
Zlepšení materiálních podmínek pro vzdělávání a volný čas dětí žijících v obci.
Zlepšení pracovních podmínek pro zaměstnance školy.
Umožnění dalšího vzdělávání pro širokou veřejnost.

Předpokládaný rozpočet:
15000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
3000 tis. Kč

Vloženo:
14.2.2006

jmk/0943. LEDEKO a.s. Letovice: Letovice - údržba cesty z obce Novičí do obce Kochov a Třebětín
Stávající pevná komunikace vyžaduje větší opravy. V průběhu jejího využívání došlo k různým výtlukům a mostky které překlenovávají potok Třebětínku byly přívalovými vodami značně poškozené, proto vyžadují generální opravu.
Cílová skupina:
Tato komunikace spojuje jmenované obce a je také po ní vedena cyklosteska.Místní občané si na tuto spojnici zvykli a je jimi hodně využívána. Zabezpečuje také příjezd na většinu pozemků, které jsou v těchto katastrálních územích zemědělsky využívány. Je zde rovněž i značný význam pro turistiku, kde navazuje na další spojnice směrem M. Třebová, Velké Opatovice, Deštná a okolí.

Předpokládaný rozpočet:
10 tis. Kč

Vloženo:
13.2.2006

jmk/0930. Město Boskovice: Boskovice - Rekonstrukce areálu a koupaliště (jmk/0053)
Cílem projektu je zlepšit úroveň vybavenosti zařízení pro cestovní ruch ve městě a regionu, zkvalitnit a rozšířit možnosti rekreace a přispět tak k rozvoji cestovního ruchu, předmětem projektu je rekonstrukce technicky nevyhovujícího koupaliště, zkvalitnění nabídky využití volného času návštěvníků Boskovic v hlavní turistické sezóně. Projekt rovněž přispívá k uspokojení sportovního a rekreačního vyžití obyvatel Boskovic.... >>
Cílová skupina:
obyvatelé města, návštěvníci města, sportovní kluby, Charita Boskovice, základní a střední školy Boskovic, Jihomoravský kraj

Předpokládaný rozpočet:
60000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
15000 tis. Kč

Vloženo:
7.2.2006

jmk/0927. Svazek obcí Boskovicko: Boskovice - Obnova a budování dětských hřišť v mikroregionu Boskovicko (jmk/0047)
Rekonstrukce technicky nevyhovujících dětských hřišť, zkvalitění nabídky využití volného času dětí předškolního a školního věku.
Oprava stávajících dětských hřišť,úprava plochy hřišť na ploše několika desítek metrů čtverečních, instalace nových moderních dětských herních prvků v počtu ks cca 50.
Cílová skupina:
obyvatelům mikroregionu Boskovicko - hl. rodiny s malými dětmi, potencionální návštěvníci mikroregionu.

Předpokládaný rozpočet:
500 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
200 tis. Kč

Vloženo:
7.2.2006

jmk/0904. Westernové městečko Boskovice, s.r.o.: Boskovice - Přírodní zábavní park Boskovice
Přírodní zábavní park bude obsahovat plochy s následujícím funkčním využitím a stavbami: a/ westernové městečko: - vodní plochy, centrální restaurace se sálem, centrální WC, dětské centrum pro volný čas, vodní svět-přírodní bazén, vodopád, venkovní jízdárna, hlavní náměstí s okolními objekty, krytá letní zahrádka s kruhovou arénou, hlavní ulice s přilehlými objekty, odpočinková zóna b/ přírodní amfiteátr: - hlediště, jeviště, zázemí pro učínkující ... >>
Cílová skupina:
Široké občanské veřejnosti (turisté), školy všech stupňů, přílivem turistů do města a regionu také dalším podnikatelským subjektům působícím v oblasti veřejného stravování,turistického ruchu.

Předpokládaný rozpočet:
100000 tis. Kč

Vloženo:
26.1.2006

jck/0034. Správa NP a CHKO Šumava: (sú) Biosférická rezervace Šumava - Regionální komunikační síť
Vytvoření infromační a datové infrastrutkury
Cílová skupina:
Správa NP a CHKO Šumava, místní samospráva, místní obyvatelstvo a turistická veřejnost

Předpokládaný rozpočet:
35000 tis. Kč

Vloženo:
28.3.2008

Garant:
js

jck/0026. Správa NP a CHKO Šumava : (sú) Biosférická rezervace Šumava - Krajina a lidé Šumavy ve třech tisíciletích
Obnova a oprava zámku ve Vimperku
Cílová skupina:
turistická veřejnost, místní obyvatelstvo, odborná veřejnost

Předpokládaný rozpočet:
750000 tis. Kč

Vloženo:
24.3.2008

Garant:
js


projekt projektová fiše

zlk/0039. Město Vsetín: Vsetín - Parkoviště ul. J. Sousedíka (IPRM)
Realizací projektu dojde ke zlepšení situace dopravy v klidu na síldlišti Trávníky v ul. Josefa Sousdedíka u domu čp.1166.
Cílová skupina:
občané sídliště Trávníky

Předpokládaný rozpočet:
2965 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
445 tis. Kč

Vloženo:
20.1.2012

vys/xxx2. Obec Knínice: (ORP) správní obvod Telč - Oprava hasičské nádrže v Knínicích
hasičská nádrž z počátku 70. let je zanesená a protéká.
V rámci projektu se nádrž vyčistí, opraví a upraví tak, aby mohla sloužit jako koupaliště.
Cílová skupina:
občané a návštěvníci obce

Předpokládaný rozpočet:
2000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
100 tis. Kč

Vloženo:
10.7.2006

vys/9961. Jettimont, s.r.o.: Havlíčkův Brod - Penzion Slunce
Rekonstruovaný penzion
Cílová skupina:
turisté

Předpokládaný rozpočet:
5 000 tis. Kč

Vloženo:
5.9.2006

vys/1798. Město Pelhřimov: Pelhřimov - Průmyslová zóna "Polní Dvůr" - výstavba
Předpokládaný rozpočet:
50000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
10000 tis. Kč

Vloženo:
23.4.2007

vys/1794. Obec Jiřice: (ORP) správní obvod Humpolec - Výstavba pěší a odpočinkové zóny v historické části obce Jiřice
Jedná se o výstavbu pěší a odpočinkové zóny v historické části obce. Realizace výstavby v letech 2008 - 2012.
Cílová skupina:
obyvatelé a návštěvníci obce

Předpokládaný rozpočet:
6 100 tis. Kč

Vloženo:
15.1.2007

vys/1790. JK Korzár Humpolec o.p.s: (ORP) správní obvod Humpolec - Hiporehabilitační centrum
Výstavba kryté plochy za účelem celoročního provozu hiporehabilitace.Jedná se o rehabilitaci dětí po mozkové obrně.
Vznikne specializované pracoviště, které v našem prozatím chybí a přispěje ke snížení nákladů při dojíždění do vzálených center.
Cílová skupina:
Postiženým dětem.

Předpokládaný rozpočet:
2000 tis. Kč

Vloženo:
26.12.2006

vys/1780. KONKORDIA, spol.s r.o.: (ORP) správní obvod Světlá nad Sázavou - Rekonstrukce kukuřičného mlýna
Modernizace linky mlýnského zpracování kukuřičného zrna a skladového hospodářství hotových výrobků za současných stavebních úprav objektu. Uplatní se osmiletá zkušenost z provozu kukuřičného mlýna a získané poznatky o možnostech využití kukuřičného zrna ve výživě. Využita bude dosud prázdná hlavní výrobní budova, vyhořelá ještě před vrácením nynějším majitelům v restituci. Výhodou je m.j.... >>
Cílová skupina:
Samozřejmě provozovateli (investorovi), dále příspěvek k udržení a zvýšení zaměstnanosti v regionu, vývoj v ČR netradičního využití kukuřičného zrna jako potraviny, zvýšení jakosti výrobního sortimentu (celý sortiment je přirozeně bezlepkový a tvoří základ výživy celiaků).

Předpokládaný rozpočet:
20 000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
10 000 tis. Kč

Vloženo:
8.12.2006

sck/0034. Město Slaný: Slaný - Modernizace a rekonstrukce ČOV Blahotice
Předpokládaný rozpočet:
63690 tis. Kč

Vloženo:
4.6.2006

pzk/0005. Město Přeštice: Přeštice - Posílení cestovního ruchu v Přešticích možností celoročního koupání
Ve městě se vybuduje chybějící sportovní a relaxační aktivita, díky níž lze ve městě zdržet projíždějící turisty (např. cyklisty na cyklotrase č.38) přes noc nabídkou vhodného vyžití.
Cílová skupina:
Turistům, obyvatelům Přeštic, sportovcům - hokejistům, fotbalistům z Plzně i jiným- možnost soustředění s ubytováním a stravováním, školám, tělovýchovným jednotám.

Předpokládaný rozpočet:
80000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
30000 tis. Kč

Vloženo:
12.4.2007

puk/0043. Město Chrudim: Chrudim - Digitální povodňový plán
Vytvoření digitálního povodňového plánu
Předpokládaný rozpočet:
500 tis. Kč

Vloženo:
5.4.2011

puk/0042. Město Chrudim: Chrudim - Regenerace parku Střelnice
Dojde k regeneraci části parku Střelnice, zejména dnes nevyužívané části, která je zarostlá jedličkami.
Předpokládaný rozpočet:
3000 tis. Kč

Vloženo:
5.4.2011

puk/0038. město Chrudim: Chrudim - Revitalizace rybníku Vlčnov
Revitalizace rybníku Vlčnov
Cílová skupina:
veřejnost, občané místní části Vlčnova

Předpokládaný rozpočet:
4000 tis. Kč

Vloženo:
4.3.2009

Garant:
Pk

puk/0037. město Chrudim: Chrudim - Rekonstrukce městského stadionu Novoměstská
Rekonstrukce městského stadionu Novoměstská
Cílová skupina:
sportovní a laická veřejnost

Předpokládaný rozpočet:
34100 tis. Kč

Vloženo:
4.3.2009

Garant:
Pk

puk/0026. město Chrudim: Chrudim - Výstavba metropolitní sítě
Výstavba metropolitní sítě
Cílová skupina:
veřejnost

Předpokládaný rozpočet:
75000 tis. Kč

Vloženo:
4.3.2009

Garant:
Pk

pha/0038. MČ Praha-Dolní Počernice: Praha-Dolní Počernice - nové výsadby zeleně
Cílem projektu je realizace výsadby nové zeleně v rámci prováděné rekonstrukce komunikací na území městské části.
Cílová skupina:
občané MČ Praha-Dolní Počernice

Předpokládaný rozpočet:
2000 tis. Kč

Vloženo:
16.3.2009

pha/0037. MČ Praha-Dolní Počernice: Praha-Dolní Počernice - Cyklistická stezka
MČ Praha – Dolní Počernice ve spolupráci s MČ Praha – Štěrboholy připravuje PD na cyklistické propojení obou městských částí. Financování této akce se předpokládá z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2009 prostřednictvím buď naší MČ nebo TSK.
Cílová skupina:
široká veřejnost

Předpokládaný rozpočet:
3000 tis. Kč

Vloženo:
16.3.2009

pha/0035. MČ Praha-Dolní Počernice: Praha-Dolní Počernice - Rekonstrukce a rozšíření budov základní školy
MČ systematicky a za významné finanční podpory HMP postupně vylepšuje budovy a zařízení školského areálu. Ve střednědobém výhledu je však nutno počítat s vestavbou na tzv. staré škole popř. s výstavbou nové školní budovy na zelené louce, kde má MČ zajištěnu územní rezervu. Na vestavbu staré budovy školy je MČ po všech stránkách připravena, kromě potřebných finančních prostředků. Pokoušíme se i o získání finančních prostředků z cizích zdrojů (dotace MF ČR, SR apod.).
Předpokládaný rozpočet:
45000 tis. Kč

Vloženo:
12.3.2009

Garant:
Richter Zbyněk

pha/0031. MČ Praha-Dolní Počernice: Praha-Dolní Počernice - MA21 - generel zeleně
MČ se zapojila do "místní Agendy 21", stala se členem Národní sítě zdravých měst a připravila projekt na zpracování tohoto dokumentu jako žádost o dotaci v Revolvingového fondu MŽP ČR. Součástí projektu jsou i 3 významné akce pořádané pro veřejnost v roce 2009 – 2010 (předvolební období). Podíl MČ na tomto projektu činí 10%.
Předpokládaný rozpočet:
500 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
50 tis. Kč

Vloženo:
11.3.2009

Garant:
Richter Zbyněk

pha/0025. MČ Praha - LIbuš: Praha-Libuš - Rekonstrukce objektu hromadných garážových stání, čp.694, ul.Dobronická
Rekonstrukce objektu garážových stání, který je v majetku MČ Praha - Libuš.
Cílová skupina:
veřejnost

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
17.1.2008

Garant:
Pichová Šárka

pha/0007. MČ Praha - Libuš: Praha-Libuš - Zlepšení kvality živ.prostředí - park na Kamýku
Dokončení rekultivace parku ( zahájené v roce 2004 ) při ulici U Zahrádkářské kolonie, k.ú.Libuš postupnou záměnou přestárlých ovocných stromů novými listnatými dřevinami. Vybudování spojovacího chodníku přes park, osazení laviček, případné osazení herních prvků pro děti.
Cílová skupina:
veřejnost

Předpokládaný rozpočet:
12000 tis. Kč

Vloženo:
10.7.2007

Garant:
Rusiňáková Anna

olk/0148. Město Šternberk: Šternberk - Hřbitov - parkování, zastávka
Úprava ploch před městským hřbitovem - úpravy parkoviště, autobusová zastávka... - řešící stávající špatný technický stav
Předpokládaný rozpočet:
3200 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0143. Město Šternberk: Šternberk - Fotbalový + atletický stadion
Rekonstrukce areálu včetně vybudování tréninkového hřiště a zázemí pro atletiku.
Předpokládaný rozpočet:
40000 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0121. Český svaz ochránců přírody, Regionální sdružení Iris, občanské sdružení: Prostějov - Biokoridor Hloučela - relaxace i "učebna v přírodě" pro všechny generace
Jediný souvislý pás přírodní zeleně v těsné blízkosti Prostějova tvoří právě biokoridor říčky Hloučely. Slouží obyvatelům města k relaxaci, rekreačnímu sportu, vycházkám. Vzhledem k nemalému významu tohoto prvku ÚSES chceme zvýšit povědomí občanů o přírodovědném a ekologickém významu biokoridoru. V úseku náležejícímuu Městu Prostějov vybudujeme NAUČNOU STEZKU, která bude mít asi 15 zastavení.... >>
Cílová skupina:
V podstatě všem obyvatelům města Prostějova, turistům, cyklistům, sportovcům, majitelům psů, rodinám s malými dětmi, seniorům (v blízkosti stojí domov důchodců), školám k vycházkám i výuce v přírodě, všem občanům města k relaxaci, odpočinku i nenásilnému vzdělávání přímo v terénu.

Předpokládaný rozpočet:
600 tis. Kč

Vloženo:
17.10.2006

olk/0063. Občanské sdružení sociální pomoci Prostějov: Prostějov - Azylové centrum pro osoby bez přístřeší
Projekt "Azylové centrum pro osoby bez přístřeší" má řešit současné problémy v poskytování služeb osobám bez přístřeší ve městě Prostějově. Současná nabídka sociálních služeb sice odpovídá standardům kvality sociálních služeb, ale je třeba ji zefektivnit. Ke zvýšení efektivnosti systému resocializace cílové skupiny projektu bude zařízena kancelář sociálního pracovníka, která bude sloužit rovněž jako právnicko-psychologická poradna, vč.... >>
Cílová skupina:
Cílovou skupinou budou osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením, konkrétně osoby bez přístřeší. V současné době poskytuje Azylové centrum Prostějov ubytovací služby osobám bez přístřeší. Nabízí dvě formy ubytování: 1. ubytování na ubytovně - je dlouhodobějšího charakteru (obvykle 3-6 měsíců), nabízí ubytování ve třílůžkovém pokoji vybaveném základním nábytkem s kuchyňkou, ve které mají možnost si klienti připravovat jednodušší jídla. K dispozici je jim společné sociální zařízení - koupelna, WC, prádelna s možností vyprání a usušení osobního prádla. 2. přespání na nocovně - slouží pouze k přespání, ráno klient zařízení opouští. Zde má k dispozici lůžko s lůžkovinami, společné sociální zařízení a společný kuchyňský kout. Kapacita zařízení je v současné době 33 osob (21 osob ubytovna, 9 osob nocovna, 3 osoby nouzový pobyt) a bývá v zimních měsících zcela zaplněna. V plánu města Prostějova je vybudovat zařízení pro ubytování klientů v 11 samostatných buňkách ( probíhá stavební řízení). Součástí tohoto zařízení bude i společenská místnost pro denní služby klientů, které v současné době chybí. Realizovaný projekt bude zaměřen převážně na osoby ubytované na ubytovně (21 osob). Tyto osoby jsou ubytovány na základě smlouvy o ubytování. Budou se účastnit vzdělávacích seminářů a využívat služeb psychologa a právního poradce a zázemí kanceláře sociálního pracovníka (PC). Tito klienti budou vedeni k samostatnosti a návratu na trh práce. Motivačním faktorem pro ně bude možnost nastěhování se do vybudovaných samostatných buněk, kde budou mít více soukromí. Další fází by pak mohlo být chráněné bydlení, čímž by byl proces resocializace ukončen (program chráněného bydlení je v současné době ve fázi příprav).

Předpokládaný rozpočet:
2 324 000,00 tis. Kč

Vloženo:
10.10.2006

olk/0039. Město Prostějov: Prostějov - Cyklostezky na území města
Cyklostezky na území města - výkupy, PD a realizace (dle generelu cyklistické dopravy, cyklostezka Dolní).
Vloženo:
10.10.2006

olk/0038. Město Prostějov: Prostějov - Rekonstrukce Smetanových sadů
Rekonstrukce Smetanových sadů.
Vloženo:
10.10.2006

olk/0037. Město Prostějov: Prostějov - Aktualizace generelu zeleně města Prostějova a rekonstrukce zeleně
Aktualizace Generelu zeleně města Prostějova a na jejím základě rekonstrukce zeleně ve vybraných částech obytné zástavby.
Cílová skupina:
Obyvatelé Prostějova.

Vloženo:
10.10.2006

olk/0036. Město Prostějov: Prostějov - Renovace veřejných hřišť
Renovace veřejných hřišť.
Vloženo:
10.10.2006

olk/0035. Město Prostějov: Prostějov - Modernizace městské knihovny
Modernizace městské knihovny.
Vloženo:
10.10.2006

olk/0034. Město Prostějov: Prostějov - Ubytovna pro bezdomovce na ulici Určické
Krizové bydlení - rozšíření ubytovny pro bezdomovce na ulici Určická
Vloženo:
10.10.2006

olk/0033. Město Prostějov: Prostějov - Ubytovna pro matky s dětmi
Krizové bydlení - ubytovna pro matky s dětmi, rekonstrukce stávajících prostor a postupné rozšiřování kapacity.
Vloženo:
10.10.2006

olk/0031. Město Prostějov: Prostějov - Revitalizace Mlýnského náhonu
Vyčištění a zpevnění Mlýnského náhonu na k.ú. Kralice na Hané - zlepšení odtokových poměrů.
Vloženo:
10.10.2006

olk/0030. Město Prostějov: Prostějov - II. etapa sektoru G průmyslové zóny
II. etapa sektoru G průmyslové zóny - výkupy, PD, realizace výstavby dopravního napojení a inženýrských sítí.
Vloženo:
10.10.2006

olk/0029. Město Prostějov: Prostějov - Dobudování technické infrastruktury v areálu Jezdeckých kasáren
Dobudování technické infrastruktury v areálu Jezdeckých kasáren.
Vloženo:
10.10.2006

olk/0027. Město Prostějov: Prostějov - Územní rozvoj lokality Plumlovská sever
Územní rozvoj lokality Plumlovská sever - výstavba inženýrských sítí, dopravní napojení atd. včetně řešení dešťové kanalizace v lokalitě Prostějov severozápad (InterSpar, relaxační centrum, výstavba rodinných domů.
Vloženo:
10.10.2006

olk/0026. Město Prostějov: Prostějov - Výstavba záložního propojení vodárenské sítě, PD a studie proveditelnosti
Výstavba záložního propojení vodárenské sítě. Projektová dokumentace, studie proveditelnosti.
Vloženo:
10.10.2006

olk/0025. Město Prostějov: Prostějov - Rekonstrukce kanalizačních sběračů, úpravy odlehčovacích komor
Rekonstrukce kanalizačních sběračů a úpravy odlehčovacích komor na základě Generelu odvodnění.
Vloženo:
10.10.2006

olk/0024. Město Prostějov: Prostějov - Aktualizace generelu statické dopravy, výstavba parkovacích a odstavných ploch
Akutalizace generelu statické dopravy a následná výstavba parkovacích a odstavných stání (Wolkerova, sídliště, ...). Nový systém organizace statické dopravy.
Cílová skupina:
Obyvatelé Prostějova.

Vloženo:
10.10.2006

olk/0022. Město Prostějov: Prostějov - Pěší a místní komunikace
Výstavba a rekonstrukce (výkupy, PD, realizace) pěších a místních komunikací.
Cílová skupina:
Obyvatelé města Prostějova

Vloženo:
10.10.2006

olk/0021. Město Prostějov: Prostějov - Výkupy pozemků pro dobudování obchvatu města a mimoúrovňová křižovatka
Výkupy pozemků pro dobudování obchvatu města II/150 a výstavba mimoúrovňové křižovatky včetně propojení R 46 a Brněnská (II/433).
Cílová skupina:
Obyvatelé Prostějova, motoristé.

Vloženo:
10.10.2006

olk/0020. Město Prostějov: Prostějov - Výkupy pozemků pro dobudování obchvatu města
Výkupy pozemků pro dobudování obchvatu města II/366. Propojení ulic Kostelecká - Olomoucká.
Cílová skupina:
Obyvatelé Prostějova, motoristé.

Vloženo:
10.10.2006

olk/0019. Město Prostějov: Prostějov - Výstavba vnějšího městského okruhu
Výstavba vnějšího městského okruhu - výkupy pozemnků, projektová dokumentace, realizace úseků Plumlovská - Anenská - Brněnská a dále spojka Olomoucká - Českobratrská - Vrahovická.
Cílová skupina:
Obyvatelé Prostějova, motoristé.

Vloženo:
10.10.2006

olk/0018. Město Prostějov: Prostějov - Katalog investičních příležitostí
Katalog investičních příležitostí.
Cílová skupina:
Podnikatelské subjekty.

Vloženo:
10.10.2006

olk/0017. Město Prostějov: Prostějov - Revitalizace Plumlovské přehrady
Revitalizace Plumlovské přehrady - realizace návrhů opatření dle studií "Obnova ekologické stability krajiny ve vybrané části povodí Hloučely a Koncepce revitalizace koryt toků a údolních niv povodí Hloučely.
Cílová skupina:
Obyvatelé regionu Prostějov.

Vloženo:
10.10.2006

olk/0016. Město Prostějov: Prostějov - Vybudování pobočky stavební fakulty VUT Brno v Prostějově
Pobočka stavební fakulty VUT Brno v Prostějově.
Cílová skupina:
Studenti.

Vloženo:
10.10.2006

olk/0010. obec Vícov: Prostějov - Splašková kanalizace obce Vícov
Záměrem je vybudování splaškové kanalizace obce Vícov s jejím připojením na přivaděč jdoucí ze zemědělského družstva (výkrmny prasat) a odvádějící splašky do ČOV v Prostějově. Realizací záměru dojde k odstranění znečišťování obecního vodního toku, otevřených příkopů v obci a přehradní nádrže Plumlov.
Cílem projektu je zlepšit celkový stav životního rpstředí v obci, odstranění hygienických a estetických závad obce, zlepšení kvality života místních obyvatel.
Cílová skupina:
místní obyvatelé

Předpokládaný rozpočet:
21000 tis. Kč

Vloženo:
10.10.2006

msk/0117. Obec Bolatice: Bolatice - L.1.3.2 Rekonstrukce budov MŠ Bolatice
Předmětem projektu je kompletní rekonstrukce budov MŠ Bolatice, jejichž stav je již v současné době z provozního, technického i hygienického hlediska nevyhovující. V rámci projektu bude rekonstruována střecha, zateplení budov, výměna oken, rekonstrukce elektroinstalace, podlah, ÚT atd. Realizace finančně náročného projektu je podmíněna získáním dotace (75-85%).
Cílová skupina:
žáci a učitelé MŠ

Předpokládaný rozpočet:
15000 tis. Kč

Vloženo:
6.10.2008

Garant:
rh

msk/0067. Obec Bolatice: Bolatice - F.1.1.5 Prezentace obce v internetové a regionální televizi
Zpracovávání informačních šotů a jejich uveřejnění na internetu a v regionální televizi
Cílová skupina:
veřejnost s přístupem k internetu

Předpokládaný rozpočet:
200 tis. Kč

Vloženo:
6.10.2008

Garant:
rh

msk/0066. Obec Bolatice: Bolatice - F.1.1.4 Zkvalitňování internetových stránek obce
Rozvoj redakčního systému, aktualizace, zabezpečení, provoz domény, nové formy internetové prezentace
Cílová skupina:
veřejnost s přístupem k internetu

Předpokládaný rozpočet:
20 tis. Kč

Vloženo:
6.10.2008

Garant:
rh

msk/0062. Obec Bolatice: Bolatice - F.1.7.2 Údržba památek v obci
Financování údržby a oprav památek v obci - pomníky, kapličky
Cílová skupina:
občané obce a okolí, návštěvníci obce, turisté

Předpokládaný rozpočet:
200 tis. Kč

Vloženo:
6.10.2008

Garant:
rh

msk/0060. Obec Bolatice: Bolatice - F.1.6.7 Rozvoj spolupráce s bezpečnostními složkami a agenturami
Rozvoj celoroční spolupráce s Městskou Policií Kravaře, Policií ČR, BOIS, atd.
Cílová skupina:
občané a firmy v obci

Předpokládaný rozpočet:
1600 tis. Kč

Vloženo:
6.10.2008

Garant:
rh

msk/0058. Obec Bolatice: Bolatice - F.1.6.4 Dobudování kamerového systému v obci
Vybudování systému kamer v obci
Cílová skupina:
občané obce, firmy a návštěvníci obce

Předpokládaný rozpočet:
240 tis. Kč

Vloženo:
6.10.2008

Garant:
rh

msk/0057. Obec Bolatice: Bolatice - F.1.6.3 Rekonstrukce osvětlení komunikací
Úpravy pouličního osvětlení, modernizace, doplnění
Cílová skupina:
občané obce, firmy a návštěvníci obce

Předpokládaný rozpočet:
750 tis. Kč

Vloženo:
6.10.2008

Garant:
rh

msk/0056. Obec Bolatice: Bolatice - F.1.6.2 Dokončení rekonstrukce místního rozhlasu
Oprava starého drátového rozhlasu a obnovení funkčnosti celého systému
Předpokládaný rozpočet:
800 tis. Kč

Vloženo:
6.10.2008

Garant:
rh

msk/0049. Statutární město Frýdek-Místek: Frýdek-Místek - Revitalizace ul. 8. pěšího pluku
Popis: Komunikace je navržena jako 2 samostatné jednosměrné dopravní pruhy se středním pásem, kolem dopravních prvků budou kolmá, příp. podélná parkovací stání. Pro každý jízdní pruh bude zřízen i zastávkový záliv pro 1 autobus MHD. Úprava komunikace si vyžádá nutnost přeložek a úprav podzemních inženýrských sítí, výměnu celého systému venkovního osvětlení, řešení bezbariérových osvětlených přechodů, úpravy vstupů do objektů a přilehlých ploch. Rekonstrukce počítá i s možností propojení ulic J.... >>
Cílová skupina:
Všichni občané Frýdku-Místku, návštěvníci a turisté.

Předpokládaný rozpočet:
100000 tis. Kč

Vloženo:
19.6.2008

msk/0030. Město Kopřivnice, obec: Kopřivnice - Komplexní řešení informačních a orientačních systémů ve městě Kopřivnici včetně místních částí
Současný stav informačních a orientačních systému (dále jen IOS) v Kopřivnici je nevyhovující a má negativní dopad na image města. Existující IOS tvoří dohromady nejednotný a málo funkční systém, který způsobuje nekvalitní informovanost ve městě a okolí.

Cílem projektu je ve městě Kopřivnici včetně místních částí v návaznosti na okolí vytvořit jednotný IOS, který bude komplexní, funkční, přehledný, aktuální a vzhledově estetický.


Cílová skupina:
Obyvatele a návštěvníci města

Předpokládaný rozpočet:
7 000 tis. Kč

Vloženo:
13.3.2008

msk/0023. MŠ Kopřivnice p.o.: Kopřivnice - Přebudování stávající sauny v MŠ Francouzská i pro využití ostatních MŠ
Využití sauny pro zdravý životní styl a otužování dětí předškolního věku přímo v prostorách mateřské školy. Prevence nemocnosti, využití masáží a terapie odborného pracovníka.
Cílová skupina:
Předškolní děti mateřských škol v Kopřivnici

Předpokládaný rozpočet:
150 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
20 tis. Kč

Vloženo:
14.11.2007

msk/0021. Regionální muzeum v Kopřivnici: Kopřivnice - Digitalizace archívů RMK
POPIS PROJEKTU Digitalizace všech archívů Regionálního muzea v Kopřivnici by znamenala zjednodušený přístup k informacím o dějinách Kopřivnice,podniku Tatra a blízkého okolí. Současný postup při hledání informací je zdlouhavý,manipulace s některými dokumenty náročná a v neposlední řadě pro daný dokument destruktivní.Zároveň s digitalizací by proběhlo zařazení dokumentu dle posledních archívačních trendů pomocí některého z programů,speciálně vyvinutého pro archivaci,např. Demus.... >>
Cílová skupina:
CÍLOVÉ SKUPINY

Jako cílovou skupinu lze považovat především pracovníky muzea , učitelé škol od základních až po vysoké , studenty středních a vysokých škol. V neposlední řadě lze vidět zájemce o historické informace mezi amatérskými historiky ,kronikáři,vydavateli časopisů a deníků jakož i pro laickou veřejnost,která tu a tam zatouží zjistit něco málo o historii svého města nebo regionu.

Předpokládaný rozpočet:
1800 tis. Kč

Vloženo:
14.11.2007

msk/0018. Obec Bolatice: Bolatice - F.1.6.6 Zpracování koncepce bezpečnosti obce
Vytvoření koncepce uceleného a komplexního systému bezpečnosti a ochrany obyvatel.
Cílová skupina:
obyvatelé obce, podnikatelé obce

Předpokládaný rozpočet:
100 tis. Kč

Vloženo:
2.11.2007

Garant:
rh

lbk/0049. Město Jilemnice: Jilemnice - Technická infrastruktura Kozinec
Výstavba technické infrastruktury pro výstavbu RD Kozinec.
Předpokládaný rozpočet:
14000 tis. Kč

Vloženo:
7.1.2009

Garant:
KaJ

lbk/0040. Město Jilemnice: Jilemnice - Technická infrastruktura Buben
Dotažení technické infrastruktury k lokalitě Buben (lokalita vhodná pro výstavbu rodinných domů), spolupráce s developerskou firmou, výkup komunikací apod.
Předpokládaný rozpočet:
10000 tis. Kč

Vloženo:
7.1.2009

Garant:
KaJ

lbk/0026. Masarykova městská nemocnice v Jilemnici: Jilemnice - Kamerový systém v MMN a jeho napojení na pult centrální ochrany
Projekt vychází ze Strategického plánu Města Jilemnice. Cílem je zvýšení bezpečnosti, zamezení krádežím a příp. další trestné činnosti v budovách i v areálu MMN. Projekt navazuje na podanou projektovou žádost do ROP NUTS II Nemocnice bez bariér. Předpokládá se napojení na centrální pult ochrany města, který bude budován pod správou městské policie.
Cílová skupina:
občané a pacienti ze spádové oblasti Jilemnicka

Předpokládaný rozpočet:
1000 tis. Kč

Vloženo:
7.1.2009

Garant:
KaJ

lbk/0022. Město Jilemnice: Jilemnice - Místní komunikace, parkovací plochy, opravy mostků
Špatný technický stav povrchů místních komunikací, nedostatečné kapacity parkovacích ploch a špatný technický stav některých mostků - to vše vyžaduje velké finanční investice ze strany Města Jilemnice. Cíle: zvýšení bezpečnosti dopravy; zkvalitnění povrchů místních komunikací; zkvalitnění infrastruktury pro návštěvníky i místní občany; odstranění nebezpečných úseků; zajištění dopravní obslužnosti daného území a zajištění nových parkovacích míst.... >>
Cílová skupina:
Občané Jilemnice a okolí, automobilisté místní i z okolí, cyklisté místní i z okolí, turisté zahraniční i tuzemští...

Předpokládaný rozpočet:
80000 tis. Kč

Vloženo:
9.5.2007

lbk/0019. Město Jilemnice: Jilemnice - Sportovně rekreační areál Hraběnka
Dosavadní sportovně rekreační infrastruktura je z pohledu naplnění vize Jilemnice jako střediska cestovního ruchu nedostatečná. Ve městě a okolí chybí kvalitní vybavení pro aktivní odpočinek, není zde dostatečné množství ubytovací kapacity. Tímto projektem by se vytvořilo kvalitní zázemí pro sportovně rekreační turistiku podporující rozvoj mimosezónní a dlouhodobé turistiky. Bude vytvořeno zázemí sportovně rekreačního areálu pro nadregionální turistiku.... >>
Cílová skupina:
Sportovní organizace a kluby, turisté zahraniční a tuzemští, rekreační sportovci, sportovní reprezentace, místní obyvatelé a občané z okolních obcí...

Předpokládaný rozpočet:
210000 tis. Kč

Vloženo:
9.5.2007

lbk/0013. Město Jilemnice: Jilemnice - Revitalizace Zvědavé uličky
Vstupní objekt do památkově chráněné části města - Zvědavé uličky, je velmi rušícím prvkem. Projekt je zaměřen na celkovou úpravu vzhledu necitlivě rekonstruovaného objektu, který je součástí městské památkové zóny - úprava fasády, oken a střechy objektu. Součástí projektu je i vytvoření naučeného okruhu. Cíle projektu: zkvalitnění vzhledu městské památkové zóny; odstranění nevhodných úprav z minulé doby; zatraktivnění památky pro turisty; zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu.... >>
Cílová skupina:
Obyvatelé Jilemnice, návštěvníci z okolí i zahraničí.

Předpokládaný rozpočet:
5000 tis. Kč

Vloženo:
9.5.2007

lbk/0012. Město Jilemnice: Jilemnice - Rekonstrukce koupaliště
Jilemnické koupaliště se nachází v blízkosti obytné zóny, v současné době nenabízí svým návštěvníkům dostatečně kvalitní služby. Stav koupaliště umožňuje koupání pouze na vlastní nebezpečí. Hlavním cílem projektu je provést opravy břehů koupaliště; zajistit čištění vody pomocí filtrace; upravit okolí - obnova trávníků, zeleně; vytvořit zábavný prostor pro dětí - skluzavka, tobogán; obnovit kabiny na převlékání; opravit objekt občerstvení; zajistit prostory pro kempování - pro stany, bungalowy, ... >>
Cílová skupina:
Občané Jilemnice a spádového okolí, turisté zahraniční i tuzemští, dětské tábory.

Předpokládaný rozpočet:
100 000 tis. Kč

Vloženo:
9.5.2007

lbk/0011. Město Lomnice nad Popelkou: Lomnice nad Popelkou - Fotbalový stadion - umělá travnatá plocha
Vybudováním umělé travnaté plochy, odstraněním nevhodných hygienických a ekologických podmínek škvárového tréninkového hřiště v areálu fotbalového stadionu v Lomnici nad Popelkou vzniknou kvalitní podmínky pro tréninkovou činnost v rámci sportovní zájmové činnosti (fotbal) pro město a jeho region a to ve všech věkových kategoriích.... >>
Cílová skupina:
Členové FK Lomnice nad Popelkou, žáci škol všech stupňů, sportovní veřejnost.

Předpokládaný rozpočet:
15 000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
1 500 tis. Kč

Vloženo:
11.4.2007

lbk/0011. Město Lomnice nad Popelkou: Lomnice nad Popelkou - Rekonstrukce místních komunikací - Novoměstská, Fügnerova, Lidická
Cílem projektu je odstranění nevyhovujícího až havarijního technického stavu místních komunikací a veřejného osvětlení v ulicích Novoměstská, Fügnerova a Lidická v Lomnici nad Popelkou. Celková běžná délka jmenovaných ulic je cca 520 m. Projekt obsahuje demontáž stávajících povrchů vozovek a chodníků, odstranění neúnosných podkladních vrstev, zhotovení podkladní konstrukce vozovek a chodníků a zhotovení asfaltového krytu vozovek a dlážděného krytu chodníků včetně přeložení silničních ... >>
Cílová skupina:
Obyvatelům města a regionu, uživatelům pozemních (místních) komunikací.

Předpokládaný rozpočet:
8 000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
800 tis. Kč

Vloženo:
11.4.2007

lbk/0010. Město Lomnice nad Popelkou: Lomnice nad Popelkou - Základní umělecká škola - přestavba půdních prostor na ateliér dramatického oboru
Základní umělecká škola (ZUŠ)je příspěvková organizace Města Lomnice nad Popelkou. Cílem projektu je zvýšení nedostatečné prostorové kapacity pro dramatický a výtvarný obor školy. Posílení stropní konstrukce, ošetření krovu, zhotovení podlah a příček včetně potřebných vnitřních rozvodů, výměna střešní krytiny. Předpokládaná plocha nových prostor je cca 200 m2.
Cílová skupina:
Cílovou skupinou jsou žáci Základní umělecké školy v Lomnici nad Popelkou.

Předpokládaný rozpočet:
7 000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
700 tis. Kč

Vloženo:
11.4.2007

lbk/0009. Město Lomnice nad Popelkou: Lomnice nad Popelkou - Základní škola TGM - vybudování výtvarného ateliéru a venkovního výtahu
Základní škola T.G.Masaryka je příspěvkovou organizací Města Lomnice nad Popelkou. Nově vybudovaný ateliér poslouží v rámci výuky definované ŠVP školy, a zároveň jako místo setkávání žáků a rodičů při výtvarných činnostech. Pro nadané i méně nadané umožní jejich seberealizaci mimo výchovně vzdělávací činnost. Zároveň poslouží pedagogické veřejnosti jako centrum vzdělávání (ve spolupráci s CVLK) a umožní uplatnění relaxačních programů zaměřených na prevenci pracovního stresu.... >>
Cílová skupina:
Cílovou skupinou jsou žáci a rodiče žáků (i hendikepovaní) základní školy, integrovaní žáci, pedagogická veřejnost, výtvarníci.

Předpokládaný rozpočet:
15 000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
1 500 tis. Kč

Vloženo:
11.4.2007

lbk/0008. Město Lomnice nad Popelkou: Lomnice nad Popelkou - Rekonstrukce objektu zámku v Lomnici nad Popelkou
Objekt zámku byl vystavěn v 16. století a dnes je kulturní nemovitou památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR rej. č. 38247/6-2660. Postrádá jakékoliv izolace proti zemní vlhkosti, fasádní omítka je dožilá, místy opadaná, většina oken vyžaduje zásadní opravu nebo výměnu, střešní krytina není původní a ruší charakter stavby. Rekonstrukce předpokládá odstranění výše uvedených vad a nedostatků.... >>
Cílová skupina:
Široké veřejnosti - občanům města, návštěvníkům a turistům, školám.

Předpokládaný rozpočet:
45 000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
4 500 tis. Kč

Vloženo:
11.4.2007

lbk/0007. Město Lomnice nad Popelkou: Lomnice nad Popelkou - Výstavba domu pro seniory
Projekt předpokládá zhotovení nové stavby s veškerým potřebným zázemím s kapacitou cca 60 bytových jednotek na volném pozemku ve vlastnictví města.
Cílová skupina:
Existující objekt DPS, přestože byl před deseti lety rozšířen (střešní nástavba), neuspokojuje stávající potřebu města a žadatelů o využití tohoto zařízení.

Předpokládaný rozpočet:
75 000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
7 500 tis. Kč

Vloženo:
11.4.2007

lbk/0006. Město Lomnice nad Popelkou: Lomnice nad Popelkou - Dostavba areálu zimního stadionu - vybudování plaveckého střediska a šaten
Zimní stadion s umělou ledovou plochou zcela postrádá zázemí pro sportovce i veřejnost. Dostavba stadionu v sobě zahrnuje zřízení šaten se sociálním zařízením (WC, umývárny), pokladnu, šatnu a sociální zařízení pro veřejnost, prostor pro rolbu na úpravu ledu a schodiště do 2. patra. V patře je navržena restaurace s výhledem na ledovou plochu, rychlé občerstvení, sociální zázemí a terasa. Druhým cílem je odstranění absence plaveckého střediska.... >>
Cílová skupina:
Pro výukové potřeby škol všech stupňů, pro mimoškolní zájmovou či zdravotní činnost a potřebu odpočinku a rekreace. Pro potřeby obyvatel města a spádové oblasti - cca 7 tis. obyvatel.

Předpokládaný rozpočet:
65 000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
6 500 tis. Kč

Vloženo:
11.4.2007

kvk/0082. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 5. 14. Podpora nevládních neziskových organizací zaměřených na problematiku mládeže a mladých rodin
Věcný obsah projektu (stručný popis): Nevládní neziskové organizace zaměřené na vzdělávání a výchovu mládeže, nabídku kulturního vyžití a předcházení negativním jevům v chování mladých lidí, jakož i na péči a podporu mladých rodin, resp. matek s dětmi vykonávají již v současnosti v Karlových Varech záslužnou činnost a zaslouží si veřejnou podporu. Obsahem projektu jsou další věcné kroky navazující na tyto zkušenosti. Jde tedy např.... >>
Předpokládaný rozpočet:
1800 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
360 tis. Kč

Vloženo:
12.3.2010

kvk/0079. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 5.11. Zahájení dialogu s cizojazyčnými menšinami ve městě
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsahem projektu je v prvé fázi vytvoření organizační platformy dialogu s cizojazyčnými menšinami žijícími v Karlových Varech, nejlépe v pozici Komise Rady města. V návaznosti na tento krok půjde v projektu o zpracování koncepce zapojení cizojazyčných menšin do života města. Tato koncepce se bude opírat o zevrubnou analýzu sociální situace a aspirací jednotlivých vrstev cizojazyčných obyvatel města.... >>
Předpokládaný rozpočet:
1800 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
360 tis. Kč

Vloženo:
12.3.2010

kvk/0078. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 5.10 Vytvoření systému účinné koordinace stavební činnosti v lázeňské zóně ve vazbě na zařazení do seznamu UNESCO
Věcný obsah projektu (stručný popis): Lázeňská a centrální část města K. Vary je územím s vysokou historickou a urbanisticko – architektonickou hodnotou. Jde o městskou památkovou zónu. Tato kvalita nesmí být novou živelnou zástavbou znehodnocena. Naopak v zájmu věhlasu města je zapotřebí tyto hodnoty zachovat a cíleně rozvíjet, a to i v zájmu posílení pozice města v cest. ruchu a lázeňství.... >>
Předpokládaný rozpočet:
12000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
8400 tis. Kč

Vloženo:
12.3.2010

kvk/0075. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 5.6. Zřízení společné koordinační komise města Karlovy Vary a Karlovarského kraje
Věcný obsah projektu (stručný popis): Vlastním obsahem projektu je ustavení Společné koordinační komise města Karlovy Vary a Karlovarského kraje, a to v pozici komise Rady města resp. komise Rady kraje. Předmětem činnosti této komise budou veškeré záležitosti společného zájmu města i kraje. Výstupem práce komise budou společná doporučení pro orgány obou samospráv. Komise bude spolupracovat s již existujícími orgány obou samospráv (např.... >>
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
0 tis. Kč

Vloženo:
12.3.2010

kvk/0074. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 5.5. Snaha o připojení okolních obcí do svazku s městem Karlovy Vary
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsahem projektu je: 1) Zpracování kladů a záporů při připojení konkrétních sousedních obcí k městu Karlovy Vary formou městské části – samostatně pro každou obec 2) Příprava nabídky pro zastupitelstva jednotlivých obcí 3) Jednání se zastupitelstvy a starosty obcí a předložení konkrétní nabídky.... >>
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
0 tis. Kč

Vloženo:
12.3.2010

kvk/0070. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 5.1. Zavedení procesního a projektového řízení na MMKV na bázi SPURM
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsahem projektu je zřízení samostatného odborného útvaru pro řízení strategického rozvoje města, jeho personální vybavení a stanovení jeho úkolů v rámci systému práce se SPURM; a to v těchto variantách : A) V rámci MMKV alternativně: · Samostatný útvar v rámci ORI, · V rámci sekretariátu primátorky, · Samostatný odbor s širším záběrem metodiky regionálního developingu.... >>
Předpokládaný rozpočet:
1000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
1000 tis. Kč

Vloženo:
12.3.2010

kvk/0066. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 4.16. Cyklostezky podél Ohře v Karlových Varech (dokončení levého břehu, pravý břeh)
Projekt je svým obsahem již současně zahrnut v projektu 4.17. Věcný obsah projektu (stručný popis): Jedná se o soubor projektů na území K. Varů, navazujících na páteřní cyklostezku podél Ohře (mimo území K. Varů) investovanou karlovarským krajem. V K.... >>
Předpokládaný rozpočet:
95000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
23750 tis. Kč

Vloženo:
12.3.2010

kvk/0065. Město Karlovy Vary, Tělovýchovná jednota AC Start: Karlovy Vary - 4.15. Rekonstrukce sportovního areálu v Tuhnicích
Věcný obsah projektu (stručný popis):
Projekt územně navazuje na areál multifunkční haly. Jedná se o nutnou investiční obnovu
(technické zhodnocení, zvýšení využitelnosti a standardu) stávajícího lehkoatletického
stadiónu AC Start a jeho veškerého zázemí a souvisejících venkovních sportovních ploch
(házená, volejbal, tenis….).

Smysl (cíl - účel) projektu (včetně vazby na jiné projekty):
Cílem projektu je zvýšit využitelnost stávajících sportovních kapacit celoměstského významu.
Předpokládaný rozpočet:
30000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
9000 tis. Kč

Vloženo:
12.3.2010

kvk/0064. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 4.14 Program bezbariérového města
Věcný obsah projektu (stručný popis): Program bezbariérového města vychází z vládní iniciativy. Vláda ČR již v r. 2004 stanovila Národní rozvojový program mobility pro všechny. Cílem plánu je zajištění podpory záměrů komplexních řetězců bezbariérových tras ve městech a obcích. Jedná se o program budování ucelených bezbariérových tras. Jde především o odstraňování bariér při pohybu po městě, vstupu do budov a zpřístupňování veřejné dopravy.... >>
Předpokládaný rozpočet:
1000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
500 tis. Kč

Vloženo:
12.3.2010

kvk/0063. Město Karlovy Vary, : Karlovy Vary - 4.13. Program prevence kriminality
Věcný obsah projektu (stručný popis): Projekt obsahově navazuje na dříve realizované projekty v rámci „Programu partnerství“ (např. vybudování MKDS 1 a 2 etapa., propojení MKDS na PČR, rozšíření MKDS, nahrávání zlovolného volání na tísňových linkách, vybudování skate-parku apod.). Město Karlovy Vary se již před mnoha lety zapojilo do sítě měst, která zřídily manažera prevence kriminality. Rovněž funguje komisi Rady města pro prevenci kriminality.... >>
Předpokládaný rozpočet:
500 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
500 tis. Kč

Vloženo:
12.3.2010

kvk/0062. Karlovarský kraj: Karlovy Vary - 4.12. Karlovarská karta
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsahem tohoto projektu je zavedení elektronického odbavovacího systému (pro veřejnou dopravu, do kulturních zařízení apod.) na bázi bezkontaktních čipových karet, a to v rámci celého Karlovarského kraje.... >>
Předpokládaný rozpočet:
74400 tis. Kč

Vloženo:
12.3.2010

kvk/0060. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 4.10. Podpora realizace ÚSES
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsahem projektu jsou investiční resp. organizační opatření, která u dnes vymezených částečně či zcela nefunkčních prvků ÚSES zajistí jejich plnohodnotné fungování. Smysl (cíl - účel) projektu (včetně vazby na jiné projekty): Smyslem projektu je zlepšení funkčnosti prvků ÚSES včetně zlepšení migračních propojení mezi jeho jednotlivými prvky.... >>
Předpokládaný rozpočet:
32000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
32000 tis. Kč

Vloženo:
12.3.2010

kvk/0059. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 4.9. Vytvoření celoměstského systému hospodaření s odpady
Věcný obsah projektu (stručný popis): Projekt je zaměřen na separaci biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) vznikajícího v domácnosti. Ve vybraných lokalitách města (zástavba rodinných domů) budou rozmístěny compostainery, které budou sloužit pro odkládání BRKO. Sběrem BRKO se sníží nejen podíl skládkovaného odpadu, ale jeho opětovné využití. Projekt se dále zaměřuje na rozšíření sběrné sítě nádob na separaci v centrální části města.... >>
Předpokládaný rozpočet:
20000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
10000 tis. Kč

Vloženo:
12.3.2010

kvk/0058. Dopravní podnik Karlovy Vary a.s., Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 4.8. Ekologizace MHD
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsahem projektu je realizace přechodu MHD na autobusy s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG). Dopravní podnik Karlovy Vary a.s v současnosti provozuje kromě klasických autobusů s dieselovými motory v městské hromadné dopravě čtyři nové nízkopodlažní vozy Karosa Citelis s pohonem na stlačený zemní plyn. Do roku 2010 bude k dispozici 16 nových autobusů Irisbus firmy Iveco, zejména pro provoz v lázeňské části města.... >>
Předpokládaný rozpočet:
100000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
25000 tis. Kč

Vloženo:
12.3.2010

kvk/0057. Město Karlovy Vary, DPKV a.s., privátní investor : Karlovy Vary - 4.7. Přemístění centrální stanice MHD a revitalizace náměstí u Tržnice
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsahem projektu je: - Redukce současné stanice MHD Varšavská, zůstala by zde stanice MHD pro obsluhu centra města, tj. se zachováním průjezdu téměř všech dosavadních linek - Konečné stanice, linkové spoje, veškeré přestupy z MHD na ostatní dopravu, taxi, parkoviště pro cestující přestupující na MHD, zázemí dopravce atd.... >>
Předpokládaný rozpočet:
405000 tis. Kč

Vloženo:
11.3.2010

kvk/0056. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 4.6 Program chráněného bydlení a Centra sociálních služeb
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsahem tohoto projektu jsou jednak tyto projekty a záměry Města Karlovy Vary jako investora: o Domov penzion Drahovice, Východní ul. – přístavba a dostavba s kapacitou 60 nových bytů v domě s pečovatelskou službou. Na akci již existuje studie. o Centrum sociálních služeb, které vznikne přebudováním areálu bývalé MŠ a jeslí Dvořákova ul., St. Role.... >>
Předpokládaný rozpočet:
120000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
96000 tis. Kč

Vloženo:
11.3.2010

kvk/0050. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 3.15. Zpracování katalogu investičních příležitostí
Věcný obsah projektu (stručný popis): Projekt má charakter „katalogu“ (souboru popisů) jednotlivých investičních příležitostí, které jsou pravidelně aktualizovány a posuzovány v rámci propagace města jako příhodného prostředí pro investory. Jeho informačním zdrojem budou jednak investiční projekty zařazené do SPURM, jednak stávající i aktualizovaná územně plánovací dokumentace.... >>
Předpokládaný rozpočet:
1000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
1000 tis. Kč

Vloženo:
11.3.2010

kvk/0049. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 3.14. Podpora vzdělávání dospělých
Věcný obsah projektu (stručný popis): Přesto, že se již pro sladění oborové nabídky škol (primárního vzdělávání) a poptávky praxe i v podmínkách Karlových Var udělalo hodně práce, nebude tato harmonizace - vzhledem k neustálému vědeckému pokroku a změnám výrobního programu místních výrobních i nevýrobních firem - nikdy absolutně vyhovující.... >>
Předpokládaný rozpočet:
2000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
400 tis. Kč

Vloženo:
11.3.2010

kvk/0047. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 3.12 Podpora výstavby (startovních) nájemních bytů
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsahem projektu je podpora výstavby resp. samotná výstavba v režii města Karlovy Vary tzv. startovních nájemních bytů. Jde o byty u nichž je nájemné regulováno co do výše a času tak, aby umožnilo start mladých rodin do života.... >>
Předpokládaný rozpočet:
550000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
110000 tis. Kč

Vloženo:
5.3.2010

kvk/0046. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 3.11 Program využívání obnovitelných zdrojů energie
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsahem projektu je jednak vytvoření poradního orgán (pracovní skupinu) města pro tvorbu pravidel a realizaci programu využívání obnovitelných zdrojů energie, jednak – ve spolupráci s podnikatelskou sféru (právnické a fyzické osoby) i nevládními organizacemi i občany - vytvoření finančního zdroje pro podporu vyššího využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Z něho budou podporována zejména tato opatření: 1.... >>
Předpokládaný rozpočet:
14000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
7000 tis. Kč

Vloženo:
5.3.2010

kvk/0045. Město Karlovy Vary, Sedlecký kaolin a.s.: Karlovy Vary - 3.10. Regulační a sanační opatření v případě těžby ložisek kaolinu v okrajových částech města (Sedle
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsahem projektu v žádném případě není podpora záměru těžby kaolinu se strany města. Příprava a provádění hornické činnosti je plně v gesci správce ložisek a vlastníka dotčených pozemků a.s. Sedlecký kaolin Božičany. Orgánem řešícím věci státní správy je Báňský úřad Sokolov, Min. zdravotnictví - odbor ČILZ a KÚ – OŽP (EIA, SEA). Významné kompetence má dle horního zákona ovšem též obec (Město Karlovy Vary).... >>
Předpokládaný rozpočet:
x tis. Kč

Vloženo:
5.3.2010

kvk/0042. Grandi Stazioni s.p.a. + privátní investoři: Karlovy Vary - 3.7. Rozvoj a přestavba železničního uzlu Karlovy Vary
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsah projektu spočívá v: 1) Přestavba Horního nádraží (hlavní karlovarské nádraží na trati 140 Cheb – Chomutov – Ústí) jako hlavní železniční stanici pro osobní přepravu mezinárodní a republikovou 2) Dostavba areálu Dolního nádraží – jako koncové železniční stanice pro regionální osobní přepravu, ale zejména jako terminálu pro linkovou regionální a dálkovou veřejnou autobusovou dopravu.... >>
Předpokládaný rozpočet:
550000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
550000 tis. Kč

Vloženo:
5.3.2010

kvk/0041. Karlovarský kraj: Karlovy Vary - 3.6. Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsahem projektu je rekonstrukce silnic II. a III. třídy, dle stanovených priorit (na základě změn dopravního zatížení, změn obslužnosti, např. v důsledku vzniku nových obchodních a společenských center).... >>
Předpokládaný rozpočet:
35000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
35000 tis. Kč

Vloženo:
5.3.2010

kvk/0040. Karlovarský kraj: Karlovy Vary - 3.5. Rekonstrukce a dostavba 1. českého gymnázia Karlovy Vary
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsah projektu navazuje na již realizované kroky v modernizaci dané školy. Jeho prostřednictvím dojde k završení celkové rekonstrukce školy (která již probíhala v několika etapách) a dojde tak k podpoře počátečního vzdělání a vytvoří se základna pro rozvoj dalšího vzdělávání. Konkrétně jde v projektu o dostavbu západního křídla budovy školy.... >>
Předpokládaný rozpočet:
70000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
70000 tis. Kč

Vloženo:
5.3.2010

kvk/0039. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 3.4. Podpora rozvoje vysokého školství v Karlových Varech
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsah projektu spočívá v prvé fázi v přípravě koncepce rozvoje vysokého školství na území města Karlových Var, a to za účasti stávajících vysokých škol, velkých podniků činných (ve výrobních i nevýrobních odvětvích) ve městě, Úřadu práce a Hospodářské komory. Smyslem koncepce bude definovat pro město žádoucí vysokoškolské obory.... >>
Předpokládaný rozpočet:
51000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
11000 tis. Kč

Vloženo:
5.3.2010

kvk/0038. Regionální Hospodářská komora: Karlovy Vary - 3.3. Podpora drobného a středního podnikání
Věcný obsah projektu (stručný popis): Pořádání informačních seminářů, vydávání informačních materiálů (v tištěné i elektronické verzi) a realizace konzultačních služeb. Současně je obsahem tohoto opatření i veřejné ocenění a propagace „best practices“ těch malých a středních firem se sídlem v K. Varech, které doloží, že jsou partnerem v projektu, který byl vybrán v rámci vypsaných podpůrných programů ČR a EU např.... >>
Předpokládaný rozpočet:
6400 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
3200 tis. Kč

Vloženo:
5.3.2010

kvk/0037. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 3.2 Výstavba průmyslové zóny Tašovice – Dvory
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsah projektu spočívá v prvé fázi v přípravě území pro budoucí umístění průmyslové zóny v K. Varech, a to na území katastrů Tašovice a Dvory, celkem cca 40 ha. Jedná se o blok území ohraničené na západě silnicí I/20, na severu nově vybudovanou rychlostní komunikací I/6 a na východě areálem Krajského úřadu. Zóna bude určena pro menší provozy lehkého průmyslu.... >>
Předpokládaný rozpočet:
133000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
35500 tis. Kč

Vloženo:
5.3.2010

kvk/0036. Karlovarský kraj: Karlovy Vary - 3.1. Výstavba a provoz vědeckotechnického parku
Věcný obsah projektu (stručný popis): Vytvoření a následný provoz vědeckotechnického parku (VTP) - specializovaného zařízení univerzálního, případně víceoborového zaměření (např. obnovitelné zdroje energie) pro podporu podnikání v sofistikovaných oborech o užitné ploše cca 10 000 m2, které umožní místním podnikům navázání spolupráce se subjekty orientovanými do oblasti vědy, technologií a inovačního podnikání (vysoké školy, vědecká pracoviště, výzkumné ústavy).... >>
Předpokládaný rozpočet:
290000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
290000 tis. Kč

Vloženo:
5.3.2010

kvk/0034. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 2.11. Program oprav a údržby památkových objektů na území Karlových Var
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsahem projektu je jednak zajištění řádného výkonu státní správy na úseku památkové péče, jednak vytvoření systému hmotných pobídek vůči vlastníkům památkových objektů k zajištění řádné péče. Motivační program by se měl opírat jednak o souhrnnou koncepci památkové péče ve městě, jednak reagovat na případnou účast Karlových Var v seznamu památek světového dědictví UNESCO v rámci Západočeského lázeňského trojúhelníku.... >>
Předpokládaný rozpočet:
2000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
2000 tis. Kč

Vloženo:
5.3.2010

kvk/0033. Město Karlovy Vary a Správa lázeňských parků: Karlovy Vary - 2.10. Revitalizace území "Svatý Urban a okolí", Rybáře
Věcný obsah projektu (stručný popis): Jedná se o projekt revitalizace území "Svatý Urban a okolí", Karlovy Vary, Rybáře.Revitalizace lokality parku kolem zříceniny kostela sv. Urbana s přilehlou vyhlídkovou terasou na pozemku parc.č. 166/2, 189, 193/2, 194/1, 194/3, 194/4, 195, 196/1, 199/1, 200, 202/1, 201/2 a 283/2 v k.ú. Rybáře a lokality území západního svahu pod ulicí Šmeralova na pozemku parc.č. 287/1 a 287/2 v k.ú. Rybáře.... >>
Předpokládaný rozpočet:
25000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
5000 tis. Kč

Vloženo:
5.3.2010

kvk/0032. Město Karlovy Vary, Karlovarský kraj, CzechTourism: Karlovy Vary - 2.9. Propagace Karlových Var jako centra cestovního ruchu
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsahem projektu je podpořit tvorbu nových služeb a produktů „prodávajících“ lázeňské Karlovy Vary nelázeňským návštěvníkům – s cílem prodloužit délku jejich pobytu ve zvýšit objem tržeb, a to prostřednictvím: - Propagace „lázeňského potenciálu“ města v běžném cestovním ruchu - Zpracovávání marketingových studií, průzkumů trhu apod.... >>
Předpokládaný rozpočet:
2000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
2000 tis. Kč

Vloženo:
5.3.2010

kvk/0031. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 2.8 Podpora výstavby ubytovacích a dalších zařízení pro cest.ruch mimo centrum a lázeň. část města
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsahem projektu je podpořit výstavbu zařízení cestovního ruchu (zejména ubytovacích) mimo centrum a lázeňskou část města, a to prostřednictvím: - Propagace „nelázeňského potenciálu“ města v cestovním ruchu - Zajištěním příslušných funkčních ploch v územním plánu - Případnou podporou výstavby komunikací a sítí - Investičním rozvojem zařízení v majetku města (Rolava) ... >>
Předpokládaný rozpočet:
303000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
303000 tis. Kč

Vloženo:
5.3.2010

kvk/0030. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 2.7. Podpora nových produktů poznávací a zážitkové turistiky
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsahem projektu je podpora vzniku námětů na nové produkty poznávací a zážitkové turistiky a jejich propagace. Projekt má ze strany města Karlovy Vary iniciativní a koordinační charakter – vlastní nabídka nových produktů se bude opírat o soukromou iniciativu.... >>
Předpokládaný rozpočet:
2000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
2000 tis. Kč

Vloženo:
5.3.2010

kvk/0029. Karlovarský kraj: Karlovy Vary - 2.6. Projekt vodácká Ohře
Věcný obsah projektu (stručný popis): Předmětem projektu je rozvoj vodácké turistiky v Karlovarském kraji - podpora budování doprovodné infrastruktury a turistické zatraktivňování řeky Ohře, jejího okolí a jejích přítoků. Projekt Vodácká Ohře prohlubuje fenomén vodácké turistiky, jehož význam neustále vzrůstá (v Karlovarském kraji navštíví řeku Ohři ročně přes 50 tis.... >>
Předpokládaný rozpočet:
32000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
32000 tis. Kč

Vloženo:
5.3.2010

kvk/0027. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 2.4. Výstavba Turistického areálu Jih (KOME - Kouzelné městečko)
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsahem projektu je v první fázi zpracování územní studie na rozšíření a zkapacitnění areálu KOME a v návaznosti na ní příprava jednotlivých etap zainvestování (ze soukromých zdrojů) areálu, včetně definice úlohy města při infrastrukturní přípravě místa. Konkrétně jde v projektu o to přebudovat současné autobusové parkoviště „Kouzelné městečko“ (v majetku města, pronajato privát.... >>
Předpokládaný rozpočet:
101000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
26000 tis. Kč

Vloženo:
5.3.2010

kvk/0026. JOCKEY – PARK a.s. - společnost s majetkovou účastí (33 %) Města Karlovy Vary: Karlovy Vary - 2.3. Modernizace Dostihového závodiště
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsahem projektu je Modernizace stávajícího areálu Dostihového závodiště Karlovy Vary – Dvory, jeho rozšíření, obnova, modernizace a výstavba nových obslužných a souvisejících objektů. Konkrétně obsahuje zajištění následujících funkcí v nejvyšším standardu: - dostihy, dráhy, divácké tribuny a zázemí - golfové hřiště, zázemí hráčů - ledová plocha pro veřejné bruslení ... >>
Předpokládaný rozpočet:
150000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
150000 tis. Kč

Vloženo:
5.3.2010

kvk/0025. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 2.2. Výstavba zábavního centra v Tuhnicích
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsahem projektu je Realizace výstavby zábavního centra v Tuhnicích podle pořízené Studie v areálu bývalé vodárny v Tuhnicích (brownfield), v prostoru meandru Ohře, v blízkosti multifunkční haly. Požadované parametry projektu (na nemovitostech v majetku města): 1) Čistě komerční zábavní centrum. Uplatnění pro privátního investora. Město se nebude v lokalitě samo investičně angažovat.... >>
Předpokládaný rozpočet:
200000 tis. Kč

Vloženo:
5.3.2010

kvk/0023. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 1.18. Vybudování přesnějšího informačního systému o kapacitách a výkonech v lázeňství a cest. ruchu
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsahem projektu je – ve shodě s názvem - vybudování přesnějšího informačního systému o kapacitách a výkonech v lázeňství a cestovním ruchu. Využity přitom budou dvě varianty řešení: 1) lobování za změnu metodiky výkaznictví ČSÚ v oborech lázeňství a cestovního ruchu, tak aby získaná data lépe vypovídala a stavu a trendech v těchto oborech (změny ... >>
Předpokládaný rozpočet:
1000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
1000 tis. Kč

Vloženo:
5.3.2010

kvk/0022. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 1.17. Aktivní účast Karlových Var na činnosti Sdružení lázeňských míst
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsahem projektu je využití platformy SLM k prosazování právních a ekonomických podmínek k rozvoji lázeňství v Karlových Varech, a to cestou předkládání iniciativních návrhů a společným lobováním.... >>
Předpokládaný rozpočet:
1500 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
1500 tis. Kč

Vloženo:
5.3.2010

kvk/0021. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 1.16. Účast města na privatizaci Thermalu
Věcný obsah projektu (stručný popis): Současným vlastníkem objektu je (po neúspěšné předchozí privatizaci) ČR. V případě nové obchodní soutěže k privatizaci je legitimním požadavkem, aby se novým vlastníkem stal soukromý subjekt, který na svých bedrech ponese též stavební obnovu a modernizaci vybavení budov, případně i dobudování vlastních balneologických provozů. S provozem objektu je však spjat i jistý veřejný zájem (veřejně prospěšné funkce).... >>
Předpokládaný rozpočet:
200000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
50000 tis. Kč

Vloženo:
5.3.2010

kvk/0020. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 1.15. Lobování za liberalizaci zákonné úpravy stanovení lázeňského poplatku
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsahem projektu je v prvé fázi zpracování kalkulace výnosů města z lázeňského poplatku (dle současné právní úpravy) a jejího srovnání se skutečnými náklady města na rozvoj lázeňské funkce. V další fázi půjde o zpracování návrhu nové právní úpravy, lépe zachycující vztah veřejných nákladů a výnosů z lázeňství.... >>
Předpokládaný rozpočet:
1000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
1000 tis. Kč

Vloženo:
5.3.2010

kvk/0019. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 1.14. Propagace lázeňských Karlových Var
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsahem projektu je atraktivní oslovení stávajících i nových cílových skupin (potenciálních) lázeňských hostů města. Jde v podstatě o nepřetržitý úkol, v němž však je nutné využívat stalé nové impulsy. Městu Karlovy Vary se např. aktuálně nabízí účast na seznamu památek světového dědictví UNESCO v rámci Západočeského lázeňského trojúhelníku.... >>
Předpokládaný rozpočet:
160000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
48000 tis. Kč

Vloženo:
5.3.2010

kvk/0017. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 1.12 Program obnovy lázeňských lesů
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsah projektu se musí soustředit především na hlavní funkce lázeňských lesů. Mezi ně patří podle zákona 289/1995 Sb., o lesích: · ochrana pásem zdrojů přírodních léčivých a stolních minerálních vod · funkce lesů půdoochranná, vodoochranná a klimatická · funkce krajinotvorná (estetická) · funkce lázeňská a rekreační Vlastním obsahem projektu je údržba a průběžná obnova více než 130 km promenádních ... >>
Předpokládaný rozpočet:
24000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
7200 tis. Kč

Vloženo:
4.3.2010

kvk/0016. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 1.11. Údržba, sanace a obnova opěrných zdí v lázeňské a centrální části města
Věcný obsah projektu (stručný popis): Projekt svým obsahem navazuje na již provedené kroky: konstatování závažnosti problematiky opěrných a zárubních zdí ve specifických podmínkách extrémně svažitého zastavěného území města, pasportizace stávajících opěrných zdí, ověření vlastnických vztahů, soustavný monitoring stavu opěrných zdí v majetku města odborným správcem (KSI K.... >>
Předpokládaný rozpočet:
300000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
60000 tis. Kč

Vloženo:
4.3.2010

kvk/0015. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 1.10. Program podpory výstavby nového lázeňského areálu Jih
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsahem projektu je v prvé fázi příprava uceleného urbanistického konceptu areálu Jih a následná realizace veřejných investic otevírajících dané území pro rozvoj lázeňské funkce. Při hledání urbanistického řešení je nutné reagovat na tyto (již dnes) existující náměty: 1) odstranění areálu bývalého Letního kina 2) vybudování Centra rekreačního sportu a zábavy (centrum pro volný čas turistů a láz.... >>
Předpokládaný rozpočet:
905000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
140000 tis. Kč

Vloženo:
4.3.2010

kvk/0013. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 1.8. Rekonstrukce Mlýnské kolonády
Věcný obsah projektu (stručný popis): V roce 2000 byla na základě alarmujících výsledků znaleckých posudků zahájena komplexní rekonstrukce Mlýnské kolonády, dle doporučení znalců a s ohledem na symbolický význam objektu rozdělená na etapy. Zatím proběhlo V etap rekonstrukce – v zatím poslední etapě byly rekonstruovány veřejné WC. Doposud si postupná rekonstrukce Mlýnské kolonády (1.-5. etapa) vyžádala celkem 62 milionů Kč. V další, celkově již VI.... >>
Předpokládaný rozpočet:
66400 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
53120 tis. Kč

Vloženo:
4.3.2010

kvk/0012. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 1.7. Rekonstrukce Lázní III
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsahem projektu je projektová příprava a stavební realizace komplexní rekonstrukce, přístavba a dostavba budovy Lázní III, a to při respektování jejích hodnot jako kulturní památky. Součástí této komplexní modernizace bude stavební sanace budovy, včetně sanace divokých vývěrů thermy, dvorní přístavba ve vnitrobloku, přestavba suterénu vč. bazénu a modernizace balneologických provozů (budova, výtah, vybavení).... >>
Předpokládaný rozpočet:
202000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
22000 tis. Kč

Vloženo:
3.3.2010

kvk/0011. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 1.6. Modernizace Alžbětiných lázní
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsahem projektu je projektová příprava a stavební realizace komplexní modernizace Alžbětiných lázní včetně dostavby areálu. Souběžně s přípravou vlastní stavby bude probíhat hledání strategického partnera – spoluvlastníka daného objektu (město si však podrží kontrolu nad funkcí a úrovní podniku jako špičkového balneoprovozu) a příprava špičkového ... >>
Předpokládaný rozpočet:
303000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
78000 tis. Kč

Vloženo:
3.3.2010

kvk/0010. Karlovarský kraj: Karlovy Vary - 1.5. Rekonstrukce Císařských lázní
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsahem projektu je v prvé fázi určení investora záchrany dané architektonicky vynikající historické budovy a zpracování investičního (stavebního) projektu komplexní stavební rekonstrukce dnes nevyužité stavby.... >>
Předpokládaný rozpočet:
380000 tis. Kč

Vloženo:
8.2.2010

kvk/0009. Krajská nemocnice a.s. Karlovy Vary: Karlovy Vary - 1.4. Zapojení Krajské nemocnice a.s. Karlovy Vary do péče o lázeňské hosty
Věcný obsah projektu (stručný popis): Krajská nemocnice a. s. v Karlových Varech poskytuje již v současnosti své služby i lázeňským hostům města. Obsahem projektu je vytvoření organizačních, personálních a ekonomických podmínek proto, aby se z této příležitostné služby stala soustavná aktivita, patřící k rozvojovým směrům Nemocnice.... >>
Předpokládaný rozpočet:
2000 tis. Kč

Vloženo:
8.2.2010

kvk/0008. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 1.3 Ochrana a využití přírodních léčivých zdrojů Karlových Varů
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsahem projektu je spravovat, chránit, využívat přírodní léčivé zdroje (PLZ) v Karlových Varech a rozvíjet infrastrukturu s tím spojenou. Na území lázeňského místa je v současnosti dokumentováno přes 80 větších i menších výronů termominerální vody (thermy). Tyto výrony jsou prostorově vázány na zhruba 1800 m dlouhou a 150 m širokou zónu. Karlovarská zřídelní struktura patří mezi nejvýznamnější a nejznámější struktury minerálních vod ve světě.... >>
Předpokládaný rozpočet:
20000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
20000 tis. Kč

Vloženo:
8.2.2010

kvk/0006. Město Karlovy Vary: Karlovy Vary - 1.1 Příprava, zřízení a zahájení činnosti výzkumného ústavu se zaměřením na balneologii a balneoterapii
Věcný obsah projektu (stručný popis): Obsahem projektu je v prvé fázi ustavení pracovní skupiny složené se zástupců Kolegia karlovarských lázeňských lékařů (KKLL), karlovarského Sdružení léčebných lázní (SLL), Karlovarského kraje a města Karlovy Vary, jejímž úkolem bude dořešení organizačních, personálních a ekonomických otázek vlastního zřízení nového výzkumného ústavu se zaměřením na balneologii a balneoterapii.... >>
Předpokládaný rozpočet:
41000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
11000 tis. Kč

Vloženo:
3.2.2010

jmk/1192. Město Hodonín: Hodonín - Muzeum města Hodonína
Muzeum města Hodonína by mělo v rámci cestovního ruchu nabídnout návštěvnímkům i obyvatelům, přehled o významných událostech v historii města, upozornit na slavné rodáky a galerií osobností připomenout, kdo žil a přispěl svým dílem,prací,.. k věhlasu města v něm samém i za jeho hranicemi.Část muzea věnovaná folkloru by přiblížila město jako srdce Moravského Slovácka,připomněla by folklorní tradice a zvyky.... >>
Cílová skupina:
Muzeum by sloužilo obyvatelům města, žákům škol s možností výuky s využitím multim.techniky, návštěvníkům města.

Předpokládaný rozpočet:
5000 tis. Kč

Vloženo:
31.10.2007

Garant:
Šimonová Hana

jmk/1186. Pečovatelská služba Homedica, o.p.s.: Hodonín - Centrum denních služeb
Vznik nové ambulantní sociální služby pro osoby ,jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.
Ambulantní služba obsahuje:
pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
poskytnutí stravy
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí

Cílová skupina:
Osobám, ktré mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení

Předpokládaný rozpočet:
1310 tis. Kč

Vloženo:
31.10.2007

Garant:
Dörrová Pavla

jmk/1185. Město Hodonín: Hodonín - Vinný sklep s vinotékou
Město Hodonín se nachází ve vinařské oblasti Slovácka, tradiční vinařství donedávna bylo přímo ve městě spojeno s Družstevními vinnými sklepy, které však svou činnost ukončily.
Cílová skupina:
turisté, návštěvníci lázní, obyvatelé města a blízkého okolí

Vloženo:
30.10.2007

Garant:
Nováková Miroslava

jmk/1170. TEZA Hodonín, příspěvková organizace: Hodonín - Rekonstrukce škvárového hřiště - umělá tráva
Vybudováním umělého trávnatého hřiště ve sportovním areálu U Červených domků dojde k rozšíření tréninkových ploch pro fotbalový oddíl, ostatní sportovní oddíly a veřejnost. Výhodou oproti běžnému travnatému hřišti je jeho celoroční provoz a nízké náklady na údržbu.
Cílová skupina:
fotbalový oddíl, veřejnost, ostatní sportovní oddíly a školy

Předpokládaný rozpočet:
20000 tis. Kč

Vloženo:
26.10.2007

Garant:
Švandelka Pavel

jmk/1154. Město Hodonín: Hodonín - Turistický informační systém ve městě
Jedná se o vytvoření pěších procházkových tras po městě včetně pořízení turistického vláčku na delší trasy. Budou zrealizovány naučné historické stezky, orientační tabule s popisem turistických cílů, vydány propagační materiály. Cíl projektu: - zkvalitnění nabídky pro turisty - zvýšení návštěvnosti Hodonína a jednotlivých turisticky atraktivních míst - zjednodušit dopravu mezi jednotlivými turistickými cíli ... >>
Cílová skupina:
turisté, obyvatelé města

Předpokládaný rozpočet:
3000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
450 tis. Kč

Vloženo:
9.10.2007

Garant:
Nováková Miroslava

jmk/1141. Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Hodonínsko: Hodonín - Land art Hodonínska
Instalace uměleckých děl v krajině regionu v souvislosti zachování krajinného rázu. Podpora turisticky atraktivních míst.
Předpokládaný rozpočet:
2000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
200 tis. Kč

Vloženo:
3.10.2007

Garant:
Juráňová Patrícia

jmk/1116. Obec Studnice: Mikroregion Drahanská vrchovina - Dům pro klidné a spokojené stáří
Dům bude určen občanům nejenom Studnic, ale i z okolních obcí. V této době, ale i v budoucnu bude složité hlavně pro občany důchodového věku udržovat a zajistit bydlení v rodinných domcích na venkově. Náš záměr je postavit dům pro občany důchodového věku se zázemím stravování, návštěv lékaře, manikúra, pedikúra, kadeřník a dle zájmu další služby. Uvolněné domy budou prodány k bydlení mladým lidem, kteří mají o toto bydlení zájem.... >>
Cílová skupina:
občané důchodového věku, ale i další dotčené cílové skupiny

Předpokládaný rozpočet:
35000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
2000 tis. Kč

Vloženo:
10.5.2007

jmk/1115. obec Studnice: Mikroregion Drahanská vrchovina - Rekonstrukce návsi ve Studnicích
V letošním roce zahajujeme rekonstrukci návsi jako první etapu. Touto rekonstrukcí vznikne upravená náves dle vypracovaného návrhu s chodníky a bezpečnostními prvky. Zruší se asfaltové plochy, nahradí zelení, lavičkami, dětským koutkem a vodními prvky. Budou vybudovány nové, bezpečné zastávky autobusů (směr Vyškov,Blansko).
Cílová skupina:
Výsledek bude samozřejmě sloužit občanům,dětem a široké veřejnosti.

Předpokládaný rozpočet:
10000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
500 tis. Kč

Vloženo:
9.5.2007

jmk/1107. Obec Krásensko: Mikroregion Drahanská vrchovina - Odbahnění a revitalizace rybníka
Cílem projektu je obnova přírodní vodní plochy v obci. Rybník bude sloužit k chovu ryb, k navrácení původních živočichů a rostlin do obce, ke zlepšení přírody v lokalitě vysázením dřevin a úpravou okolních pozemků a přístupové cesty.
Cílová skupina:
Obyvatelům obce, ale i okolním obcím.

Předpokládaný rozpočet:
3000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
100 tis. Kč

Vloženo:
9.5.2007

jmk/1105. Obec Krásensko: Mikroregion Drahanská vrchovina - Vybudování komunikace v části obce od hřiště k Rychtě, odkanalizování
Jedná se o komunikaci od sportovního areálu vedoucí k hlavní silnici, která vede přes obec Krásensko. V současnosti je cesta pouze mírně zpěvněná z kamení a hlíny. Při větším dešti dochází ke splavování tohoto materiálu až na silnici. Součástí projektu bude zpevnění této komunikace včetně jejího odkanalizování. Tím se zamezí znečišťování silnice a ucpávání kanalizace v obci Krásensko.
Cílová skupina:
Projekt bude sloužit všem občanům obce, bude ulehčena práce spojená s úklidem splavené zeminy a tím dojde ke zlepšení vzhledu celé obce. Současně bude sloužit i pro návštěvníky sportovního areálu.

Předpokládaný rozpočet:
500 tis. Kč

Vloženo:
9.5.2007

jmk/1092. Barvínek: Mikroregion Drahanská vrchovina - Obnovené vydání publikace Drahanskou vrchovinou (Černý, Zouharová)
Aktualizovaná regionální publikace 500 ks
Cílová skupina:
veřejnost všech věkových kategorií, žáci školy, studenti, turisté

Předpokládaný rozpočet:
200 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
20 tis. Kč

Vloženo:
7.5.2007

jmk/1091. obec Podomí: Mikroregion Drahanská vrchovina - Rekonstrukce a rozšíření sportovního areálu
Sportovní areál pro školu, obec a veřejnost regionu
Cílová skupina:
všechny věkové kategorie regionu, turisté

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
100 tis. Kč

Vloženo:
7.5.2007

jmk/1090. Obec Podomí: Mikroregion Drahanská vrchovina - Rekonstrukce objektu občanské vybavenosti
výměna oken snížení stropů tepelná izolace rekonstrukce obřadní síně Přínos pro obec: -Zajištění prostor pro správu obce -Zlepšení prostor pro kancelář OS Barvínek -Zajištění prostor pro Hasičský sbor Podomí ... >>
Cílová skupina:
Přínos pro širší oblast
1.Občané regionu i širšího okolí:
Běžný provoz OÚ – matrika,
Využití OU pro setkávání občanů.
Obřadní síň může být využívaná k sňatkům občanů z blízkého okolí

Předpokládaný rozpočet:
1500 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
100 tis. Kč

Vloženo:
7.5.2007

jmk/1088. Základní škola a mateřská škola Podomí: Mikroregion Drahanská vrchovina - Regionální vzdělávací centrum
Vytvoření regionálního vzdělávacího centra pro Drahanskou vrchovinu, sestávajícího z přednáškové učebny vybavené 11 počítači s připojením na vysokorychlostní Internet, interaktivní tabulí a dataprojektorem. Regionální vzdělávací centrum bude sloužit pro práci a vyhledávání informací na Internetu s pomocí proškoleného pracovníka a dále ke školení počítačové gramotnosti a využívání Internetu pro různé cílové skupiny a širokou veřejnost.... >>
Cílová skupina:
Žáci ZŠ; studenti; učitelé; firmy, podniky, organizace; nezaměstnaní hledající práci; rodiče na mateřské dovolené; senioři; široká veřejnost …

Předpokládaný rozpočet:
1000 tis. Kč

Vloženo:
7.5.2007

jmk/1086. Barvínek, občanské sdružení: Mikroregion Drahanská vrchovina - Obnova tradic regionu – dívčí a chlapecký oděv z 19. století
Představení projektu 1.cíl (jaký problém projekt vyřeší) Region bude mít k dispozici vlastních 12 párů a 8 dětských párů tradičního oděvu – „kroj“, který bude využívat při slavnostních příležitostech, např. výročí založení obce, vysvěcení znaku apod. 2.popis (co se udělá) Ušijeme 12 párů krojů a 8 párů pro děti - podle vzoru, který pořídil Barvínek na základě kreseb a vyprávění prof. Černého – Křetínského.... >>
Cílová skupina:
veřejnost mikroregionu

Předpokládaný rozpočet:
320 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
20 tis. Kč

Vloženo:
7.5.2007

jmk/1058. Město Hodonín: Hodonín - Nabídka služeb v rámci cestovního ruchu – rekonstrukce Domu kultury Hodonín (220)
Kompletní rekonstrukce a rozšíření stávajícího objektu Domu kultury Hodonín,
Cílová skupina:
obyvatelé města, turisté

Předpokládaný rozpočet:
215000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
161250 tis. Kč

Vloženo:
25.4.2006

jmk/1053. Město Hodonín: Hodonín - Péče o historii města Hodonína (215)
Projekt zahrnuje rekonstrukce jednotlivých objektů a městských částí, které jsou významnou kulturní památkou nebo jsou jinak z hlediska historie významné pro město a společně tvoří linii dokladující historii města, která je nedílnou součástí komplexní nabídky pro cestovní ruch.
Předpokládaný rozpočet:
220000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
165000 tis. Kč

Vloženo:
25.4.2006

Garant:
Nováková Miroslava

jmk/1012. KP klima s.r.o.: Kuřim - Obnovit. zdroje energie - Tepelná čerpadla snížení provozních nákladů bytových domů a objektech města Kuřim
Projekt je rozdělen do 2 oblastí: 1) Bytové domy: Cílem projektu je snaha o snížení stávající spotřeby energie, o stabilizaci sociálního napětí obyvatel bytových domů vlivem trvalého trednu nárůstu cen energií. 2) Budovy města: Cílem projektu je snaha o snížení stávající spo-třeby energie v budovách města a z toho vyplýva-jící optimalizace provozních nákladů.... >>
Cílová skupina:
Město Kuřim, školství, zdravotnictví a ostatní technická a sociální infrastruktura Kuřimska a kraje

Předpokládaný rozpočet:
50000 tis. Kč

Vloženo:
5.3.2006

jmk/0999. obec Němčice: Boskovice - Rekonstrukce kanalizační sítě a výstavba čističky odpadních vod
Vybudování oddělené kanalizační sítě v obci pro odpadní a povrchové vody a vybudování čistící stanice odpadních vod. Zkvalitění životního prostředí.
Cílová skupina:
Místním obyvatelům

Předpokládaný rozpočet:
25000 tis. Kč

Vloženo:
28.2.2006

jmk/0998. obec Němčice: Boskovice - Oprava místních komunikací
Oprava místních komunikací
Cílová skupina:
Především místním občanům.

Předpokládaný rozpočet:
5000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
500 tis. Kč

Vloženo:
28.2.2006

jmk/0974. RECIPROCITA, družstvo: Boskovice - Regionální středisko zdraví a sportu
Vznik regionálního střediska, poskytujícího osvětu, výchovu a praktickou realizaci dietoterapie, navazující na sportování v zařízeních střediska a regionu. Počítá se se vznikem stravovacího a ubytovacího střediska k osvojení zdravých stravovacích návyků, tělesného pohybu na přilehlých sportovištích, cykloturistice, lyžařských sportů a návštěvách regionálních zajímavostí jako jeskynní areál Macocha a pod.... >>
Cílová skupina:
Středisko by postupně vytvořilo pracovní příležitost pro cca 20 zaměstnanců v místě kde je poměrně vysoká nezaměstnanost. Středisko by sloužilo zejména zájemcům o aktivní dietoterapii jako součást vlastního léčení nebo pouze k zlepšení kondice a udržení zdravého životního stylu. Klienty centra by měli být především obyvatelé města Brna a navazujícího okolí předpokládá se i zájem zahraničních turistů pro které je tato oblast dlouhá léta vyhledávanou lokalitou.

Předpokládaný rozpočet:
20000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
5000 tis. Kč

Vloženo:
20.2.2006

jmk/0971. Obec: Boskovice - Výstavba inženýrských sítí k zamýšlené výstavbě 10 R.D.
Na obecních pozemcích 10 R.D.
Cílová skupina:
Občanům obce Knínice u Boskovic

Předpokládaný rozpočet:
5000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
2000 tis. Kč

Vloženo:
17.2.2006

jmk/0965. Svazek obcí pro nakládání s odpady, se sídlem v Boskovicích: Boskovice - Rozšíření systému sběru odpadů, včetně bioodpadů a vybudování dotřiďovací linky odpadů
Bude doplněna síť kontejnerů na separované odpady a dotřiďovací linka v souladu s Plánem odpaového hospodářství JMK. Realizací budou naplňována opatření plynoucí ze směrnic EU v oblasti odpadového hospodářství.
Cílová skupina:
Zařízení bude sloužit občanům regionu. Předpokládaný počet obavatel 60-80 000.

Předpokládaný rozpočet:
45000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
5000 tis. Kč

Vloženo:
16.2.2006

jmk/0954. Obec Kořenec: Boskovice - PENZION KOŘENEC
Výstavba objektu Penzionu apartmánového typu pro veřejné ubytování. Počet apartmánů 22 s počtem 58 lůžek. Cílem výstavby penzionu je zajíštění ubytování pro návštěvníky obce a rekreanty. Takové zařízení v této oblasti nutně chybí,protože se zvyšuje nabídka pro rekreaci a sport.... >>
Cílová skupina:
Penzion bude sloužit široké veřejnosti.

Předpokládaný rozpočet:
80000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
16000 tis. Kč

Vloženo:
14.2.2006

jmk/0948. Josef Janků, IČ: 10533761, DIČ: 470716160 : Boskovice - Turistické kulturní využití zemědělské a lesní krajiny v lokalitě VKP Dva Dvory - Šmelcovna
1. Projekt řeší dobudování sadovnických úprav Arboreta a prodejního centra.
2. Vybudování technického zázemí, ubytovací kapacity a studijních možností pro návštěvníky laické a odborné veřejnosti a turisty.
3. Vybudování dětského hřiště a zookoutku.
Cílem projektu je využití stávající zemědělské krajiny významného krajinného prvku a lesních porostů dané lokality pro rozšíření odborných, studijních a turistických aktivit obyvatel a návštěvníků regionu.
Cílová skupina:
Obyvatelé a návštěvníci regionu, odborná veřejnost v oboru sadovnické tvorby ČR a EU, odborné školy ČR.

Předpokládaný rozpočet:
18000 tis. Kč

Vloženo:
13.2.2006

jmk/0933. Město Boskovice: Boskovice - Regenerace panelového sídliště (jmk/0051)
Přeměna stávajícího prostředí panelového sídliště "Pod oborou". Projekt spočívá ve vybudování parkoviště, pěších komunikací, cyklostezek, zřízení dětských hřišť s pískovišti, úpravy veřejné zeleně.
Cílová skupina:
obyvatelé největšího sídliště v Boskovicích, i ostatní občané města

Předpokládaný rozpočet:
10000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
2500 tis. Kč

Vloženo:
7.2.2006

jmk/0931. Město Boskovice: Boskovice - Výstavba multifunkční haly (jmk/0052)
Cílem je vytvořit vhodné prostředí k provozování řady sportů a vylepšit možnost volnočasového vyžití mládeže a tím snížení kriminality mládeže.
Popis: výstavba multifunkční kryté sportovní haly.
Cílová skupina:
obyvatelé a návštěvníci města, sportovní kluby, Charita Boskovice, základní a střední školy

Předpokládaný rozpočet:
70000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
17500 tis. Kč

Vloženo:
7.2.2006

jmk/0926. Svazek obcí Boskovicko: Boskovice - Lyžařské běžecké trasy mikroregionu Boskovicko (jmk/0050)
Vybudování značených tras v délce několika desítek kilometrů, zakoupení techniky na údržbu tras, vydání propagačních materiálů, map.
Cílem je zkvalitění využití volného času obyvatel regionu Boskoskovicka a turistů v zimním období. Projekt rovněž přispívá k uspokojení sportovního a rekreačního vyžití obyvatel širokého regionu.
Cílová skupina:
obyvatelé regionu Boskovicka, Blanenska i Protivanovska, turisté z celé ČR i zahraničí.

Předpokládaný rozpočet:
500 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
125 tis. Kč

Vloženo:
7.2.2006

jck/0064. MAS Rozkvět zahrady jižních Čech: MAS Rozkvět - S PEKLÍKEM NA VÝLET... krajem pod Šumavou
Rozšíření aktivit společné marketingové značky "PEKLÍK".

Zlepšení turistické orientace v regionu.
Cílová skupina:
Návštěvníci regionu
Místní poskytovatelé služeb pro turisty
Místní obyvatelstvo

Předpokládaný rozpočet:
2000 tis. Kč

Vloženo:
26.6.2013

jck/0023. Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s.: (sú) Biosférická rezervace Šumava - Destinační management cestovního ruchu na Šumavě
Destinační management cestovního ruchu na Šumavě
Předpokládaný rozpočet:
10000 tis. Kč

Vloženo:
22.1.2008

jck/0021. Správa NP a CHKO Šumava: (sú) Biosférická rezervace Šumava - Partner NP
Pod názvem „Nationalpark-Partner“ je již řadu let v Německu i v Rakousku realizován projekt založený na spolupráci národních parků a místních provozovatelů ubytovacích služeb s cílem poskytovat návštěvníkům co nejvíce kvalitních informací o výjimečnosti regionu a jeho nabídkách. Dosavadní zkušenosti ukazují, že vzájemná spolupráce národního parku a soukromého sektoru může být oboustranně výhodná.... >>
Cílová skupina:
turistická veřejnost, místní obyvatelstvo

Předpokládaný rozpočet:
500 tis. Kč

Vloženo:
21.1.2008

jck/0011. obec: Borovany - Výkup pozemků a zasíťování průmyslové zóny
V souladu s ÚP obce vznikne prostor pro průmyslovou výstavbu u silnice II tř. s možností připojení na plyn. elektřinu a vodovod. K napojení na kanalizaci je nutno vybudovat cca 400m prodloužení kanalizačního potrubí.Největším problémem je výkup pozemků.
Cílová skupina:
Občané obce a okolí získají nové pracovní příležitosti.

Předpokládaný rozpočet:
3 000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
600 tis. Kč

Vloženo:
6.10.2006


projekt nápad

zlk/0002. Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s.: Vsetín - Otevřeně proti domácímu násilí
Projekt se zaměřuje na dva základní okruhy 1. Prevence výskytu domácího násilí Aktivity projektu: - mediální a interaktivní kampaně - informační semináře - internetová prezentace - informativní materiály - konference o domácím nasilí Cílová skupina: - odborná i laická veřejnost - děti a mládež 2.... >>
Cílová skupina:
Cílová skupina (okruh 1):
- odborná i laická veřejnost
- děti a mládež

Cílová skupina (okruh 2):
- oběti domácího násilí (včetně dětí a seniorů)

Předpokládaný rozpočet:
6000 tis. Kč

Vloženo:
13.11.2006

vys/xxx3. Obec Knínice: (ORP) správní obvod Telč - Odbahnění obecních rybníků
Odbahní se dva obecní rybníky a to : Obecní a Kyprův rybník o celkové rozloze cca 2 ha. Navíc Obecní rybník se zvětší ze stávajícíh 1,3ha na cca 3 ha.
Cílová skupina:
občané obce a návštěvníci obce

Předpokládaný rozpočet:
8000 tis. Kč

Vloženo:
10.7.2006

vys/xxx1. Novoříšský kulturní spolek: (ORP) správní obvod Telč - Komunitní a turistické centrum s kavárnou
Projekt je zaměřený na:
- vybudování místní komunity a vytváření místních partnerství,
- vznik prostor pro nejrůznější aktivity široké komunity a setkávání veřejnosti,
- vznik ubytovacích prostor,
- vznik kavárny a galerie.

Centrum bude sloužit k provozování:
- kulturní a společenské činnosti NNO,
- vzdělávacích aktivit,
- informačního centra o cestovním ruchu (venkovské turistice) v mikroregionu.
Cílová skupina:
Široká veřejnost, turisté, specifické skupiny: ženy na mateřské dovolené, rodiče s dětmi, senioři, mládež, začínající umělci apod.

Předpokládaný rozpočet:
2500 tis. Kč

Vloženo:
19.10.2006

vys/9973. Město Bystřice nad Pernštejnem: (ORP) správní obvod Bystřice nad Pernštejnem - Revitalizace rybníků v okolí města Bystřice n.P.
V rámci projektu dojde k odbahnění a rekonstrukci hrází a upravě nejbližšího okolí u Domanínského rybníka, Argentiny a Křepeláče.
Cílová skupina:
Občané města, rybáři, turisté.

Předpokládaný rozpočet:
20000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
3 000 tis. Kč

Vloženo:
7.11.2006

vys/9972. Město Bystřice nad Pernštejnem: (ORP) správní obvod Bystřice nad Pernštejnem - Rekonstrukce kulturního dědictví
Ve městě a nejblížším okolí se nachází několik menších historických památek jako jsou Boží muka, kapličky, piety, křížky. Dojde k postupné opravě a restaurování těchto památek. U některých budou vytvořena odpočinková místa.
Cílová skupina:
Občané a návštěvníci města.

Předpokládaný rozpočet:
10 000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
1 500 tis. Kč

Vloženo:
7.11.2006

vys/9971. Město Bystřice nad Pernštejnem: (ORP) správní obvod Bystřice nad Pernštejnem - Rekonstrukce základních škol v Bystřici nad Pernštejnem
V rámci projektu dojde k zlepšení podmínek pro vyučování na dvou základních školách ve městě. Budou vyměněna okna, provedeno zateplení,instalována nová otopná tělesa a zrekonstruováno osvětlení a elektroinstalace. U škol se nachází sportoviště, která budou rovněž upravena.
Předpokládaný rozpočet:
90000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
13500 tis. Kč

Vloženo:
7.11.2006

vys/9969. Město Bystřice nad Pernštejnem: (ORP) správní obvod Bystřice nad Pernštejnem - Rekonstrukce kanalizace v Bystřici nad Pernštejnem
V rámci projektu dojde k postupné rekostrukci kanalizační sítě ve městě v návaznosti na opravy místních komunikací a již realizovaných oprav, které byly součástí rekonstrukce ČOV v Bystřici n.P. v roce 2006.
Cílová skupina:
Obyvatelé města.

Předpokládaný rozpočet:
150000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
22 500 tis. Kč

Vloženo:
6.11.2006

vys/9967. Město Bystřice nad Pernštejnem: (ORP) správní obvod Bystřice nad Pernštejnem - Oprav místních komunikací v Bystřici n.P
Postupná oprava všech místních komunikací ve městě a v místních částech města Bystřice n.P.
Cílová skupina:
Obyvatelé a návš¨těvnící města.

Předpokládaný rozpočet:
200000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
30000 tis. Kč

Vloženo:
6.11.2006

vys/9963. Haul: (ORP) správní obvod Telč - Modernizace rekreačního střediska Úsvit
Předpokládaný rozpočet:
7000 tis. Kč

Vloženo:
15.9.2006

vys/9962. Ivan Křen: (ORP) správní obvod Telč - Modernizace a rozšíření hotelu Telč
nová lůžka, zvýšení standardu stávajícího hotelu
Předpokládaný rozpočet:
4000 tis. Kč

Vloženo:
13.9.2006

vys/9944. Obec Křižánky: Nové Město na Moravě - Víceúčelové hřiště „U tribuny“
Výsledkem projetku bude stavba menšího víceúčelového hřiště s umělým povrchem (pro tenis, volejbal, basketbal, malou kopanou atd.).
Cílová skupina:
- místní obyvatelé
- žáci ZŠ (při hodinách TV i mimoškolní aktivity)
- turisté

Předpokládaný rozpočet:
700 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
200 tis. Kč

Vloženo:
10.2.2006

vys/9943. Obec Křižánky: Nové Město na Moravě - Sportem a kulturou za zlepšení tělesného i duševního zdraví
Jedná se o projektový záměr na sestavení kalendáře pravidelně se opakujících neziskových akci určených pro děti a mládež, místní obyvatele a návštěvníky naší obce. Akce budou zaměřeny: 1. na podporu turistického ruchu (především na využití tur. atraktivity v obci). 2.... >>
Cílová skupina:
- místní obyvatelé
- děti a mládež
- návštěvníci obce (turisté)

Předpokládaný rozpočet:
200 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
50 tis. Kč

Vloženo:
10.2.2006

vys/9942. Obec Křižánky: Nové Město na Moravě - Revitalizace centra obce
Cílem projektu je úprava vzhledu centra obce. Vytvoření přirozeného centra obce propojením stávajících enkláv (před obecní prodejnou, zahrada obecní bytovky, dětské hřiště, parčík)do jednoho celku: 1. místo setkávání a odpočinku občanů obce, 2. Instalace laviček, zeleně a úprava dětského hřiště by mohla být významná také pro matky s dětmi.... >>
Cílová skupina:
Cílové skupiny:
- obyvatelé obce (především matky s dětmi)
- návštěvníci obce
- podnikatelé v cestovním ruchu

Předpokládaný rozpočet:
600 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
60 tis. Kč

Vloženo:
10.2.2006

vys/9941. Obec Křižánky: Nové Město na Moravě - Výstavba obecních bytovek v centru obce
Výsledkem projektu je:
1. výstavba 8 nových bytových jednotek v centru obce (2 řadovky po 4 b.j.)
2. vytvoření dvou bytových jednotek v rámci půdní vestavby (resp. přístavby) stávající obecní bytovky
Cílová skupina:
Cílovou skupinou jsou místní obyvatelé obce - byty jsou především určené pro mladé a sociálně slabší. Cílem je zastavit, či zpomalit úbytek obyvatel nabídkou levného bydlení.

Předpokládaný rozpočet:
15000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
6000 tis. Kč

Vloženo:
10.2.2006

vys/9940. Obec Křižánky: Nové Město na Moravě - Veřejný vodovod v obci Křižánky
Navrhovaný projekt vychází ze stávající situace v obci, kdy obyvatelé obce řeší zásobovaní pitnou vodou z individuálních zdrojů (vrtané či kopané studny). Pitná voda je většinou horší kvality. V posledních letech s menším množstvím srážek, je často v naší obci problém s nedostatkem pitné vody.
Projekt předpokládá vybudování zdroje pitné vody, vodního reservoáru a rozvodů pitné vody potrubím po obci.
Cílová skupina:
Cílové skupiny:
1. občané obce
2. majitelé nemovitostí sloužících k individuální rekreaci
3. drobní podnikatelé

Předpokládaný rozpočet:
20000 tis. Kč

Vloženo:
10.2.2006

vys/1803. Obec Čejov: (ORP) správní obvod Humpolec - Pořízení traktoru
Nákup traktoru na údržbu vozovek a zemních úprav v obci.
Cílová skupina:
využití traktoru pro potřeby obce na údržbové práce.

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
4.9.2007

vys/1802. Obec Čejov: (ORP) správní obvod Humpolec - Nákup hasičského auta
Nákup hasičského auta na přepravu techniky a osob.
Cílová skupina:
členové sboru dobrovolných hasičů

Vloženo:
4.9.2007

vys/1801. Obec Jiřice: (ORP) správní obvod Humpolec - Víceúčelové hřiště
Vybudování víceúčelového hřiště s plochou pro tenis, volejbal a nohejbal.
Cílová skupina:
občané a návštěvníci obce, zájmové spolky.

Vloženo:
4.9.2007

vys/1800. Obec Čejov: (ORP) správní obvod Humpolec - Výstavba nového fotbalového hřiště
Nové fotbalové hřiště.
Cílová skupina:
občané obce, zájmové spolky

Vloženo:
4.9.2007

vys/1799. Obec Čejov: (ORP) správní obvod Humpolec - ČOV
Vybudování kanalizace a čistírny odpadních vod.
Cílová skupina:
obavatelé obce Čejov

Vloženo:
4.9.2007

vys/1797. Obec Jiřice: (ORP) správní obvod Humpolec - Kulturní, společenské a sportovní centrum v obci Jiřice
Výstavba kulturního, společenského a asportovního centra v obci Jiřice. V tomto zařízení by byl umístěn i obecní úřad a zároveň by sloužilo místním spolkům a sdružením, místním firmám, základní a mateřské škole a také celostátnímu sdružení dětí a mládeže klubu Pampeliška. Obec Jiřice je rozvíjející se obec s 800 obyvateli a současné kulturní a společenské zařízení, kde je umístěn i obecní úřad je z roku cca 1880 s postupnou dostavbou z let 1920 a 1956.... >>
Cílová skupina:
občané, členové zájmových spolků, školní a předškolní mládež, návštěvníci obce.

Předpokládaný rozpočet:
50 000 tis. Kč

Vloženo:
15.1.2007

vys/1795. Obec Jiřice: (ORP) správní obvod Humpolec - Výstavba lyžařské sjezdovky v Jiřicích
Výstavba lyžařské sjezdovky - úprava terénu sjezdovky - zakoupení a montáž lyžařského vleku, výstavba příjezdové komunikace (délka cca 300 m), výstavba parkoviště (2 000 m2), vystavba sociálního zařízení, výstavba kiosku pro občerstvení. Doba realizace cca 2008 - 2011.
Cílová skupina:
obyvatelé Jiřic a okolí, turisté, návštěvníci obce.

Předpokládaný rozpočet:
18 000 tis. Kč

Vloženo:
15.1.2007

vys/1793. Obec Jiřice: (ORP) správní obvod Humpolec - Výstavba vodovodu v místní části Trucbába
Jedná se o výstavbu vodovodu v místní části Trucbába v celkové délce 500 m, potrubí PVC o průměru 100 mm. Realizace v roce 2008.
Cílová skupina:
všichni uživatelé (spotřebitelé) vody v dané lokalitě.

Předpokládaný rozpočet:
900 tis. Kč

Vloženo:
15.1.2007

vys/1792. Obec Jiřice: (ORP) správní obvod Humpolec - Výstavba splaškové kanalizace - místní část Speřice
Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace v místní části Speřice, o celkové délce cca 1900 m. Realizace akce je plánována na roky 2008 - 2010.
Předpokládaný rozpočet:
7 600 tis. Kč

Vloženo:
15.1.2007

vys/1790. Obec Panenská Rozsíčka: (ORP) správní obvod Telč - Oprava hospodářské usedlosti č.p. 16
oprava hospodářské usedlosti - dílna, garáž, výměnek
Předpokládaný rozpočet:
1500 tis. Kč

Vloženo:
14.12.2006

vys/1789. Obec Panenská Rozsíčka: (ORP) správní obvod Telč - Kulturní dům - soc. zařízení
Cílová skupina:
obyvatelé a návštěvníci obce

Předpokládaný rozpočet:
1500 tis. Kč

Vloženo:
14.12.2006

vys/1788. Obec Panenská Rozsíčka: (ORP) správní obvod Telč - Sportovní zázemí u PENZIONU
Cílová skupina:
obyvatelé obce, návštěvníci obce

Předpokládaný rozpočet:
1000 tis. Kč

Vloženo:
14.12.2006

vys/1787. Obec Panenská Rozsíčka: (ORP) správní obvod Telč - Oprava místních komunikací
Předpokládaný rozpočet:
2000 tis. Kč

Vloženo:
14.12.2006

vys/1786. Obec Panenská Rozsíčka: (ORP) správní obvod Telč - Výstavba hřiště
Cílová skupina:
obyvatelé obce

Předpokládaný rozpočet:
1500 tis. Kč

Vloženo:
14.12.2006

vys/1785. Obec Panenská Rozsíčka: (ORP) správní obvod Telč - Výstavba rybníků
Předpokládaný rozpočet:
5000 tis. Kč

Vloženo:
14.12.2006

vys/1784. Obec Panenská Rozsíčka: (ORP) správní obvod Telč - Oprava návesního rybníka a okolí
x
Předpokládaný rozpočet:
1500 tis. Kč

Vloženo:
14.12.2006

vys/1783. Obec Panenská Rozsíčka: (ORP) správní obvod Telč - Inženýrské sítě pro 15 RD
Cílová skupina:
obyvatelé obce

Předpokládaný rozpočet:
5000 tis. Kč

Vloženo:
14.12.2006

vys/1782. Obec Panenská Rozsíčka: (ORP) správní obvod Telč - Inženýrské sítě pro 5 RD
Cílová skupina:
obyvatelé obce

Předpokládaný rozpočet:
1000 tis. Kč

Vloženo:
14.12.2006

vys/1779. MěKIS v Humpolci, příspěvková organizace města: (ORP) správní obvod Humpolec - Filmová turistika
V současné době je v Humpolci nově otevřené muzeum Hliníkovi - HLINÍKárium.Velký zájem ze strany turistů o tuto atraktivitu nás vede k dalším aktivitám, které by podpořily turistický ruch v regionu. Cílem projektu je spojit jednotlivá místa v okolí Humpolce, v nich se objevují filmové postavy, záběry, místa, natáčení filmu, stálé výstavy a expozice, atd.... >>
Cílová skupina:
aktivní rodiny s dětmi, turisté všech věkových kategorií, cykloturisté..

Předpokládaný rozpočet:
250 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
100 tis. Kč

Vloženo:
5.12.2006

ulk/0026. Město Varnsdorf: Varnsdorf - Zlepšení podmínek pro vzdělávání ve Varnsdorfu
Město Varnsdorf s důrazem na zajištění kvality vzdělávací soustavy chce v období příštích pěti let rekonstruovat v jednolivých etapách všechny školské budovy a zajistit pro předškolní děti i žáky důstojné prostředí kvalitní podmínky pro jejich vývoj.
Jedná se o šest budov základních škol, pět budov mateřských škol a budovu v majetku města, ve které sídlí Gymnázium Varnsdorf a Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola.
Předpokládaný rozpočet:
80000 tis. Kč

Vloženo:
3.4.2007

sck/0054. město Dobříš: Dobříš - Přeložka kanalizace a vodovodu na náměstí
Přeložka vodovodu a kanalizace v historické stoce pod Mírovém náměstí, které bude v rekonstuováno v roce 2010. Cílem projektu je zkvalitnění přístupu obyvatelů ke kvalitní pitné vodě a odvod odpadních vod, zvlášť děšťových od splaškových.
Cílová skupina:
Uživatelé vodovodu a kanalizace na Mírovém náměstí.

Předpokládaný rozpočet:
20000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
5000 tis. Kč

Vloženo:
17.10.2008

Garant:
Samcová Markéta

sck/0053. město Dobříš: Dobříš - Kudy to jde na kole - generel cyklostezek
Město v současné době postrádá cyklostezky (až na dva krátké sporadicky vytvořené úseky. Prvním krokem k vytvoření sítě cyklostezek považujeme vytvoření generelu. Cílem je generel cyklostezek, vytvořený v maximální míře zapojení s NNO, občany a dalšími partnery a propagace šetrného způsoby každodenní dopravy do zaměstnání, za nákupy, za sportem atd.
Cílová skupina:
Všichni obyvatelé města, jeho regionu i návštěvníci.

Předpokládaný rozpočet:
600 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
600 tis. Kč

Vloženo:
17.10.2008

Garant:
Samcová Markéta

sck/0050. Město Slaný : Slaný - Revitalizace lesoparku Háje
Vloženo:
5.6.2006

sck/0049. Město Slaný : Slaný - Boží hrob
Projekt představuje opravu a statické zajištění kaple jako kulturní památky.
Předpokládaný rozpočet:
1580 tis. Kč

Vloženo:
5.6.2006

sck/0048. Město Slaný : Slaný - Studie ovlivnění území důlní činností v k.ú. Slaný
Studie ovlivnění území důlní činností v k.ú. Slaný by měla zmapovat rozsah poškození území a navrhnout jeho rekultivace.
Předpokládaný rozpočet:
80 tis. Kč

Vloženo:
5.6.2006

sck/0047. Město Slaný : Slaný - Rozvoj veřejného osvětlení
Projekt zahrnuje vybudování nového veřejného osvětlení nebo rozšíření stávajícího v těchto částech :
- cesta ke klášteru
- Dvořákova ulice
- spojka Smetáčkova - Lacinova ulice
- Mírová ulice
- most nad železniční tratí k Ráji
- ulice Na Chmelnici
- sídliště Plynárenská
- Smečenská ulice
- Smetáčkova ulice
- ulice U Kasáren
- ulice mezi ZZN a železničním přejezdem
- Trpoměchy
- Želevčice
Předpokládaný rozpočet:
1060 tis. Kč

Vloženo:
5.6.2006

sck/0046. Město Slaný : Slaný - Rekonstrukce historického objektu Ungelt
Rekonstrukce v současné době nedostatečně využitého historického objektu, který je kulturní památkou, možnost jeho opětovného využívání jako restaurace.
Předpokládaný rozpočet:
10705 tis. Kč

Vloženo:
5.6.2006

sck/0045. Město Slaný : Slaný - Rentgen pro slánskou nemocnici
Předpokládaný rozpočet:
3700 tis. Kč

Vloženo:
5.6.2006

sck/0044. Město Slaný : Slaný - Plynofikace místních částí
Projekt zahrnuje plynofikaci obcí Dolín, Kvíc, Otruby a Lidický dvůr, Trpoměchy, Želevčice.
Předpokládaný rozpočet:
27771 tis. Kč

Vloženo:
5.6.2006

sck/0043. Město Slaný : Slaný - Komunitní plán v sociální oblasti
Cílová skupina:
Skupiny osob sociálně vyloučených ze společnosti.

Předpokládaný rozpočet:
750 tis. Kč

Vloženo:
5.6.2006

sck/0042. Město Slaný : Slaný - Regionální turistika Slánska
Navrhuje se vytvoření turistických tras pro poznávání města Slaný a regionu Slánska. Cílem je zatraktivnění města jako turistické destinace a podpora cestovního ruchu.
Předpokládaný rozpočet:
5000 tis. Kč

Vloženo:
5.6.2006

sck/0041. Město Slaný : Slaný - Modernizace areálu víceúčelové sportovní haly
V rámci modernizace by mělo proběhnout : 1. v kryté plavecké hale - instalace nového turniketu - rozšíření vzduchotechniky do kanceláří a do suterénu - oddělení topných okruhů - nové opláštění tubusu tobogánu - antikorozní úprava schodiště tobogánu - úprava choemického hospodářství a odvětrání suterénu - výměna výměníku vzduchotechniky - modernizace rekuperace 2.... >>
Předpokládaný rozpočet:
35535 tis. Kč

Vloženo:
5.6.2006

sck/0040. Město Slaný : Slaný - Modernizace areálu městské plovárny
Projekt zahrnuje rekonstrukci bazénů, zřízení nové pokladny, osazení skluzavek, instalaci bazénového vysavače, vybudování nového dětského hřiště v areálu plovárny.
Předpokládaný rozpočet:
16010 tis. Kč

Vloženo:
5.6.2006

sck/0039. Město Slaný : Slaný - Modernizace haly BIOS
V rámci projektu dojde k rekonstrukci vzduchotechniky a ústředního topení, upraveny budou rozvody vody a osazeny termostatické ventily v šatnách, topný okruh bude dále zaregulován termoregulačními ventily.
Předpokládaný rozpočet:
2865 tis. Kč

Vloženo:
5.6.2006

sck/0038. Město Slaný: Slaný - Vybudování kanalizace Kvíc, Kvíček
Předpokládaný rozpočet:
48825 tis. Kč

Vloženo:
4.6.2006

sck/0037. Město Slaný: Slaný - Oddílná kanalizace Želevčice
Vloženo:
4.6.2006

sck/0036. Město Slaný: Slaný - Kreibichova ulice - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
V současné době jsou rozvody vodovodu a kanalizace v Kreibichově ulici v havarijním stavu.
Předpokládaný rozpočet:
1174 tis. Kč

Vloženo:
4.6.2006

sck/0035. Město Slaný: Slaný - Oddílná kanalizace Dolín
Vloženo:
4.6.2006

sck/0033. Město Slaný: Slaný - Balasova ulice - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu zahrnuje též opravu povrchů, veřejného osvětlení a městského rozhlasu.
Předpokládaný rozpočet:
6630 tis. Kč

Vloženo:
4.6.2006

sck/0032. Město Slaný: Slaný - Rekostrukce čerpací stanice vod ve Všehlušické ulici
Předpokládaný rozpočet:
1280 tis. Kč

Vloženo:
4.6.2006

sck/0031. Město Slaný: Slaný - Terénní úpravy ulice Smetáčkovy
Projekt zahrnuje vybudování nového terénního schodiště a doplnění oplocení ve svahu u objektu č.p. 270, dokončení zabezpečení svahu, zpevnění plochy a odvodnění před objekty č.p. 1402-1403.
Předpokládaný rozpočet:
415 tis. Kč

Vloženo:
4.6.2006

sck/0030. Město Slaný: Slaný - Rekonstrukce dopravní infrastruktury ve Smečenské ulici
Projekt zahrnuje vybudování chodníku na "Čubu", doplnění chodníku včetně vybudování podchodu u železničního mostu, rekonstrukci viaduktu Českých drah.
Předpokládaný rozpočet:
19870 tis. Kč

Vloženo:
4.6.2006

sck/0029. Město Slaný: Slaný - Parkovací domy ve Slaném
Projekt předpokládá vytvoření dvou parkovacích domů, každý pro cca 60 aut. Jeden z domů by byl vybudován v sídlišti Všehlušická, druhý v sídlišti Na Dolíkách.
Předpokládaný rozpočet:
24000 tis. Kč

Vloženo:
4.6.2006

sck/0028. Město Slaný: Slaný - Odvodnění křižovatky Nezamyslova - Lázeňská - Pod Horou
Vytvořit funkční odvodnění křižovatky Nezamyslova - Lázeňská - Pod Horou, v současné době dochází při větších deštích k zaplavování okolních objektů.
Předpokládaný rozpočet:
585 tis. Kč

Vloženo:
4.6.2006

sck/0027. Město Slaný: Slaný - Nezamyslova ulice - zpevnění povrchu
Projekt zahrnuje zpevnění povrchu cesty u zahrádek, rozšiřuje dopravní infrastrukturu města.
Předpokládaný rozpočet:
652 tis. Kč

Vloženo:
4.6.2006

sck/0026. Město Slaný: Slaný - Kanalizační řad Na Sadech - Smetanovo náměstí
Cílem projektu je vytvoření propojení kanalizačního řadu Na Sadech - Smetanovo náměstí.
Předpokládaný rozpočet:
4415 tis. Kč

Vloženo:
4.6.2006

sck/0025. Město Slaný: Slaný - Rekonstrukce povrchů ulic Na Sadech
Rekonstrukce povrchů v ulici Na Sadech a v ulici podél tenisových kurtů umožní lepší dostupnost tenisového areálu a vytvoření nových parkovacích míst.
Předpokládaný rozpočet:
4230 tis. Kč

Vloženo:
4.6.2006

sck/0024. Město Slaný: Slaný - Rekonstrukce povrchů ulic - Slaný-Kvíček
Rekonstrukce povrchů ulic mezi rodinnými domky v ulici Na Chmelnici, osazení obrubníků a obnova vozovky k panelové cestě u viaduktu v ulici Na Stráni.
Předpokládaný rozpočet:
70 tis. Kč

Vloženo:
4.6.2006

sck/0023. Město Slaný: Slaný - Lázeňská ulice - most před HZS
Rekonstrukce mostu v havarijním stavu. Most je v současné době neprůjezdný a je uzavřen.
Předpokládaný rozpočet:
5090 tis. Kč

Vloženo:
4.6.2006

sck/0022. Město Slaný: Slaný - Vepřkova ulice - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
Předpokládaný rozpočet:
1574 tis. Kč

Vloženo:
4.6.2006

sck/0021. Město Slaný: Slaný - Kvíc - Mlýnská ulice - zpevnění povrchu
Rozšíření dopravní infrastruktury místní části města Slaný.
Předpokládaný rozpočet:
550 tis. Kč

Vloženo:
4.6.2006

sck/0020. Město Slaný: Slaný - Kreibichova ulice - rekonstrukce komunikace a chodníků
Zlepšení estetického vzhledu ulice, zvýšení kvality dopravní infrastruktury.
Předpokládaný rozpočet:
4915 tis. Kč

Vloženo:
4.6.2006

sck/0019. Město Slaný: Slaný - Úprava křižovatky Šultysova, Záfortenská, Fortenská
Zlepšení estetického vzhledu křižovatky, zvýšení kvality dopravní infrastruktury.
Vloženo:
4.6.2006

sck/0018. Město Slaný : Slaný - Regionální galerie V.V.Štecha
Město Slaný má ve vlastnictví významnou kulturní památku – sýpku v Palackého ulici, která je nedílnou součástí architektury slánského historického jádra. Budova je v současné době bez využití. Cílem projektu je vytvořit v objektu bývalé sýpky novou muzeální expozici s názvem Galerie V. V. Štecha.... >>
Cílová skupina:
Galerie tohoto typu je ojedinělá a má nadregionální význam.

Předpokládaný rozpočet:
22000 tis. Kč

Vloženo:
2.6.2006

sck/0017. Město Slaný : Slaný - Knihovna jako komunitní centrum
Na Masarykově náměstí ve Slaném je umístěna budova Vlastivědného muzea ve Slaném. Muzeum je plně funkční, v jeho budově jsou umístěny stálé muzejní expozice, muzeum též pořádá příležitostné kulturní akce a výstavy. Velká část sbírek však zůstává skryta návštěvníkům, je umístěna v depozitářích z důvodu nedostatku plochy pro zřízení nových sbírek. Muzeum má přijatu koncepci svého rozvoje zpřístupňováním nových expozic.... >>
Cílová skupina:
Především obyvatelé regionu Slánsko.

Předpokládaný rozpočet:
48000 tis. Kč

Vloženo:
2.6.2006

sck/0016. Město Slaný : Slaný - Revitalizace historického jádra města Slaný
Město Slaný má vymezenou městskou památkovou zónu. Na části této památkové zóny se rozkládá historické jádro města uspořádané kolem hlavního náměstí (Masarykovo náměstí) z vnějšku ohraničené bývalými městskými hradbami. Ulice historického jádra nebyly po dlouhou dobu zásadněji rekonstruovány, stopy po posledních rekonstrukcích jsou víceméně nešetrnými zásahy do městské památkové zóny s vnášením cizích materiálů či neadekvátních prvků městského mobiliáře.... >>
Cílová skupina:
Především obyvatelé regionu Slánsko.

Předpokládaný rozpočet:
380000 tis. Kč

Vloženo:
2.6.2006

sck/0015. Slaný - Vznik a obnova dětských hřišť
V roce 2006 vznikla ve Slaném dvě nová hřiště, jedno bylo obnoveno. Dosazeno herními prvky odpovídajícími normám Evropské unie. Je však potřeba nadále dětská hřiště obnovovat, neboť na všech stojí prolézačky, pískoviště, klouzačky atd. z materiálů, které nejsou vhodné pro malé děti. Cílem projektu je stávající hřiště obnovit a především všechna oplotit, tak aby na ně neměli přístup volně pobíhající zvířata. Dále nacházet nové lokality pro vznik dalších hřišť.... >>
Cílová skupina:
Děti od narození až po mládež navštěvující střední školy. Výsledek by sloužil nejen jim, ale také širší veřejnosti pro aktivní odpočinek.

Vloženo:
2.6.2006

sck/0014. Jiří Zíma: Slaný - Psí park
Vytvoření oploceného psího parku pro volný pohyb a výcvik psů. Jedná se o pozemek cca 50x50 m, s různými prvky k volnému pohybu a výcviku psů (navážky, pískoviště, můstky, kolíky, patníky). Tento park by měl působit výchovně na majitele psů. Každý doprovázející by zodpovídal za svého psa a hlavně za čistotu. Takový park je k vidění v Mladé Boleslavi v zástavbě mezi panelovými domy, kde k tomu vyčlenili zanedbaný prostor.
Cílová skupina:
Všichni pejskaři.

Vloženo:
2.6.2006

sck/0013. Patrox o.s.: Slaný - Cyklotrasy Slánskem
Vybrání a označení cyklotras různých stupňů obtížnosti na Slánsku. Tvorba map a infocedulí do terénu, zanesení do turistických map. Možnost propojení s již existujícími stezkami - Kladensko, Křivoklátsko, Lounsko, Praha.
Cílová skupina:
Cyklisté, cykloturisté všech výkonostních úrovní, místní podnikatelé (cestovní kanceláře, restaurace, sportovní prodejny).

Vloženo:
2.6.2006

sck/0012. Slaný - Slánský pochod
Cílová skupina:
Aktivní lidičky všech generací.

Vloženo:
2.6.2006

sck/0011. Slaný - Dny zdraví mezi 4.-17. říjnem
Vyzkoušené, zavedené akce v některých městech sítě Zdravých měst.
Cílová skupina:
Aktivní lidičky, senioři.

Vloženo:
2.6.2006

sck/0010. STC Slaný: Slaný - Sportovní centrum Plovárna
Rekonstrukce herny STC, bufetu, šaten pod hernou, šatny po hokejistech, vybudování tělocvičny pro aerobic, vybudování hřišť (odbíjená, nohejbal) mezi hernou a bazény (bývalé hokejové hřiště). Provozovatel bufetu by sloužil jako správce hřišť. Plovárna by v létě byla využita neustále, i při horším počasí.
Cílová skupina:
Mládež všeho druhu.

Vloženo:
2.6.2006

sck/0009. Mateřská škola: Slaný - Dětský festival
Odpočinkové zábavné odpoledne pro děti i dospělé. Program : skákací hrad, pouťové atrakce, stánky s cukrovou vatou apod., soutěže, divadlo, představení (kouzelnické apod.), cvičení psů, dětská diskotéka, tance, živá kapela, volná zábava, občerstvení. Termín : před koncem školního roku nebo k Mezinárodnímu dni dětí.
Cílová skupina:
Předškolní a školní děti.

Vloženo:
2.6.2006

sck/0008. Mateřská škola: Slaný - Ekologické centrum - "farma" s domácími zvířátky
Stateček s domácími zvířaty - kozy, králíci, drůbež, ovce aj. Příklad na www.toulcuvdvur.cz . Názorná pomůcka pro základy ekologické výchovy (co zvířátka potřebují k životu, jak se o ně starat), citové výchovy, zooterapie. Možnost využití volného času.
Cílová skupina:
Předškolní a školní městské děti.

Vloženo:
2.6.2006

sck/0006. ZŠ Slaný, Komenského náměstí 618, příspěvková organizace: Slaný - Oprava fasády a nátěr oken školní budovy ZŠ Komenského náměstí ze školního dvora
Školní budova byla oravena v létě 2005 (fasáda vnější strany budovy, rekonstrukce suterenu a školního dvora). Vnitřní strana školní budovy (fasáda a okna ze škoního dvora)zůstala neopravena. V současné době není tento prostor úplně bez hygienických závad. Budova je nevzhledná, padají části omítky, chybí zábrany proti holubům na parapetech a ozdobných římsách.... >>
Cílová skupina:
Žákům školy k výuce TV.
Žákům školní družiny pro odpolední činnosti.
Sportovním kroužkům pro míčové hry.
Veřejnosti pro odpolední aktivity a rekreační sport.

Předpokládaný rozpočet:
3800 tis. Kč

Vloženo:
25.4.2006

sck/0005. Mateřská škola, Slaný: Slaný - Financování dvou míst asistentů MŠ
Mottem naší MŠ je: ŠKOLKA PLNÁ POHODY, náš program je inspirován projektem MŠ podporující zdraví (podpora duševní pohody dětí v MŠ, vést je ke zdravému životnímu stylu atd.), chceme se zařadit do sítě ZMŠ (pokud je město Slaný členem NSZM, takto zaměřená MŠ tu chybí). Počty dětí na jedné třídě MŠ se ale pohybují nad 24 dětí (stanoveno vyhláškou ) - díky navýšeným normativům a navyšením kapacit MŠ.... >>
Cílová skupina:
Předškolní děti, pedagogové MŠ

Vloženo:
30.3.2006

sck/0004. RDK servis, s.r.o.: Slaný - Zřízení poměrového měření TUV v odběrných místech
Dodávka TUV na okruzích kotelen K-38, 40, 41, 42,43 ve Slaném je v současné době zajišťována tzv. čtyřtrubkovým systémem. Rozdělení nákladů mezi jednotlivá odběrná místa je prováděno poměrově s využitím odečtů bytových vodoměrů TUV nebo výpočtovou metodou. Projekt řeší osazení poměrových měřidel na patách jednotlivých odběrných míst.... >>
Cílová skupina:
82 obytných domů (většinou panelových), ve kterých je 2166 bytů (dále nebytové prostory), ve kterých žije cca 5500 obyvatel města

Předpokládaný rozpočet:
12500 tis. Kč

Vloženo:
27.3.2006

sck/0003. Místní organizace českého rybářského svazu Slaný : Slaný - Revitalizace Červeného potoka, oprava hráze a odbahnění velkého Slanského rybníka
Vzhledem k poškození hráze a dlouhodobému nánosu bahna v letním období dochází vždy k poklesu hladiny rybníka a k úhynu ryb z nedostatku vody a kyslíku. Zároveň průtok potoka velmi klesá a po celém městě potok zapáchá. Po opravě hráze bude udržována hladina rybníka a zároveň rybářská organizace bude moc regulovat tok vody v potoku a udržovat přijatelný stav potoka.... >>
Cílová skupina:
Obyvatelé města a okolí a rybáři.

Předpokládaný rozpočet:
10000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
200 tis. Kč

Vloženo:
22.3.2006

sck/0001. Kolpingova rodina Smečno, občanské sdružení: Slaný - Centrum sociálních služeb
Popis: Naším záměrem je poskytování sociálních služeb v oblasti péče o rodinu,děti, mládež a seniory do jednoho komplexu a zpřehlednit pro občana,co se mu vlastně v dané oblasti nabízí,kde může hledat případnout pomoc pro řešení svého problému. a) Rodinné poradenství - problematika výchovy dětí a manželských a partnerských vztahů b) Občanské poradenství - v rámci asociace Občanských poraden zřídit Občanskou poradnu( v současné době soc.pracovnice potřebné směřují do Prahy.... >>
Cílová skupina:
rodiny s dětmi,sociálně slabí spoluobčané,děti a mládež,senioři.

Předpokládaný rozpočet:
? tis. Kč

Vloženo:
20.3.2006

pzk/0010. Mikroregion Šumava-západ: (sú) Biosférická rezervace Šumava - Program marketing území
Program marketing území
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.3.2008

Garant:
Tachovský Jaroslav

pzk/0009. Mikroregion Šumava-západ: (sú) Biosférická rezervace Šumava - Tierischwild
Tierischwild
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.3.2008

Garant:
Tachovský Jaroslav

pzk/0008. Obec Modrava: (sú) Biosférická rezervace Šumava - Návštěvnické centrum (obec Modrava)
Návštěvnické centrum (obec Modrava)
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.3.2008

Garant:
Schubert Antonín

pzk/0007. Šumavská renesance o.s.: (sú) Biosférická rezervace Šumava - Kultura a místní Agenda 21
Kultura a místní Agenda 21
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.3.2008

Garant:
js

pzk/0006. Šumavská renesance o.s.: (sú) Biosférická rezervace Šumava - Můj přítel kůň
Můj přítel kůň
Předpokládaný rozpočet:
700 tis. Kč

Vloženo:
24.3.2008

Garant:
js

puk/0041. Město Chrudim: Chrudim - Regenerace sídliště Větrník
Regenerace sídliště Větrník
Předpokládaný rozpočet:
50000 tis. Kč

Vloženo:
5.4.2011

puk/0019. Město Chrudim: Chrudim - Rekonstrukce ulice na Sádkách, Chrudim
Rekonstrukce místní komunikace včetně veřejného osvětlení ulice na Sádkách a odbahnění náhona včetně opravy opěrné zdi.
Cílová skupina:
Občanům žijícím v této lokalitě a veřejnosti - návštěvníkům za účelem prodloužení pěší trasy podél náhonu.

Předpokládaný rozpočet:
? tis. Kč

Vloženo:
30.1.2009

Garant:
Pk

puk/0001. Město Chrudim: Chrudim - Bezpečná komunita
Vloženo:
20.3.2007

Garant:
št

pha/0049. MČ Praha - Libuš: Praha-Libuš - Zpomalovací prahy v ulici K Lukám
Zpomalovací prahy v ulici K Lukám
Cílová skupina:
občané MČ, veřejnost

Předpokládaný rozpočet:
200 tis. Kč

Vloženo:
6.9.2010

Garant:
Pichová Šárka

pha/0047. Občanské sdružení Areál Zbudovská-Mirotická: Praha-Libuš - Výstavba dětského hřiště ve vnitrobloku Zbudovská - Mirotická
Výstavba nových hracích prvků pro děti (případně rekonstrukce stávajících) ve vnitrobloku Zbudovská-Mirotická.
Cílová skupina:
Areál Zbudovská-Mirotická tvoří 12 vchodů (tj. 288 bytových jednotek). Bydlí zde značné množství rodin s malými dětmi.

Předpokládaný rozpočet:
1000 tis. Kč

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
100 tis. Kč

Vloženo:
8.10.2009

pha/0044. MČ Praha-Dolní Počernice: Praha-Dolní Počernice - Strategický plán MČ Praha-Dolní Počernice
Vypracování dokumentu se zapojením občanů MČ, který bude sloužit pro plánování dalšího rozvoje MČ.
Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
24.3.2009

Garant:
Richter Zbyněk

pha/0036. MČ Praha-Dolní Počernice: Praha-Dolní Počernice - Řešení přestárlé zeleně
Tuto akci realizuje naše MČ průběžně z vlastních finančních zdrojů. Pro její rychlejší efekt bychom si dovolili výhledově požádat o finanční pomoc hl. m. Prahu.
Předpokládaný rozpočet:
2000 tis. Kč

Vloženo:
12.3.2009

Garant:
Richter Zbyněk

pha/0027. MČ Praha - Libuš: Praha-Libuš - BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP DO BUDOV ÚŘADU MČ - ŠKOL, ŠKOLEK
Nutnost zajištění bezbariérového přístupu do všech budov MČ.
Cílová skupina:
Občanům MČ.

Předpokládaný rozpočet:
100000 tis. Kč

Vloženo:
7.7.2008

Garant:
Fruncová Vlčková Šárka

pha/0024. MČ Libuš: Praha-Libuš - Zateplení MŠ Ke Kašně
zateplením objektu se ušetří energie a finance na vytápění
Cílová skupina:

Předpokládaný rozpočet:
500 tis. Kč

Vloženo:
7.12.2007

Garant:
Pichová Šárka

pha/0023. MČ Praha - Libuš: Praha-Libuš - Centralizace úřadu MČ Praha - Libuš
Úřad MČ Praha - Libuš bude soustředěn do jednoho objektu, tím dojde k zjednodušení styku veřejnosti s úřadem a k zefetivnění výkonu veřejné správy a zkvalitnění služeb.
Cílová skupina:
veřejnost, zaměstnanci ÚMČ Praha - Libuš

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
7.12.2007

Garant:
Fruncová Vlčková Šárka

pha/0022. MČ Praha-Libuš: Praha-Libuš - Vyhotovení směrovek ulic a místních cílů v MČ Praha-Libuš
Osazení MČ orientačním systémem a následně směrovkami ulic a místních cílů.
Cílová skupina:
široká veřejnost

Předpokládaný rozpočet:
400 tis. Kč

Vloženo:
4.12.2007

Garant:
Pichová Šárka

pha/0019. Městská část Praha - Libuš: Praha-Libuš - Revitalizace prostranství na písnickém sídlišti
Revitalizace veřejného prostranství v obytném území - zdevastované a nevhodně využívané betonové plochy, která se nachází uprostřed písnického sídliště.
Cílová skupina:
široká veřejnost

Předpokládaný rozpočet:
10000 tis. Kč

Vloženo:
25.11.2007

Garant:
Rusiňáková Anna

pha/0018. Městská část Praha - Libuš: Praha-Libuš - Rozšíření zařízení a ploch pro rekreaci a sport
Rozšíření zařízení a ploch pro rekreaci a sport - západní část pozemku parc.č. 559/1 na k.ú. Písnice (na části tohoto pozemku, blíže k ulici Hoštické, bylo v roce 2006 z prostředků městské části vybudováno hřiště pro předškolní děti) a navazující nevyužitá plocha na pozemku parc.č. 558/1 (za zahradami rodinných domů, nad ulicí Ke Březině), zajímavá lokalita v blízkosti Modřanské rokle, možnost propojení plochy s přírodní památkou.
Cílová skupina:
široká veřejnost

Předpokládaný rozpočet:
5000 tis. Kč

Vloženo:
25.11.2007

Garant:
Rusiňáková Anna

pha/0017. Městská část Praha - Libuš: Praha-Libuš - Sportovní areál s bazénem
Veřejně přístupný sportovní areál využívaný i pro potřeby škol s možností bazénu.
Cílová skupina:
Široká veřejnost, základní a mateřské školy.

Předpokládaný rozpočet:
30000 tis. Kč

Vloženo:
21.11.2007

Garant:
Fruncová Vlčková Šárka

pha/0016. Městská část Praha - Libuš: Praha-Libuš - Vytvoření objektu pro služby
Vytvoření objektu, kde by byly soustředěny služby např. typu: čistírna, rychlé občerstvení, opravna obuvi, drogerie, potraviny, kadeřník.
Cílová skupina:
Široké veřejnosti.

Předpokládaný rozpočet:
20000 tis. Kč

Vloženo:
21.11.2007

Garant:
Fruncová Vlčková Šárka

pha/0015. Městská část Praha - Libuš: Praha-Libuš - Informační centrum pro drobné a střední podnikatele
Vybudování info centra pro potřeby podnikatelů, kterých je v MČ větší množství. Podnikatelé by měli možnost získat potřebné žádosti, informace o tom, kde žádost vyřídit, jak postupovat.

Pokusit se utřídit seznam podnikatelských subjektů v MČ z důvodu vzájemné informovanosti.
Cílová skupina:
Drobní a střední podnikatelé.

Předpokládaný rozpočet:
5000 tis. Kč

Vloženo:
21.11.2007

Garant:
Fruncová Vlčková Šárka

pha/0012. Městská část Praha - Libuš: Praha-Libuš - Revitalizace vodní nádrže-odbahnění sedimentačního prostoru u vtoku do rybníka v ul. Zátoňská
V r.2001 byla z dotace SFŽP ČR realizována oprava hráze a odbahnění rybníka "Obecňák" v ul. Zátoňská. Nevyhovující záchytná betonová nádrž musela být zrušena a nahrazena novým sedimentačním prostorem u vtoku na dně rybníka. Byl vytvořen prostor, v němž by mělo docházet k zachycení téměř všech sunutých splavenin. Základní podmínkou uspokojivé funkce tohoto zařízení je pravidelné čištění, z tohoto důvodu byl zřízen v levém břehu sjezd do rybníka.... >>
Předpokládaný rozpočet:
400 tis. Kč

Vloženo:
25.4.2007

Garant:
Rusiňáková Anna

pha/0011. MČ Praha - Libuš: Praha-Libuš - Tělovýchovné zařízení při ZŠ Lad.Coňka
Výstavba sportovní haly při ZŠ Lad.Coňka, která by sloužila žákům ZŠ jako tělocvična a v odpoledních/večerních hodinách by byla přístupná i pro veřejnost.
Cílová skupina:
žáci, veřejnost

Předpokládaný rozpočet:
00 tis. Kč

Vloženo:
15.11.2007

Garant:
Pichová Šárka

pha/0010. MČ Praha - Libuš: Praha-Libuš - Provozní budova sportovního klubu a služebna MP
Provozní budova s bytem správce, klubovnou, šatnama a občerstvenímn a se služebnou Městské policie u sportovního hřiště s U - rampou v ul. Skalská, k.ú.Libuš.
Cílová skupina:
veřejnost, žáci

Předpokládaný rozpočet:
12500 tis. Kč

Vloženo:
30.10.2007

Garant:
Pichová Šárka

pha/0009. TJ TEMPO Praha (občanské sdružení dle zákona 83/1990 Sb.): Praha-Libuš - Zřízení centra pro provoz jezdeckého sportu
Popis projektu: Odkoupení stávajícho objektu v ul.Zátoňská čp.20 od stávajících majitelů - restituentů a provedení jeho rekonstrukce s ohledem na specifické potřeby jezdeckého sportu (rekonstrukce existující infrastruktury (stájí, šaten, sprch, kanceláře a klubovny, skladových prostor - stodola,ovsárna, dílny, vstupní brány a oplocení objektu a venkovních prostor - jízdáren, výběhů, dvora) a výstavby kryté jízdárny pro zachování celoročního plnohodnotného provozu.... >>
Cílová skupina:
Děti a mládež ve věku 12-18 let z regionů Praha-Libuš, Praha 12 a Praha 4.

Předpokládaný rozpočet:
30000 tis. Kč

Vloženo:
18.10.2007

pha/0008. MČ Praha - Libuš: Praha-Libuš - Revitalizace prostranství na pozemku parc.č.290/1, k.ú.Písnice
Revitalizace prostranství v majetku MČ Praha - Libuš-střed obce "Písnice", prostranství s pomníkem, zvoničkou a vzrostlými lípami.
Cílová skupina:
veřejnost

Předpokládaný rozpočet:
0 tis. Kč

Vloženo:
10.7.2007

Garant:
Rusiňáková Anna

pha/0005. Mateřská škola Mezi Domy: Praha-Libuš - Vybudování bazénu uvnitř objektu MŠ Mezi Domy- rozvoj sportovních aktivit dětí
Projekt by byl zaměřen na rekonstrukci nevyužitého prostoru uvnitř budovy Mateřské školy Mezi Domy - ATRIA. Jednalo by se o vybudování krytého bazénu pro děti předškolního věku (převlékárny a dalších s tím spojených místností dle hygienických požadavků.) Tím by se zlepšily podmínky v naší městské části pro předškolní děti.... >>
Cílová skupina:
Předškolním dětem z mateřských škol (Klubu Kuřátko) v naší obci, pro které je dojíždění do vzdálenách bazénů problematické.

Vloženo:
8.6.2007

pha/0004. MŠ Lojovická, Praha Libuš: Praha-Libuš - Multifunkční prostor
Nástavba na přízemní budovu MŠ Lojovické - multifunkční prostor pro využití jako třídy, popř. jako tělocvičny, jako prostoru k realizaci zájmových kroužků - flétna, hudební kroužek,výtvarný kroužek,atp.,prostor k předškolnímu vzdělávání - Škola před školou, prostor pro setkání rodičů, dětí a zaměstnanců - slavnosti, svátky,..., školící a přednáškový prostor....,k realizaci Hracího dopoledne pro děti, které nenavštěvují MŠ
Cílová skupina:
Dětem, zaměstnancům, rodičům, zájemcům z řad veřejnosti o kurzy, školení,konzultace v oblasti předškolní výchovy

Vloženo:
12.4.2007

pha/0001. Městská část Praha - Libuš: Praha-Libuš - Komunitní centrum
Vytvoření centra pro setkávání veřejnosti s možností zřízení knihovny, přístupu na internet, čajovny, kulturního sálu.... Bylo by zřízeno vzdělávací středisko (výuka cizích jazyků, program pro začleňování sociálně znevýhodněných osob aj.).
Cílová skupina:
Veřejnosti všech věkových skupin.

Maximální finanční podíl nositele projektu nebo partnerů:
500 tis. Kč

Vloženo:
6.4.2007

Garant:
Fruncová Vlčková Šárka

olk/0166. Město Šternberk: Šternberk - Komunitní plánování soc. služeb
Další rozvoj procesů komunitního plánování, zapojení dalších poskytovatelů sociálních služeb, rozšíření účasti uživatelů zejména na rozvoj spolupráce s dalšími subjekty na vytvoření tzv. skupiny pro spolupráci ze statutárních zástupců všech organizací a institucí působících v oblasti sociálních služeb a veřejného života.
Předpokládaný rozpočet:
3000 tis. Kč

Vloženo:
18.12.2008

Garant:
Jurečková Zdeňka

olk/0130. Mateřská škola Domašov nad Bystřicí, přísp. organizace: Šternberk - Rekonstrukce budovy mateřské školy - zateplení
Budova mateřské školy je ve špatném stavu. Výměna oken, vstupních dveří a zateplení fasády by velmi ušetřilo finanční prostředky vynaložené do vytápění budovy.
Cílová skupina:
Mateřská škola je po zrušení základní školy jedinou vzdělávací institucí v obci.Je zároveń jistotou pro rodiče dětí, kteří hledají práci. Bez mateřské školy by pro mnohé z nich nebylo možné dojíždět za prací, čímž by klesla jejich životní úroveń.Mateřská škola organizuje spoustu akcí pro rodiče i ostatní obyvytele obce.

Předpokládaný rozpočet:
500 tis. Kč

Vloženo:
23.10.2006

olk/0129. Obec Pavlovice u Kojetína: Prostějov - Kostel sv. Ondřeje a Zvonice v Unčicích
Rekonstrukce místního kostela sv. Onřdřeje a místní Zvonice. Obě kulturní památky mají nejen pro místní občany nevyčíslitelnou hodnotu. Místní kostel je kostelem pro několik okolních vesnic a již nutně potřebuje komplexní rekonstrukci, stejně jako zvonice v Unčicích.
Cílová skupina:
Všem dobrým lidem.

Předpokládaný rozpočet:
5000 tis. Kč

Vloženo:
19.10.2006

olk/0128. Obec Pavlovice u Kojetína: Prostějov - Vysoké napětí
Cílem projektu je odstranění sloupů elektrického vedení v obci a vybudování inženýrských sítí, postupná kabelizace v obcích - v Pavlovicích u Kojetína a Unčicích.
Cílová skupina:
Všem občanům obce, jelikož užitek budou pociťovat všichni v obcích.

Předpokládaný rozpočet:
7000 tis. Kč

Vloženo:
19.10.2006

olk/0127. Obec Pavlovice u Kojetína: Prostějov - Volný čas dětí a mládeže
Cílem našeho projektu je vybudování dětského hřiště u místní vodní nádrže. Jedná se nám o vybudování prostoru pro mladší i starší místní děti, tak, aby se měly kde scházet a aby efektivně a zdravě využívaly svůj volný čas. Spolu s tímto bychom chtěli vybudovat cyklostezky a pěší zóny v obcích Pavlovice u Kojetína a Unčice.... >>
Cílová skupina:
Nejen dětem a mládeži, ale i seniorům, kteří by takto mohli zpříjemnit podzim svých životů.

Předpokládaný rozpočet:
3000 tis. Kč

Vloženo:
19.10.2006

olk/0126. Obec Pavlovice u Kojetína: Prostějov - Kanalizace v obci
Jelikož v naší obci nemáme hloubkovou kanalizaci a v pdstatě i kanalizace dešťová je v havarijním stavu ( místy se propadá), žádáme o dotaci. Naše obec je velmi malá a ze svých rozpočtových prostředků není schopná toto zajistit. naše představa je taková, že by se realizovala kanalizace jak hloubková, tak i dešťová a s tímto se spojila následná úprava komunikací v obci a vybudovaly by se chodníky.Z dotace bychom potřebovali zaplatit i projektovou dokumentaci.
Cílová skupina:
Určeno pro využití všech občanů naší obce.

Předpokládaný rozpočet:
40000 tis. Kč

Vloženo:
19.10.2006

olk/0122. Obec Ptení: Prostějov - Obchvat obce Ptení komunikací III. třídy
Obchvat zamezí průjezdu těžkých nákladních automobilů obcí Ptení. Vznikne nová silnice III. třídy, která bude po vybudování převedena do majetku Olomouckého kraje.
Cílová skupina:
Obci Ptení, CE WOOD, a. s., Javořice, a.s., AGROP NOVA, s. r. o., nákladní a autobusové dopravě všeobecně.

Předpokládaný rozpočet:
100000 tis. Kč

Vloženo:
17.10.2006

olk/0120. Český svaz ochránců přírody, Regionální sdružení Iris: Prostějov - Informace o přírodních lokalitách prostějovska
Zřízení jednotného informačního systému o hodnotných přírodních lokalitách v regionu. Jednalo by se konkrétně o informační cedule (30 kusů) s informacemi př. o důvodu ochrany konkrétních maloplošných chráněných území, způsobu a významu péče o území, historii atd. Dále bude vydán turistický průvodce s podrobnějšími informacemi pro potřebu infocenter v regionu.
Cílová skupina:
široká veřejnost

Předpokládaný rozpočet:
1200 tis. Kč

Vloženo:
18.10.2006

olk/0119. Obec Prostějovičky: Prostějov - Oprava budov v majetku obce
Budovy jsou v havarijním stavu, tudíž realizace oprav je nutná. Dojde ke zvýšení standardu prostor mateřské školy, obecního úřadu.
Cílová skupina:
Obyvatelům obce

Předpokládaný rozpočet:
15000 tis. Kč

Vloženo:
13.10.2006

olk/0118. Obec Prostějovičky: Prostějov - Vybudování kanalizace a ČOV
Záměrem je vybudování splaškové kanalizace a ČOV. Realizací záměru dojde k odstranění znečišťování otevřených příkopů v obci.
Cílová skupina:
Obyvatelům obce

Předpokládaný rozpočet:
30000 tis. Kč

Vloženo:
13.10.2006

olk/0117. Obec Prostějovičky: Prostějov - Vybudování inženýr. sítí na pozemcích pro výstavbu rodinných domů, odkup pozemků v so